Masnachu Teg

Logos aelodaeth a honiadau o gymeradwyaeth

Gwnewch yn siwr fod gennych hawl i ddefnyddio logo aelodaeth neu 'cymeradwywyd gan' cyn i chi wneud hynny

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Gall busnesau ddefnyddio logos yn dynodi aelodaeth o sefydliad neu gymeradwyaeth ganddo yn gyfreithlon. Fodd bynnag, gall eu camddefnyddio, ai'n fwriadol neu beidio, achosi mantais fasnachol, gan alluogi ennill gwaith yn annheg, ac efallai y bydd hyn yn doriad ar y gyfraith.

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd busnesau yn benodol rhag arddangos unrhyw fath o nod ymddiriedaeth, nod ansawdd neu rywbeth cyfwerth, os nad oes ganddynt awdurdod i wneud felly. Hefyd, mae'n doriad ar y Rheoliadau i ddarparu gwybodaeth ffug neu gamarweiniol.

Pa fusnesau sy'n defnyddio logos?


Mae llawer o sectorau o fusnes a masnach yn hyrwyddo eu gweithgareddau trwy ddefnyddio logos. Mae enghreifftiau'n bodoli o logos a ddefnyddir gan y diwydiant adeiladu, sefydliadau moduro, proffesiynau, ffederasiynau'r fasnach adwerthu, gwasanaethau cyllid ac yswiriant, twristiaeth, diwydiannau arlwyo, plymwyr a thrydanwyr.

Beth mae logos yn ei gyfleu i gwsmeriaid?

Mae unrhyw fusnes sy'n defnyddio logo i gynrychioli aelodaeth neu gymeradwyaeth yn annog cwsmer posibl i dybio y bydd budd yn codi o un neu ragor o'r dilynol:

 • cymeradwyaeth o safon gwasanaeth
 • hyfforddiant neu gymwysterau personél y cwmni
 • cydymffurfiad â rheolau neu godau ymddygiad
 • bodolaeth gweithdrefnau cwyno / cymrodeddu
 • ymrwymiadau i fod yn 'fasnachwyr teg' neu fod â chymeradwyaeth sefydliadau adnabyddus fel cynghorau, llywodraethau ac ati

Sut y defnyddir logos?

Defnyddir logos mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd gan gynnwys cael eu harddangos:

 • ar safle, hysbysfyrddau, baneri, cerbydau a dillad busnes / cwmni
 • ar bapur pennawd a deunydd papur arall busnes / cwmni
 • ar lyfrynnau a thaflenni masnach a defnyddwyr
 • mewn hysbysebion a gyhoeddir mewn papurau newydd ac ar y teledu, cyfeiriaduron ffôn a masnach

Y gyfraith

Os yw'n annilys ar y pryd, byddai'r defnydd o logo dan unrhyw un o'r setiau o amgylchiadau uchod yn torri Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. Gweler 'Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg' am ragor o wybodaeth am y Rheoliadau hyn.

Yn benodol, mae'r Rheoliadau yn gwahardd busnesau rhag arddangos unrhyw fath o nod ymddiriedaeth, nod ansawdd neu rywbeth cyfwerth os nad oes ganddo awdurdod i wneud felly. Hefyd, maent yn gwahardd unrhyw fath o honiad bod busnes, neu ei wasanaeth, wedi'i gymeradwyo, awdurdodi neu gefnogi gan gorff cyhoeddus neu breifat os nad yw hynny'n wir (felly, gwaherddir honiadau ysgrifenedig sy'n anghywir hefyd, yn ogystal â'r defnydd o logos). Hefyd, maent yn gwahardd busnes rhag honni ei fod wedi cytuno i god ymddygiad os nad yw wedi gwneud hynny.

Hefyd, yn gyffredinol, mae'n doriad ar y Rheoliadau i ddarparu gwybodaeth ffug neu gamarweiniol sy'n arwain i ddefnyddwyr gytuno i gontractau na fyddent wedi'i gwneud fel arall (er enghraifft, defnyddiwr yn gwneud contract gyda busnes dim ond oherwydd ei fod wedi gweld logo cymdeithas fasnach sydd wedi peri iddo feddwl y byddai ganddo ddiogelwch ychwanegol pe byddai rhywbeth yn mynd o chwith).

Dylid cymryd gofal arbennig wrth ddefnyddio'r logo Diogelwch Nwy. Erbyn hyn, y Gofrestr Diogelwch Nwy yw'r unig gynllun cofrestru peirianwyr nwy a gymeradwyir gan HSE dan Reoliadau Diogelwch Nwy (Gosodiad a Defnydd) 1998. Dan y Rheoliadau hyn, mae'n rhaid i bob peiriannwr nwy sydd eisiau ymgymryd â gwaith nwy domestig a gwaith nwy penodol arall yn gyfreithlon ym Mhrydain Fawr gael ei gofrestru gyda'r cynllun hwn.

Hefyd, dylech fod yn ymwybodol, os ydych yn hysbysebu i fusnesau eraill, bod Rheoliadau Diogelu Busnes rhag Marchnata Camarweiniol 2008 yn ei wneud yn drosedd i gamarwain busnesau eraill yn fwriadol. Hefyd, mae rheolau yn y Rheoliadau hyn ynghylch hysbysebu cymharol. Gweler 'Marchnata busnes i fusnes'.

Os nad ydych yn siwr a yw unrhyw ddarn o'ch deunydd hysbysebu neu farchnata'n torri ar y ddeddfwriaeth uchod, yna dylech geisio cyngor gan eich gwasanaeth safonau masnach lleol. Yn ddelfrydol, dylid gwneud hyn cyn cyhoeddi.

Rhagofalon penodol ar gyfer busnesau

Wrth wneud cais am aelodaeth neu gymeradwyaeth sefydliad, ni ddylai busnesau ddechrau defnyddio unrhyw logo hyd nes eu bod yn derbyn awdurdodiad i'w wneud gan y sefydliad. Dylid cymryd gofal pan mae aelodaeth neu gymeradwyaeth busnes yn dod i ben, yn arbennig oherwydd:

 • unrhyw fwlch mewn aelodaeth
 • hysbysiad neu ganslad gan sefydliad am unrhyw reswm, fel methiant i gwrdd â safonau neu ofynion eraill

Dylai busnesau fod yn arbennig o ofalus wrth:

 • ddefnyddio deunydd papur, gwefannau, cyhoeddiadau a safleoedd, ac ati
 • darparu copi i asiantaethau hysbysebu, neu eu hawdurdodi i'w ddefnyddio

Cyfrifoldeb y busnes yw sicrhau na wneir honiadau annilys ynghylch aelodaeth neu gymeradwyaeth ganddynt neu ar eu rhan, gan gynnwys asiantaethau hysbysebu.

Datganiadau llafar

Nid oes rhaid i ddatganiadau fod yn ysgrifenedig er mwyn torri ar y gyfraith. Byddai unrhyw ddatganiadau ffug neu gamarweiniol ynghylch aelodaeth neu gymeradwyaeth busnes a wneir gan fusnesau neu eu staff yn torri ar Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Cosbau

Mae methu cydymffurfio â Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn drosedd. Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliadau Diogelwch Nwy (Gosodiad a Defnydd) 1998

Rheoliadau Diogelu Busnes rhag Marchnata Camarweiniol 2008

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw