Masnachu Teg

Gwaith trin a thrwsio cerbydau modur

Sicrhewch eich bod yn bodloni disgwyliadau eich cwsmeriaid wrth gynnal gwaith trin a thrwsio cerbydau

 

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae defnyddwyr yn ymddiried yng ngweithwyr proffesiynol y fasnach geir sy'n gwneud gwaith ar eu cerbyd. Mae'r gyfraith yn datgan bod hawl gan ddefnyddwyr dderbyn y gwasanaeth naill a ddisgwylir neu a ddisgrifir yn benodol iddynt.

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 (y Rheoliadau) yn ddarn o ddeddfwriaeth eang sy'n ei gwneud yn drosedd i fasnachwr ymgymryd ag arferion masnachol camarweiniol mewn perthynas â nwyddau a gwasanaethau. Gallai'r elfen gamarweiniol fod ar ffurf gweithred (fel datganiad neu ddisgrifiad) neu hepgor ffeithiau (methu methu datgelu gwybodaeth) am y nwyddau neu'r gwasanaethau. Gellir ystyried bod gweithred neu hepgoriad yn gamarweiniol os yw'n effeithio, neu'n debygol o effeithio, ar benderfyniad defnyddiwr i brynu (neu wneud unrhyw 'benderfyniad gweithrediadol' arall, fel y'i gelwir yn y Rheoliadau).

Gall gwneud datganiadau camarweiniol ynghylch cerbyd defnyddiwr fod yn dramgwydd troseddol a thoriad ar rwymedigaethau sifil masnachwr, fel ei gilydd. 

Y gyfraith

Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 (y Rheoliadau) yn cwmpasu arferion masnachol rhwng masnachwyr a defnyddwyr a bu iddynt gyflwyno gwaharddiad cyffredinol ar arferion masnachol annheg. Caiff arferion masnachol eu hystyried yn annheg os ydynt yn mynd yn groes i ofynion diwydrwydd proffesiynol (safon y sgil a'r gofal arbennig y gellir disgwyl yn rhesymol i fasnachwr eu harfer tuag at ddefnyddwyr) ac yn ystumio, neu'n debygol o ystumio, ymddygiad economaidd defnyddwyr.

Mae'r Rheoliadau'n gwahardd rhoi gwybodaeth ffug i ddefnyddwyr neu eu twyllo. Mae hyn yn hysbys fel 'gweithred gamarweiniol', a byddai'n cwmpasu, er enghraifft, sefyllfaoedd lle mae masnachwr yn gwneud datganiad bod gan gerbyd defnyddiwr ddiffyg nad yw gydag ef neu fod angen amnewid rhan o'r cerbyd, pan nad oes angen gwneud hynny.

Hefyd byddai'n doriad ar y Rheoliadau i fethu â rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen i ddefnyddwyr iddynt wneud dewis deallus, ac mae hyn yn hysbys fel hepgoriad camarweiniol. Gallai enghraifft o hyn olygu methu â hysbysu cwsmer y gellid trwsio cydran am gost sy'n is na'i hamnewid.

I weld rhagor o wybodaeth, gweler 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg'.

Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013 yn creu gofyniad i ddarparu rhestr o wybodaeth i ddefnyddwyr cyn iddynt lunio contract ar y safle, i ffwrdd o'r safle ac o bell. Yn ogystal, mae'r Rheoliadau'n gwahardd defnyddio llinellau cymorth â chyfradd premiwm a defnyddio'r hyn a elwir yn ddewisiadau negyddol (blychau wedi'u ticio'n barod) i wrthu cynhyrchion ychwanegol i ddefnyddwyr fel eilbeth i'r prif gontract.

Mae'r wybodaeth mae'n rhaid i chi ei rhoi neu drefnu ei bod ar gael i ddefnyddwyr yn cynnwys pethau fel:

·        eich hunaniaeth (enw masnachu)

·        cyfeiriad daearyddol, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost

·        prif nodweddion y nwyddau neu'r gwasanaethau

·        cyfanswm pris y nwyddau neu'r gwasanaethau, gan gynnwys yr holl drethi (er enghraifft, TAW)
- neu, os nad yw'r pris yn hysbys, sut caiff y pris ei gyfrifo

·        yr amser y byddwch yn ei gymryd i ddarparu'r nwyddau neu'r gwasanaethau

·        polisi ymdrin â chwynion (sy'n ofynnol dan Reoliadau Darparu Gwasanaethau 2009)

Am ragor o wybodaeth, gweler 'Contractau defnyddwyr - gwerthiannau ar y safle'.

Mae Deddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982 yn datgan bod rhaid i unrhyw wasanaeth rydych yn ei darparu gael ei wneud:

  • â sgil a gofal rhesymol
  • am bris rhesymol (oni bai fod pris wedi'i gytuno)
  • o fewn amser rhesymol (oni bai fod dyddiad terfynol wedi'i gytuno ar yr amser y gwnaed y contract)

Gallai torri hawliau sifil defnyddiwr olygu bod ganddo hawl i gamau unioni, a all gynnwys ad-daliad a/neu iawndal.

Gweler 'Cyflenwi gwasanaethau / nwyddau â gwasanaethau' i weld rhagor o wybodaeth.

Problemau cyffredin

DISGWYLIADAU CWSMERIAID

Mae'n debygol mai disgwyliadau'r defnyddiwr arferol fydd y bydd yn derbyn 'gwaith trin y gwneuthurwr' oni bai y dywedir yn benodol fel arall.

Er enghraifft, os ydych yn gwneud gwaith trin lawn neu waith trin 20,000 o filltiroedd, beth all y cwsmer ei ddisgwyl? Mae'n arferol i'r cwsmer ddisgwyl y gwneir y gwaith trin i gydymffurfio â'r hyn y manylir arno gan wneuthurwr y cerbyd. Os nad yw eich gwaith trin safonol yn cwmpasu pob un o'r elfennau a fanylir gan weithgynhyrchydd y cerbyd ac nad yw hyn wedi'i gytuno gan y cwsmer o flaen llaw, yna gallai hyn fod yn doriad ar y ddeddfwriaeth.

LLYFRYNNAU TRIN

Os defnyddiwch eich 'dewislen' eich hunan, ac felly na wneir gwaith trin y gweithgynhyrchydd, ni ddylech stampio llyfryn trin y cwsmer. Os gwnewch hynny, byddai'n awgrymu eich bod wedi cadw at atodlen gwaith trin y gweithgynhyrchydd, a fyddai'n gamarweiniol dan y Rheoliadau.

PRISIO

Mae'n bwysig gwybod y gwahaniaeth rhwng amcangyfrif a dyfynbris ('pris'). Os ydych yn datgan pris, yna dyna'n union beth mae'r cwsmer yn disgwyl ei dalu. Os oes unrhyw gostau ychwanegol annisgwyl, mae'n rhaid i chi hysbysu'r cwsmer a cheisio ei gytundeb cyn i chi wneud y gwaith ychwanegol hwn. Mae amcangyfrif yn fwy hyblyg, ond dylai fod yn realistig.

Diogelwch

Mae'n drosedd i gyflenwi cerbyd mewn cyflwr 'anniogel'. Felly, mae'n bwysig dychwelyd cerbyd y cwsmer mewn cyflwr diogel ar ôl i chi gwblhau gwaith arno.

Mae rhai gwiriadau a gweithfeydd penodol ar atodlen gwaith trin gwneuthurwr sy'n gysylltiedig â diogelwch ac, os dychwelwch y cerbyd heb roi sylw i'r elfennau diogelwch hyn, gallech fod yn atebol.

Os canfyddwch ddiffyg diogelwch, mae'n rhaid i chi hysbysu'r cwsmer. Os nad yw cwsmer am i'r gwaith gael ei wneud, yna sicrhewch eich bod yn cofnodi'r diffygion a'u rhestru mewn ysgrifen i'r cwsmer ar atodlen y gwaith sydd wedi'i gwblhau.

Osgoi problemau

Mae'n anodd osgoi problemau gyda disgwyliadau cwsmeriaid ynghylch y ffordd y bydd eu cerbyd yn cael ei drin, yn arbennig os ydynt yn edrych am opsiwn rhatach. 

Argymhellir eich bod yn darparu 'dewislen' gwaith trin, a ddylai fanylu'n union ar yr hyn rydych yn mynd i'w wneud, ac yna mae'n rhaid i chi wneud yr hyn rydych wedi'i ddisgrifio. Ymhellach, mae'n bwysig eich bod yn darparu atodlen i'r cwsmer am y gwaith rydych wedi'i wneud.

Mae'n bwysig sefydlu gyda'r cwsmer y math o waith trin a wneir cyn gwneud y gwaith ar y cerbyd. Ar ôl i'r ddau ohonoch gytuno naill ai i wneud gwaith trin y gwneuthurwr neu'ch gwaith trin eich hunan, yna mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn gwneud y gwaith trin fel y'i disgrifir. Mae'n syniad da i gael ffurflen cyn-fwcio i egluro'r math o waith trin y bydd y cwsmer yn ei dderbyn. Gall y cwsmer ddarllen a llofnodi'r ffurflen hon cyn gwneud y gwaith. Dylai'r ffurflen gynnwys rhestr fanwl o'r gwaith rydych wedi cytuno arno dan y gwaith trin a'r pris cytÛn. Bydd hyn yn atal anghydfod yn y dyfodol.

Mae'n bwysig cofio eich bod yn gyfrifol am weithredoedd staff, os ydych yn eu cyflogi. Mae'r gyfraith yn gwahardd pawb rhag gwneud datganiadau ffug ynghylch y gwaith a wneir ar y cerbyd. Felly, mae'n rhaid i'ch staff beidio â chamarwain cwsmeriaid trwy ddatgan bod gwaith wedi'i wneud pan nad yw. Gallech chi, fel perchennog y busnes, ac unrhyw gyfarwyddwyr a rheolwyr y cwmni, gael eich erlyn. Felly, mae'n bwysig sicrhau eich bod yn cymryd rhagofalon rhesymol i wneud yn siwr nad yw'r hyn a ddywedir neu a wneir ar eich rhan gan staff yn golygu eich bod chi'n torri'r gyfraith.

Cosbau

Mae methu cydymffurfio â'r Rheoliadau yn dramgwydd troseddol. Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982

Rheoliadau Diogelwch Cyffredinol Cynnyrch 2005

Rheoliadau Diogelu Busnes rhag Marchnata Camarweiniol 2008

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw