Masnachu Teg

Gwerthwyr tai - disgrifiadau eiddo

Yr hyn mae angen i chi ei wybod ynghylch rhoi disgrifiadau i eiddo

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yw'r Rheoliadau sy'n rheoli disgrifiadau a ddefnyddir gan asiantau tai ac asiantau gosod. Maent yn creu tramgwyddau troseddol i fasnachwyr sy'n eu torri. Mae'r Rheoliadau'n gwahardd 'gweithredoedd camarweiniol' a 'hepgoriadau camarweiniol' sy'n achosi, neu'n debyg o achosi, i'r defnyddiwr cyffredin wneud penderfyniad gweithrediadol na fuasai wedi'i wneud fel arall.

Dylid cymryd gofal wrth ddefnyddio disgrifiadau cyffredinol ynghylch lleoliad, amgylchedd, ffotograffau, mesuriadau, parcio a phrisio. Ni fydd ymwadiadau cyffredinol mewn print mân, yn dweud wrth brynwyr am beidio â dibynnu ar fanylion, yn effeithiol wrth geisio atal troseddau. Hefyd, mae hyn yn gymwys i wybodaeth a ddarperir ar eich gwefan.

Y gyfraith

Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr yn gwahardd gweithredoedd camarweiniol sy'n achosi, neu'n debygol o achosi, i ddefnyddiwr cyffredin wneud penderfyniad gweithrediadol na fyddai wedi'i wneud fel arall. Mae'r diffiniad o 'weithred gamarweiniol' yn fanwl iawn (rheoliad 5 y Rheoliadau) ond, yn ei hanfod, mae'n golygu cynnwys gwybodaeth ffug neu fod â chyflwyniad cyffredinol sy'n twyllo neu'n debygol o dwyllo'r defnyddiwr.

Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr hefyd yn gwahardd hepgor gwybodaeth bwysig i ddefnyddwyr os gallai'r hepgoriad hwnnw beri i'r defnyddiwr wneud penderfyniad gweithrediadol na fuasai wedi'i wneud fel arall. Diffinnir 'gwybodaeth bwysig' fel 'gwybodaeth y mae ei hangen ar y defnyddiwr arferol, yn ôl y cyd-destun, i wneud penderfyniad gweithrediadol deallus'. Nid yw 'penderfyniad gweithrediadol' yn golygu penderfyniad defnyddiwr i brynu eiddo yn unig, ond gall hefyd gynnwys pethau megis penderfynu mynd i weld eiddo yn y lle cyntaf. Gweler 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg' am ragor o wybodaeth.

Cwmpesir pethau rydych yn eu dweud ar lafar am yr eiddo, yn ogystal â'r gair printiedig, ffotograffau, cynlluniau, modelau, gwefannau ac ati.

Nid yw'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr yn eich atal rhag gweithredu er lles gwerthwyr trwy gyflwyno eiddo ar ei orau, cyhyd â nad yw'r hyn rydych yn ei ddweud, neu ei wneud, yn camarwain y prynwr neu'r gwerthwr.

Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr yn cwmpasu disgrifiadau a ddefnyddir i werthu eiddo i ddefnyddwyr yn unig. Fodd bynnag, mae darpariaethau tebyg yn bodoli yn achos gwerthu eiddo masnachol trwy Reoliadau Diogelu Busnesau rhag Marchnata Annheg 2008 (gweler 'Marchnata busnes i fusnes').

Arferion cymeradwy

Gofynnwch i werthwyr lofnodi dogfen i gadarnhau bod manylion yn gywir cyn i chi farchnata eiddo. Rhowch gyfle iddynt ddiwygio unrhyw beth sy'n anghywir. Ni fydd hyn yn eich diogelu os printiwch gamddisgrifiad y gallech fod wedi'i wirio eich hunan, ond bydd yn lleihau'r risg.

Ystyriwch yr holl ymadroddion disgrifiadol rydych yn eu defnyddio a gofyn i chi'ch hunan beth fyddant yn ei olygu i brynwr.

Sicrhewch fod rhywun yn prawf-ddarllen manylion gan lofnodi i ddweud eu bod wedi'i wneud.

Pan gewch ymholiadau am eiddo, sicrhewch fod yr unigolyn a baratödd y manylion yn ateb y cwestiynau, a chadw cofnod o'r hyn a ddywedir ar ffeil.

Gwiriwch bopeth o fewn eich gallu. Gofynnwch am weld derbynebion a gwarantau ar gyfer gwaith a wnaed. Ffoniwch i wirio bandiau'r dreth gyngor. Gofynnwch am dystiolaeth o werthiannau a throsiant os ydych am ddisgrifio llwyddiant eiddo busnes.

Sefydlwch broses i sicrhau yr hyfforddir eich staff yn ddigonol a bod eu gwaith yn cael ei wirio'n rheolaidd. Dylech ystyried ailwirio manylion eiddo ar hap yn ôl yr eiddo ei hunan yn ystod y broses archwilio hon. Yna, gellir delio ag unrhyw ddiffygion trwy gyhoeddi manylion cywiredig ac ail-hyfforddi lle bo angen. Dylech gadw cofnodion o hyfforddiant a gwiriadau a wneir.

Disgrifiadau cyffredinol

Dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio termau fel 'cyflwr ardderchog' neu 'wedi'i addurno'n ddiweddar' . Cymerir bod y termau hyn yn cyfeirio at yr holl eiddo oni bai y datgenir fel arall. Os oes unrhyw nodweddion arbennig o ddeniadol, mae'n amlwg y bydd eich cleient yn disgwyl i chi eu defnyddio fel pwyntiau gwerthu, ond ni ddylid eu pwysleisio tra'n cau allan nodweddion gwael os mai disgrifiad camarweiniol yw'r canlyniad.

Lleoliad

Peidiwch ag ymestyn ardaloedd poblogaidd a dymunol yn rhy bell - defnyddiwch y cyfeiriad post cywir. Os yw ty mewn un sir yn ddaearyddol, ond mae ei gyfeiriad post mewn sir arall, dylech gynnwys y ddau yr un mor amlwg.

Dylid defnyddio sylwadau ynghylch agosrwydd tai i wasanaethau lleol â gofal. Dylid osgoi termau fel 'agos' neu 'fynediad rhwydd', fel y dylid ei wneud gydag amcangyfrifon o amseroedd teithio. Mae datganiad ar y pellter gwirioneddol yn gywirach - er enghraifft, tair milltir i gyffordd 34 yr M4.

Amgylchedd

Os oes gan dy feysydd agored ar dair ochr a safle adeiladwr neu glwb nos ar y bedwaredd, yr opsiwn mwyaf diogel yw i beidio â chyfeirio at y golygfeydd. Pe byddech yn dweud ei fod wedi'i amgylchynu gan olygfeydd ar draws meysydd agored, byddech yn camarwain oni bai eich bod yn cyfeirio at yr olygfa ar y bedwaredd ochr yn yr un modd. Pe bai'r bedwaredd ochr mor bwysig i defnyddiwr fel y gallai effeithio ar ei benderfyniad i'w brynu, gallai peidio crybwyll hynny fod yn hepgoriad camarweiniol. Os defnyddiwch ffotograff o gefn neu ochr yr eiddo ar ei ben ei hunan, dylech wneud y ffaith honno'n glir.

Ffotograffau

Gall ffotograff fod yn gamarweiniol. Peidiwch ag addasu ffotograffau neu ddefnyddio lensiau eithafol. Os tynnwch ffotograff o'r olygfa o ffenestr ystafell wely, heb allu cynnwys y domen sbwriel, peidiwch â dweud 'golygfeydd panoramig' neu ' ardal wledig heb ei ddifetha'.

Mesuriadau

Dylech geisio sicrhau bod mesuriadau mor gywir ag y gallwch. Mesurau laser yw'r offeryn mwyaf cyffredin a ddefnyddir gan asiantau a dylid eu gwirio'n rheolaidd i sicrhau eu bod yn gywir yn ôl pellter hysbys.

Byddwch yn ofalus gyda gerddi, a all olygu mesuriadau hyd neu ardal fawr.

Cyfarwyddiadau newydd

Gallech hysbysebu eiddo fel 'cyfarwyddyd newydd' i'ch asiantaeth am gyfnod byr yn unig (byddem yn awgrymu fis) ar ôl i'r gwerthwr ofyn i chi weithredu fel asiant iddo. Mae hyn yn gymwys hyd yn oed os yw'r eiddo wedi'i hysbysebu o'r blaen gydag asiantaeth arall.

Prisio

Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr yn cwmpasu prisio pob eiddo ac mae'n rhaid i chi fod yn ofalus i beidio â chamarwain defnyddwyr ynghylch pris blaenorol eiddo os ydych yn honni gostyngiad yn y pris. Mae'r Canllaw i Arferion Prisio a gyhoeddir gan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) yn rhoi cyfarwyddyd ar y ffordd y gellir hysbysebu gostyngiadau mewn pris.

Hefyd dylech fod yn ymwybodol bod y Rheoliadau'n gwahardd masnachwr rhag trosglwyddo gwybodaeth sydd o'i hanfod yn anghywir ynghylch amodau'r farchnad â'r bwriad o gael y defnyddiwr i brynu ar amodau sy'n llai na'r rhai arferol (er enghraifft, asiant yn dweud wrth ddefnyddiwr ei fod wedi gwerthu nifer o dai yn yr un ardal, yn union fel yr un mae'r defnyddiwr yn mynd i'w weld, am bris penodol, er mwyn cael y defnyddiwr i brynu am bris uwch, os nad yw'r wybodaeth hon yn wir).

Wrth gwrs, gallwch newid y pris ar unrhyw adeg heb honni 'gostyngiad' (ond sicrhewch y newidir pob copi a dull hysbysebu eiddo ar yr un pryd).

Deiliadaethau

Dylech allu darparu gwybodaeth ynghylch hyd unrhyw brydles neu rydd-ddaliad ar yr eiddo. Gall chwiliad syml gyda'r Gofrestrfa Tir ddarparu'r holl wybodaeth hon.

Estyniadau, addasiadau atig a thai allan

Mae estyniadau, addasiadau atig a thai allan wedi creu problemau lle mae asiant tai wedi disgrifio ystafell fel ystafell wely, ond nid yw wedi bod yn destun caniatâd cynllunio neu adeiladu ac, oherwydd hynny, nid yw'n addas i'w defnyddio felly. Os na all gwerthwr gyflenwi manylion, yna dylid mynd at y swyddfa gynllunio i gael cadarnhad. Os na allwch sefydlu bod yr ystafell wedi'i ganiatáu'n gywir, yna mae angen cymryd gofal mawr - naill ai drwy ddisgrifio'r ystafell fel man atig bordiog (neu ddisgrifiad priodol arall), neu ddatgan yn glir na chafwyd caniatâd cynllunio am yr ystafell.

Mannau cymunol a mannau parcio

Mae problemau wedi codi pan mae gwerthwr wedi tybio ei fod yn berchen ar fan parcio neilltuol, neu fod ganddo hawl drosto, pan mae'n parcio yno trwy arfer neu drefniant preifat yn unig. Os nad yw man parcio, a ddefnyddir gan werthwr, yn amlwg o fewn ffiniau eiddo, dylid gwneud gwiriadau pellach neu ddylid cymryd gofal mawr wrth ddisgrifio'r nodwedd hon.

Ail-wirio

Os oes gennych eiddo sydd wedi bod dan eich cyfarwyddiadau am gyfnod hir o amser, mae'n ddoeth i wirio a yw'r manylion yn gywir o hyd. Os cyhoeddir manylion sy'n cynnwys gwybodaeth nad yw'n gywir bellach, gellid cyflawni trosedd.

Os bwriedir adeiladu ffordd newydd, neu os yw gweithredwr trenau lleol yn tynnu gwasanaeth trên roeddech wedi cyfeirio ato, dylech addasu'ch manylion a hysbysebion. Dylech ystyried system o ail-ddilysu manylion gyda gwerthwyr a chynnwys cymal yn eu contract sy'n galw am hysbysiad o unrhyw newidiadau pwysig maent yn eu gwneud i'r eiddo ar ôl ei farchnata.

Hefyd, awgrymir y dylai manylion gynnwys y dyddiad maent wedi'u gwneud neu eu hadolygu er mwyn osgoi dryswch.

Ymwadiadau

Nid yw Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn dweud y gellir defnyddio ymwadiadau, ac nid ydynt yn gwahardd eu defnyddio.

Ni fydd ymwadiadau cyffredinol mewn print mân, yn dweud wrth brynwyr am beidio â dibynnu ar fanylion, yn effeithiol wrth geisio atal troseddau. Yn benodol, mae'n annhebygol y byddant yn effeithiol mewn cysylltiad ag unrhyw hepgoriad camarweiniol dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.

Datganodd cyfraith achos dan Ddeddf Disgrifiadau Masnachol 2008 (y rhan fwyaf wedi'i ddiddymu erbyn hyn) fod rhaid i unrhyw ymwadiad a weithredir fod mor amlwg, manwl a chymhellol â'r datganiad mae'n perthyn iddo, fod mor effeithiol o ran ennill sylw unrhyw un a allai brynu'r eiddo, a bod yn gyfartal â'r disgrifiad i'r graddau y bydd prynwyr posibl yn ei ddeall, ond efallai na fydd hyn yn ddigonol dan y Rheoliadau, felly fe'ch cynghorir i fod yn gywir â'r holl wybodaeth rydych yn ei chyflenwi.

Fodd bynnag, mae rhai achosion lle gallai disgrifiad cymhwyso penodol fod yn dderbyniol. Er enghraifft, os yw'r gwerthwr yn honni, heb dystiolaeth ddogfennol, y triniwyd yr eiddo yn erbyn pydredd sych, gallwch sôn am hyn dim ond os dywedwch fel rhan o'r disgrifiad hwnnw nad ydych wedi gweld unrhyw ddogfennau i ddilysu hyn. Gellid gweithredu amod tebyg i drefn weithiol offer cartref, gwres canolog, neu honiadau ynghylch hanes eiddo. Y ffaith hanfodol wrth asesu a yw disgrifiad amodol yn ddilys yw'r rhwyddineb y gallech fod wedi ei wirio ganddo.

Cosbau

Mae'n drosedd i beidio â chydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Ar ben hynny, gall y Tîm Gwerthwyr Tai Cenedlaethol Safonau Masnach ddefnyddio ei bwerau dan y Ddeddf Asiantau Tai 1979 i gyhoeddi hysbysiad rhybudd neu wahardd. Gall y fath hysbysiadau wahardd troseddwr rhag gwneud ychydig, neu'r cyfan, o fathau o waith asiantaeth tai. Hefyd, gall gwasanaethau safonau masnach ddwyn achos dan Ddeddf Fenter 2002 os yw asiant tai'n camarwain defnyddwyr neu'n gweithredu mewn modd annheg yn gyffredinol.

Yn ogystal â chynnal hapwiriadau, gall gwasanaethau safonau masnach ddelio â chwynion hefyd. Dylech fod yn barod i gydweithredu â swyddogion a dangos unrhyw ddogfennaeth iddynt mae angen iddynt ei gweld. Mae'r holl swyddogion yn cario rhywbeth i ddangos pwy ydynt, a byddant yn hapus i'w ddangos.

Materion eraill a allai effeithio arnoch

Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyryn gymwys mewn cysylltiad â holl elfennau gwaith yr asiant tai, felly byddant yn cwmpasu nid yn unig disgrifiadau rydych yn eu defnyddio gyda thai, ond hefyd unrhyw ddisgrifiad a wnewch ynghylch y gwasanaeth rydych yn ei ddarparu, yn ogystal â'r gwasanaeth ei hun. Er enghraifft, os ydych yn arddangos bwrdd 'Ar Werth' y tu allan i eiddo nad oes gennych awdurdod i'w farchnata, neu'n arddangos bwrdd 'Gwerthwyd' y tu allan i eiddo nad ydych wedi'i werthu, mae'n debygol eich bod yn torri ar y Rheoliadau a gallech wynebu achos sifil a/neu droseddol.

Mae'r  Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013 yn berthnasol i gontractau a wneir ar y safle, oddi ar y safle ac o bell (fel dros y rhyngrwyd). Lle caiff contractau eu llunio oddi ar y safle neu o bell, mae gan y defnyddiwr hawl i ganslo'r contract o fewn cyfnod o 14 diwrnod, ac mae'r Rheoliadau'n gosod gofynion llym ynghylch y ffordd y mae'n rhaid cyfathrebu'r hawl ganslo hon i'r defnyddiwr. Gweler 'Contractau defnyddwyr - gwerthiannau oddi ar y safle' neu  'Contractau defnyddwyr - gwerthu o bell' am ragor o wybodaeth.

Mae'r Rheoliadau hefyd yn creu gofynion ar gyfer darparu gwybodaeth benodol y mae'n rhaid i fasnachwr ei rhoi i ddefnyddiwr cyn bod contract yn cael ei gytuno. Eir i'r afael â hyn yn y ddau ganllaw y ceir dolenni iddynt uchod, ac yn 'Contractau defnyddwyr - gwerthiannau ar y safle'.

Er eich bod yn annhebygol o gwblhau gwerthiant heb unrhyw gysylltiad wyneb-yn-wyneb â'r prynwr, os ydych yn defnyddio gwefan i hysbysebu eiddo, bydd Rheoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb y Gymuned Ewropeaidd) 2002 yn berthnasol. Eir i'r afael â'r rhain yn 'Contractau defnyddwyr - gwerthu o bell' hefyd.

Mae Rheoliadau Perfformiad Ynni Adeiladau (Cymru a Lloegr) 2012 yn gwneud y gwerthwr yn gyfrifol am roi Tystysgrif Perfformiad Ynni i ddarpar brynwr. Os yw'n eiddo a rentir, yna bydd y landlord yn gyfrifol am roi'r dystysgrif i ddarpar denant. Rhaid i asiant landlord neu werthwr sicrhau fod Tystysgrif Perfformiad Ynni wedi'i gomisiynu i'r eiddo cyn ei farchnata a gwneud bob ymdrech bosibl i sicrhau fod tystysgrif o'r fath wedi'i sicrhau o fewn y saith niwrnod cyntaf ar ôl marchnata'r eiddo yn y lle cyntaf. Gweler ein taflen 'Tystysgrifau Perfformiad Ynni' hefyd.

Mae Deddf Defnyddwyr, Asiantau Tai ac Unioni 2007 yn gosod gofyniad ar asiantau tai i ymaelodi â chynllun unioni cymeradwy.

Dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) 1992, caniateir arddangos byrddau 'Ar Werth' 'I'w Osod' neu 'Gwerthwyd' dros dro trwy 'ganiatâd cynllunio tybiedig', cyhyd ag y diwallir meini prawf penodol ynghylch maint mwyaf ac ati. Ar ôl cwblhau gwerthiant, neu ar ôl i safle gael ei osod, gellir arddangos arwydd fel 'Gwerthwyd' neu 'Wedi'i Osod' am fwyafswm o 14 diwrnod yn unig. Gweler Hysbysebion ac arwyddion allanol: canllaw i hysbysebwyr, a gyhoeddir gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, am ragor o wybodaeth.

Gorfodir y rhan fwyaf o Ddeddf Asiantau Tai 1979 gan y Tîm Gwerthwyr Tai Cenedlaethol Safonau Masnach trwy system o drwyddedu negyddol. Mae hyn yn golygu nad oes angen trwydded arnoch i weithredu fel asiant tai, ond os ydych yn torri ar y ddeddfwriaeth gallech gael eich gwahardd. Mae'n cwmpasu amryw arferion annymunol, fel methu â datgan buddiant personol, methu â throsglwyddo cynigion, gwahaniaethu yn erbyn prynwyr nad ydynt yn cymryd gwasanaethau eraill, collfarn am droseddau eraill sy'n ymwneud â thwyll neu anonestrwydd ac ati. Mae'r rhan a orfodir gan wasanaethau safonau masnach yn perthyn i gynnal ac archwilio cyfrifon cleientiaid.

Mae angen i unrhyw un sy'n gosod llety annedd a dodrefn fel gweithgaredd busnes, gan gynnwys asiantau gosod, asiantau tai a landlordiaid preifat, fod yn ymwybodol o'r gofynion ynghylch diogelwch - gweler 'Nwyddau mewn llety wedi'i osod'.

Os ydych yn cynnig credyd, neu'n cyflwyno pobl i ffynonellau credyd, mae angen i chi gael eich awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Gweler gwefan FCA i gael rhagor o wybodaeth am hyn.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Asiatau Tai 1979

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) 1992

Deddf Fenter 2002

Deddf Tai 2004

Deddf Defnyddwyr, Asiantau Tai ac Unioni 2007

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Perfformiad Ynni Adeiladau (Cymru a Lloegr) 2012

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Ebrill 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw