Masnachu Teg

Safleoedd ocsiwn ar y Rhyngrwyd a marchnadfeydd

Pan yw busnes yn gwerthu nwyddau ar y rhyngrwyd, mae rhai rheolau arbennig yn perthyn.  Mae'r canllaw hwn yn cwmpasu'r rheolau sy'n perthyn pan wrthwch nwyddau trwy wefan drydydd parti fel arwerthiant neu farchnadfa ar y rhyngrwyd.

Mae rhai rheolau'n gymwys os yw eich cwsmer yn fusnes neu'n ddefnyddiwr, tra bod rhai eraill yn gymwys pan ydych yn gwerthu i ddefnyddwyr yn unig.

Mae'n rhaid darparu gwybodaeth benodol i brynwyr posibl cyn gwneud contract, ac mae'n bosibl hefyd bod gan ddefnyddiwr yr hawl i ganslo'r contract heb roi unrhyw reswm o gwbl. Rhestrir eithriadau penodol.

Fel gydag unrhyw werthiant, gall prynwyr ddisgwyl i'r nwyddau fod o ansawdd boddhaol, iddynt fod fel y'i disgrifiwyd, i fod yn addas i'r diben, ac i gydymffurfio â deddfau safonau masnach eraill fel y rhai hynny ynghylch diogelwch cynhyrchion, a phrisio.

Yn y canllaw

Ydych chi'n gwerthu i ddefnyddwyr?

Prynwyr o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig

Gofynion ynghylch gwybodaeth

Hawliau canslo

Cwestiynau cyffredin

Derbyn taliadau

Deddfau eraill ynghylch safonau masnach

Ydych chi'n gwerthu i ddefnyddwyr?

Mae defnyddiwr yn berson sy'n prynu nwyddau ar gyfer eu defnydd personol eu hunain y tu allan i'w masnach, busnes neu broffesiwn. Fel arfer mae eitemau a restrir ar wefannau arwerthiant ar y rhyngrwyd ar gael i ddefnyddwyr.

Efallai y bydd rhaid ichi brofi nad yw'r prynwr yn ddefnyddiwr os ydych am gau hawliau defnyddiwr y prynwr allan. Os ydych yn gwerthu i fusnesau a defnyddwyr fel ei gilydd, gallech arddangos un set o delerau ac amodau ar gyfer pob math o brynwr.

 Prynwyr o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig

Os yw'ch nwyddau ar gael i brynwyr o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig, peidiwch ârhagdybio y caiff anghydfodau eu trafod dan gyfraith y Deyrnas Unedig nag yn llysoedd y Deyrnas Unedig. Yn gyffredinol mae gan brynwyr sy'n ddefnyddwyr yn yr UE ddiogelwch deddfau a llysoedd eu gwlad eu hunain. Mae'r wybodaeth a'r rheolau canslo yn gyson drwy gydol yr UE ond gall hawliau eraill i ddefnyddwyr amrywio rhwng gwledydd.

 Gofynion ynghylch gwybodaeth

Mae'n rhaid darparu gwybodaeth benodol i brynwyr posibl cyn gwneud contract. Gallwch gydymffurfio trwy gynnwys y wybodaeth hon yn rhestriadau eich eitemau neu drwy ddolen eglur arnynt. Ym mhob achos, gan gynnwys gwerthiannau trwy arwerthiant, mae'n rhaid ichi ddatgan yr wybodaeth ddilynol ynghylch eich busnes:

 • modd adnabod eich busnes - nid yw enw masnachu (fel 'Marks and Spencer') yn ddigon. Dylai'r rhestriad gynnwys enw corfforaethol llawn cwmni (er enghraifft, 'Marks and Spencer ccc'), enwau'r holl bartneriaid mewn partneriaeth (fel Mr K Marks a Mr R Spencer), neu enw'r masnachwr unigol (Mr K Marks)
 • y cyfeiriad daearyddol lle mae'ch busnes wedi'i leoli ac, os yw'n wahanol, y cyfeiriad i ble y gellir anfon cwynion. Nid yw cyfeiriad Blwch SB yn ddigon.
 • eich rhif TAW os oes un gennych
 • y ffaith eich bod yn fusnes, os nad yw hyn yn amlwg eisoes

Hefyd mae'n rhaid ichi gynnwys yr wybodaeth ddilynol ynghylch y cynnyrch ac ynghylch ei brynu:

 • disgrifiad o'r eitem
 • y pris, gan gynnwys yr holl drethi (neu, os na ellir cyfrifo'r pris o flaen llaw, y modd y caiff ei gyfrifo)
 • costau danfon
 • ar gyfer contractau penagored neu gontractau tanysgrifo, y costau cyfnodol (er enghraifft, ffioedd misol ar gyfer aelodaeth)
 • trefniadau ar gyfer talu a danfon
 • manylion ynghylch unrhyw bolisi i drafod cwynion, cymorth a gwasanaeth ôl-werthu, ac unrhyw warant
 • presenoldeb a manylion ynghylch yr hawl i ganslo gan gynnwys manylion ynghylch sut i ganslo
 • lle nad oes unrhyw hawl i ganslo, neu ble y gellir colli'r hawl honno, manylion ynghylch hyn
 • unrhyw angen i'r prynwr dderbyn costauôl-bostio, pan ydynt yn defnyddio eu hawl i ganslo
 • nodyn atgoffa o hawl gyfreithiol y defnyddiwr i ddisgwyl nwyddau sydd o ansawdd foddhaol, yn addas i'r diben ac fel y'i disgrifiwyd
 • gwybodaeth ynghylch unrhyw god ymarfer perthnasol a mecanwaith arall i ddatrys anghydfod
 • gwybodaeth ynghylch ymarferoldeb a chydnawsedd unrhyw gynnwys digidol

Hawliau canslo

Fel arfer mae gan brynwr sy'n ddefnyddiwr yr hawl i ganslo'r contract a hawlio ad-daliad heb roi unrhyw reswm o gwbl. Darperir yr hawl oherwydd, mewn contractau o bellter, nid oes cyfle i archwilio nwyddau cyn iddynt gael eu danfon. Gall y defnyddiwr ganslo, fan pellaf, un deg pedwar diwrnod clir arôl iddynt dderbyn y nwyddau. Os ydych yn darparu'r wybodaeth ganslo angenrheidiol yn hwyr, mae'r cyfnod ystyried o un deg pedwar diwrnod gweithio'n cychwyn pan yw'r defnyddiwr yn derbyn y wybodaeth honno, neu ar ôl deuddeg mis, p'un bynnag sy'n dod yn gyntaf.

Er mwyn ymarfer yr hawl i ganslo, mae'n rhaid i'r defnyddiwr eich hysbysu trwy ddefnyddio'r model o ffurflen ganslo neu drwy wneud unrhyw ddatganiad clir arall (os yn ysgrifenedigneu beidio). Efallai y bydd rhai gwefannau arwerthiant yn ad-dalu rhywfaint o'ch ffioedd gwerthu os digwydd cansliad. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus eich bod yn peidio â chyfyngu ar allu'r prynwr i ddefnyddio'r wefan eto. Yn y mwyafrif o achosion, gallwch adrodd bod trafodyn wedi'i ganslo trwy gytundeb o'r ddeutu, ac ni ddylech adael adborth negyddol i'r prynwr.

Am ragor o wybodaeth ynghylch hawliau canslo a gofynion gwybodaeth, gan gynnwys y model o ffurflen ganslo, gweler ein taflen 'Gwerthu o bell (ar y rhyngrwyd, ffôn, ac ati) - o 13 Mehefin 2014 ymlaen'

Cwestiynau cyffredin

SUT YDW I'N CAEL Y NWYDDAU YN ôL PAN YW'R DEFNYDDIWR YN CANSLO?

Mae gennych yr hawl i gasglu'r nwyddau. Mae'n rhaid ichi wneud hyn ar eich traul eich hunan oni bai eich bod wedi dweud wrth y defnyddiwr, cyn iddynt gytuno i brynu, y byddai'n rhaid iddyn nhw dalu'r costau postio ar gyfer dychwelyd y nwyddau. Nid oes rhaid dychwelyd y nwyddau o fewn y cyfnod ystyried, ond mae'n rhaid eu dychwelyd o fewn 14 diwrnod o ganslo.

Os yw'r defnyddiwr yn trafod y nwyddau y tu hwnt i'r hyn sydd ei angen i sefydlu eu natur, nodweddion ac ymarferoldeb (fel arfer fel y byddent yn cael eu trafod mewn siop fanwerthu), ac os yw hyn yn lleihau gwerth y nwyddau gan unnrhyw swm, gallwch hawlio'r swm hwnnw yn ôl o'r defnyddiwr. Fel arfer byddech yn gwneud hyn trwy leihau'r swm a ad-delir.

Fodd bynnag, nid yw hyn o angenrheidrwydd yn golygu bod rhaid i ddefnyddiwr ddychwelyd nwyddau heb eu defnyddio neu mewn deunydd lapio nas agorwyd, nag yn y fath gyflwr y gellir eu hailwerthu fel rhai newydd.

OES RHAID IMI AD-DALU ARIAN Y DEFNYDDIWR?

Y mae'n rhaid ichi ad-dalu'r holl arian a dalwyd, gan gynnwys pris y nwyddau a'r costau danfon a phacio gwreiddiol, heb oedi a heb fod yn hwyrach nag 14 diwrnod wedi ichi dderbyn y nwyddau ynôl (neu os yn gynharach, 14 diwrnod wedi i'r defnyddiwr gyflenwi tystiolaeth o anfon y nwyddau yn ôl).

BETH YW'R EITHRIADAU?

Yn yr achosion dilynol, nid yw'r hawl i ganslo'n gymwys:

 • lle ma'r defnyddiwr yn cwrdd â chi'n bersonol, er enghraifft i weld y nwyddau, cyn cytuno i'w prynu
 • nwyddau y mae eu pris yn newid yn ôl y marchnadoedd ariannol (er enghriafft, darnau aur o arian y seilir eu gwerth yn bennaf ar bwysau'r metel ynddynt)
 • nwyddau a wneir yn ôl rhagofynion y defnyddiwr (ond nid yw hyn yn cynnwys nwyddau, fel ceir neu gyfrifiaduron, lle dewisir cydrannau neu ychwanegion oddi ar restr safonol)
 • nwyddau wedi'u personoli
 • nwyddau darfodus ( er enghraifft, blodau newydd eu torri)
 • papurau newydd, cyfnodolion a chylchgronnau, ac eithrio y gellir canslo contractau tanysgrifo
 • eitemau a werthir mewn arwerthiant cyhoeddus lle gall cynigwyr ddewis naill ai mynychu'n bersonol neu gynnig trwy wefan
 • contractau ar gyfer llety, cludo nwyddau, llogi cerbydau, gwasanaethau arlwyo neu hamdden, lle mae'r fath wasanaethau i'w darparu ar ddyddiad penodol neu o fewn cyfnod penodol

HAWLIAU PRYNWYR: DEDDF GWERTHU NWYDDAU 1979 - BETH ALL Y PRYNWR EI DDISGWYL?

Mae gan brynwr yr hawl i ddisgwyl nwyddau sydd: 

 • fel y'i disgrifiwyd
 • o ansawdd boddhaol
 • yn addas i'w diben
 • eich nwyddau chi i'w gwerthu (er enghraifft, heb eu lladrata, neu ar hurbwrcas o hyd)

BETH OS NAD YW'R NWYDDAU'N CWRDD â'R SAFONAU UCHOD?

Os nad yw'r nwyddau'n cwrdd â'r safonau hyn pan yw'r prynwr yn eu derbyn a'u harchwilio, gallant eu gwrthod. Fodd bynnag, ni all prynwr busnes wrthod nwyddau os yw'r toriad yn fach a byddai'u gwrthod yn afresymol. Pan yw'r prynwr yn gwrthod nwyddau, gallant hawlio ad-daliad llawn, gan gynnwys yr holl gostau postio, a digollediad ar gyfer unrhyw golledion rhesymol eraill maent yn eu tynnu. Gall hyn gynnwys y gost ychwanegol o brynu amnewidiad boddhaol rywle arall, neu ddigollediad ar gyfer unrhyw niwed a achoswyd gan y nwyddau.

Os yw'r prynwr yn oedi wrth wneud cwyn, neu os yw diffyg neu gamddisgrifiad yn dod i'r amlwg ychydig o amser ar ôl i'r nwyddau gyrraedd, efallai y bydd y prynwr ond yn gallu hawlio trwsiad, nwyddau amnewid neu ddigollediad. Fodd bynnag, mae hawliau'r prynwr yn eich erbyn chi, y gwerthwr, yn aros mewn grym drwy gydol bywyd rhesymol y nwyddau (hyd at chwe mlynedd yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon a phum mlynedd yn Yr Alban). Yn aml mae hyn yn hwy na chyfnod gwarant gweithgynhyrchwr.Gweler ein taflen 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau - y gyfraith sifil' i weld rhagor o wybodaeth

BETH OS NIWEIDIR Y NWYDDAU AR Y DAITH?

Os ydych yn gwerthu i ddefnyddiwr, rydych yn gyfrifol am y risg o golled neu niwed ar y daith nes bod y nwyddau'n cyrraedd. Os dymunwch gymryd yswiriant post, dyma'ch cyfrifoldeb chi, nid y defnyddiwr. Felly ni ddylid cynnig yswiriant post i ddefnyddwyr am dâl ychwanegol.

Os ydych yn gwerthu i fusnes, nhw sy'n gyfrifol am y risg o golled neu niwed i'r nwyddau cyn gynted â bod perchenogaeth yn trosglwyddo iddynt. Fel arfer mae hyn yn digwydd pan wneir y taliad, felly efallai y byddwch yn dewis cynnig yswiriant post i brynwyr busnes ac efallai y byddwch yn dewis codi tâl ychwanegol am hyn. Os ydych yn cynnigyswiriant post, bydd y prynwr yn disgwyl ichi wneud unrhyw hawliad ar eu rhan os yw'r nwyddau'n cael eu colli neu niweidio.

BETH OS YW'R BUSNES YN ANFODLON?

Os yw'r prynwr yn dweud bod problem gyda'r nwyddau, dylech ystyried a yw eu honiad yn gyfiawn. Os ydyw, ceisiwch ddatrys y mater yn gyflym. Os credwch fod yr honiad yn anghyfiawn, cysylltwch â'r prynwr ac egluro pam. Os nad yw'r prynwr yn fodlon ar eich ymateb, neu os na allwch gytuno ar ddatrysiad rhyngoch eich hunain, efallai y bydd y prynwr yn hawlio o dan cynllun diogelu'r wefan arwerthiant (neu'r gwasanaeth talu). Os ydynt wedi defnyddio cerdyn debyd neu gredyd, efallai y byddant yn gofyn i gyhoeddwr y cerdyn gael ad-daliad trwy brosesu chargeback.

Yn y pen draw, efallai y bydd prynwr yn myndâ'u cwyn at eich cymdeithas fasnach, i broses gymrodeddu, i gynllun ombwdsmon neu i'r llys. Felly dylech gadw unrhyw dystiolaeth bwysig a bod yn barod i ddangos eich bod wedi gwneud ymateb rhesymol i'r cwyn (hyd yn oed os ydych yn ystyried ei fod yn anghyfiawn).

ALLA I DDEFNYDDIO TELERAU CONTRACT I GYFYNGU AR FY ATEBOLRWYDD?

Pan werthwch i ddefnyddiwr, ni allwch ddefnyddio telerau contract i gyfyngu ar eich atebolrwydd ynghylch cyflenwi nwyddau diffygiol neu wedi'u camddisgrifio. Ni fydd y fath delerau yn eich contract yn effeithiol o gwbl, a gall fod yn dramgwydd troseddol i'w harddangos. Pan werthwch i fusnes, gallwch ddefnyddio telerau contract i gyfyngu ar eich atebolrwydd, ond os yw'r eithriad yn rhesymol yn unig.

Derbyn taliadau

Gall prynwyr ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau talu ar gyfer arwerthiannau rhyngrwyd. Mae gan pob dull ei fanteision ac anfanteision ei hunan, fel a amlinellir isod.

ARIAN PAROD

Mae gan arian parod y fantais fawr o sicrwydd. Gallwch fod yn siwr na fydd y taliad yn cael ei wrthdroi.Mae'r dull hwn yn fwyaf priodol lle mae nwyddau'n cael eu danfon neu eu casglu'n bersonol a gwneir taliad ar y pryd hwnnw.

SIEC

Nid yw taliad â siec yn sicr hyd nes ei bod wedi'i chlirio - gall eich banc eich cynghori ar faint o amser mae hyn ei gymryd fel arfer. Efallai y byddwch am aros i siec glirio cyn eich bod yn anfon y nwyddau allan. Byddwch yn ymwybodol bod sgamwyr yn defnyddio seiciau neu ddrafftiau banciwr ffug neu wedi'u dwyn weithiau.

TROSGLWYDDIAD BANC

Gallech ofyn i brynwr drosglwyddo arian yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn ei gael yn anodd i olrhain taliadau, oni bai fod y prynwr yn defnyddio cyfeirnod addas wrth iddynt wneud y trosglwyddiad.Efallai y bydd gan brynwyr amheuon yngylch y dull hwn o dalu, gan ei fod yn cael ei ddefnyddio gan werthwyr twyllodrus yn aml

CARDIAU DEBYD, CARDIAU CREDYD A CHARGE CARDS

Gall cardiau talu fod yn opsiwn cyfleus. Fodd bynnag, os na ddanfonir nwyddau, neu os yw nwyddau'n anfoddhaol, efallai y bydd y prynwr yn gallu cychwyn chargeback er mwyn hawlio ad-daliad. Er bod y risg o chargeback yn lleihau dros gyfnod o amser, gall ddigwydd o hyd nifer o fisoedd ar ôl i drafodyn gael ei wneud.

Yn achlysurol, efallai y byddwch yn canfod y bydd y prynwr yn cychwyn chargeback yn dwyllodrus, ac efallai na fyddwch yn gallu cael yr arian yn ôl ganddynt. Fel diogelwch ychwanegol i'r prynwr, mae'r gyfraith yn sicrhau bod cyhoeddwr y cerdyn yn atebol pan fyddwch yn torri ar y contract. Lle mae pris yr eitem yn uwch na £100 ac mae'r prynwr yn hawlio yn erbyn cyhoeddwr y cerdyn, yna mae'n debygol y bydd cyhoeddwr y cerdyn yn gwneud hawliad yn eich erbyn chi.

GWASANAETH TROSGLWYDDO

(Er enghraifft, Western Union, Moneygram). Bwriedir y gwasanaethau hyn ar gyfer trosglwyddo arian yn rhyngwladol rhwng ffrindiau a pherthnasau. Mae gwefannau arwerthiant yn argymell nad yw prynwyr yn defnyddio gwasanaeth trosglwyddo arian i dalu gwerthwyr.

GWASANAETHAU TALU

(Er enghraifft, PayPal, NoChex). Mae'r gwasanaethau hyn yn gyflym a chyfleus, ac fel arfer maent yn cynnig rhywfaint o ddiogelwch i brynwyr a gwerthwyr yn erbyn twyll, methiant i ddanfon a phroblemau gyda nwyddau. Fel arfer mae'n rhaid i ddefnyddwyr ddarparu tystiolaeth o hunaniaeth a/neu statws ariannol. Gall hawliadau gael eu gwneud yn eich erbyn trwy gynllun diogelu'r gwasanaeth neu, os ariannwyd y taliad gan gerdyn debyd neu gredyd, trwy chargeback.

Deddfau eraill ynghylch safonau masnach

Cwmpasir gwerthiannau ar wefannau arwerthiant ar y rhyngrwyd gan yr amrediad llawn o ddeddfau safonau masnach. Ar y cyfan bwriedir y deddfau hyn i ddiogelu'r cyhoedd fel cyfanrwydd, ac nid i ddarparu dull unioni i ddefnyddwyr unigol. Mae'r rheolau'n cynnwys y dilynol.

HYSBYSEBION FFUG A CHAMARWEINIOL

Gwaherddir defnyddio disgrifiadau ffug a chamarweiniol ynghylch eich nwyddau neu unrhyw agwedd ar eich busnes yn ôl y gyfraith. Yn ychwanegol, mae unrhyw hepgoriad camarweiniol yn nisgrifiad y nwyddau'n drosedd hefyd.

NWYDDAU FFUG AC WEDI'U COPïO

Mae'n dramgwydd troseddol i werthu nwyddau ffug ac i werthu copïau anawdurdodedig o waith â hawlfraint (fel recordiadau sain a fideo neu feddalwedd a gemau cyfrifiadur).

PRISIAU CAMARWEINIOL

Mae'n dramgwydd troseddol i arddangos prisiau camarweiniol i ddefnyddwyr. Gall arwydd pris fod yn gamarweiniol os nad yw'n cynnwys trethi neu ychwanegolion gorfodol fel costau danfon.

Ni ddylech wneud cymariaethau â phrisiau 'argymelledig' neu 'restr' oni bai fod y prisiau hynny wedi'u hargymell ichi'n ddilys gan eich cyflenwr neu'r gweithgynchyrchwr ac nad yw'r pris argymelledig yn sylweddol o uwch na phrisiau y gwerthir y cynnyrch amdano'n gyffredinol.

DIOGELWCH CYNNYRCH

Mae'n rhaid i'r holl nwyddau fod yn ddiogel, ac mae'n rhaid i rai nwyddau (er enghriafft, nwyddau a theganau trydanol) gydymffurfio ârheoliadau penodol ynghylch diogelwch. Gall y rhain fod yn gymhleth felly dylech geisio cyngor gan safonau masnach (yn ddelfrydol cyn gwerthu'r nwyddau) - yn arbennig os ydych yn mewnforio'r nwyddau'n uniongyrchol o wlad o'r tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Deddf Gwerthu Nwyddau 1979

Rheoliadau Telerau Annheg mewn Contractau Defnyddwyr 1999

Rheoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb UE) 2002

Rheoliadau Gwerthu a Chyflenwi Nwyddau i Ddedfnyddwyr 2002

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Mehefin 2014

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw