Masnachu Teg

Teithiau a gwyliau pecyn

Cydnabod ystyr gwyliau pecyn a'r gofynion cyfreithiol penodol, gan gynnwys disgrifiadau mewn pamffledi

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae deddfwriaeth yn diffinio beth yw gwyliau pecyn ac yn amlinellu cyfrifoldebau a rhwymedigaethau trefnwyr, cyflenwyr a manwerthwyr gwyliau o ran disgrifiadau gwyliau, prisiau a threfniadau diogelwch ariannol.

Mae hefyd yn ymwneud ag agweddau eraill o'r diwydiant gwyliau pecyn yn ymwneud â hysbysebu, cynnwys pamffledi, gofynion contractau, taliadau ychwanegol, iawndaliadau ac ati.

Beth yw gwyliau pecyn?


Mae Rheoliadau Teithio Pecyn, Gwyliau Pecyn a Theithiau Pecyn 1992 yn datgan bod 'gwyliau pecyn' fel a ganlyn:

 • yn cael eu gwerthu am bris cynhwysol
 • yn cynnwys o leiaf dau o'r tair elfen canlynol:
  - cludiant - llety
  - gwasanaethau eraill i ymwelwyr sy'n ffurfio rhan sylweddol o'r pecyn yn para o leiaf 24 awr neu'n cynnwys llety dros nos

Sylwer:

·        mae 'cludiant' yn cynnwys awyrennau, trenau, coetsis a llongau, ond nid trosglwyddiadau am ddim o faes awyr i westy

·        rhaid i'r 'llety' a ddarperir fod yn sylweddol - byddai gwely ar long mordeithio yn cael ei gynnwys, ond nid un ar long sy'n croesi'r sianel

·        mae 'gwasanaethau eraill i ymwelwyr' yn cynnwys llogi ceir, digwyddiadau chwaraeon ac adloniant, gweithgareddau wedi'u trefnu ac ati y telir amdanynt ymlaen llaw. Os codir taliadau ychwanegol i ddefnyddio cyfleusterau, gwasanaethau ac ati yn ystod y gwyliau, ni chânt eu hystyried yn rhan o'r pecyn gwyliau

Mae'r rheoliadau'n berthnasol i'r holl wyliau sy'n bodloni'r meini prawf uchod ac yn ymwneud â gwyliau ym Mhrydain a thramor, yn ogystal â gwyliau ar longau mordeithio ac ati. Maent yn berthnasol i wyliau 'parod' a ddarperir fel un pecyn cyflawn, yn ogystal â phecynnau wedi'u teilwra, lle caiff un neu fwy o gydrannau gwyliau perthnasol eu cyfuno o ffynonellau ar wahân i greu pecyn gwyliau a thalu amdano fel un contract cyflawn.

Efallai na fydd cyfuniad o gydrannau gwyliau perthnasol yn wyliau pecyn dan y ddeddfwriaeth os bydd y manwerthwr yn eu harchebu ar gyfer y defnyddiwr, ond mae pob elfen yn destun contractau ar wahân sy'n daladwy i gyflenwyr unigol. Er enghraifft, os caiff seddau awyren, trosglwyddiad i'r cyrchfan a llety'r gwesty eu trefnu gan y manwerthwr, ond eu talu mewn tri thaliad ar wahân, ni fyddai hyn yn wyliau pecyn. Yn yr amgylchiadau hyn, mae'n bwysig bod cyflenwr y gwyliau'n sicrhau bod y defnyddiwr yn ymwybodol nad yw'r cyfuniad o gydrannau gwyliau yn wyliau pecyn, ac ni fydd y defnyddiwr yn gallu elwa ar y gofynion a'r dulliau diogelu a ddarperir yn y ddeddfwriaeth.

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn cyfeirio at 'drefnwyr', 'manwerthwyr' a 'chyflenwyr' gwyliau pecyn, y mae'n rhaid i bob un ohonynt gydymffurfio â chyfrifoldebau a gofynion amrywiol a roddir arnynt gan y ddeddfwriaeth:

 • mae 'trefnydd' yn trefnu gwyliau pecyn yn rheolaidd ac yn eu gwerthu neu'n eu cynnig i'w gwerthu, naill ai'n uniongyrchol neu drwy fanwerthwr
 • mae 'manwerthwr' yn gwerthu gwyliau pecyn a drefnwyd gan drefydd, neu'n eu cynnig i'w gwerthu
 • y 'cyflenwr' (y cyfeirir ato yn y ddeddfwriaeth fel 'y parti arall i'r contract') yw pwy bynnag y mae'r defnyddiwr yn ei dalu am y gwyliau; gall fod yn drefydd, yn fanwerthwr neu, mewn rhai amgylchiadau, y ddau ohonynt

Gofynion cyn mynd ar wyliau

DISGRIFIADAU CAMARWEINIOL

Ni ddylid rhoi unrhyw wybodaeth gamarweiniol i ddefnyddwyr am:

 • unrhyw ddisgrifiad o'r gwyliau
 • pris y gwyliau
 • unrhyw amodau eraill yn ymwneud â'r gwyliau

Os bydd trefnydd neu fanwerthwr yn darparu gwybodaeth gamarweiniol, bydd yn atebol i roi iawndal i'r defnyddiwr am unrhyw golled o ganlyniad.

PAMFFLEDI GWYLIAU

Rhaid i wyliau pecyn sy'n cael eu cynnig mewn pamffledi gynnwys yr holl wybodaeth ganlynol, lle bo hynny'n berthnasol:

 • cyfanswm pris y gwyliau
 • y cyrchfan
 • manylion am y drafnidiaeth:
  - math
  - nodweddion
  - categori
 • manylion am y llety:
  - math
  - lleoliad
  - categori neu raddau o gysur
  - prif nodweddion
  - cymeradwyaeth neu ddosbarthiad twristiaid (cyrchfannau yn aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd yn unig)
 • y prydau bwyd a ddarperir yn y pecyn
 • yr amserlen deithio
 • gwybodaeth am ofynion pasbort a fisa i ddinasyddion Prydeinig
 • ffurfioldebau iechyd sy'n ofynnol ar gyfer y daith a'r cyfnod aros
 • y swm neu'r ganran y mae ei dalu/thalu fel blaendal
 • yr amserlen ar gyfer talu gweddill y gost
 • nifer lleiaf y bobl y mae angen archebu'r gwyliau ar eu cyfer er mwyn i'r gwyliau ddigwydd
 • y dyddiad cau ar gyfer rhoi gwybod i ddefnyddwyr os caiff y gwyliau eu canslo oherwydd diffyg archebion
 • y trefniadau os caiff y rhai sydd ar wyliau eu hoedi yn y mannau ymadael ar y daith allan neu'r daith adref
 • y trefniadau ar gyfer diogelu arian a delir gan ddefnyddwyr
 • y trefniadau i anfon y rhai sydd ar wyliau adref os daw unrhyw un o ddarparwyr cydrannau'r gwyliau yn fethdalwr

Rhaid cyhoeddi'r wybodaeth uchod mewn modd darllenadwy, dealladwy a chywir.

Ystyrir bod manylion a ddarperir mewn pamffledi yn amodau contract oni bai y rhoddir gwybod i'r defnyddiwr am unrhyw newid cyn llunio'r contract neu fod cytundeb â'r defnyddiwr nad yw rhai o'r manylion yn y pamffled yn ffurfio rhan o'r contract. Nid yw hyn yn berthnasol i wybodaeth a ddarperir am drefniadau ar gyfer diogelu arian a dalwyd ac anfon y defnyddiwr adref yn achos ansolfedd.

Mae'n drosedd i drefnwyr gyhoeddi pamffledi nad ydynt yn cydymffurfio â'r gofynion uchod, ac ni ddylai manwerthwyr drefnu bod pamffledi ar gael i ddefnyddwyr os ydynt yn gwybod, neu os oes ganddynt achos rhesymol i gredu, nad ydynt yn cydymffurfio â'r gofynion hyn.

GWYBODAETH CYN LLUNIO CONTRACT

Rhaid rhoi'r wybodaeth ganlynol i'r defnyddiwr cyn iddo gytuno i dderbyn y gwyliau:

 • gofynion pasbort a fisa sy'n berthnasol i ddinasyddion Prydeinig
 • faint o amser mae'n debygol o'i gymryd i gael y pasbortau a'r fisâu priodol
 • gofynion ffurfioldebau iechyd ar gyfer y daith a'r cyfnod aros
 • y trefniadau ar gyfer diogelu arian a delir gan ddefnyddwyr
 • y trefniadau i anfon y rhai sydd ar wyliau adref os daw unrhyw un o ddarparwyr cydrannau'r gwyliau yn fethdalwr

Rhaid rhoi'r wybodaeth uchod yn ysgrifenedig neu mewn ffurf briodol arall.

Mae'n drosedd os nad yw cyflenwr y gwyliau'n rhoi'r wybodaeth uchod i'r defnyddiwr.

GWYBODAETH CYN MYND AR WYLIAU

Cyn iddynt fynd ar wyliau, rhaid rhoi'r wybodaeth ganlynol i ddefnyddwyr:

 • amseroedd a lleoedd unrhyw arosiadau rhyngol
 • cysylltiadau cludiant ar gyfer y daith
 • manylion am lety teithio - er enghraifft, cabanau neu wlâu ar long, adrannau cysgu ar drenau ac ati
 • enw, cyfeiriad a rhif ffôn cynrychiolydd neu asiant cyflenwr y gwyliau yn y cyrchfan, y gall y sawl sydd ar wyliau gysylltu ag ef os bydd unrhyw anawsterau
 • rhif ffôn neu wybodaeth berthnasol arall y gall y sawl sydd ar wyliau eu defnyddio i gysylltu â chyflenwr y gwyliau os nad oes cynrychiolydd neu asiant yn y cyrchfan
 • os yw plant dan 16 oed yn teithio ar eu pen eu hunain, manylion am sut y gellir cysylltu â nhw'n uniongyrchol neu'r unigolyn sy'n gyfrifol amdanynt yn y cyrchfan
 • gwybodaeth am unrhyw bolisi yswiriant y gall y defnyddiwr ei brynu i gwmpasu'r costau yr eir iddynt os bydd rhaid iddo ganslo'r gwyliau, neu gostau cymorth (gan gynnwys ei anfon adref) os bydd yn cael damwain neu'n sâl tra mae ar wyliau. Nid oes angen darparu'r wybodaeth hon os yw contract y gwyliau'n mynnu bod y cwsmer yn prynu'r fath bolisi yswiriant

Mae'n drosedd os nad yw'r cyflenwr yn darparu'r wybodaeth uchod i'r defnyddiwr mewn da bryd cyn dechrau'r daith, naill ai'n ysgrifenedig neu mewn ffurf briodol arall.

Gofynion contractau

Rhaid i gontractau gwyliau pecyn gynnwys y wybodaeth ganlynol, lle y bo'n berthnasol:

 • y cyrchfan(nau) teithio
 • y dyddiadau a'r cyfnod aros
 • manylion am y drafnidiaeth:
  - math
  - nodweddion
  - categori
 • manylion am y llety:
  - math
  - lleoliad
  - categori neu raddau o gysur
  - prif nodweddion
  - cymeradwyaeth neu ddosbarthiad twristiaid (cyrchfannau yn aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd yn unig)
 • y prydau bwyd a gynhwysir yn y pecyn
 • nifer lleiaf y bobl y mae angen archebu'r gwyliau ar eu cyfer er mwyn i'r gwyliau ddigwydd
 • y dyddiad cau ar gyfer rhoi gwybod i ddefnyddwyr os caiff y gwyliau eu canslo oherwydd diffyg archebion
 • yr amserlen deithio
 • ymweliadau, gwibdeithiau neu wasanaethau cynhwysol eraill a ddarperir
 • enw a chyfeiriad trefnydd, manwerthwr ac yswiriwr y gwyliau
 • cyfanswm pris y pecyn gwyliau
 • syniad o unrhyw newidiadau i'r pris a all fod yn bosibl
 • manylion am yr holl dollau, trethi neu ffioedd nad ydynt yn gynhwysol ar gyfer gwasanaethau fel glanio, byrddio neu ddadlwytho mewn porthladdoedd a meysydd awyr, a threthi twristiaid
 • yr amserlen dalu
 • y dull talu gofynnol
 • gofynion arbennig y mae cyflenwr y gwyliau wedi cytuno i'w cyflenwi
 • y cyfnod amser y byddai'n ofynnol i'r defnyddiwr wneud unrhyw gwynion am y pecyn gwyliau

Rhaid i gontractau gwyliau pecyn gynnwys yr holl wybodaeth uchod (lle bo hynny'n berthnasol). Os bydd unrhyw ran o'r wybodaeth ar goll, gall y defnyddiwr ganslo'r contract.

Rhaid rhoi gwybod i'r defnyddiwr yn ysgrifenedig neu mewn ffurf briodol arall am holl delerau'r contract gwyliau cyn iddo eu derbyn (oni bai ei fod yn anymarferol gwneud hynny oherwydd prinder amser rhwng trefnu'r gwyliau a'r dyddiad ymadael). Ym mhob achos, rhaid i'r defnyddiwr, ar ryw adeg, gael copi ysgrifenedig o delerau'r contract.

TROSGLWYDDO ARCHEBION

Os nad yw'r defnyddiwr yn gallu mynd ar ei wyliau, gall eu trosglwyddo i unigolyn cymwys arall, cyn belled ag y rhoddir rhybudd rhesymol i gyflenwr y gwyliau.

Pan gaiff gwyliau eu trosglwyddo, mae'r defnyddiwr gwreiddiol a'r un newydd yn gyfreithiol atebol am gost y gwyliau, ac mae'r ddau ohonynt yn gyfrifol am sicrhau y telir am y gwyliau ac unrhyw gostau ychwanegol yn deillio o'r trosglwyddiad.

DIWYGIO PRISIAU

Ni all cyflenwyr gwyliau amrywio pris y gwyliau heblaw am newidiadau i'r canlynol:

 • costau teithio
 • cost tanwydd
 • tollau, trethi neu ffioedd ar gyfer gwasanaethau fel trethi glanio neu ffioedd byrddio / dadlwytho mewn porthladdoedd a meysydd awyr
 • cyfraddau cyfnewid a gymhwyswyd i'r gwyliau

Dan yr amgylchiadau hyn, rhaid i'r contract gwyliau ddatgan yn union sut caiff y pris diwygiedig ei gyfrifo.

Ni all cyflenwyr gwyliau gynyddu prisiau gwyliau:

 • cyn pen 30 diwrnod o'r dyddiad ymadael neu gyfnod hwy a amodir yn y contract
 • o lai na 2% (ac eithrio amrywiadau anghymwys i'r pris a amodir yn y contract)

NEWIDIADAU SYLWEDDOL NEU GANSLO GWYLIAU

Os bydd trefnydd yn gwneud newid sylweddol i wyliau cyn y dyddiad ymadael, rhaid iddo roi gwybod i'r defnyddiwr cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn ofynnol er mwyn rhoi digon o amser i'r defnyddiwr benderfynu a yw eisiau mynd ar wyliau o hyd, derbyn y newidiadau a wnaed ac unrhyw effaith ar y pris. Rhaid i'r defnyddiwr roi gwybod i'r trefnydd neu'r manwerthwr am ei benderfyniad cyn gynted â phosibl.

Os bydd defnyddiwr yn penderfynu peidio â chymryd gwyliau oherwydd newid sylweddol a wnaed, neu os yw'r trefnwyd yn eu canslo cyn y dyddiad ymadael, mae ganddo hawl i un o'r canlynol:

 • cymryd gwyliau o ansawdd cyfwerth neu well, os oes un ar gael gan y cyflenwr
 • cymryd gwyliau o ansawdd is, os oes gwyliau ar gael gan y cyflenwr, a chael ad-daliad o'r gwahaniaeth rhwng y prisiau
 • derbyn y canslad a chael ad-daliad o'r swm a dalwyd eisoes

Mewn achosion priodol, mae gan y defnyddiwr hawl  gael iawndal gan y trefnydd hefyd, os nad yw'n gallu darparu'r gwyliau cytn. Fodd bynnag, mae eithriadau i hyn:

 • os caiff y gwyliau eu canslo oherwydd nad oed digon o bobl wedi'u harchebu a rhoddir gwybod i'r defnyddiwr am y canslad yn ysgrifenedig o fewn y cyfnod gofynnol
  ...neu
 • os caiff y gwyliau eu canslo oherwydd amgylchiadau anarferol, anrhagweladwy neu anochel y tu hwnt i reolaeth y trefnydd neu'r cyflenwr. Nid yw hyn yn cynnwys gorarchebu'r gwyliau

PEIDIO â DARPARU CYFRAN SYLWEDDOL O WASANAETHAU

Ar ôl ymadael, os ni ellir darparu gwasanaethau gwyliau sylweddol, rhaid i'r trefnydd wneud trefniadau eraill addas heb unrhyw gost ychwanegol i'r defnyddiwr a, lle y bo'n briodol, rhoi iawndal i'r defnyddiwr am y gwahaniaeth yn y gwasanaethau a ddarparwyd.

Os nad yw'n bosibl gwneud trefniadau eraill derbyniol, rhaid i'r trefnydd ddarparu cludiant cyfwerth i'r defnyddiwr yn ôl i'r man ymadael neu le cytn arall; rhaid rhoi iawndal i'r defnyddiwr, fel y bo'n briodol.

ATEBOLRWYDDAU AR GYFER DARPARIAETH ANGHYFLAWN O GYDRANNAU'R GWYLIAU

Mae cyflenwr y gwyliau'n atebol i'r cwsmer am:

 • ddarparu pob agwedd ar y gwyliau a archebwyd, ni waeth pwy sy'n cyflenwi'r gwasanaethau amrywiol a gynhwysir; nid yw'r gofyniad hwn yn effeithio ar unrhyw rwymedi na hawl gweithredu y mae gan y cyflenwr yn erbyn y partïon eraill hynny
 • iawndaliadau a achoswyd gan fethu darparu'r holl wasanaethau a archebwyd, oni bai nad yw'r cyflenwr ar fai oherwydd bod y methiannau:
  - wedi'u hachosi gan y defnyddiwr
  - yn fethiannau anrhagweladwy neu anochel a achoswyd gan barti arall nad yw'n gysylltiedig
  - o ganlyniad i amgylchiadau anarferol ac anrhagweladwy y tu hwnt i reolaeth y cyflenwr neu'r partïon cysylltiedig eraill, ac ni ellid fod wedi'u hatal, ac ni ellid fod wedi osgoi canlyniadau'r methiant, hyd yn oed pe cymerwyd pob gofal dyladwy

Gallai iawndal sy'n daladwy am unrhyw iawn sy'n rhwymedig o ganlyniad i fethu darparu'r holl wasanaethau a archebwyd fod yn gyfyngedig yn y contract gwyliau, yn unol â chonfensiynau rhyngwladol perthnasol; ni ddylai unrhyw gyfryw gyfyngiad fod yn afresymol. Nid yw'r cyfyngiad hwn yn cynnwys hawliadau am anafiadau personol.

Ni ddylai'r rhwymedigaethau uchod gael eu heithrio gan unrhyw un o delerau'r contract gwyliau.

Hyd yn oed os nad yw'n ysgrifenedig, mae goblygiad cyfreithiol bod pob contract gwyliau'n cynnwys telerau:

 • sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r cyflenwr:
  - roi cymorth di-oed i rai sydd ar wyliau sy'n cael anawsterau
  - gwneud ymdrechion di-oed i ddod o hyd i atebion priodol pan na ellir darparu gwasanaethau a archebwyd
 • sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r sawl sydd ar wyliau roi gwybod i gyflenwr y gwyliau (neu barti cysylltiedig arall) os methwyd darparu unrhyw wasanaethau a archebwyd yn y lle y cyflenwir y gwasanaethau hynny; rhaid i'r sawl sydd ar wyliau wneud hynny cyn gynted â phosibl

Gofynion diogelwch

DIOGELWCH YN ACHOS ANSOLFEDD

Rhaid i gyflenwyr gwyliau allu darparu tystiolaeth o fesurau diogelwch a gymerwyd i'w galluogi i ad-dalu arian a dalwyd ac anfon y rhai sydd ar wyliau adref yn achos ansolfedd. Mae eithriadau i hyn:

 • os yw'r gwyliau'n cael eu cwmpasu gan fesurau a fabwysiadwyd gan yr aelod-wladwriaeth y mae'r cyflenwr wedi'i leoli ynddi
 • os yw'r gwyliau'n rhai lle mae'n ofynnol i'r cyflenwr ddal trwydded neu'n rhai sy'n cael eu cwmpasu gan drefniadau yr aethpwyd iddynt dan Reoliadau Hedfan Sifil (Trwyddedu Trefnwyr Teithio Awyr) 1972

Pan fo'r eithriadau uchod yn berthnasol, rhaid i gyflenwr y gwyliau gydymffurfio â'r gofynion bondiau y manylir arnynt isod.

Mae'n drosedd i gyflenwyr gwyliau beidio â chydymffurfio â'r gofynion uchod.

BONDIAU

Rhaid i gyflenwyr gwyliau gymryd bond â chorff sydd wedi'i gymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Gwladol y mae'r cyflenwr yn aelod ohono (er enghraifft, ABTA). Rhaid i'r bond hwn fod yn ddigon i sicrhau y gellir ad-dalu'r defnyddiwr am unrhyw elfennau o wyliau a archebwyd yn achos ansolfedd unrhyw barti cysylltiedig.

Ni ddylai'r bondiau hyn allu cael eu dal gan y corff cymeradwy am fwy na 18 mis.

Rhaid i fondiau a gymerir gan gyflenwyr gwyliau fod yn ddigon i gwmpasu un o'r canlynol, pa un bynnag yw'r lleiaf:

 • 25% o'r taliadau y mae'r cyflenwr gwyliau'n eu derbyn gan ddefnyddwyr mewn blwyddyn, fel arfer
 • uchafswm y taliadau gan ddefnyddwyr y mae cyflenwr yn disgwyl eu dal ar unrhyw adeg ar gyfer gwyliau nad ydynt wedi'u cwblhau hyd yn hyn

Cyn cymryd bond, rhaid i'r cyflenwr gwyliau roi gwybod i'r corff cymeradwy pa un o'r symiau uchod y mae am iddo gael ei sicrhau. Rhaid i'r corff cymeradwy naill ai cytuno bod y swm yn ddigonol neu roi gwybod i'r cyflenwr beth yw'r swm y byddai'n ystyried y byddai ei angen i sicrhau bod digon i gwmpasu rhwymedigaethau i ddefnyddwyr.

Pan fo gan y corff cymeradwy sy'n darparu'r bond gronfeydd wrth gefn neu yswiriant, gall y swm lleiaf a ddarperir gan y bond gwmpasu 10% o'r taliadau y byddai'r cyflenwr gwyliau fel arfer yn eu derbyn gan ddefnyddwyr mewn blwyddyn, lle bo hynny'n briodol.

YSWIRIANT

Rhaid i gyflenwyr gwyliau fod ag yswiriant priodol ag yswiriwr awdurdodedig sy'n indemnio defnyddwyr yn erbyn colli arian a dalwyd ar gyfer gwyliau os daw'r cyflenwr yn fethdalwr.

Rhaid i gyflenwyr gwyliau sicrhau bod contractau gwyliau'n cynnwys telerau sy'n datgan y byddai'r defnyddiwr yn cael buddion gan y polisi yswiriant os daw'r cyflenwr yn fethdalwr.

ARIAN MEWN YMDDIRIEDOLAETH

Rhaid i gyflenwyr gwyliau sicrhau y caiff yr holl arian a delir gan ddefnyddwyr ar gyfer gwyliau eu dal mewn ymddiriedolaeth yn y Deyrnas Unedig nes i'r gwyliau gael eu cwblhau neu, os caiff y gwyliau eu canslo gan y defnyddiwr, caiff yr arian ei ad-dalu neu ei fforffedu, fel y bo'n briodol.

Mae'n drosedd i gyflenwyr gwyliau gael arian gan yr ymddiriedolaeth trwy ffugesgusion neu i gyflenwyr gwyliau ddefnyddio'r arian a gafwyd gan yr ymddiriedolaeth at ddibenion na fwriadwyd gan yr ymddiriedolaeth.

Cosbau

Os cyflawnir unrhyw un o'r troseddau uchod, y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol


Deddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982
Rheoliadau Teithio Pecyn, Gwyliau Pecyn a Theithiau Pecyn 1992
Rheoliadau Telerau Annheg mewn Contractau Defnyddwyr 1999
Deddf Menter 2002
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw