Masnachu Teg

Canllaw i fasnachwyr ar labelu esgidiau

Mae Rheoliadau Labelu Esgidiau (Nodi Cyfansoddiad) 1995 yn gosod sylfeini system labelu gyffredin ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd. Rhaid labelu esgidiau i ddynodi'r prif ddeunydd a ddefnyddiwyd i wneud y rhan uchaf, y leinin a'r hosan, a'r sawdl allanol, naill ai â phictogramau (symbolau) neu luniau.

Os defnyddir pictogramau, bydd rhaid i werthwr arddangos arwydd sy'n egluro ystyr y symbolau. Dylai'r arwydd fod yn ddigon mawr i allu gweld a deall y wybodaeth.

Dylid bachu'r label wrth un esgid o bob pâr, o leiaf. Gellir ei roi ar y deunydd pacio, ond mae'n rhaid iddo ymddangos ar yr esgid ei hun hefyd.

Yn y canllaw
Beth sydd wedi'i gynnwys yn y Rheoliadau?
Pictogramau yn ymwneud â rhannau o'r esgidiau i'w nodi
Pictogramau yn ymwneud â deunyddiau a ddefnyddir i wneud esgidiau
Pwy sy'n gyfrifol am y labelau?
Beth yw canlyniadau peidio cydymffurfio?

Beth sydd wedi'i gynnwys yn y Rheoliadau?

Mae'r Rheoliadau yn berthnasol i esgidiau a gynllunnir i ddiogelu a gorchuddio'r droed, ac eithrio:

  • esgidiau ail law neu rai sydd wedi'u gwisgo
  • esgidiau amddiffynnol
  • esgidiau sy'n cynnwys asbesdos
  • esgidiau tegan a ddefnyddir i chwarae gan blant o dan bedair ar ddeg oed

Pictogramau yn ymwneud â rhannau o'r esgidiau i'w nodi a deunyddiau a ddefnyddir yng nghyfansoddiad esgidiau:

Mae rhannau o esgidiauDeunyddiau a ddefnyddir

Uchaf:

Upper

Leinin a hosan:

Lining and sock

Leinin a hosan:

Outer sole

Lledr:

Leather

Lledr haenedig:

Coated leather

Tecstilau:

Textile

Defnyddiau eraill:

Other materials

Pwy sy'n gyfrifol am labelu?
Cyfrifoldeb y gwneuthurwr neu'r mewnforiwr yw sicrhau fod y labeli wedi'u rhoi ar esgidiau, a sicrhau nad ydynt yn gamarweiniol.

Cyfrifoldeb y gwerthwr yw sicrhau fod yr esgidiau wedi'u labelu'n gywir ac yn unol â'r rheoliadau. Gall gwerthwyr gael gwybodaeth am y cyfansoddiad oddi wrth gwneuthurwyr neu fewnforwyr.

Gofynion labelu
Dylai'r label fod ar un esgid o bob pâr o leiaf a gellir ei argraffu, ei lynu, ei foglynnu neu gellir clymu label wrth esgid; dylai fod yn weladwy, wedi'i osod yn ddiogel ac yn hygyrch. Gall o label fod ar y deunydd pacio, ond mae'n rhaid iddo ymddangos ar yr esgid ei hun hefyd.

Os defnyddir pictogramau, rhaid i adwerthwyr arddangos hysbysiad sy'n egluro i gwsmeriaid beth yw ystyr y symbolau. Rhaid i'r hysbysiad fod yn ddigon mawr i'w weld a'i ddeall.

Yn achos adwerthwyr lle na dderbynnir cwsmeriaid yn eu hadeiladau - er enghraifft, gwerthu trwy'r post/ar-lein - mae'n rhaid ichi sicrhau fod cwsmeriaid yn cael eu hysbysu am ystyr y pictogramau.

Beth yw canlyniadau peidio cydymffurfio?
Mae methu cydymffurfio â'r gofynion hyn yn dramgwydd troseddol. Os byddwch yn gwneud unrhyw honiadau camarweiniol ynglyn â'r esgidiau, efallai y byddwch yn torri Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008.

Darllenwch ein taflen 'Canllaw i Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg'.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Rheoliadau Labelu Esgidiau (Nodi Cyfansoddiad) 1995
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Hydref 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw