Masnachu Teg

Cyngor i siopau meddyginiaeth perlysieuol a siopau bwyd iach

Sut mae'r gyfraith yn berthnasol i'r cynhyrchion a werthir yn y mathau hyn o siop, gan gynnwys ychwanegion bwyd, cynhyrchion cosmetig, a chynhyrchion yn tarddu o anifeiliaid

Yn y canllaw

 • Moddion
 • Cynnyrch anifeiliaid
 • Bwyd
 • Cynnyrch cosmetig
 • Honiadau camarweiniol ac anghyfreithlon
 • Diogelwch cynnyrch
 • Pwysau a mesurau
 • Prisiau
 • Cymdeithasau masnach
 • Deddfwriaeth allweddol

Mae'r canllaw hwn i Gymru

Mae nifer o gynnyrch perlysieuol (fel cynnyrch perlysieuol Tsieineaidd) ar y ffin rhwng moddion a chategorïau cynnyrch eraill megis bwyd neu gosmetigau. Gan fod gofynion cyfreithiol gwahanol yn berthnasol i wahanol fathau o gynnyrch, mae'n bwysig eich bod yn glir am ba gategori mae'ch cynnyrch yn cwympo ynddo. Gorfodir y gofynion cyfreithiol sy'n rheoli'r nwyddau hyn yn bennaf gan safonau masnach, a gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA).

Mae gofynion penodol ar gyfer meddyginiaethau perlysieuol, a ddosbarthir fel 'moddion' y mae rhaid iddynt fod yn ddiogel. Efallai hefyd eich bod yn gwerthu eitemau bwyd, cynnyrch cosmetig, neu gynnyrch anifeiliaid sydd i gyd â gofynion cyfreithiol penodol.

P'un ai a yw'ch cynhyrchion yn syrthio i'r categorïau hyn ai peidio, mae'n bwysig sicrhau nad yw defnyddwyr yn cael eu camarwain am faint neu fodolaeth manteision iechyd y cynhyrchion, ac mae rhai cyfyngiadau penodol ar honiadau.Mae gofynion pellach mewn cysylltiad â honiadau a wneir am y cynnyrch, marciau maint, prisio, a hawliau defnyddwyr.

Moddion

 Mae meddyginiaethau perlysieuol yn gynhyrchion meddygol. Rhaid iddynt gael awdurdodiad marchnata (neu drwydded gynnyrch) oni bai eu bod yn cyrraedd eithriadau penodol, sy'n caniatáu iddynt gael eu gwerthu fel moddionperlysieuol didrwydded. I gyrraedd termau'r eithriadau hyn, rhaid i gynhyrchion fod wedi seilio ar blanhigion yn unig, heb unrhyw ddynodiadau ysgrifenedig ar gyfer eu defnydd a pheidio â chael enw masnach. Hyd yn oed os ydynt wedi eithrio o drwyddedu, mae dal rhaid i feddyginiaethauperlysieuol fod yn ddiogel a chael eu labelu yn unol â Deddf Meddyginiaethau 1968.

Mae'r prif benderfyniad yn ymwneud ag os yw cynnyrch yn gynnyrch meddygol ai beidio yn cael ei wneud gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA). Os oes gennych chi unrhyw amheuon am os yw'r cynhyrchion rydych chi'n gwerthu yn foddion, neu os bod eich nwyddau wedi'u heithrio o drwyddedu, dylech chi gysylltu â MHRA naill ai drwy'r wefan neu drwy ffonio 020 3080 6000.

Cynhyrchion anifeiliaid

Mae rheolau mewnforio llym yn bodoli yn ymwneud â chynnyrch yn deillio o anifeiliaid. Mae cynnyrch yn deillio o anifeiliaid yn cynnwys pob math o gig a chynnyrch cig (gan gynnwys dofednod), pob math a physgod a physgod cregyn a chynnyrch wedi gwneud ohonynt (megis saws wystrys), wyau a chynnyrch wyau, cig hela gwyllt, mêl a chynnyrch llaeth. Argymhellir eich bod yn prynu cynnyrch bwyd yn deillio o anifeiliaid o gyflenwyr parchus yn unig sy'n gallu profi bod y bwyd wedi cael ei mewnforio'n gyfreithlon i'r DU trwy sianelau masnachol cywir. Os ydych chi eisiau mewnforio cynnyrch anifeiliaid dylai tîm iechyd yr amgylchedd eich awdurdod lleol fod yn gallu'ch cynghori ar y sefyllfa gyfreithiol gyfredol.

Os yw swyddogion yn credu bod cynnyrch anifail wedi cael ei mewnforio'n anghyfreithlon i'r DU, efallai byddant yn ei gymryd i ffwrdd i gael ei ddinistrio neu yn gofyn i chi beidio â'i ddefnyddio tan i chi allu profi ei fod wedi ei mewnforio'n gyfreithlon. Efallai bydd sampl o'r eitem hefyd yn cael ei gymryd. Gallwch gael eich erlyn am fewnforio cynnyrch anifeiliaid yn anghyfreithlon.

Mae rhannau anifeiliaid a phlanhigion o rywogaethau mewn perygl wedi cael eu canfod mewn rhai meddyginiaethau traddodiadol, sy'n groes i ddeddfwriaeth a orfodir gan nifer o gyrff, gan gynnwys yr heddlu. Os oes gennych chi unrhyw bryderon am gynhwysion, mae gwybodaeth fanwl ar rywogaethau mewn perygl ar gael ar wefan y Confensiwn ar y Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau mewn Perygl (CITES) Prif nod CITE yw sicrhau nad yw masnach ryngwladol mewn anifeiliaid gwyllt a phlanhigion yn bygwth eu goroesiad. Yn hytrach, fe allwch ofyn am gyngor oddi wrth adran troseddau bywyd gwyllt eich heddlu lleol neu oddi wrth gyllid a thollau.

Pan mae'r cynnyrch yn unrhyw beth heblaw am foddion (er enghraifft bwyd, ategolion bwyd neu gosmetigau), caiff eu rheoli gan ddeddfwriaeth a orfodir gan y gwasanaeth safonau masnach lleol neu, mewn rhai cynghorau, y gwasanaeth iechyd yr amgylchedd. Yn dilyn mae amlinelliad bras o'r ddeddfwriaeth hon.

Bwyd

Mae'r diffiniad o fwyd yn cynnwys unrhyw fwyd, diod neu ychwanegyn bwyd sy'n rhan o'r diet. Mae unrhyw beth nad yw'n gynnyrch meddyginiaethol ac a fwytir neu a gymerir fel diod, yn fwyd. Mae'n debyg y bydd llawr o'r cynhyrchion a werthwch yn cael eu dosbarthu'n gyfreithiol fel bwyd, yn arbennig eitemau wedi'u rhagbecynnu fel te llysieuol.

Mae Deddf Diogelwch Bwyd 1990, Rheoliad UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth bwyd i ddefnyddwyr, Rheoliadau Gwybodaeth Bwyd 2014 a Rheoliadau Gwybodaeth Bwyd (Cymru) 2014 yn rheoli, ymhlith pethau eraill, labelu, cynhwysion ac ansawdd. Mae'r Ddeddf yn creu troseddau penodol ar gyfer difwynwyr mewn bwyd, disgrifiadau ffug a honiadau camarweiniol megis y sawl sy'n cael eu gwneud am fwyd 'iach'.

Rhaid labelu pob bwyd ac ategolyn bwyd gyda gwybodaeth benodol yn Saesneg. Pan gaiff y bwyd ei werthu'n rhydd, fel perlysiau Tsieineaidd o jariau, neu ei bacio gennych chi yn y siop i werthu'n uniongyrchol i'ch cwsmeriaid, mae angen y manylion canlynol:

 • enw bwyd mae pobl yn gallu deall, sy'n nodi gwir natur y bwyd
 • datganiad, os ydyw'n briodol, bod y cynnyrch neu'r cynhwysion wedi cael ei arbelydru neu'i addasu'n enetig (gweler hefyd ein taflen 'Labelu bwydydd wedi'u haddasu'n enetig')
 • datgan presenoldeb unrhyw un o'r 14 alergen a nodwyd (gweler 'Alergenau ac anoddefiadau bwyd' a 'Cynhwysion alergenaidd a nodwyd – Cwestiynau cyffredin)

Pan mae'r bwyd wedi cael ei 'rhagbecynnu', mae rhaid cyflawni nifer o ofynion labelu - gweler ein taflenni ''Labelu bwyd wedi ragbecynu,' Bwyd wedi'i labelu mewn iaith dramor' a 'Labelu bwyd - dyddiad a marcio bwyd wedi'i becynnu'

Gellir canfod canllawiau penodol ar ychwanegion bwyd a gwybodaeth maeth ar wefan GOV.UK

Cynnyrch cosmetig

Mae Rheoliad UE Regulation (EC) Rhif 1223/2009 ynghylch cynnyrch cosmetig yn diffinio cynnyrch cosmetig fel: 'unrhyw sylwedd neu gymysgedd a fwriedir i ddod i gysylltiad ag organau allanol y corf dynol (epidermis, system gwallt, ewinedd, gwefusau ac organau cenhedlu allanol) neu'r dannedd a philenni mwcaidd y ceudod geneuol or with the teeth â'r pwrpas penodol neu bennaf yw glanhau, persawru, newid eu hymddangosiad, eu gwarchod, eu cadw mewn cyflwr da neu gywiro arogl corff.' Nid yw'n gymwys i gynhyrchion meddygol, offer meddygol na chynhyrchion bywleiddiol.

Os byddwch yn mewnforio cynnyrch cosmetig, mae'n ofynnol i chi hysbysu'r Adran Fusnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS) am y mewnforiad. Mae'r mewnforiwr hefyd angen 'pecyn gwybodaeth cynnyrch' yn barod i'w archwilio, sy'n rhoi manylion am y cynnyrch cosmetig. Os nad ydych yn mewnforio, ond eich bod yn cael cynnyrch cosmetig gan fewnforiwr, dylech gael sicrwydd dibynadwy gan y mewnforiwr ei fod wedi cydymffurfio a'r gofynion uchod.

I gael rhagor o wybodaeth gweler 'Cynhyrchion cosmetig'.

Honiadau Camarweiniol ac Anghyfreithlon

Mae rhaid i unrhyw honiadau a wneir am gynnyrch fod yn wir heb fod yn gamarweiniol. Mae hwn yn cynnwys honiadau llafar, ysgrifenedig neu ddarluniadol. Yn ogystal â hynny, mae'n ofynnol i chi ddatgelu unrhyw wybodaeth groes a wyddoch am gynnyrch pe byddai cwsmer cyffredin angen gwybod y wybodaeth hon i wneud penderfyniad gwybodus - er enghraifft, os gwyddoch ei fod yn aneffeithiol at y dibenion y prynir y cynnyrch ar ei gyfer yn gyffredinol.

Mae'r gofynion hyn, sy'n dod o dad Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 (CPRs) yn berthnasol i'r holl gynnyrch, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i, foddion, bwyd, ychwanegion bwyd a chynnyrch cosmetig.

Mae nifer o ddefnyddwyr yn prynu cynhyrchion 'iechyd' a pherlysieuol oherwydd honiadau neu gred bod y cynhyrchion hyn yn gallu bod o gymorth i golli pwysau neu atal, gwella neu drin salwch neu gyflyrau meddygol. Yn aml, nid oes tystiolaeth i gefnogi'r honiadau hyn neu maent yn gwbl ffug. Os yw cynnyrch wedi'i farchnata gydag unrhyw fath o honiad iechyd, dylech ystyried yn gyntaf a yw'n foddion, ychwanegolyn bwyd neu gynnyrch cosmetig, ac yna gwneud yn siwr ei fod yn cydymffurfio a'r rheolau ar gyfer y math hwnnw o gynnyrch. Os nad yw'n un o'r mathau hynny o gynnyrch, peidiwch â gwneud honiadau (a pheidiwch â phasio honiadau gwneuthurwyr ymlaen) oni bai eich bod yn sicr y gallwch eu profi.

P'un ai a ydych yn cynnig cyngor neu wasanaethau, dylech fod yn ofalus nad ydych yn cam-gynrychioli neu'n gorbwysleisio cymwysterau unrhyw aelod o staff neu unrhyw un arall sy'n ymwneud a marchnata'r cynhyrchion. Er enghraifft, yng nghyd-destun cynhyrchion perlysieuol neu iechyd, mae'n debygol y byddai'n gamarweiniol i gyfeirio at rywun fel 'meddyg' oni bai fod ganddynt gymhwyster fel meddyg meddygol.

Yn ogystal â hynny, gan fod ymdrechion byd-eang i reoli ecsploetiaeth rhywogaethau mewn perygl, mae'n hysbys bod gwneuthurwyr wedi defnyddio cynhwysion anghyfreithlon (er enghraifft, rhannau o deigr neu arth) mewn cynhyrchion ond i dynnu unrhyw gyfeiriad at y cynhwysion hyn o'r pecyn a'r hysbysebu. Mae'r gwneuthurwyr hyn yn dibynnu ar wybodaeth a phrofiad eu cwsmeriaid o'r cynnyrch yn lle hynny. Dan y CPRs mae'n anghyfreithlon i guddio'r ffaith na all cynnyrch gael ei werthu'n gyfreithiol.

Yn ogystal â'r gwaharddiad cyffredinol a'r honiadau camarweiniol a hepgoriadau, mae rhai honiadau wedi'u gwahardd yn llwyr:

 • gwaharddir unrhyw honiad bod gan fwyd nodweddion 'tonig'
 • ni ellir gwneud honiadau llesol (hynny yw, unrhyw honiad yn ymwneud ag atal, trin neu wella clefyd dynol) am unrhyw fwyd neu gynnyrch cosmetig
 •  mae'n dramgwydd troseddol i 'hysbysebu' (trwy unrhyw ddatganiad ysgrifenedig neu lafar) gynnig trin canser, ddarparu meddyginiaeth am ganser neu roi unrhyw gyngor mewn cysylltiad â thrin canser
 • dan y CPRs, mae'n dramgwydd i wneud honiadau ffug y gall cynnyrch wella unrhyw 'salwch, gamweithrediad neu gamffurfiad', p'un ai a fyddai'r honiad yn camarwain cwsmer cyffredin neu beidio

Diogelwch cynnyrch

Rhaid i bob cynnyrch i ddefnyddwyr (gan gynnwys bwyd a moddion) fod yn ddiogel.

Rhaid gwerthu cynnyrch i gwsmeriaid gyda gwybodaeth diogelwch/rhybuddion addas yn Saesneg. Efallai bydd gwybodaeth fel hyn yn cynnwys, er enghraifft, cyfarwyddiadau dogn, a sgil effeithiau posib. Gallent hefyd gynnwys grwpiau o bobl mae'r cynnyrch yn anaddas ar eu cyfer, er enghraifft, menywod beichiog, plant, a phobl yn dioddef o gyflwr penodol megis pwysedd gwaed uchel.

Rydych yn cael eich cynghori'n gryf i gael eich cynnyrch oddi wrth gyflenwyr parchus, ac i gadw unrhyw ddogfennaeth rydych yn derbyn oddi wrthynt, fel anfonebau.

Pwysau a mesurau

Yn ôl y gyfraith mae cynnyrch wedi rhagbecynnu, megis bwyd/ategolion bwyd/cosmetigau, angen marc swm cywir. Dylai hwn yn arferol gynnwys y pwysau, cyfaint, neu nifer yr eitemau yn y pecyn. Rhaid defnyddio symiau metrig.

Os ydych chi'n gwerthu unrhyw gynnyrch rhydd (o swp) trwy gyfeirio at y pwysau, rhaid i chi ddefnyddio offer pwyso cymeradwy gyda'r stamp neu sticer briodol. Rhaid i werthiannau gyfeirio at symiau metrig.

Gweler 'Nodiadau canllaw ar nifer cyfartalog' a 'Offer pwyso ar gyfer masnachu' a chysylltwch â'ch gwasanaeth safonau masnachu lleol i gael cyngor pellach a chymorth gyda materion sy'n gysylltiedig â phwysau a mesur.

Prisiau

Mae yna ofyniad cyffredinol i arddangos prisiau ar gyfer cynnyrch masnachol ar werth. Fodd bynnag, os gellir cael y cynnyrch dim ond fel canlyniad o wasanaeth (megis ymgynghoriaeth), nid oes angen prisio'r cynnyrch. Fodd bynnag, os oes gan eich gwasanaethau 'bris sefydlog' mae arfer gorau yn datgan y dylid cynnig rhestr o brisiau hefyd (gan ddefnyddio rhestr prisiau, er enghraifft).

Rhaid i'r prisiau rydych chi'n arddangos fod yn gywir. Mae'n weithred fasnachol annheg i roi gwybodaeth ffug neu dwyllodrus ynglyn â phris cynnyrch, i hepgor gwybodaeth faterol am y pris (megis taliadau neu drethi ychwanegol gorfodol), neu os chwyddwyd gwerth unrhyw 'arbediad' a ddangoswyd ar gynnig arbennig.

Cymdeithasau masnach

Efallai byddwch hefyd yn dymuno cael cyngor oddi wrth sefydliad neu ymarferwr yn y maes, megis:

Cymdeithas Meddyginiaeth Lysieuol Prydain

Blwch SP 583, Caerwysg, EX1 9GX

Ffôn: 0845 680 1134

E-bost: secretary@bhma.info

Register of Chinese Herbal Medicine
Office 5, Ferndale Business Centre, 1 Exeter Street, Norwich, NR2 4QB
Ffôn: 01603 623994
E-bost: herbmed@rchm.co.uk

Association of Traditional Chinese Medicine (UK)
314 Premier House, 112 Station Road, Edgeware Road, Llundain, HA8 7BJ
Ffôn: 020 8951 3030
E-bost: info@atcm.co.uk

Noder

Bwriedir y daflen hon fel canllaw yn unig; llysoedd yn unig a all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n debyg y bydd cysylltiadau 'Deddfwriaeth berthnasol' y canllaw yn dangos fersiynau gwreiddiol deddfwriaeth yn unig. Gellir canfod gwybodaeth ar newidiadau i ddeddfau'r DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' dan bob cyswllt; fel arfer, mae newidiadau i ddeddfwriaeth Ewrop wedi'i ymgorffori yn y testun. Mae cysylltiad ar wahân i ddeddfwriaeth sy'n cael ei newid lle mae'n ymwneud yn uniongyrchol a chynnwys y canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Deddf Meddyginiaethau 1968

Deddf Diogelu Bwyd 1990

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliad UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth bwyd i ddefnyddwyr

Rheoliadau Gwybodaeth Bwyd 2014

Rheoliadau Gwybodaeth Bwyd (Cymru) 2014

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Chwefror 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw