Masnachu Teg

Enwau cwmnïau a busnesau

Deallwch y gyfraith ynghylch enw masnachu'ch busnes. Mae rheolau neilltuol sy'n perthyn i 'gwmnïau' yn unig.

Mae'r ddeddfwriaeth sy'n delio â gofynion enwau cwmnïau a busnesau yn dod o'r Ddeddf Cwmnïau 2006 a'r Rheoliadau Cwmnïau (Datgeliadau Masnachu) 2008. 

Mae'r Ddeddf Cwmnïau yn disgrifio'r gofynion sy’n ymwneud â'r enw a ddewisir gan fusnesau i fasnachu oddi tanynt a'r rheolau'n atal y defnydd o enwau a allai gamarwain y cyhoedd. Mae'r darpariaethau yn berthnasol i unigolion sy'n masnachu o dan enw sy'n wahanol i'w henw hwy, partneriaethau nad ydynt yn gweithredu o dan enwau partneriaid unigol, a chwmnïau neu bartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig. Mae'r Ddeddf hefyd yn disgrifio sut mae'n rhaid arddangos enw busnes ar eich papur ysgrifennu ac yn safle eich busnes.

Mae'r Rheoliadau Cwmnïau (Datgeliadau Masnachu) 2008 yn disgrifio'r gofynion ar gyfer cwmnïau yn unig ac yn perthyn yn benodol i ble mae'n rhaid arddangos gwybodaeth ynghylch y cwmni.

Yn y canllaw

I bwy mae'r darpariaethau enwau busnesau yn berthnasol?

Rheolau ynghylch enwau

Arddangos enw eich busnes

Arddangos gwybodaeth ynghylch eich cwmni

Cosbau

Gofynion eraill

I bwy mae'r darpariaethau enwau busnesau yn berthnasol?

Lle bydd rhywun yn masnachu o dan enw ac eithrio ei enw ei hun, bydd yn defnyddio 'enw busnes'.

Mae darpariaethau Deddf Cwmnïau 2006 mewn perthynas ag enwau busnes yn berthnasol i'r mathau hyn o fusnesau:

 • cwmnïau lle bydd yr enw masnachu yn wahanol i'r enw cofrestredig - er enghraifft, ABC Limited yn masnachu fel Hens R Us
 • unigolion (unig fasnachwyr) sy'n masnachu o dan enw ac eithrio eu henw eu hunain, megis Mr Jones yn masnachu fel Cottage Builder. Ni chaiff unigolyn sydd hefyd yn defnyddio ei ragenw a/neu lythrennau cyntaf ei enw ei gwmpasu gan y darpariaethau - er enghraifft, Mr John Jones
 • partneriaethau sy'n defnyddio enw masnachu nad yw'n cynnwys enwau'r holl bartneriaid

Rheolau ynghylch enwau

Mae Deddf Cwmnïau 2006 (Rhan 5, Penodau 1-5) yn delio ag enwau a ganiateir, a hefyd y defnydd o eiriau neu ymadroddion penodol mewn enwau cwmnïau, newid enwau, a grymoedd yr Ysgrifennydd Gwladol.

Gwaherddir defnyddio rhai geiriau neu ymadroddion mewn enwau busnesau neu bydd angen cymeradwyaeth yr Ysgrifennydd Gwladol cyn gellir eu defnyddio.

Mae ychydig o enghreifftiau o'r rhain yn cynnwys:

 • 'cymdeithas'
 • 'brenhinol'
 • 'Lloegr'
 • 'cyngor'

Os ydych yn defnyddio enw o'r fath, gallech fod yn troseddu.

Mae rhestr lawn o'r enwau a waherddir neu rai mae'n rhaid eu cymeradwyo ar gael yn y canllawiau corfforiad ac enwau ar wefan Ty Cwmnïau. Sylwer fod y rhestr eiriau wedi'i chwtogi yn dilyn ymgynghoriad gan y llywodraeth. Daw'r newidiadau hyn i rym yn ystod 2014.

Dylech ofalu nad yw'r enw busnes a ddefnyddir gennych yn tramgwyddo nod busnes cofrestredig.

Arddangos enw eich busnes

Mae gan eich cwsmeriaid a'ch cyflenwyr hawl i wybod pwy ydynt yn masnachu â hwy, ac felly mae angen iddynt wybod beth yw cyfeiriad eich busnes ble gallant gysylltu â chi a chyflwyno dogfennau.

Os ydych yn defnyddio enw busnes, rhaid arddangos yr wybodaeth yn unrhyw safle y mae gan eich cwsmeriaid neu eich cyflenwyr fynediad ato ar ffurf arwydd amlwg. Dylai ddatgan eich enw (ac enwau unrhyw bartneriaid lle bo hynny'n berthnasol), y busnes rydych yn masnachu oddi dano a'ch cyfeiriad busnes.Gall y cyfeiriad hwn fod yn gyfeiriad yn y Deyrnas Unedig y gellir cyflwyno dogfennau mewn cysylltiad â'r busnes ynddo.

Os ydych yn defnyddio enw busnes, rhaid arddangos yr wybodaeth ar eich papur ysgrifennu hefyd. Mae hyn yn cynnwys:

 • llythyrau busnes
 • archebion ysgrifenedig am nwyddau neu wasanaethau i'w cyflenwi i'ch busnes
 • e-byst busnes
 • anfonebau a thalebau
 • hawliadau ysgrifenedig yn gorchymyn talu dyledion sy'n deillio o waith eich busnes
 • gwefan fusnes (gofyniad dan y Rheoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb EC) 2002)

Hefyd mae'n rhaid ichi roi ar unwaith, trwy hysbysiad ysgrifenedig, wybodaeth ynghylch enw'ch busnes i unrhyw un sydd wedi gofyn amdani. 

Arddangos gwybodaeth eich cwmni 

Mae darpariaethau'r Rheoliadau Cwmnïau (Datgeliadau Masnachu) 2008 yn perthyn i gwmnïau yn unig. Cwmnïau yw'r busnesau hynny a gofrestrir gyda (ac sydd felly â rhif cwmni gan) Dy'r Cwmnïau; mae gan y mwyafrif o gwmnïau 'Cyfyngedig' neu 'Cyf' wedi eu henw.

Os ydych yn gwmni cofrestredig mae'n ofynnol ichi wneud yr hyn sy'n dilyn.

Arddangos eich enw cofrestredig yn ei swyddfa gofrestredig, man archwilio ac unrhyw leoliad busnes arall lle rydych yn cynnal eich busnes

Lleoli'ch enw cofrestredig fel y gellir ei weld yn rhwydd gan ynrhyw ymwelydd â'r lleoliad hwnnw

Datgelu'ch enw cofrestredig ar y dilynol (nid yw'r rhestr hon yn drylwyr):

 • llythyrau busnes, hysbysiadau a chyhoeddiadau swyddogol
 • ffurflenni archebu
 • anfonebau a thalebau
 • hawliadau ysgrifenedig yn gorchymyn talu dyledion sy'n deillio o waith eich busnes
 • yr holl ohebiaeth a dogfennaeth busnes arall
 • gwefan

Datgelu'r rhan o'r Deyrnas Unedig mae'r cwmni wedi'i gofrestru ynddi, rhif cofrestru a chyfeiriad y cwmni ar:

 • llythyrau busnes
 • ffurflenni archebu
 • gwefan

Bydd yn rhaid i gwmni ddatgelu cyfeiriad ei swyddfa gofrestredig, unrhyw fan archwilio a'r math o gofnodion cwmni a gedwir yn y swyddfa neu fan honno i unrhyw berson mae'n delio ag ef wrth gynnal busnes sy'n gwneud cais ysgrifenedig i'r cwmni am yr wybodaeth honno. Mae'n rhaid i'r cwmni anfon ymateb ysgrifenedig at y person hwnnw o fewn pum niwrnod gwaith o dderbyn y cais.

Cosbau 

Os yw person neu gwmni'n methu â chydymffurfio â'r gofynion hyn maent yn cyflawni trosedd a maent yn atebol, wedi collfarn ddi-annod, i ddirwy heb fod yn fwy na lefel 3 (£1,000) ar y raddfa safonol ac, ar gyfer mynd yn groes i'r rheolau'n barhaol, dirwy ddiofyn ddyddiol heb fod yn fwy na lefel 3 (£100) ar y raddfa safonol

Gofynion eraill

Mae darpariaethau'r Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013 hefyd yn gymwys i unrhyw fusnes sy'n masnachu trwy hysbysebion neu ar-lein. Mae'r Rheoliadau hyn yn mynnu fod cyflenwr roi ei fanylion ei hun i ddarpar brynwr. Cyn i ddefnyddiwr brynu ar-lein neu ymateb i hysbyseb ayyb, rhaid i'r cyflenwr ddarparu manylion cyfeiriad post ei fusnes, fel gall y defnyddiwr anfon cwynion ysgrifenedig ar ffurf barhaol at y masnachwr.

Mae'r Rheoliadau Masnachu Electronig (Cyfarwyddeb CE) 2002 yn mynnu fod busnes sy'n gwerthu neu'n hysbysebu ar-lein yn darparu gwybodaeth benodol ar ei wefan, mae peth ohoni'n gorgyffwrdd â'r gofynion uchod, fel enw'r cwmni neu fusnes, cyfeiriad daearyddol yn y DU a gwybodaeth fanwl ynghylch prisiau, costau danfon ac ati.

Gweler ein taflen 'Gwerthu o bellter (ar y rhyngrwyd, dros y ffôn, ac ati)' - o 13 Fehefin 2014 ymlaen am ragor o wybodaeth.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Deddf Cwmnïau 2006

Rheoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb CE) 2002

Deddf Cwmnïau 2006

Rheoliadau Cwmnïau (Datgeliadau Masnachu) 2008

Rheoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb EC) 2002

Deddf Ansolfedd 1986

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Awst 2014

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw