Masnachu Teg

Arddangos prisiau mewn gwestai a thai llety

Os ydych chi'n cynnig llety fel rhan o fusnes, mae'n rhaid i chi sicrhau nad yw'r manylion a roddir am brisiau llety a gwasanaethau eraill yn gamarweiniol. Dylid arddangos rhestr brisiau mewn lle amlwg, a dylai gynnwys gwybodaeth lawn am yr amrediad o brisiau, yn cynnwys taliadau gwasanaeth gorfodol a TAW (lle bydd hynny'n berthnasol). Os byddwch chi'n codi mwy na'r pris a hysbysebir, fe allech fod yn euog o ddynodi pris camarweiniol.

Yn y canllaw
Y ddeddfwriaeth
Arddangos rhestr brisiau
Codi gormod
Cosbau

Y ddeddfwriaeth
Mae'r gofynion canlynol wedi'u cynnwys yn Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 a dylid eu harddangos fel ei fod ar gael cyn i ddefnyddiwr benderfynu archebu ystafell. Os ydych yn cynnig llety fel rhan o'ch busnes, mae'n rhaid i chi gydymffurfio â'r Rheoliadau hyn.

Ni ddylai'r manylion a roddir am brisiau llety a gwasanaethau eraill fod yn gamarweiniol. Gellir cynnig gwybodaeth am brisiau ar sawl ffurf - er enghraifft, ar lafar, ar y Rhyngrwyd, mewn hysbyseb neu bamffled, ar anfoneb, mewn ddatganiad o delerau ac ati. Gall unrhyw weithred gamarweiniol (megis dangos pris sy'n is na'r un a godir) neu hepgoriad camarweiniol (megis peidio â chynnwys tâl treth neu dâl am wasanaeth) arwain at erlyniad posib neu orchymyn camau gwaharddol.

Arddangos rhestr brisiau
Mae rhestr brisiau wedi'i harddangos yn y dderbynfa neu ger mynedfa'ch llety yn ddull cyffredin o arddangos prisiau ystafelloedd. Gellid cynnwys y rhestr brisiau hefyd mewn pamffledi a thaflenni ac ar wefannau.

Argymhellir y dylai'r hysbysiad y byddwch yn ei arddangos yn cynnwys:

  • pris ystafell wely i un person (er enghraifft, £55 y noson) os yw bob ystafell yn costio'r un faint, neu'r pris isaf a'r uchaf (er enghraifft, £50-60 y noson) os oes ystod o brisiau
  • pris ystafell wely i ddau o bobl
  • pris gwely mewn unrhyw fath arall o ystafell

Dylai pob pris gynnwys unrhyw daliadau gorfodol am wasanaethau. Dylai'r arwydd hefyd ddatgan yn glir bod y rhain wedi'u cynnwys. Os yw prydau bwyd wedi'u cynnig yn y pris, mae'n rhaid i chi ddatgan hynny'n glir, er enghraifft: ystafell wely sengl £30 y noson yn cynnwys brecwast.

Bydd rhaid i'r pris y byddwch yn ei arddangos gynnwys TAW, a dylai'r arwydd ddatgan fod TAW wedi'i gynnwys. Fodd bynnag, os byddwch yn masnachu'n bennaf gyda chwsmeriaid busnes, gallwch ddynodi nad yw'r prisiau'n cynnwys TAW, os byddwch chi:

  • naill ai'n arddangos prisiau yn cynnwys TAW â'r un amlygrwydd neu
  • yn arddangos datganiad amlwg o'r TAW sy'n daladwy (mewn arian) yn ogystal â'r pris heb gynnwys TAW

Rhaid i'r rhestr brisiau fod yn hawdd ei darllen ac wedi'i harddangos mewn man amlwg.

Codi gormod
Os ydych chi'n hysbysebu'ch prisiau i'r cyhoedd (er enghraifft, ar arwydd y tu allan i'ch busnes, neu mewn pamffled ar wefan) dylech ofalu sicrhau eich bod yn cynnwys eich taliadau ychwanegol gorfodol yn y prisiau yr ydych yn eu hysbysebu ac yn cadw atynt wrth roi'r bil i'ch cwsmeriaid. Os byddwch chi'n codi mwy na'r pris a hysbysebir, fe allech fod yn euog o ddynodi pris camarweiniol. Mae hwn yn dramgwydd troseddol. Gallai hefyd fod yn dor-cytundeb.

Os bydd siawns y gallai eich prisiau amrywio yn ystod oes yr hysbyseb, dylech ddatgan hynny'n glir, e.e. gwahanol brisiau ar gyfer y tymor brig/tawel. Mae codi tâl ar gwsmeriaid am ddefnyddio cerdyn credyd i dalu bil yn gyfreithlon. Fodd bynnag, ni ddylai'r gost fod yn fwy na'r hyn mae'n ei gostio ichi brosesu'r taliad, a bydd rhaid ichi hysbysu cwsmeriaid am y taliad cyn iddynt fynd ati i archebu ystafell. Fe wnaeth y gofynion ynghylch taliadau ychwanegol newid yn Ebrill 2013 a chânt eu rheoli gan Reoliadau Hawliau Defnyddwyr (Taliadau Ychwanegol) 2012 (gweler ein taflen 'Taliadau Ychwanegol').

Cosbau
Os na fyddwch yn cydymffurfio â'r gofynion hyn, gallech fod yn torri Rheoliadau Gwarchod Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008, a allai arwain at eich erlyn.
Gall dyfarniad euog olygu cosbau hyd at £5,000 gan Lys Ynadon, neu, yn llys y Goron, dirwy amhenodol neu garchar am hyd at ddwy flynedd.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth allweddol
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008
Rheoliadau Hawliau Defnyddwyr (Taliadau Ychwanegol) 2012

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Tachwedd 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw