Masnachu Teg

Canllaw i fusnesau ar labelu tecstilau

Mae'r gyfraith yn mynnu fod gan unrhyw nwyddau tecstil label sy'n dynodi'r cynnwys ffibr, naill ai ar yr eitem neu ar y deunydd pacio.Os bydd eitem yn cynnwys dau gyfansoddyn neu ragor â chynnwys ffibr gwahanol, bydd rhaid dangos cynnwys pob un. Gellir defnyddio enwau penodol yn unig i ddisgrifio ffibrau tecstilau, ac mae'r rhain wedi'u rhestru yn y Rheoliadau ynghyd â rhestr o nwyddau nad oes rhaid dynodi eu cynnwys ffibr.

Mae dyletswydd gyffredinol i ddatgan cynnwys ffibr llawn nwyddau tecstil.

Yn y canllaw
Beth yw cynnyrch tecstilau?
Sut ddylid labelu'r nwyddau hyn?
Hysbysebion
Nwyddau nad oes rhaid dynodi eu cynnwys ffibr

Beth yw cynnyrch tecstilau?
Gellir diffinio cynnyrch tecstilau fel a ganlyn:

 • cynnyrch crai, rhannol driniedig, triniedig, rhannol weithgynhyrchedig, gweithgynhyrchedig, rhannol orffenedig neu wedi'i wneud yn llwyr o ffibrau tecstilau
 • nwyddau sy'n cynnwys o leiaf 80% o ffibrau tecstil trwy bwysau (yn cynnwys dodrefn, a deunyddiau gorchuddio ymbarelau a chysgodlenni)
 • rhannau tecstil carpedi, matresi a nwyddau gwersylla tecstilau sydd wedi'u ymgorffori mewn nwyddau eraill ac yn rhan anhepgor ohonynt, ble nodir y rhannau tecstil

Sut ddylid labelu'r nwyddau?
Rhaid i bob eitem fod â label sy'n dynodi'r cynnwys ffibr naill ai ar yr eitem neu ar y pecynnu. Nid oes rhaid i'r label hwn fod wedi'i atodi'n barhaol i'r dilledyn a gall fod yn un symudadwy. Dylai'r label fod yn wydn, hawdd ei ddarllen, gweladwy a hygyrch. Os darperir y cynnyrch i gyfanwerthwr, gellir dynodi'r cynnwys mewn dogfennau busnes (e.e. yr anfoneb). Dylid marcio cynnyrch tecstil â dau ffibr neu ragor sy'n cyfrif am 85% o'r cynnyrch terfynol ag enw ffibr wedi dilyn gan ganran, e.e. cotwm 80% polyester 15% neilon 5%.

Os bydd nwyddau yn cynnwys dau gyfansoddyn neu ragor â chynnwys ffibr gwahanol, e.e. siaced â leinin, rhaid dynodi cynnwys pob un. Mae unrhyw addurniadau sy'n cyfrif am 7% neu lai o gynnyrch wedi'u eithrio rhag cael eu cynnwys yn y dynodiad o gynnwys ffibr. Dylid defnyddio'r gair 'pur' pan fydd y dilledyn wedi'i wneud o un ffibr yn unig. Ni ellir defnyddio'r gair 'sidan' i ddisgrifio gwead unrhyw ffibr arall; e.e. ni chaniateir 'sidan asetad'. Enwau penodol yn unig gellir eu defnyddio am ffibrau tecstilau, a rhestrir y rhain yn atodiad I Rheoliad UE (UE) Rhif 1007/2011 ar enwau ffibrau tecstiliau a labelu a marcio perthnasol o gyfansoddiad ffibr cynhyrchion tecstiliau.

Gall y rhestr hon gael ei diweddaru wrth i dechnolegau newydd gynhyrchu ffibrau newydd. Ers i'r Rheoliad gael ei gyhoeddi dim ond un ychwanegiad a wnaed (dwygydran polypropylen/polyamid). Dangosir unrhyw ychwanegiadau pellach yn adran ‘Wedi'i ddiwygio gan' y wefan y cysylltirâ hi uchod ac fe'ch cynghorir i wirio hyn.

Os byddwch prynu neu'n gwerthu nwyddau ag enw sydd heb ei gynnwys yn y rhestr hon, cysylltwch â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol am gyngor.

Mae'n rhaid labelu neu nodi'r defnydd o rannau nad ydynt yn decstiliau sy'n deillio o anifeiliaid gan ddefnyddio'r ymadrodd -'yn cynnwys rhannau nad ydynt yn decstiliau sy'n deillio o anifeiliaid'.

Hysbysebion
Mae'r Rheoliadau'n datgan fod angen dynodiad o'r cynnwys ffibr lle caiff nwyddau eu hysbysebu yn y fath fodd fel y gellir eu harchebu trwy gyfeirio at y disgrifiad yn yr hysbyseb yn unig. Mae hysbysebion yn cynnwys catalogau, y rhyngrwyd, cylchlythyrau, rhestrau prisiau a llenyddiaeth fasnachol.

Nid oes rhaid dynodi cynnwys ffibr y nwyddau hyn:

 • ffurfiau wedi'u cynnal gan aer
 • dillad anifeiliaid
 • blodau artiffisial
 • cloriau llyfrau
 • botymau a byclau
 • cortyn, rhaff a llinyn
 • nwyddau tafladwy
 • gorchudd wy
 • baneri a banerau
 • cynhyrchion angladdau
 • coesarnau
 • labeli a bathodynnau
 • casys colur
 • cloriau ffonau symudol a chwaraewyr cyfryngau porthadwy (gyda maint wyneb o lai na 160 cm²)
 • myffiau
 • hen gynnyrch tecstilau
 • menig ffwrn
 • deunydd pacio (nid rhai newydd ac wedi'u gwerthu felly - er enghraifft, hen sachau tatws)
 • cynfasau wedi'u peintio
 • clustogau pinnau
 • anhepgorion diogelwch chwaraeon (heblaw am fenig)
 • sadleriaeth
 • eitemau diogelwch (er enghraifft, siacedi achub, parasiwtiau)
 • hwyliau
 • casys glanhau esgidiau
 • amddiffynyddion llewys
 • bandiau braich cynnal llewys
 • ffasnyddion llithr
 • casys sbectol, sigarets a sigârs, tanwyr a chribau
 • dalwyr pedyll wedi'u stwffio
 • matiau bwrdd sydd â nifer o gyfansoddion ac arwynebedd arwyneb hyd at 500 cm2
 • tapestrïau, gan gynnwys deunyddiau ar gyfer eu cynhyrchu
 • gorchuddion tebot a phot coffi
 • rhannau tecstil esgidiau
 • nwyddau tecstil ar gyfer ffabrigau gwaelodol a l stiffnin
 • cydau tybaco
 • casys toiled
 • teganau
 • nwyddau teithio
 • strapiau oriawr

(Mae labelu nwyddau ffelt a hetiau bellach yn orfodol.)

Mae cyflenwi neu gynnig cyflenwi nwyddau tecstil nad ydynt yn cydymffurfio â'r gofynion uchod yn drosedd. Yn ogystal â hyn, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd gweithredoedd a hepgoriadau camarweiniol wrth ddisgrifio nwyddau a gwasanaethau, yn ogystal â phrisiau camarweiniol (darllenwch ein taflen 'Canllaw i Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg').

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008
Rheoliad yr Undeb Ewropeaidd (EU) Rhif 1007/2011 ar enwau ffibrau tecstilau a labelu sy'n gysylltiedig â nodi cynnwys ffibr nwyddau tecstil
Rheoliadau Cynhyrchion Tecstilau (Labelu a Nodi Cynnwys Ffibr) 2012

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Awst 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw