Masnachu Teg

Canllaw i Reoliadau Diogelu Busnesau Rhag Marchnata Camarweiniol

Mae Rheoliadau Diogelu Busnesau rhag Marchnata Camarweiniol 2008 yn disodli Deddf Disgrifiadau Masnach 1968 o ran diogelu busnesau. Mae'r Rheoliadau yn gwaharddhysbysebu camarweiniol busnes-i-fusnes ac yn gosod cyfyngiadau pellach ar sut mae busnesau yn cymharu eu cynnyrch â chynnyrch cystadleuol gan gwmnïaueraill.

Os ydych yn gwerthu i fusnesau, mae'r Rheoliadau yn eich gwahardd rhag rhoi gwybodaeth gamarweiniol i'r busnes arall a fyddai yn twyllo'r busnes hwnnw ac yn effeithio ar, neu'n debygol o effeithio ar, ei ymddygiad economaidd. Fe'ch gwaherddir hefyd rhag rhoi gwybodaeth gamarweiniol a wnaiff anafu cystadleuydd, neu sy'n debygol o'i anafu.

Yn y canllaw
Y ddeddfwriaeth
Beth mae'r Rheoliadau yn cwmpasu?
Beth sydd wedi'i wahardd?
Hysbysebu cymharol
Cosbau
Darllen ychwanegol

Y ddeddfwriaeth
Mae fersiwn defnyddwyr o Reoliadau Diogelu Busnesau rhag Marchnata Camarweiniol (2008): Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Rheoliadau Masnachu Annheg 2008(gweler ein taflen 'Canllaw i Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg').

Mae'n ddefnyddiol i edrych ar y ddwy set o Reoliadau oherwydd maent yn debyg ac mae yna elfennau ble maent yn gorgyffwrdd. Mae pob defnydd o'r gair 'Rheoliadau' isod yn cyfeirio at y Rheoliadau Diogelu Busnesau, oni nodir yn wahanol.

Beth mae'r Rheoliadau yn cwmpasu?
Mae'r Rheoliadau hyn yn mynd i'r afael yn bennaf â chamarwain posib o fasnachwyr, er bod rheolau ynghylch hysbysebu cymharol y gellir eu targedu at fasnachwyr a defnyddwyr.

Mae Rhan 1 y Rheoliadau yn gwahardd hysbysebu camarweiniol, a hefyd yn gosod canllawiau caeth ynghylch hysbysebu cymharol. Mae hefyd yn sicrhau nad yw hysbysebu camarweiniol yn cael ei hyrwyddo gan unrhyw berchennog cod (sef corff sy'n gyfrifol am god ymddygiad).

Mae Rhannau 2, 3 a 4 yn delio â throseddau ac amddiffyniadau troseddol, dyletswyddau gorfodi a phwerau gorfodi yn y drefn honno.

Beth sydd wedi'i wahardd?
Mae rheoliad 3 y Rheoliadau Diogelu Busnesau yn gwahardd hysbysebu sy'n gamarweiniol i fasnachwyr. Mae pedwar prif fater i'w hystyried wrth benderfynu a yw hysbysebu yn gamarweiniol:

 • nodweddion y cynnyrch (cyfanswm o 13 gan gynnwys argaeledd, cyfansoddiad a manyleb)
 • y pris neu'r dull o gyfrifo'r pris
 • amodau cyflenwi neu ddarparu'r cynnyrch
 • natur, priodweddau a hawliau'r hysbysebwr (cyfanswm o bump gan gynnwys hunaniaeth ac asedau)

Hysbysebu cymharol
Mae rheoliad 4 yn datgan y caniateir hysbysebu cymharol ond dim ond pan fydd yr hysbyseb yn cyflawni'r holl amodau isod:

 • nid yw'n gamarweiniol o dan y Rheoliadau Diogelu Busnesau na Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg
 • mae'n cymharu cynnyrch sy'n cyflawni'r un anghenion neu sydd wedi'i fwriadu ar gyfer yr un diben
 • mae'n gwneud cymhariaeth wrthrychol rhwng un neu ragor o nodweddion materol, perthnasol, gwiriadwy a chynrychiadol y cynnyrch (gall hyn gynnwys pris)
 • nid yw'n creu dryswch ymhlith masnachwyr, neu rhwng yr hysbysebwr a chystadleuwyr, neu rhwng nodau masnach (neu debyg), neu rhwng cynnyrch yr hysbysebwr a chynnyrch cystadleuwyr
 • nid yw'n difrïo, amharchu nac yn manteisio'n annheg ar nodau masnach cystadleuwyr (neu debyg)
 • yn achos cynnyrch â dynodiad o darddiad, mae'n ymwneud ym mhob achos â chynnyrch sydd â'r un dynodiad
 • nid yw'n elwa'n annheg ar enw da nod masnach (neu debyg) cystadleuydd neu ar ddynodiad o darddiad cynnyrch cystadleuol
 • nid yw'n cyflwyno cynnyrch fel dynwarediadau neu replicâu o gynnyrch sydd â nod masnach neu enw masnach wedi'i ddiogelu

Mae rheoliad 5 yn datgan na chaiff perchennog cod hyrwyddo (mewn cod ymddygiad) hysbysebu sy'n gamarweiniol o dan y Rheoliadau Diogelu Busnesau, neu hysbysebu cymharol sydd ddim yn cyflawni'r amodau a restrir

Gellir ystyried hysbysebu cymharol yn weithred gamarweiniol (rheoliad 5 y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr) os yw naill ai:

 • yn cynnwys gwybodaeth ffug neu'n debygol o dwyllo'r defnyddiwr cyffredin - neu
 • bydd marchnata'r cynnyrch yn creu dryswch, neu os bydd y masnachwr yn methu â chydymffurfio ag ymrwymiad mewn cod ymddygiad perthnasol

Yn y ddau achos, os bydd y defnyddiwr yn gwneud penderfyniad gweithrediadol na fyddai wedi'i wneud fel arfer.

Gellir ystyried hysbysebu cymharol yn weithred gamarweiniol (rheoliad 6 y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr) os:

 • bydd gwybodaeth faterol wedi ei hepgor, ei chuddio neu'n aneglur, a bydd y defnyddiwr o ganlyniad yn gwneud penderfyniad gweithrediadol na fyddai wedi'i wneud fel arfer

Cosbau
Mae'r Rheoliadau Diogelu Busnesau yn cynnwys tramgwyddau troseddol am dorri Rheoliad 3 (hysbysebu camarweiniol cyffredinol).Gall y Swyddfa Masnachu Teg (OFT), gwasanaethau safonau masnach, yr Adran Menter, Masnach a Buddsoddi yng Ngogledd Iwerddon a'r Arglwydd Adfocad yn yr Alban oll erlyn. Y cosbau yw:

 • dirwy ddim uwch na'r uchafswm statudol (£5,000 ar hyn o bryd) am gollfarn ddiannod,
 • os ceir rhywun yn euog trwy dditiad, dirwy anghyfyngedig a/neu garchar am hyd at ddwy flynedd

Gall cyrff gorfodi hefyd gymryd camau gorfodi sifil (gwaharddeb) yn achos y drosedd hon. Dyma hefyd yr unig gamau gorfodi y gellir eu cymryd mewn achosion o dorri Rheoliad 4 (hysbysebu cymharol nad yw'n cyflawni'r gofynion perthnasol) a Rheoliad 5 (perchennog cod yn hyrwyddo hysbysebu camarweiniol).

Darllen ychwanegol
Mae rhagor o ganllawiau cynhwysfawr ar gael ar wefan y Swyddfa Masnachu Teg, yn cynnwys canllawiau y gellir eu llwytho i lawr.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Rheoliadau Diogelu Busnesau rhan Masnachu Annheg 2008
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhan Masnachu Annheg 2008

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Tachwedd 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw