Masnachu Teg

Polisïau dychweliadau

Mae gan ddefnyddiwr hawliau pan yw nwyddau'n ddiffygiol neu heb fod fel y'i disgrifiwyd, a gall polisïau dychweliadau ychwanegu at, ond heb dynnu i ffwrdd o'r, hawliau hyn.

Nid yw'r cyfarwyddyd hwn yn gymwys i fusnesau sy'n gwerthu i fusnesau eraill yn unig.

Yn y canllaw

Oes rhaid imi dderbyn dychweliadau?

Beth allaf ei ddweud yn fy mholisi dychweliadau?

Alla i gyfyngu ar fy atebolrwydd i gwsmer?

Alla i ymwadu'r hysbysiad i'w wneud yn gywir?

Gwarantau defnyddwyr

Alla i wella hawliau cwsmeriaid?

Oes rhaid imi dderbyn dychweliadau?

Dan Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979, gall defnyddiwr fodâ hawl i ad-daliad, amnewidiad, trwsiad ac/neu ddigollediad pan yw nwyddau'n ddiffygiol neu heb fod fel y'i disgrifiwyd. Hefyd mae ganddynt yr hawl i ad-daliad ac/neu ddigollediad pan nad oedd hawl gyfreithlon gan y gwerthwr i werthu'r nwyddau. Gweler ein taflen 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau - y gyfraith sifil' am wybodaeth fanylach.

Mewn achosion eraill - er enghraifft, pan yw'r defnyddiwr wedi prynu eitem o ddillad yn y maint anghywir, neu maent wedi newid eu meddwl neu mae eitem yn anrheg nas dymunir - fel arfer nid oes hawl awtomatig i ddychwelyd nwyddau. Mae ychydig o eithriadau i'r rheol hon, gan gynnwys nwyddau a werthir gan archebu trwy'r post neu dros y rhyngrwyd a rhai nwyddau a werthir i ddefnyddiwr yn ystod ymweliad â'u cartref. Gweler ein taflenni 'Gwerthu o bell (trwy'r rhyngrwyd, ff ô n ac ati) - o 13 Mehefin 2014 ymlaen' a 'Gwerthu i ffwrdd o safle busnes - o 13 Mehefin 2014 ymlaen' am ragor o wybodaeth.

Beth allaf ei ddweud yn fy mholisi dychweliadau?

Gall fod yn anodd i ddrafftio polisi dychweliadau sy'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol i'r defnyddiwr, yn diogelu'ch buddion chi ac sydd hefyd yn cwrdd ag anghenion y gyfraith. Oherwydd hyn, dywedir yn aml mai 'yr hysbysiad gorau yw dim hysbysiad', ac ni ddyai fod angen ichi ddatgan polisi dychweliadau o gwbl oni bai fod eich  polisi'n cynnig mwy i'r defnyddiwr na'u lleiafswm hawl o dan y gyfraith.

Os ydych yn cynnig mwy na sydd ei angen ynôl y gyfraith, gallwch osod amodau, er enghraifft:

 • gofyniad i gyflwyno'r dderbynneb til gwreiddiol
 • gofyniad i ddychwelyd y nwyddau heb eu defnyddio ac mewn deunydd lapio heb ei agor
 • terfyn amser ar gyfer dychweliadau
 • cynnig i gyfnewid neu roi nodyn credyd, ond nid i roi ad-daliad

Ni allwch orfodi'r amodau hyn os oes hawl gyfreithiol gan y defnyddiwr i ddychwelyd nwyddau. Lle rydych yn datgan unrhyw beth am eich polisi ynghylch dychwelyd nwyddau neu warant, dylech sicrhau nad yw hyn yn camarwain defnyddwyr ynghylch eu hawliau cyfreithiol.Felly mae'n arfer da i ddatgan hyn yn bendant - er enghraifft 'cynigir y polisi hwn yn ychwanegol i'ch hawliau cyfreithiol'.

Os ydych am roi gwybod i'ch cwsmeriaid am eich polisi dychweliadau cyn iddynt brynu nwyddau, dylech fod yn ofalus i sicrhau nad ydych yn eu camarwain ynghylch eu hawliau cyfreithiol. Hefyd dylech ddatgan yn glir beth rydych yn ei gynnig ar ben yr hawliau hynny. Byddai'r hyn sy'n dilyn yn bolisi dychweliadau derbyniol:

'Eich hawliau cyfreithiol: Pan brynwch nwyddau gan fusnes, dan y gyfraith mae gennych nifer o hawliau fel defnyddiwr. Mae'r rhain yn cynnwys yr hawl i gael ad-daliad, amnewidiad, trwsiad ac/neu iawndal lle mae'r nwyddau'n ddiffygiol neu wedi'u camddisgrifio.'

'Ein polisi ni: Ar ben eich hawliau cyfreithiol, rydym hefyd yn caniatáu ichi ddychwelyd nwyddau os ydych ond yn newid eich meddwl. Byddwch cystal â dychwelyd y nwyddau nas defnyddiwyd inni gyda'r derbyneb til gwreiddiol o fewn 14 diwrnod a byddwn yn cynnig cyfnewidiad neu nodyn credyd ichi.'

Alla i gyfyngu ar fy atebolrwydd i gwsmer?

Ni ellir tynnu na chyfyngu ar hawliau cyfreithiol defnyddwyr, a bydd unrhyw ymgais gan fasnachwr i'w wneud trwy gyfeirio at gymal eithrio neu hysbysiad tebyg yn ddi-rym ac felly'n anorfodadwy.

Dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 mae hefyd yn dramgwydd troseddol i gamarwain defnyddiwr ynghylch ei hawliau cyfreithiol.

Mae'r hyn sy'n dilyn yn dangos enghreifftiau o ddatganiadau sy'n debygol o gamarwain defnyddwyr ynghylch eu hawliau:

 • ni roddir ad-daliadau
 • gellir cyfnewid nwyddau'n unig
 • dim ond nodau credyd a roddir yn lle nwyddau diffygiol
 • gwerthir fel a welir

Byddai hyd yn oed y datganiad 'Dim ad-daliadau ac eithrio pan yw nwyddau'n ddiffygiol' yn anghyfreithiol, gan fod nifer o achosion lle gall defnyddiwr hawlio ad-daliad ar nwyddau nad ydynt yn ddiffygiol (fel nwyddau a gamddisgrifiwyd).

Alla i ymwadu'r hysbysiad i'w wneud yn gywir?

Mae'n gamdybiaeth gyffredin y gellir defnyddio datganiadau fel y rheini uchod os ydynt yn dod gyda datganiad fel 'Mae'ch hawliau statudol yn dal heb eu heffeithio'. Fodd bynnag, lle defnyddir dau ddatganiad anghyson gyda'i gilydd maent o hyd yn debygol o gamarwain defnyddwyr ynghylch eu hawliau ac mae'n debygol bod yr hysbysiad yn anghyfreithiol.

Gwarantau defnyddwyr

Mae'r Rheoliadau Gwerthu a Chyflenwi Nwyddau i Ddefnyddwyr 2002 yn cyflwyno rheolau sy'n gymwys pan roddwch warant ar nwyddau heb godi arian ychwanegol. Mae'n rhaid i unrhyw warant o'r fath gynnwys y manylion dilynol:

 • enw a chyfeiriad y person sy'n rhoi'r warant
 • cynnwys y warant (hynny yw, beth mae'n ei warantu, pa wledydd mae'n gymwys ynddynt, a beth fyddwch yn ei wneud pan wneir hawliad)
 • cyfnod y warant
 • sut i wneud hawliad
 • datganiad fod gan y defnyddiwr hawliau statudol nad yw'r warant yn effeithio arnynt

Ni allwch ddefnyddio cyfnod gwarant i gyfyngu ar hawliau defnyddwyr. Mae hawl gan ddefnyddwyr i ddisgwyl y bydd nwyddau'n dal i fod o ansawdd foddhaol trwy gydol eu disgwyliad bywyd rhesymol, cyhyd ag y'i cynhelir yn gywir a'u bod heb eu camddefnyddio.

Os ydych yn cynnig gwarant, gall defnyddwyr ddisgwyl ichi ddarparu copi ysgrifenedig.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Deddf Gwerthu Nwyddau 1979

Rheoliadau Telerau Annheg mewn Contractau Defnyddwyr 1999

Rheoliadau Gwerthu a Chyflenwi Nwyddau i Ddefnyddwyr 2002

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Mehefin 2014

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw