Masnachu Teg

Milltiredd cerbydau ail-law

Mae disgrifiadau milltiredd yn elfen allweddol o werthu cerbydau ail-law; deall yr hyn sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae'n dramgwydd troseddol i fasnachwr ymwneud ag arfer fasnachol sy'n gamarweiniol ynghylch nwyddau a gwasanaethau. Felly, dylai masnachwyr gynnal y gwiriadau sydd eu hangen er mwyn cadarnhau'r milltiredd. Mae canllawiau penodol mewn cysylltiad â'r defnydd o unrhyw ymwadiadau.

Y gyfraith

Mae'r canllaw hwn yn delio'n benodol â sut mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 (CPRs) yn effeithio ar y fasnach fodur ynghylch darlleniadau odomedr.

Mae'r CPRs yn ddarn o ddeddfwriaeth â chwmpas eang sy'n golygu ei fod yn dramgwydd troseddol i fasnachwr ymwneud ag arferion masnachol sy'n gamarweiniol ynghylch nwyddau a gwasanaethau. Gallai'r elfen gamarweiniol fod ar ffurf gweithred (megis datganiad neu ddisgrifiad) neu gallai ymwneud â hepgor ffeithiau (megis methu â datgelu gwybodaeth) ynghylch y nwyddau neu wasanaethau. Gellir ystyried bod gweithred neu hepgoriad yn gamarweiniol os yw'n effeithio ar benderfyniad y defnyddiwr i brynu (neu wneud unrhyw ' benderfyniad trafodol' arall fel y'i gelwir yn y CPRs).

Gweler 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg' am ragor o wybodaeth ynghylch sut mae'r CPRs yn gweithio.

Darlleniadau odomedr

Mae'r milltiredd a ddangosir gan odomedr car yn ddisgrifiad ac, oherwydd hynny, caiff ei ystyried yn ddangosiad cywir o'r pellter a deithiwyd gan y cerbyd. Disgwylir i fasnachwyr gynnal gwiriadau i sicrhau bod y disgrifiad yn gywir, gan ei fod yn debygol y byddai'r wybodaeth hon yn effeithio ar benderfyniad defnyddiwr i brynu'r cerbyd neu beidio. Os yw darlleniad yr odomedr yn anghywir, mae'n rhaid i chi beidio â chyfeirio ato mewn unrhyw ddisgrifiad - er enghraifft, ar waith papur busnes, gwefannau, a hysbysebion. Gallai arddangos darlleniad odomedr anghywir fod yn weithred gamarweiniol. Ar ben hynny, mae'n rhaid i chi roi gwybod i'r defnyddiwr os yw'r milltiredd gwirioneddol yn hysbys, gan y gallai methu â gwneud hyn fod yn 'hepgoriad camarweiniol' (term arall o'r Rheoliadau).

Beth yw'r troseddau mewn cysylltiad â disgrifiadau milltiredd?

Mae nifer o arferion a fyddai'n golygu, heb amheuaeth, gweithred neu hepgoriad camarweiniol ac felly eu bod wedi'i gwahardd, gan gynnwys:

  • gwneud datganiad camarweiniol mewn unrhyw ffordd. Gallai hyn gynnwys newid darlleniad odomedr (er enghraifft, o ffigur uwch i un is neu i sero) neu wneud honiadau ffug eraill (yn ysgrifenedig neu ar lafar) ynghylch milltiredd cerbyd
  • cyflenwi neu gynnig cyflenwi cerbyd sydd wedi bod yn destun gweithred neu hepgoriad camarweiniol. Gallai hyn gynnwys cael y cerbyd ar y blaen-gwrt yn unig, ei werthu gyda darlleniad odomedr anghywir neu beidio ag hysbysu'r defnyddiwr o'r milltiredd gwirioneddol, os yw'n hysbys
  • hefyd, mae'n drosedd i gynnwys milltiredd ffug mewn hysbyseb neu ar neu'n agos i'r cerbyd - er enghraifft, sticeri 'milltiredd isel'

Gallai methu â datgelu'r darlleniad odomedr neu'r ffaith bod yr uned odomedr wedi'i chael yn ddiffygiol ac wedi'i hamnewid (naill ai gydag uned newydd neu ail-law) fod yn hepgoriad camarweiniol.

Sut all masnachwr weithredu i osgoi cyflawni troseddau?

Byddai'r troseddau a gynhwysir yn y CPRs yn gymwys hyd yn oed os nad oedd masnachwr yn gwybod bod y milltiredd a ddangosir yn anghywir. Fodd bynnag, mae'r Rheoliadau hefyd yn darparu am amddiffyniad i'r cyhuddiadau troseddol.

Er mwyn defnyddio'r amddiffyniad, byddai'n rhaid i'r masnachwr ddangos ei fod wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi ymarfer pob diwydrwydd dyladwy. Mae hyn yn golygu y dylai masnachwr allu dangos bod ganddo wiriadau yn eu lle i gadarnhau'r milltiredd, a hefyd dangos bod y gwiriadau hyn yn cael eu gwneud. Byddai gwiriadau rhesymol yn cynnwys y dilynol:

  • wrth brynu cerbydau modur dylid gofyn am y milltiredd bob tro a sicrhau ei fod wedi'i ysgrifennu ar y ddogfen brynu. Dylech gael llofnod y gwerthwr yn datgan a yw'r milltiredd yn gywir, anghywir neu'n anhysbys neu beidio. Peidiwch â dibynnu ar ddatganiadau llafar
  • peidiwch â dibynnu'n unig ar ddatganiad gan y gwerthwr ynghylch y milltiredd oni bai ei fod wedi bod yn berchen ar y car ers i'r car fod yn newydd. Dim ond pan mae hanes llawn y milltiredd yn hysbys dylai cerbyd gael ei gynnig ar werth fel un â milltiredd dilys
  • gwiriwch fod cyflwr cyffredinol y car yn fecanyddol a chorfforol gyson â cherbyd o'r milltiredd ac oed hynny. Edrychwch ar yr hanes gwasanaethu, ac os yw'r car yn dod â phob tystysgrif MOT blaenorol, dylech ystyried a ydynt yn dangos hanes cynyddol tebygol o'r milltiredd
  • os yw'r car yn dod â hanes gwasanaethu, cysylltwch â'r modurdai gwneud ymholiadau ynghylch y milltiredd
  • gellir gwneud gwiriadau syml ar adran yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau  ar y wefan GOV.UK. Os oes gennych rif cyfeirnod y ddogfen o'r V5 a chofrestriad y cerbyd, gallwch wirio'r milltiredd a ddangosir ar yr hanes MOT (os yw'r cerbyd yn fwy na thair blynedd oed)
  • hefyd, mae rhai cwmnïau masnachol sy'n cynnig gwasanaeth ymchwilio milltiredd a hanes
  • sicrhewch bod yr holl staff a allai ddod i gyswllt â chwsmeriaid wedi'u hyfforddi a chyfarwyddo'n iawn yn y materion hyn a bod ganddynt fynediad i'r holl fanylion perthnasol (er enghraifft, anfonebau prynu a chanlyniadau unrhyw wiriadau a wnaed)

Mae'n debygol y byddai unrhyw fusnes sy'n broffesiynol ddiwyd yn gweithredu'r gwiriadau uchod a chynnal cofnod o'r gwiriadau a wnaed. Fodd bynnag, er gwaethaf y gwiriadau hyn, efallai na fydd yn bosibl cadarnhau'r milltiredd a gofnodir, a dylech ddatgan hyn i gwsmeriaid.

Ymwadiadau

Os yw cywirdeb y darlleniad odomedr yn amheus, mae'n rhaid i chi egluro hyn i gwsmeriaid posibl. Fel arfer, gwneir hyn trwy ddefnyddio ymwadiadau (sy'n gorchuddio'r holl ddarlleniad odomedr). Er nad ydynt yn ofyniad cyfreithiol penodol, mae'n ddoeth defnyddio ymwadiadau bob tro er mwyn osgoi bod y disgrifiad ffug posibl o'r milltiredd yn cael ei ddarllen gan ddefnyddwyr. Mae ymwadiadau'n ymgais i dynnu i ffwrdd neu negyddu'r disgrifiad o'r milltiredd a roddir gan yr odomedr er mwyn atal y weithred gamarweiniol rhag digwydd. Fodd bynnag, nid yw'n ddigon i ymwadu pob milltiredd heb gynnal gwiriadau i gadarnhau eu cywirdeb. Ar y gorau, gallai fod yn bosibl dangos, trwy ddefnyddio ymwadiad, nad oeddech yn gallu cadarnhau'r milltiredd.

Cosbau

Mae methu â chydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn dramgwydd troseddol. Y gosb fwyaf ar gollfarn yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Ar ben hynny, gallai masnachwr fod mewn perygl o golli ei drwydded credyd defnyddwyr. Hefyd, mae'n bosibl i wasanaeth safonau masnach gymryd camau dan Ddeddf Menter 2002 i gael gorchymyn llys i wahardd masnachwr rhag parhau ag arfer masnachol annheg.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon at ddibenion cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Menter 2002


Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw