Masnachu Teg

Hen bethau a hynafiaethau

A ydych chi'n gwerthu hen bethau neu hynafiaethau? Rhaid i chi fod yn ofalus iawn nad ydych yn camarwain defnyddwyr na busnesau eraill

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Os ydych yn masnachu mewn celfyddyd gain, hen bethau, hynafiaethau, llyfrau hynafiaethol, llawysgrifau, neu bethau casgladwy eraill, mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 (CPRs) yn berthnasol i'ch busnes. Mae'r canllaw hwn yn trafod gofynion y CPRs yn unig, ond byddwch yn ymwybodol y gallai deddfwriaeth arall - genedlaethol a lleol ill dau - fod yn berthnasol i'ch busnes. Dylech fod yn ymwybodol bod y Rheoliadau'n berthnasol p'un a ydych yn gwerthu i ddefnyddwyr neu'n prynu oddi wrthynt.

Os ydych yn gwerthu i fusnesau, bydd y Rheoliadau Diogelu Busnes rhag Marchnata Camarweiniol 2008 (BPRs) yn berthnasol. Mae'r ddeddfwriaeth hon yn gwahardd hysbysebu sy'n camarwain busnesau trwy eu twyllo neu fod yn debygol o'u twyllo (neu eraill) ac effeithio ar eu hymddygiad economaidd. Hefyd, mae'n gwahardd busnesau rhag rhoi hysbysebion camarweiniol a wnaiff niweidio cystadleuydd, neu sy'n debygol o'i niweidio.

Arferion masnachol annheg

Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd arferion masnachol sy'n annheg. Mae'r Rheoliadau'n gwahardd masnachwr rhag camarwain defnyddwyr ynghylch nifer o faterion penodedig, naill ai drwy ddarparu gwybodaeth sy'n ffug, neu drwy wybodaeth sy'n gamarweiniol ('gweithred gamarweiniol'). Hefyd, mae'n doriad ar y Rheoliadau i hepgor gwybodaeth mae defnyddiwr ei hangen er mwyn gwneud pryniad deallus ('hepgoriad camarweiniol).

Mae'r materion penodedig mewn cysylltiad â nwyddau (a rhannau nwyddau) yn cynnwys y dilynol:

 • bodolaeth neu natur yr eitem (mewn geiriau eraill, beth yw ef mewn gwirionedd)
 • prif nodweddion yr eitem, sy'n cynnwys:
  - cyfansoddiad yr eitem (yr hwn y'i gwneir ohono)
  - tarddiad daearyddol yr eitem ('Seisnig' er enghraifft)
  - dull a dyddiad ei weithgynhyrchu (fel disgrifio eitem fel 'Rhaglywiaeth' er enghraifft)
  - defnydd y cynnyrch (a allai gynnwys ei hanes)
 • y pris neu'r modd yr amcangyfrifir y pris
 • bodolaeth mantais pris penodol

Er mwyn i arfer fod yn weithred neu hepgoriad camarweiniol, mae rhaid iddo achosi, neu fod yn debygol o achosi, i'r defnyddiwr cyffredin wneud penderfyniad gweithrediadol gwahanol. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y dylanwadir ar y defnyddiwr i brynu neu benderfynu peidio â phrynu, yn seiliedig ar y weithred gamarweiniol honno neu'r hepgoriad camarweiniol hwnnw.

Hefyd, mae rhoi gwybodaeth anghywir i'r defnyddiwr am amgylchiadau'r farchnad, neu rwyddineb dod o hyd i'r eitem rhywle arall er mwyn cael y defnyddiwr i brynu (neu werthu) mewn amgylchiadau anffafriol, wedi'i wahardd yn benodol, heb ystyried yr effaith ar y defnyddiwr.

Gweler hefyd ein taflenni 'Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg' a 'Marchnata rhwng busnesau'

(Oni nodir hynny'n benodol, mae'r holl gyfeiriadau at 'Reoliadau' yn y daflen hon yn cyfeirio at Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008.)

Beth yw 'hen beth'?

Nid oes diffiniad a dderbynnir yn gyffredinol ar gyfer y term 'hen beth', er bod llawer o bobl yn defnyddio'r mesur bod unrhyw eitem sydd dros 100 mlynedd oed yn hen beth. Yr ystyriaeth allweddol wrth gymhwyso unrhyw ddisgrifiad yw na ddylai fod yn gamarweiniol. Efallai y byddai termau fel 'casgladwy' neu 'benigamp' yn fwy priodol na 'hen beth' ar gyfer darnau diweddarach.

Achosion arbennig:

 • arfau tanio sy'n 'hen bethau' - dim ond rhai arfau tanio penodol y gellir eu gwerthu fel hen bethau â chyfyngiadau heb fod yn seiliedig ar oed yn unig - dylech geisio cyngor gan eich heddlu lleol os ydych yn gwerthu'r fath eitemau. Gellir dod o hyd i gyfarwyddyd defnyddiol hefyd ym mhennod 8 Canllaw y Swyddfa Gartref ynghylch Drylliau Tân sydd ar gael ar wefan GOV.UK
 • yn gyffredinol mae gwerthiannau cyllyll sy'n 'hen bethau' yn cael eu heithrio rhag rheolaethau ar arfau ymosodol, ond dylid bod yn ofalus wrth ddisgrifio'r fath eitemau a dylid ceisio cyngor gan eich heddlu lleol
 • dan ddeddfwriaeth dilysnodi, y dyddiad yr ystyrir bod eitemau aur ac arian yn hen bethau, ac felly wedi'u heithrio rhag dilysnodi, yw 1920
 • mae 'eitemau diwylliannol' yn amodol ar reolaethau arbennig dan gonfensiwn UNESCO 1970 - dylech gael cyfarwyddyd gan yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS)

Beth allwch chi ei wneud

Er mwyn osgoi torri ar Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 (ac o bosibl cyflawni tramgwydd troseddol), dylech sefydlu system o wiriadau ar eitemau rydych yn eu prynu a'u gwerthu, gan sicrhau y gwneir y gwiriadau hyn yn effeithiol. Yr enw ar hyn yw cymryd pob gofal rhesymol ac ymarfer diwydrwydd dyladwy, ac mae'n amddiffyniad o fewn y Rheoliadau.

Argymhellir y pwyntiau dilynol i'w cynnwys yn y fath system:

 • mynnwch dderbynneb am bopeth y byddwch yn ei brynu, yn adnabod enw a chyfeiriad y gwerthwr
 • gofynnwch am dystiolaeth ysgrifenedig neu wybodaeth ysgrifenedig arall sy'n sefydlu disgrifiadau'r eitem - nid yw gwybodaeth eiriol yn ddigonol
 • os yw gwrthrych wedi'i drwsio neu wedi'i adfer, sefydlwch i ba raddau a throsglwyddwch y wybodaeth hon i unrhyw brynwr posibl (yn ysgrifenedig, os yw'n bosibl)
 • cadwch gofnodion am bob eitem rydych yn ei brynu neu ei werthu, y disgrifiad rydych wedi'i roi i bob un, ac unrhyw wybodaeth ategol am y disgrifiad hwn (fel catalog yr arwerthiant)
 • rhaid i unrhyw eitem a werthir â gwarant o ddilysrwydd gael ei chefnogi gan dystiolaeth yr archwiliwyd i'r gwrthrych ac ei fod yn ddilys
 • sefydlwch weithdrefnau sy'n sicrhau y cofnodwyd pob eitem a arddangosir neu a hysbysebir yn iawn fel y sonir amdano uchod. Os oes gennych aelodau staff sy'n gweithredu fel arbenigwyr, dylent weld pob eitem a'r disgrifiadau rydych yn bwriadu eu defnyddio cyn iddynt fynd i mewn i'r siop neu gael eu hysbysebu. Dylai'r staff i gyd fod yn ymwybodol o'r gweithdrefnau. Ni ddylai unrhyw aelod o'r staff heb ddigon o brofiad ychwanegu disgrifiadau at eitemau
 • mae'r Rheoliadau'n gwahardd arferion masnachol sy'n groes i ofynion 'diwydrwydd proffesiynol' (mae hyn yn golygu'r gofal a'r sgil arbennig a ddisgwylir ag arfer marchnad gonest ac egwyddor gyffredinol ddidwylledd). Os oes gennych unrhyw reswm i amau dilysrwydd cynnyrch (fel marc gwneuthurwr), yn arbennig ble mae'n hysbys bod hwn yn destun camddefnydd hanesyddol, yna dylech ddatgelu'r amheuaeth hon. Ni fyddai hyn yn berthnasol ble rydych wedi cymhwyso disgrifiad o wneuthuriad neu darddiad eich hunan

Hefyd, er mwyn osgoi problemau cyffredin sy'n gysylltiedig â delio mewn hen bethau, dylech:

 • ofyn yn benodol a yw'r eiddo a gynigir i chi'n rhydd rhag unrhyw hawliad cyfreithiol a bod y gwerthwr ag awdurdod i'w werthu
 • bod yn amheus ynghylch unrhyw eitem â phris gofyn nad yw'n gyfwerth â'i gwerth ar y farchnad
 • talu trwy siec neu ddull arall sy'n darparu trywydd archwilio
 • hysbysu'r heddlu os ydych yn amau bod eitem wedi'i dwyn neu wedi dod o gloddfeydd, henebion pensaernïol, sefydliadau cyhoeddus neu eiddo preifat
 • gwrthod prynu, gwerthu neu brisio gwrthrychau os ydych yn bryderus ynghylch eu hanes

Os ydych yn archwilio eitemau ac yn rhoi disgrifiadau iddynt eich hunan, dylech fod yn eithriadol o ofalus. Mae cwsmeriaid yn debygol o ystyried eich barn fel barn arbenigwr gan ddibynnu ar eich disgrifiad.

Mae'r Rheoliadau'n berthnasol i bobl sy'n gwerthu eitemau fel asiantau ar ran unigolyn arall, yn ogystal â pherchennog gwirioneddol yr eitem sy'n cael ei gwerthu.

Tai arwerthu

Mae ty arwerthu o fewn cwmpas y Rheoliadau yn yr un modd, a gall gyflawni trosedd o ddefnyddio gwybodaeth gamarweiniol neu hepgor gwybodaeth am eitem.

Ni ddylai tai arwerthu ddibynnu ar ymwrthodiad cyffredinol mewn catalog mewn ymgais i osgoi atebolrwydd am y disgrifiadau a roddir i'r eitemau sy'n cael eu harwerthu. Dylai ty arwerthu sicrhau bod perchennog yr eitem yn dilysu'r disgrifiad i'w roi iddo, neu y cyflogir arbenigwr er mwyn cynghori ar ddisgrifiadau.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliadau Diogelu Busnes rhag Marchnata Camarweiniol 2008

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mai 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw