Masnachu Teg

Cyfansoddiad a defnydd o ddeunydd pacio

Dan y gyfraith mae gofyniad ar fusnesau sy'n gwneud neu ddefnyddio deunydd pacio neu ei ddeunyddiau crai (gan gynnwys gweithgynhyrchwyr, pacwyr, llenwyr, a gwerthwyr), i sicrhau bod canran penodol o'r deunydd pacio a roddir ar y farchnad yn gallu cael ei adfer a'i ailgylchu.Mae'r ddeddfwriaeth yn mynnu bod deunydd pacio'n cydymffurfio â gofynion ynghylch ei gyfansoddiad a natur amldro ac adferadwy (gan gynnwys ailgylchadwy).

Hefyd mae'n rhaid i ddeunydd pacio ddiwallu 'gofynion hanfodol' penodol ynghylch ei faint, cynllun, a gweithgynhyrchu. Mae cyfrifoldeb am gydymffurfio'n gorwedd gyda'r unigolyn sy'n rhoi'r deunydd pacio neu gydrannau'r deunydd pacio ar y farchnad. Mae hyn yn cynnwys unrhyw un sy'n rhoi ei enw, nod neu nod fasnach ar y deunydd pacio, neu'r mewnforiwr.

Yn y canllaw

Y ddeddfwriaeth

Terfynau crynhoi ar gyfer metalau trwm

Y gofynion hanfodol

Gweithgynhyrchu a chyfansoddiad

Gofynion penodol

Pwy sy'n gyfrifol?

Gwybodaeth bellach

Cosbau

Corff

Y ddeddfwriaeth

Mae'r Rheoliadau Deunydd Pacio (Gofynion Hanfodol) 2003 yn trafod effeithiau amgylcheddol deunydd pacio a gwastraff deunydd pacio.

Mae'r Rheoliadau'n mynnu bod deunydd pacio'n cydymffurfio â'r terfynau crynhoi ar gyfer metalau trwm ac â'r gofynion hanfodol ynghylch cyfansoddiad a natur amldro ac adferadwy (gan gynnwys ailgylchadwy) y deunydd pacio.

Terfynau crynhoi ar gyfer metalau trwm

Mae'r terfynau crynhoi'n gymwys i blwm, cadmiwm, arian byw a chromiwm chwefalent. Mae'n rhaid i gyfanswm lefel grynhoi y metalau hyn yn y deunydd pacio, neu yng nghydrannau'r deunydd pacio, beidio â bod yn fwy na 100 rhan i bob miliwn (yn amodol ar eithriadau penodol).

Y gofynion hanfodol

Anelir y gofynion hanfodol at leihau pwysau a chyfaint deunydd pacio, a lleihau gwastraff deunydd pacio yn unol â diogelwch, hylendid a derbyniad defnyddwyr y cynnyrch.

Ystyrir bod deunydd pacio'n diwallu'r gofynion hanfodol os yw'n diwallu safonau perthnasol wedi'u cysoni (EN 13427:2004 a safonau cysylltiedig).

Rhoddir crynodeb o'r gofynion hanfodol isod.

Gweithgynhyrchu a chyfansoddiad

Mae'n rhaid diwallu'r gofynion dilynol: 

  • mae'n rhaid i'r deunydd pacio fod o'r lleiaf - hynny yw, mae'n rhaid iddo fod o'r cyfaint a phwysau lleiaf sydd eu hangen ar gyfer diogelwch, hylendid a derbyniad defnyddwyr
  • mae'n rhaid i ddeunydd pacio gael ei gynllunio, cynhyrchu a gwerthu yn y fath ffordd bod ailddefnyddio neu adfer, gan gynnwys ailgylchu, yn bosibl, a bod gwastraff deunydd pacio (hynny yw, deunydd pacio nad yw'n cael ei ailddefnyddio neu adfer) yn cael ond yr effaith leiaf ar yr amgylchedd
  • mae'n rhaid i ddeunydd pacio gael ei weithgynhyrchu fel y lleiheir y presenoldeb o sylweddau niweidiol a sylweddau peryglus eraill mewn allyriadau, lludw neu drwytholch pan yw'n cael ei losgi neu dirlenwi

Gofynion penodol

Mae'n rhaid diwallu'r holl ofynion dilynol hefyd:

Gofynion sy'n benodol i ddeunydd pacio amldro:

  • dylid cynllunio deunydd pacio fel y gellir ei ailddefnyssio sawl tro
  • rhaid i'r prosesu ar gyfer ailddefnyddio ddiwallu gofynion ynghylch iechyd a diogelwch ar gyfer y gweithlu
  • pan yw'n cyrraedd terfyn ei fywyd defnyddiol, mae'n rhaid i'r deunydd pacio ddiwallu un o'r gofynion ynghylch adferadwyedd a restrir isod

Gofynion sy'n benodol i ddeunydd pacio adferadwy: 

  • deunydd pacio sy'n adferadwy trwy ailgylchu -mae'n rhaid bod canran penodol o bwysau'r deunydd pacio yn ailgylchadwy, yn ôl safonau cyhoeddedig yn yr UE
  • deunydd pacio sy'n adferadwy trwy adfer ynni -mae'n rhaid bod gwastraff deunydd pacio a brosesir er mwyn cynhyrchu ynni fod â gwerth caloriffig lleiaf
  • deunydd pacio sy'n adferadwy trwy gompostio -mae'n rhaid bod deunydd pacio a brosesir at ddibenion compostio fod mor fioddiraddiadwy nad yw'n effeithio'n anffafriol ar y broses gompostio neu'r casglu o gompost
  • deunydd pacio biodiraddiadwy - mae'n rhaid i wastraff deunydd pacio bioddiraddiadwy bydru'n garbon ddeuocsid, biomas a dwr yn bennaf yn y pen draw

Pwy sy'n gyfrifol?

Fel a ddatgenir uchod, mae'r unigolyn sy'n rhoi'r deunydd pacio neu gydrannau'r deunydd pacio ar y farchnad yn gyfrifol, gan gynnwys unrhyw un sy'n rhoi ei enw, nod neu nod fasnach ar y pecyn, neu'r mewnforiwr. Hefyd mae gan yr unigolyn ddyletswydd i gynnal dogfennaeth dechnegol i ddangos bod y deunydd pacio'nm cydymffurfio. Mae'n rhaid cadw'r ddogfennaeth am bedair blynedd a'i chyflwyno i'r awdurdod gorfodi (safonau masnach) o fewn 28 diwrnod o dderbyn cais. Dylai'r ddogfennaeth gyfeirio at yr holl ofynion hanfodol.

Dylid cymryd gofal arbennig wrth ystyried 'derbyniad defnyddwyr' ynghylch or-bacio. Pe gellid dadlau bod defnyddwyr yn prynu nwyddau er gwaethaf y gormodedd o ddeunydd pacio, yna efallai nad ydych yn cydymffurfio â'r Rheoliadau.

Mae rheolau arbennig yn gymwys os ydych yn trafod mwy na 50 tunnell o ddeunydd pacio bob blwyddyn ac mae gennych drosiant o fwy na £2 filiwn. Os yw hyn yn wir cysylltwch ag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra)

Darllen bellach

Gellir gweld cyfarwyddyd ar ddeunydd pacio ar wefan GOV.UK. Hefyd mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Cyngor y Diwydiant er Deunydd Pacio a'r Amgylchedd (INCPEN).

Noder

Bwriedir y daflen hon fel canllaw yn unig, ac nid yw'n ddehongliad awdurdodol o'r gyfraith. Y mae'n bosib bod unrhyw ddeddfwriaeth y cyfeirir ati wedi cael ei diwygio o ffurf ei deddfiad gwreiddiol, er ei bod yn parhau'n gyfredol. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliadau Deunydd Pacio (Gofynion Hanfodol) 2003

Rheoliadau Ymrwymiadau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio)2007

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Mehefin 2014

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw