Masnachu Teg

Gwerthu cynhyrchion â chyfyngiad oed ar-lein

Mae gwerthu nwyddau penodol i bobl ifanc yn anghyfreithlon; deall eich goblygiadau fel adwerthwr ar-lein

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Cyfrifoldeb adwerthwyr yw sicrhau nad ydynt yn gwerthu cynhyrchion â chyfyngiad oed i bobl o dan yr oedran cyfreithlon i'w prynu. Mae hyn yn cyflwyno problemau neilltuol wrth werthu ar y rhyngrwyd ac mae'n rhaid i adwerthwyr gael systemau effeithiol ar waith er mwyn atal gwerthiannau i gwsmeriaid posibl sydd dan oed.

Mae'r canllaw hwn yn gymwys i'r holl gynhyrchion sydd â chyfyngiad oed ar werthiannau - er enghraifft, alcohol, tybaco, paentiau chwistrell, tân gwyllt a recordiadau a gemau fideo.

Dyletswydd adwerthwyr

Cyfrifoldeb adwerthwyr yw sicrhau nad ydynt yn gwerthu cynhyrchion â chyfyngiad oed i bobl o dan yr oedran cyfreithlon i'w prynu. Mae hyn yn golygu sefydlu systemau effeithiol a all ddilysu oedran prynwyr posibl i sicrhau eu bod yn hyn na'r oedran cyfreithlon lleiaf i brynu cynnyrch. Wrth wneud asesiad o'r fath systemau, dylid ystyried gofynion cyfreithiol i gymryd pob rhagofal rhesymol ac i ymarfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni trosedd. Y gofynion cyfreithiol hyn yw amddiffyniad adwerthwr mewn deddfwriaeth diogelu defnyddwyr.

Dylid monitro a diweddaru'r fath systemau yn rheolaidd fel bo angen, er mwyn adnabod ac adfer unrhyw broblemau neu wendidau yn y system neu i ddilyn cynnydd mewn technoleg sydd ar gael.

Nid oes ateb pendant ynghylch yr hyn a olygir gan bob rhagofal rhesymol neu ymarfer pob diwydrwydd dyladwy. Fodd bynnag, mae penderfyniadau achosion llys yn y gorffennol mewn cysylltiad â meysydd eraill o ddiogelu defnyddwyr wedi sefydlu bod amddiffyniad adwerthwr yn fwy tebygol o fethu os na chymerir camau neu ragofalon cadarnhaol, gan arwain at gollfarn.

Mae angen dadansoddiad risg, gan gynnwys ymchwilio i'r opsiynau sydd ar gael i drechu risgiau, er mwyn adnabod ac ymchwilio i'r math o ragofalon a chamau y gellid eu cymryd.

Gwiriadau sy'n annhebygol o fodloni 'diwydrwydd dyladwy'

Dylai adwerthwyr gymryd camau cadarnhaol i ddilysu oedran y prynwr wrth werthu cynhyrchion â chyfyngiad oed. Mae'r dilynol yn enghreifftiau sy'n annhebygol o fod yn ddigon i ddiwallu'r gofynion i gymryd pob rhagofal rhesymol ac i ymarfer pob diwydrwydd dyladwy:

  • dibynnu ar y prynwr i gadarnhau ei fod dros yr oedran lleiaf
  • gofyn i'r prynwr ddarparu dyddiad geni
  • defnyddio blychau ticio i ofyn i brynwyr gadarnhau eu bod dros yr oedran lleiaf
  • defnyddio ymwadiad cyffredinol fel 'ystyrir bod unrhywun sy'n archebu'r cynnyrch hwn ar ein gwefan o leiaf 18 oed'
  • defnyddio datganiad 'derbyn' i'r prynwr gadarnhau ei fod wedi darllen y telerau ac amodau a'i fod dros yr oedran lleiaf
  • defnyddio gwasanaethau e-talu fel PayPal, Nochex neu Worldpay. Efallai fod y gwasanaethau hyn angen i gwsmer fod dros 18 oed, ond o bosibl ni fyddant yn dilysu oedran defnyddiwr

Bydd pobl ifanc yn ceisio herio safonau ymddygiad a phrofi ffiniau. Yn achos gwerthiannau ar-lein, gallai pobl ifanc o bosibl osgoi'r gwiriadau llym ar gyfer profi oedran sydd eu hangen ar y stryd fawr oni bai fod adwerthwyr yn gwneud gwiriadau cadarnhaol.

Gwiriadau dilysu oedran

Mae'r dilynol yn ganllaw i gamau a rhagofalon posibl y gallai adwerthwyr eu mabwysiadu i gynorthwyo â dilysu oedran. Fodd bynnag, dylid nodi efallai na fydd y rhain yn addas ar gyfer rhai sefyllfaoedd a bydd angen i adwerthwyr asesu pa gamau sy'n addas a phriodol ar gyfer eu hamgylchiadau unigol nhw. Efallai y bydd adwerthwyr yn gallu datblygu dulliau eraill ar gyfer profi oedran.

Mae cysyniadau ynghylch dilysu oedran mewn byd digidol sy'n symud yn gyflym yn heriol o ran effeithiolrwydd. Nid yw unrhyw system yn gwbl ddiogel ac mae gan unrhyw wasanaeth sy'n dibynnu ar ddilysu o bell y potensial am wallau.

Erbyn hyn, mae llawer o wefannau'n galw ar brynwyr i gofrestru manylion neu i sefydlu cyfrifon ar gyfer pryniadau'r dyfodol, sy'n golygu'r posibilrwydd y bydd angen gwiriadau dilysu ar gyfer sefydlu cyfrifon ar y cychwyn neu ar y pryniad cyntaf ar y wefan yn unig.

TALU GYDA CHERDYN CREDYD

Ar hyn o bryd, mae cardiau credyd yn gyffredinol ar gael i bobl dros 18 oed yn unig. Gallai talu neu ddilysu'r prynwr trwy ddefnyddio cerdyn credyd (yn hytrach na cherdyn debyd) fod yn ddigon i ddilysu bod prif ddeiliad y cerdyn credyd dros 18 oed.

DILYSU OEDRAN AR DDANFONIAD

Gallai adwerthwyr ddefnyddio gwiriadau dilysu oedran yn y man danfon trwy sicrhau bod gyrwyr danfon yn gofyn am dystiolaeth ddilys o oedran i gadarnhau bod y prynwr dros yr oedran lleiaf i brynu'r cynnyrch dan sylw. Dylid nodi efallai na fydd cludwyr trydydd parti'n derbyn cyfrifoldeb am ddilysu oedran.

GWIRIADAU DILYSU OEDRAN AR-LEIN

Mae meddalwedd dilysu oedran ar-lein ar gael sy'n defnyddio gwahanol ffynonellau o wybodaeth er mwyn gwirio oedran a hunaniaeth yn ystod y broses o archebu. Mae'r gwiriadau hyn yn cynnwys defnyddio'r gofrestr etholwyr ac/neu asiantaethau gwirio credyd. Hefyd, mae busnesau sy'n cynnig mynediad ar-lein i wybodaeth o'r gofrestr etholwyr, y gellid ei defnyddio i ddilysu oedran prynwr.

GWIRIADAU ALL-LEIN DILYNOL

Dan rai amgylchiadau, efallai na fydd yn bosibl i ddilysu oedran prynwr posibl a chwblhau archeb ar-lein. Awgrymir yno y gellid gwneud gwiriadau eraill, fel gofyn i'r cwsmer ddarparu tystiolaeth ddilys/dderbyniol o oedran y gellid ei wirio'n briodol wedyn.

CASGLU MEWN SIOP

Ar gyfer rhai adwerthwyr, sydd â phresenoldeb ar y stryd fawr hefyd, gallai prynwyr weld a chadw cynhyrchion ar-lein ac yna'u casglu mewn siop, lle gallai aelodau staff ddilysu oedran fel gyda thrafodyn arferol wyneb yn wyneb.

Cosbau

Mae'r cosbau y gall adwerthwr eu hwynebu os yw'n cyflawni'r drosedd o werthu cynnyrch â chyfyngiad oed i rywun dan yr oedran cyfreithiol lleiaf wedi'u hamlinellu yn y ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i'r cynnyrch hwnnw. Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dwy flynedd yn y carchar a dirwy ddiderfyn.

Gwybodaeth bellach

Cyfrifoldeb yr adwerthwr yw sicrhau y gwerthir cynhyrchion i brynwyr sy'n ddigon hen i'w prynu yn unig. Os oes unrhyw amheuon, ni ddylai'r trafodyn fynd ymlaen.

Mae'r cyfarwyddyd uchod yn gymwys i'r holl gynhyrchion sy'n destun gwerthiannau â chyfyngiad oed. Mae'r rhain yn cynnwys alcohol, tybaco, paentiau chwistrell, tân gwyllt a recordiadau a gemau fideo. Gweler 'Cynhyrchion â chyfyngiad oed' (opens in a new window) am ragor o wybodaeth.

Am wybodaeth fwy cyffredinol am werthiannau ar-lein, gweler 'Contractau defnyddwyr - gwerthu o bell' (opens in a new window).

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Plant a Phobl Ifanc 1933 (opens in a new window)
Deddf Recordiadau Fideo 1984 (opens in a new window)
Deddf Sylweddau Meddwol (Cyflenwi) 1985 (opens in a new window)
Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988 (opens in a new window)
Deddf Plant a Phobl Ifanc (Diogelu Rhag Tybaco) 1991 (opens in a new window)
Deddf y Loteri Genedlaetholac ati 1993 (opens in a new window)
Rheoliadau'r Loteri Genedlaethol 1994 (opens in a new window)
Ddeddf Arfau Ymosodol 1996 (opens in a new window)
Rheoliadau Adlenwadau Tanwyr Sigaréts (Diogelwch) 1999 (opens in a new window)
Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (opens in a new window)
Deddf Trwyddedu 2003 (opens in a new window)
Rheoliadau Tân Gwyllt 2004 (opens in a new window)
Deddf Gamblo 2005 (opens in a new window)
Deddf Lleihau Troseddu Treisgar 2006 (opens in a new window)
Rheoliadau Eitemau Pyrotechnegol (Diogelwch) 2015 (opens in a new window)

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Awst 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Clirio

Cyswllt

Prisiau galw