Masnachu Teg

Gwerthu ac ailwerthu tocynnau

Mae'n rhaid peidio â chamarwain defnyddwyr ynghylch manylion tocynnau, ac mae'n rhaid rhoi gwybodaeth benodol i'r darpar brynwr pan ailwerthir tocynnau

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban
Os ydych yn gwerthu neu'n ailwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau, fel dramâu, sioeau, cyngherddau a digwyddiadau chwaraeon, mae angen i chi fod yn ymwybodol o ddeddfwriaeth sy'n effeithio arnoch.

Mae'n rhaid peidio â chamarwain defnyddwyr ynghylch y pris, lleoliad, telerau, ffactorau anffafriol, ac ati, a allai effeithio ar eu mwynhad o'r digwyddiad.

Ceir gofynion ychwanegol ar gyfer marchnadfeydd tocynnu eilaidd ar-lein a cheir cyfyngiadau ar drefnwyr yn cosbrestru defnyddwyr neu'n canslo tocynnau.

Y gyfraith
Bydd Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn effeithio arnoch os byddwch yn gwerthu neu'n ailwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau. Mae'r Rheoliadau hyn yn effeithio nid yn unig ar y sawl sy'n ailwerthu'r tocyn, ond hefyd yr hyrwyddwr neu'r lleoliad sy'n gwerthu'n uniongyrchol i'r defnyddiwr.

O dan y Rheoliadau, mae'n anghyfreithlon i roi gwybodaeth gamarweiniol i ddefnyddwyr. Mae hefyd yn anghyfreithlon i wneud hepgoriad camarweiniol, sy'n golygu cuddio neu hepgor gwybodaeth berthnasol y mae ei hangen ar y defnyddiwr cyffredin er mwyn gwneud dewis deallus.

Pan fyddwch yn gwerthu tocynnau o bell - er enghraifft, trwy'r rhyngrwyd neu dros y ffôn - bydd Rheoliadau Contractau Defnyddwyr - Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn berthnasol hefyd. Mae'r Rheoliadau hyn yn mynnu bod gwybodaeth benodol yn cael ei rhoi i'r defnyddiwr cyn i chi lunio contract, a bod taliadau ychwanegol fel ffïoedd archebu'n cael eu datgelu o flaen llaw. Yn y rhan fwyaf o achosion, fodd bynnag, mae tocynnau digwyddiadau wedi'u heithrio o'r hawliau canslo sydd fel arfer yn berthnasol o dan y Rheoliadau, gan eu bod yn cael eu harchebu ar gyfer dyddiad penodol neu o fewn cyfnod penodol fel rheol.

O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, pan gynigir tocyn i'w ailwerthu ar y rhyngrwyd trwy gyfleuster tocynnu eilaidd (yn hytrach na'i gynnig yn uniongyrchol i'w werthu am y tro cyntaf gan drefnwr y digwyddiad), mae'n rhaid rhoi gwybodaeth benodol i'r defnyddiwr. Cyfleuster tocynnu eilaidd yw gwefan, ap, ac ati (fel eBay neu StubHub) lle y cynigir tocynnau i'w hailwerthu, yn hytrach na lle y gwerthir y tocyn yn y lle cyntaf gan drefnwr y digwyddiad neu ar ei ran.

Yn dan y Ddeddf, mae'n anghyfreithlon i drefnwr digwyddiad gosbrestru defnyddiwr neu ganslo tocyn ar y sail bod defnyddiwr yn cynnig tocyn i'w ailwerthu, oni bai y bodlonir amodau penodol. Mae'n rhaid i weithredwyr cyfleusterau tocynnu eilaidd roi gwybod i'r heddlu am unrhyw ddefnydd anghyfreithlon o'r cyfleusterau hynny.

Prisio
Mae'n rhaid i chi roi gwybodaeth glir a chywir i ddefnyddwyr am y pris cyn iddynt brynu tocyn. Mae'n rhaid i chi hefyd sicrhau bod gwybodaeth yn gyflawn, a heb fod yn gamarweiniol, cyn i'r defnyddiwr wneud penderfyniad ynghylch pryniad posibl (er enghraifft, clicio trwy hysbyseb ar eich gwefan).

Os ydych yn dyfynnu ystod o brisiau, neu bris 'yn dechrau o', dylech sicrhau bod nifer resymol o docynnau ar gael ar y pris is. Mae marchnata abwyd (denu defnyddwyr gyda phris is gydag argaeledd isel neu gyfyng, neu gyfyngiadau eraill nas datgelir tan yn ddiweddarach) yn anghyfreithlon.

Lle rydych yn dyfynnu pris tocyn, mae'n rhaid i hwn gynnwys pob taliad ychwanegol nad yw'n ddewisol, fel trethi a ffïoedd archebu. Os yw'n amhosibl cyfrifo'r ffi ar yr adeg hon (er enghraifft, lle mae ffi archebu'n berthnasol i'r archeb gyfan, yn hytrach na phob tocyn yn unigol), mae'n rhaid datgan presenoldeb y taliad hwn a'r dull o'i gyfrifo yn glir wrth ochr pris y tocyn.

Mae'n rhaid peidio â dewis taliadau ychwanegol fel ffïoedd archebu a thaliadau post ar ran y prynwr yn awtomatig trwy ddefnyddio blychau wedi'u ticio o flaen llaw neu mewn unrhyw ffordd arall. Os nad oes gennych gytundeb penodol y defnyddiwr i daliad ychwanegol, bydd yn rhaid i chi ei ad-dalu.

Os ydych yn gwneud gordaliadau ar gyfer rhai dulliau talu (er enghraifft, cardiau credyd), mae'n rhaid datgan y gordaliadau hynny'n glir hefyd, ac mae'n rhaid iddynt beidio â bod yn fwy na'r gost ychwanegol wirioneddol i chi wrth brosesu'r taliad trwy'r dull hwnnw. Gweler 'Gordaliadau talu' am ragor o wybodaeth.

Disgrifiadau a thelerau
Cyn i'r defnyddiwr brynu'r tocyn, mae'n rhaid i chi ddarparu gwybodaeth lawn a chlir ynghylch y tocyn a'r digwyddiad. Gall hyn gynnwys, er enghraifft, a lle y bo'n berthnasol, amseriadau, lleoliadau a rhifau seddau.

Os oes unrhyw ffactorau a allai effeithio'n niweidiol ar fwynhad y defnyddiwr o'r tocyn - fel golygon cyfyng neu fynediad cyfyng - mae'n rhaid dwyn y rhain i'w sylw hefyd cyn iddo brynu.

Yn yr un modd, os ydych chi neu'r hyrwyddwr eisiau dibynnu ar unrhyw delerau ac amodau ar y tocyn, mae'n rhaid egluro'r rhain i'r defnyddiwr cyn iddo brynu. Er enghraifft, efallai y byddwch yn dymuno cyflwyno rheolau ynghylch a yw'n bosibl trosglwyddo tocyn ag enw i rywun arall a sut y gellir gwneud hynny, neu ofynion neilltuol ar gyfer cymryd rhan yn y digwyddiad (fel dillad, cyfarpar neu yswiriant arbennig a argymhellir neu sy'n ofynnol).

Ailwerthu: cyfleusterau tocynnu eilaidd
Mae rheolau ychwanegol yn berthnasol pan ailwerthir tocynnau digwyddiadau trwy gyfleuster tocynnu eilaidd ar wefan, ap, ac ati a fwriedir ar gyfer ailwerthu tocynnau. Mae'r rheolau hyn yn berthnasol hyd yn oed pan fydd unigolyn preifat yn gwerthu'r tocyn. Daeth y gofynion hyn i rym ar 27 Mai yn rhan o Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015.

Pan gynigir tocyn i'w werthu trwy gyfleuster tocynnu eilaidd, mae'n rhaid rhoi'r wybodaeth ganlynol i'r darpar brynwr cyn i gontract gael ei lunio a chyn i'r tocyn gael ei werthu:

  • pan fydd y tocyn ar gyfer sedd neu ardal sefyll benodol, mae'n rhaid bod digon o wybodaeth i ganiatáu i'r prynwr adnabod y sedd neu'r ardal honno
  • gwybodaeth am unrhyw gyfyngiad ynghylch pwy all ddefnyddio'r tocyn (er enghraifft, bod y tocyn ar gyfer plentyn neu fyfyriwr, neu na chaniateir i bobl iau na 18 oed gael mynediad)
  • y swm a nodir ar y tocyn fel ei bris (ei 'wynebwerth')

Os yw'r gwerthwr yn weithredwr y cyfleuster tocynnau eilaidd, busnes neu unigolyn cysylltiedig (gan gynnwys cyflogai neu gontractwr), neu'r trefnwr, neu'n gweithredu ar eu rhan, mae'n rhaid datgan hynny'n eglur hefyd.

Yn aml, mae trefnwyr digwyddiadau'n dymuno sicrhau bod tocynnau'n cael eu gwerthu i gefnogwyr go iawn yn hytrach nag unigolion sy'n dymuno prynu ac ailwerthu'r tocynnau yn unig. Mae rhai trefnwyr yn cymryd camau i gosbrestru prynwyr sbeciannol er mwyn eu hatal rhag prynu ac ailwerthu tocynnau yn y dyfodol, a gallent hefyd ganslo tocynnau sy'n cael eu cynnig i'w hailwerthu.

Fodd bynnag, weithiau, bydd prynwyr dilys hyd yn oed mewn sefyllfa lle na allant fynd i ddigwyddiad ac yn dymuno ailwerthu'r tocynnau, a bydd cosbrestru neu ganslo'n peri syndod i'r unigolion hyn yn aml. Felly, ni all trefnwr digwyddiad ganslo tocyn na chosbrestru gwerthwr (mewn geiriau eraill, cymryd camau i atal yr unigolyn rhag caffael tocynnau ar gyfer unrhyw ddigwyddiad yn y Deyrnas Unedig yn y dyfodol, neu gyfyngu ar ei allu i wneud hynny) dim ond oherwydd bod yr unigolyn hwnnw'n gwerthu tocyn (neu'n cynnig tocyn i'w werthu) ar lwyfan eilaidd, oni bai y bodlonir y ddau amod canlynol:

  • bod y contract gwreiddiol pan werthwyd y tocyn gan y trefnwr yn cynnwys amod a oedd yn caniatáu i'r trefnwr ganslo neu gosbrestru yn yr amgylchiadau hyn
  • nid oedd yr amod yn annheg

Mae'n annhebygol y gallai unrhyw amod o'r fath fod yn effeithiol neu'n deg os na chafodd ei gyfleu'n eglur i'r sawl sy'n cynnig y tocyn i'w ailwerthu ar y cyfleuster tocynnu eilaidd (nad yw'r sawl a brynodd y tocyn yn wreiddiol gan y trefnwr, o bosibl). Gallai asesiad o degwch ystyried unrhyw amgylchiadau eraill perthnasol hefyd. I gael rhagor o wybodaeth am delerau contract, gweler 'Telerau contract annheg'.

Mae'n rhaid i weithredwyr cyfleusterau tocynnu eilaidd ar-lein roi gwybod i'r heddlu am ddefnydd anghyfreithlon o'r cyfleuster hwnnw. Cyn gynted ag y bydd y gweithredwr yn ymwybodol bod unigolyn yn defnyddio'r cyfleuster mewn ffordd sy'n cyflawni unrhyw drosedd, mae'n rhaid i'r gweithredwr roi gwybod am fanylion adnabod yr unigolyn sy'n cyflawni'r drosedd (os yw'n gwybod y manylion hynny) a'r ffaith ei fod yn gwybod bod trosedd wedi'i chyflawni neu'n cael ei chyflawni. Mae'n rhaid i'r un wybodaeth gael ei datgelu i drefnwr y digwyddiad hefyd oni bai bod gan weithredwr y cyfleuster tocynnu eilaidd sail resymol i gredu y byddai gwneud hynny'n niweidio unrhyw ymchwiliad troseddol.

Mae'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) wedi cynhyrchu cyfarwyddyd manylach ar gyfer y maes hwn: Y Ddeddf Hawliau Defnyddwyr: Canllaw tocynnu eilaidd i fusnesau(PDF 145KB).

Llinellau cymorth
Os ydych yn darparu llinell ffôn gymorth er mwyn i ddefnyddwyr gysylltu â chi mewn perthynas â chontract y maent wedi'i lunio gyda chi, ni allwch godi mwy na'r gyfradd sylfaenol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Mae hyn yn golygu rhif ffôn daearyddol yn dechrau '01' neu '02', rhif annaearyddol yn dechrau '03', neu rif ffôn symudol. Gall rhif rhadffon 0800 neu 0808 fod yn ddeniadol i rai cwsmeriaid.

Nid yw rhifau cyfradd uwch sy'n dechrau '09' a rhifau sy'n dechrau '084' a '087' yn bodloni'r gofyniad 'cyfradd sylfaenol'.

Teithio pecyn
Os ydych yn cynnig tocynnau ar gyfer digwyddiad ar y cyd â chludiant a/neu lety, mae'n bosibl hefyd y bydd angen i chi gydymffurfio â'r rheoliadau ar deithio pecyn - gweler 'Teithiau a gwyliau pecyn'.

Digwyddiadau chwaraeon
Mae ailwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau penodol fel gemau pêl-droed yn destun rheolaeth arbennig. Cysylltwch â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol os ydych eisiau ymdrin â'r math hwn o ddigwyddiadau.

Trwyddedu
Os ydych yn bwriadu gwerthu tocynnau ar y stryd - er enghraifft, y tu allan i'r sioe rydych yn gwerthu tocynnau ar ei chyfer - bydd arnoch angen trwydded masnachu ar y stryd. Cysylltwch â'ch awdurdod lleol i gael rhagor o wybodaeth.

Cosbau
Os na fyddwch yn cydymffurfio â'r gofynion uchod, fe allech fod yn torri Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008, a allai arwain at erlyniad. Y gosb uchaf, o'ch cael yn euog, yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd o garchar.

Os na fyddwch yn cydymffurfio â Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 mewn perthynas â chontractau o bell, gall gwasanaethau safonau masnach wneud cais am orchymyn llys yn mynnu eich bod yn cydymffurfio. Os na chydymffurfir â'r gorchymyn, y gosb uchaf yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd o garchar.

Os na fyddwch yn cydymffurfio â'r rheolau ar gyfer cyfleusterau tocynnu eilaidd, gall gwasanaethau safonau masnach fynnu eich bod yn talu dirwy ariannol o hyd at £5,000.

Sylwer
Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw