Masnachu Teg

Gwerthu a chyflenwi nwyddau

Gwerthu a chyflenwi nwyddau

Gwnewch yn siwr eich bod yn deall eich rhwymedigaethau pan fydd defnyddiwr yn prynu nwyddau oddi wrthych

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr
Mae'r ddogfen hon yn ganllaw i'r hawliau a'r rhwymedigaethau sy'n codi pan fydd defnyddiwr yn prynu nwyddau gan fasnachwr. Mae'n ateb cwestiynau sy'n codi'n aml gan fasnachwyr am eu cyfrifoldebau tuag at y defnyddiwr unigol.

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015
Bydd y rheolau sy'n ymwneud â chyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol yn newid ar 1 Hydref 2015 ar gyfer contractau a wneir o'r dyddiad hwnnw ymlaen. Bydd un set o reolau'n berthnasol i bob contract sy'n ymwneud â chyflenwi nwyddau, gan gynnwys contractau gwerthu, hurio, hurbwrcasu a gwaith / deunyddiau. Bydd rheolau newydd yn berthnasol hefyd i gyflenwi gwasanaethau, ac mae'r Ddeddf yn amlinellu, am y tro cyntaf, rheolau penodol yn ymwneud â chynnwys digidol.

Er bod y ddeddfwriaeth newydd yn cyflwyno llawer o newidiadau, y darlun cyffredinol yw y bydd hawliau defnyddwyr mewn perthynas â chyflenwi nwyddau a gwasanaethau'n aros yn debyg i'r rhai hynny sy'n berthnasol yn awr. O ran y rhan fwyaf o fasnachwyr, y newidiadau mwyaf arwyddocaol fydd mwy o eglurder ynglyn â'r hawl i wrthod nwyddau a phryd y collir yr hawl honno, a'r rhagdybiaeth newydd na ddylai defnyddwyr orfod derbyn ymgeisiau niferus i atgyweirio neu amnewid. Bydd yr hawl i wrthod yn ddarostyngedig i gyfnod 30 niwrnod sefydlog, a bydd y camau unioni presennol, sef atgyweirio, amnewid, ad-dalu'n rhannol a diddymu, yn parhau i fod yn effeithiol. Pan fydd defnyddiwr sydd wedi colli'r hawl i wrthod yn gofyn am atgyweiriad neu amnewidiad, bydd gan y masnachwr un cyfle yn unig i gael hyn yn iawn cyn i'r hawl i wrthod gael ei hadfer.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler:

Beth yw masnachwr?
Os ydych chi'n 'unigolyn' sy'n gweithredu at ddibenion yn ymwneud â'ch masnach, busnes, crefft neu alwedigaeth, rydych yn 'fasnachwr'.

Gall unigolyn olygu mwy nag un unigolyn - er enghraifft, os yw'ch busnes yn bartneriaeth o ddau unigolyn neu fwy. Gall unigolyn fod yn gwmni, elusen (neu sefydliad dielw arall), adran y llywodraeth, awdurdod lleol neu awdurdod cyhoeddus hefyd.

Os ydych chi'n fasnachwr sy'n caniatáu i unigolyn arall weithredu yn eich enw neu ar eich rhan, byddech yn dal i fod yn gyfrifol am y contractau hynny - er enghraifft, os ydych chi'n cyflogi pobl i wneud contractau ar gyfer gwerthu ceir i'ch cwsmeriaid neu'n is-gontractio gyda rhywun arall i gyflenwi llafur wrth adeiladu wal.

Beth yw defnyddiwr?
At ddibenion y canllaw hwn, 'defnyddiwr' yw unigolyn nad yw'n gweithredu at ddibenion busnes wrth ymwneud â masnachwr. Pan fydd defnyddiwr yn cyflwyno'i hun fel busnes (er enghraifft, trwy sefydlu cyfrif busnes i brynu gwasanaeth), nid yw'r gyfraith yn ei ystyried yn ddefnyddiwr.

Hefyd, ystyrir bod unigolyn yn ddefnyddiwr mewn rhai amgylchiadau yn unig pan fydd yn prynu nwyddau ail-law mewn arwerthiant cyhoeddus y gall unigolion fod yn bresennol ynddo.

Os yw'r masnachwr eisiau honni nad defnyddiwr yw'r prynwr a bod hawliau'r prynwr yn gyfyngedig felly, y masnachwr sydd â'r baich o brofi hyn.

Ffurfio contract

Y CONTRACT

Pan fydd defnyddiwr yn prynu nwyddau oddi wrth fasnachwr, bydd y ddau'n ffurfio contract cyfrwymol. Gellir diffinio contract fel cytundeb rhwng dau barti neu fwy y bwriedir iddo fod yn gyfreithiol rwymol. Gallai'r contract gynnwys amryw 'delerau penodol' a 'thelerau ymhlyg'. Telerau penodol yw'r rhai hynny y cytunwyd arnynt yn benodol gan y ddau barti - er enghraifft, y pris yn y rhan fwyaf o gontractau neu ddyddiad cwblhau cytunedig. Telerau ymhlyg yw'r rhai hynny yr ystyrir eu bod yn bodoli hyd yn oed os nad ydynt wedi'u cytuno'n benodol, naill ai oherwydd eu bod yn adlewyrchu bwriadau amlwg y partïon ac yn angenrheidiol er mwyn i'r contract weithio, neu oherwydd bod y gyfraith yn eu cymhwyso i'r contract. Fel arfer, cyfeirir at y telerau sy'n gyfreithiol ymhlyg fel hawliau defnyddwyr neu hawliau statudol, ac maent yn ymdrin â materion fel ansawdd, disgrifiad ac addasrwydd i'r diben.

Er mwyn i amod penodol fod yn gyfrwymol, mae'n rhaid iddo fod yn rhan amlwg o'r contract ac yn gyfreithiol. Nid yw telerau a roddir i ddefnyddiwr ar ôl i'r contract gael ei lunio (er enghraifft, telerau a ysgrifennwyd ar gefn derbynneb yn unig) yn rhan o'r contract ac nid oes ganddynt unrhyw effaith.

Nid oes rhaid i gontract fod yn ysgrifenedig, ond pan geir telerau penodol allweddol, mae'n ddoeth nodi'r rhain yn ysgrifenedig er mwyn osgoi dadl yn ddiweddarach.

Cyfeirir at fethiant i gydymffurfio â thelerau contract fel tor-contract ac, fel arfer, bydd yn rhaid i'r unigolyn sy'n cyflawni'r tor-contract ei unioni mewn rhyw ffordd.

SUT CAIFF Y CONTRACT EI LUNIO?

Yr elfen hanfodol wrth ffurfio contract yw'r cytundeb (sy'n cynnwys cynnig a derbyniad). Mae angen o leiaf ddau barti (fel y masnachwr a'r defnyddiwr). Bydd un ohonynt (y cynigiwr) yn gwneud cynnig, y bydd y llall (y derbyniwr cynnig) yn ei dderbyn. Mynegiant o barodrwydd i lunio contract yw cynnig, a wneir gyda'r bwriad iddo ddod yn gyfrwymol ar y cynigiwr cyn gynted ag y bydd y derbyniwr cynnig yn ei dderbyn.

Pan fydd masnachwr yn arddangos neu'n hysbysebu nwyddau (er enghraifft, trwy eu harddangos ar silff mewn siop ochr yn ochr â thocyn pris), bydd hynny fel arfer yn rhoi'r hyn y cyfeirir ato fel 'gwahoddiad i drin' i ddefnyddwyr. Yna, gall y defnyddiwr wneud cynnig i brynu'r nwyddau. Ar yr adeg hon, nid oes unrhyw rwymedigaeth ar y masnachwr i dderbyn y cynnig - llunnir contract os a phryd y bydd y masnachwr yn derbyn.

Weithiau, mae'r broses yn gweithio'r ffordd arall - hynny yw, mae'r masnachwr yn gwneud cynnig i'r defnyddiwr a llunnir contract pan fydd y defnyddiwr yn derbyn y cynnig.

O dan y contract, bydd y defnyddiwr yn cytuno i dalu swm o arian i'r masnachwr a/neu wneud rhywbeth arall yn ddychwelyd am y nwyddau a gyflenwir gan y masnachwr. Adwaenir yr ymrwymiad hwn fel 'ystyriaeth' yn y contract. Os nad oes ystyriaeth (hynny yw, os bydd masnachwr yn cynnig cyflenwi nwyddau'n gwbl rydd o unrhyw dâl neu rwymedigaeth arall), nid oes contract o gwbl.

BETH FYDD YN DIGWYDD OS BYDD Y DEFNYDDIWR YN NEWID EI FEDDWL?

Fel arfer, nid oes gan ddefnyddiwr hawl awtomatig i newid ei feddwl a chanslo contract; felly, os bydd hyn yn digwydd, ystyrir ei fod yn torri'r contract. Fodd bynnag, ceir hawl awtomatig i ganslo mewn rhai achosion arbennig, gan gynnwys y rhan fwyaf o gontractau defnyddwyr a wneir o bell (er enghraifft, trwy archeb bost neu'r rhyngrwyd) neu yng nghartref defnyddiwr ac ati. Gweler 'Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol 2013' isod.

Os bydd defnyddiwr yn canslo'r contract yn anghyfreithlon, gall y masnachwr hawlio'r costau rhesymol a gafwyd. Pan na all y masnachwr adennill y gwerthiant a gollwyd (er enghraifft, trwy werthu'r eitem i rywun arall), mae'n bosibl y bydd yn gallu hawlio elw a gollwyd hefyd. Os yw'r defnyddiwr wedi gwneud taliad llawn neu rannol o flaen llaw, gall y masnachwr gadw digon i dalu am y colledion hyn yn unig ac mae'n rhaid iddo ad-dalu'r gwahaniaeth.

Y telerau ymhlyg
Mae rhai telerau'n gyfreithiol ymhlyg ym mhob trafodyn ar gyfer gwerthu a chyflenwi nwyddau (gan gynnwyshurbwrcasu, hurio, rhan-gyfnewid a chontractau ar gyfer gwaith a deunyddiau).

Ymdrinnir â gwahanol fathau o gontractau gan wahanol ddeddfau:

 • mae Deddf Gwerthu Nwyddau 1979 yn ymdrin â gwerthu nwyddau
 • mae Deddf Cyflenwi Nwyddau (Telerau Ymhlyg) 1973 yn ymdrin â hurbwrcasu
 • mae Deddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982 yn ymdrin â chontractau eraill y trosglwyddir nwyddau oddi tanynt, gan gynnwys hurio, cyfnewid a gwaith / deunyddiau

Mae'n rhaid i'r unigolyn sy'n trosglwyddo neu'n gwerthu'r nwyddau feddu ar yr hawl i wneud hynny, ac mae'n rhaid i'r nwyddau:

- gyfateb i'r disgrifiad: Bydd llawer o drafodion yn cynnwys rhyw fath o ddisgrifiad. Pan gyflenwir nwyddau a phan fydd defnyddiwr yn dibynnu ar ddisgrifiad o'r fath, mae'n rhaid i'r nwyddau fod 'fel y'u disgrifiwyd'. Os bydd y disgrifiad yn ffug, efallai bydd trosedd wedi'i chyflawni hefyd

- bod o ansawdd derbyniol: Mae'n rhaid i nwyddau fod o safon y byddai unigolyn rhesymol yn ei hystyried yn foddhaol. Term cyffredinol yw ansawdd sy'n ymdrin â nifer o faterion, gan gynnwys:
- golwg a gorffeniad
- rhydd o fân ddiffygion
- diogelwch
- gwydnwch
Wrth asesu ansawdd, mae'n rhaid ystyried yr holl amgylchiadau perthnasol, gan gynnwys pris a disgrifiad. Mewn contractau defnyddwyr, gellir ystyried hysbysebu'r gweithgynhyrchwr hefyd

- bod yn addas i'w diben: Pan fydd defnyddiwr yn mynegi bod angen nwyddau ar gyfer diben penodol, neu lle y mae'n amlwg bod nwyddau wedi'u bwriadu ar gyfer diben penodol a bod y masnachwr yn eu cyflenwi i fodloni'r gofyniad hwnnw, dylai'r nwyddau fod yn addas i'r diben penodedig hwnnw.

Camau unioni yn achos tor-contract

Gall defnyddiwr wrthod nwyddau, cyn belled ag nad yw wedi'u derbyn (yn achos contract gwerthu), neu ar yr amod nad yw wedi cadarnhau'r contract (yn achos contractau eraill lle y trosglwyddir nwyddau, megis hurio, hurbwrcasu neu gontractau ar gyfer gwaith neu ddeunyddiau). Diffinnir derbyniad a chadarnhad isod.

Pan fydd defnyddiwr yn gwrthod nwyddau, fe all hawlio iawndal am ei golledion. Fel arfer, ad-daliad llawn fydd hyn, ynghyd ag iawndal am unrhyw golledion rhagweladwy a gafwyd. Gallai'r colledion hyn gynnwys cost unrhyw ddifrod i eiddo a achoswyd gan y nwyddau, iawndal am anaf personol ac iawndal am gost ychwanegol prynu nwyddau cyfatebol os ydynt yn ddrutach mewn man arall. Rhyddheir y defnyddiwr o'i holl rwymedigaethau sy'n weddill o dan y contract hefyd - er enghraifft, unrhyw randaliadau sy'n weddill mewn contract hurbwrcasu.

BETH YW DERBYNIAD A CHADARNHAD?

Pan fydd derbyniad neu gadarnhad yn digwydd, bydd y defnyddiwr yn colli'r hawl i wrthod nwyddau, er ei bod yn bosibl y bydd yn cadw'r hawl i gael iawndal neu gam unioni arall.

Bydd derbyniad yn berthnasol yn achos contractau ar gyfer gwerthu nwyddau yn unig - er enghraifft, bydd derbyniad yn digwydd os bydd y defnyddiwr yn gwneud unrhyw un o'r canlynol:

 • dweud wrth y masnachwr ei fod wedi derbyn y nwyddau
 • addasu'r nwyddau mewn rhyw ffordd
 • cadw'r nwyddau am gyfnod hwy na'r hyn sy'n rhesymol heb wneud cwyn (gall y cyfnod hwn amrywio yn ôl natur y nwyddau, ac nid yw wedi'i ddiffinio'n bendant gan y gyfraith)
 • defnyddio'r nwyddau ar ôl cwyno

Nid ystyrir bod defnyddiwr wedi derbyn y nwyddau oherwydd iddo adael i'r masnachwr geisio'u trwsio, neu oherwydd iddo lofnodi nodyn derbyn neu nodyn cludo. Mae'n rhaid i ddefnyddiwr gael cyfle rhesymol i archwilio'r nwyddau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r contract cyn y gellir tybio ei fod wedi'u derbyn.

Bydd cadarnhad yn berthnasol mewn contractau eraill ar gyfer trosglwyddo nwyddau, gan gynnwys hurio, hurbwrcasu a chontractau ar gyfer gwaith a deunyddiau. Bydd cadarnhad yn digwydd pan fydd y defnyddiwr, gan wybod bod tor-contract wedi digwydd, yn penderfynu cadw'r nwyddau a pheidio â'u gwrthod. Gall cadarnhad ddigwydd os daw defnyddiwr yn ymwybodol o dor-contract, ond nid yw'n cwyno o fewn cyfnod rhesymol.

CAMAU UNIONI PAN NA ALL Y DEFNYDDIWR WRTHOD Y NWYDDAU

Yn achos tor-contract lle mae'r defnyddiwr wedi colli ei hawl i wrthod nwyddau, caiff hawlio iawndal gan y masnachwr. Mae'r un rheolau'n berthnasol os oes gan y defnyddiwr yr hawl i wrthod y nwyddau ond ei fod yn dewis peidio â gwneud hynny. Swm yr iawndal fydd y swm sy'n angenrheidiol i unioni'r tor-contract. Fel arfer, cost atgyweirio neu amnewid fydd hyn - neu ad-daliad rhannol ynghyd ag iawndal am unrhyw golledion eraill a ddioddefwyd.

Os byddai atgyweirio neu amnewid yn unioni'r tor-contract a bod y masnachwr yn cynnig hyn, disgwylir i'r defnyddiwr ei dderbyn fel arfer.

CAMAU UNIONI YCHWANEGOL AR GYFER DEFNYDDWYR

O dan Ran 5A Deddf Gwerthu Nwyddau 1979, ceir camau unioni ychwanegol ar gyfer defnyddwyr mewn contractau ar gyfer gwerthu neu gyflenwi nwyddau (ond nid contractau hurio a hurbwrcasu). Yn yr amgylchiadau hyn, mae'n bosibl y gallai'r defnyddiwr fynnu unrhyw un o'r canlynol:

 • atgyweiriad neu amnewidiad
 • gostyngiad yn y pris i swm priodol gan ystyried y diffyg
 • diddymu'r contract (hynny yw, dychwelyd y nwyddau, ad-daliad rhannol neu lawn, ac iawndal, os yw'n briodol)

Os yw'r defnyddiwr yn dewis un o'r camau unioni hyn, ac os canfyddir y diffyg o fewn chwe mis o ddanfon i'r defnyddiwr, tybir yn awtomatig bod y diffyg yn bresennol ar yr adeg danfon oni bai bod y masnachwr yn gallu profi fel arall. Os oes mwy na chwe mis wedi mynd heibio, mae'n rhaid i'r defnyddiwr brofi y bu'r diffyg yno ar yr adeg danfon (hyd yn oed os nad oedd yn amlwg bryd hynny).

Os yw'r defnyddiwr yn dewis atgyweiriad neu amnewidiad, mae'n rhaid i'r masnachwr wneud hyn o fewn cyfnod rhesymol a heb anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr. Mae'n rhaid i'r masnachwr dalu'r holl gostau perthnasol hefyd - er enghraifft, llafur, tâl post, ac ati.

Pan fydd defnyddiwr yn mynnu atgyweiriad neu amnewidiad, ond y byddai'r cam unioni hwnnw'n anghymesur, byddai gan y masnachwr yr hawl i gynnig un o'r camau unioni eraill iddo. Er enghraifft, os yw defnyddiwr yn mynnu atgyweiriad, ond y byddai'n rhatach amnewid yr eitem yn hytrach na'i hatgyweirio, gallai'r masnachwr gynnig amnewidiad. Gall y defnyddiwr fynnu gostyngiad yn y pris neu ddiddymiad dim ond lle mae cost atgyweirio neu amnewid yn anghymesur neu lle na ddarperir atgyweiriad/amnewidiad o fewn cyfnod rhesymol. (Mae diddymu'n dirwyn y contract i ben, felly bydd y defnyddiwr yn dychwelyd y nwyddau a bydd y masnachwr yn rhoi ad-daliad).

Eithriadau - pryd na all y defnyddiwr hawlio

Ni all defnyddiwr hawlio am ddiffygion a ddygir i'w sylw cyn y gwerthiant, neu os yw'r defnyddiwr yn archwilio'r nwyddau cyn eu prynu ac y dylasai unrhyw ddiffygion wedi bod yn amlwg.

Ni all defnyddiwr hawlio am ddifrod a achoswyd ganddo ef neu os yw'n newid ei feddwl am y nwyddau yn syml.

Ni all defnyddiwr hawlio ychwaith os dewisodd y cynnyrch ei hun at ddiben nad yw'n amlwg nac yn cael ei fynegi wrth y masnachwr, ac yna ei fod yn canfod nad yw'r eitem yn addas i'r diben hwnnw. Er enghraifft, os bydd defnyddiwr yn prynu tociwr gwrychoedd ac yn ei dorri wrth ei ddefnyddio i geisio torri coeden, ni all hawlio oni bai bod y masnachwr wedi dweud wrtho y byddai'n addas i dorri coed.

Ni chaiff defnyddiwr hawlio am ddiffygion sy'n ymddangos o ganlyniad i draul arferol.

Rheolau eraill sy'n effeithio ar gontractau defnyddwyr

RHEOLIADAU CONTRACTAU DEFNYDDWYR (GWYBODAETH, CANSLO A THALIADAU YCHWANEGOL) 2013

Mae'r Rheoliadau hyn yn rhoi cyfnod ailfeddwl 14 diwrnod i ddefnyddwyr ar gyfer y rhan fwyaf o 'gontractau o bell' (y rhai hynny a wneir trwy'r rhyngrwyd ac ati) a 'chontractau oddi ar y safle' (y rhai hynny a wneir yng nghartref defnyddiwr, er enghraifft). Maent hefyd yn mynnu bod gwybodaeth benodol yn cael ei rhoi i ddefnyddwyr, o ran contractau oddi ar y safle a lle mae defnyddwyr yn gwneud cytundeb ar safle busnes masnachwr. Ni chaiff masnachwyr godi taliadau cudd, a cheir codi taliadau ychwanegol gyda chytundeb penodol y defnyddiwr yn unig.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler:

COLLED NEU DDIFROD WRTH GLUDO

Os yw'r masnachwr yn trefnu i nwyddau gael eu danfon at ddefnyddiwr, bydd y masnachwr yn parhau i ysgwyddo'r risg am y nwyddau hyd nes y cânt eu danfon. Felly, y masnachwr sy'n gyfrifol am sicrhau nad yw nwyddau'n cael eu colli neu eu difrodi wrth gael eu cludo a/neu drefnu yswiriant priodol.

CAMGYFLEU

Camgyflead yw datganiad anwir o ffaith a wneir gan unigolyn neu ei asiant sy'n cymell rhywun arall i lunio contract gydag ef.

Gan ddibynnu ar ba un oedd y camgyflead wedi'i wneud yn dwyllodrus, yn esgeulus neu'n ddiniwed, bydd gan y sawl a ddibynnodd ar y camgyflead yr hawl i gam unioni a allai gynnwys diddymiad, ad-daliad a/neu iawndal.

RHEOLIADAU DIOGELU DEFNYDDWYR RHAG MASNACHU ANNHEG 2008

Ers 1 Hydref 2014, mae'r Rheoliadau hyn wedi darparu hawl unioni camwedd ychwanegol ac amgen i ddefnyddwyr. Pan fydd masnachwr wedi defnyddio arferion gwerthu camarweiniol neu ymosodol, mae'n bosibl y bydd y defnyddiwr yn gallu hawlio iawndal a/neu ostyngiad yn y pris neu ganslo'r contract yn llwyr.

Mae'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) wedi cynhyrchu cyfarwyddyd ar hawl defnyddwyr i unioni camwedd o dan y Rheoliadau: Arferion masnachol camarweiniol ac ymosodol - Hawliau preifat newydd i ddefnyddwyr

DEDDF TELERAU CONTRACT ANNHEG 1977

Mae'r ddeddfwriaeth hon yn cyfyngu ar allu masnachwr i ddefnyddio telerau contract i gyfyngu eu hatebolrwydd cyfreithiol a chytundebol. Ni chaiff masnachwyr gyfyngu ar atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy'n deillio o'u hesgeulustod, ac ni chânt eithrio'r atebolrwydd hwnnw ychwaith.

Mewn contractau defnyddwyr, ni chaiff masnachwyr gyfyngu ar atebolrwydd am dorri'r telerau ymhlyg mewn perthynas â'r disgrifiad o nwyddau, eu hansawdd a'u haddasrwydd i'w diben, ac ni chânt eithrio'r atebolrwydd hwnnw ychwaith. Yn ogystal, mae unrhyw ymgais i gamarwain y defnyddiwr ynglyn â'i hawliau yn drosedd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Rheoliadau Masnachu Annheg 2008. (Mae'r rheoliadau hyn yn ymdrin â dyletswyddau masnachwyr tuag at ddefnyddwyr yn gyffredinol - gweler 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg'.)

RHEOLIADAU TELERAU ANNHEG MEWN CONTRACTAU DEFNYDDWYR 1999

Mae'r Rheoliadau hyn, sy'n berthnasol i gontractau defnyddwyr yn unig, yn datgan nad yw defnyddiwr yn rhwym wrth amod safonol mewn contract gyda masnachwr os yw'r amod hwnnw'n annheg. Byddai enghreifftiau o delerau annheg yn cynnwys y canlynol:

 • cymalau cosb sy'n caniatáu i'r masnachwr hawlio mwy na'i golledion gwirioneddol pan fydd defnyddiwr yn torri'r contract
 • telerau sy'n aneglur neu'n annealladwy
 • telerau sy'n eithrio atebolrwydd am dor-contract
 • telerau sy'n gwrthod eu hawliau cyfreithiol i ddefnyddwyr os nad ydynt yn cydymffurfio â ffurfioldebau o ran amser neu ddull gwneud yr hawliad (er enghraifft, cyflwyno cwyn yn ysgrifenedig trwy ddanfoniad cofnodedig)
 • rhoi'r hawl i'r masnachwr wneud y penderfyniad terfynol mewn anghydfod

Nid yw'r Rheoliadau'n berthnasol i delerau a gyd-drafodir gyda defnyddwyr unigol, ac nid ydynt ychwaith yn berthnasol i gynnwys craidd y contract (fel y disgrifiad o'r nwyddau a'r pris).

DEDDF DIOGELU DEFNYDDWYR 1987 (RHAN 1)

Mae'r ddeddfwriaeth hon yn caniatáu i unigolyn hawlio iawndal os caiff ei anafu gan gynnyrch diffygiol. Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, gallai hawliad gael ei wneud yn erbyn unrhyw un yn y gadwyn gyflenwi o'r gweithgynhyrchwr / mewnforiwr i'r manwerthwr.

Gellir hawlio iawndal o dan y Ddeddf hon hefyd ar gyfer difrod i eiddo personol (ond nid difrod i eiddo busnes).

I gael rhagor o wybodaeth, gweler 'Nwyddau anniogel - atebolrwydd'.

DEDDF CONTRACTAU (HAWLIAU TRYDYDD PARTïON) 1999

Mae'r ddeddf hon yn rhoi hawliau i unrhyw un y bwriadwyd iddo elwa ar y trafodyn. Er enghraifft, os bydd rhywun yn prynu anrheg i ffrind a bod yr anrheg yn ddiffygiol, gall derbynnydd neu brynwr yr anrheg gymryd camau ar gyfer tor-contract (cyn belled ag yr eglurwyd mai'r bwriad oedd rhoi'r nwyddau'n anrheg). Gall masnachwyr ddefnyddio telerau contract i eithrio hawliau trydydd partïon, ond, yn ymarferol, bydd yn aml yn symlach (a darparu gwell profiad cwsmer) i'r masnachwr ymdrin yn uniongyrchol â derbynnydd anrheg.

MANYLION ADNABOD Y MASNACHWR

Mae angen i'r defnyddiwr wybod, neu allu darganfod, pwy y mae'n ymdrin ag ef. Mae'n rhaid i fanylion adnabod a chyfeiriad masnachwr gael eu harddangos yn ei fan busnes, ar ddogfennau busnes allweddol ac ar wefannau. Mae'n rhaid sicrhau hefyd bod y wybodaeth hon ar gael i ddefnyddwyr cyn i gontract gael ei lunio a phryd bynnag y bydd defnyddiwr yn gofyn amdani. Gweler 'Enwau cwmni a busnes' i gael rhagor o wybodaeth.

Os na fydd masnachwr yn datgelu ei fod yn gwmni cyfyngedig a bod achos o dor-contract yn digwydd, mae'n bosibl y gallai'r defnyddiwr hawlio yn erbyn cyfarwyddwyr y busnes fel unigolion. Os na fydd masnachwr yn datgelu ei fod yn gweithredu fel asiant ar gyfer rhywun arall, mae'n bosibl y gallai'r defnyddiwr wneud unrhyw hawliad yn uniongyrchol yn erbyn y masnachwr hwnnw.

Cwestiynau cyffredin

C. Nid yw defnyddiwr yn dangos derbynneb; a oes rhaid i'r masnachwr wneud unrhyw beth, hyd yn oed os yw'r nwyddau'n ddiffygiol?
A.
Nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i'r defnyddiwr ddarparu na dangos derbynneb. Os nad yw'r masnachwr yn cofio'r defnyddiwr yn prynu'r eitem, fe all ofyn i'r defnyddiwr ddarparu prawf o brynu. Gall hyn fod yn daleb cerdyn credyd neu fonyn siec neu unrhyw beth sy'n dangos pryd a ble y prynwyd yr eitem.

C. Mae'r gweithgynhyrchwr yn cynnig gwarant; a all y masnachwr gyfeirio'r defnyddiwr yn syth at y gweithgynhyrchwr hwnnw?
A. Mae hawliau statudol y defnyddiwr gyda'r masnachwr a werthodd y nwyddau iddo ac mae'r warant a gynigir gan y gweithgynhyrchwr yn ychwanegiad at y cyfryw hawliau. Gall defnyddiwr ddewis p'un ai mynd ar ôl y masnachwr neu'r gweithgynhyrchwr. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd gan y masnachwr, yn ei dro, hawliau yn erbyn ei gyflenwr.

C. Os bydd masnachwr yn gwerthu nwyddau sêl neu ail-law, 'does bosib bod gan y defnyddiwr yr un hawliau yn erbyn y masnachwr ag y byddai ganddo petai nwyddau newydd neu berffaith wedi'u prynu?
A. Mae'r un hawliau'n berthnasol p'un ai bod y nwyddau'n cael eu gwerthu mewn sêl neu'n ail-law. Fodd bynnag, wrth asesu'r lefel ansawdd sy'n foddhaol, byddai nodweddion fel pris, oedran a diffygion y gellir eu gweld yn rhwydd yn cael eu hystyried.

C. Mae defnyddiwr yn mynd yn ôl at y masnachwr ynglyn â nwyddau diffygiol a brynwyd saith mlynedd yn ôl. A oes rhaid i'r masnachwr wneud unrhyw beth?
A. Ni all defnyddiwr ddwyn hawliad gerbron llys mwy na chwe blynedd ar ôl y tor-contract (sef y dyddiad danfon, fel arfer, o ran contract ar gyfer gwerthu nwyddau).

C. Mae rhywun yn gofyn i fasnachwr am ddyfynbris; sut mae hyn yn wahanol i amcanbris?
A. Fel arfer, mae dyfynbris yn bris sefydlog tra bod amcanbris, yn gyffredinol, yn ddyfaliad bras o'r hyn y byddai'r gwaith yn ei gostio.

C. A all masnachwr roi hysbysiad yn ei siop yn datgan na roddir ad-daliadau mewn unrhyw amgylchiadau?
A. Mae'n anghyfreithlon ceisio eithrio hawliau statudol defnyddiwr, felly ni chaniateir hysbysiad 'dim ad-daliadau'. Gallai masnachwr ddymuno mynd y tu hwnt i'r hyn sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith a chynnig polisi cyfnewid neu ad-dalu i ddefnyddwyr sy'n newid eu meddwl. Gall masnachwr arddangos hysbysiad sy'n rhoi manylion polisi o'r fath, ond argymhellir ei fod yn cysylltu â'i wasanaeth safonau masnach lleol i geisio cyngor ar eiriad yr hysbysiad. Gweler 'Polisïau dychwelyd'.

C. Mae defnyddiwr yn ffonio masnachwr i ddweud bod y set deledu a brynodd yn siop y masnachwr hwnnw yr wythnos flaenorol yn ddiffygiol, ac mae'n mynnu bod y masnachwr yn dod i'w chasglu oddi wrtho. A all y masnachwr fynnu bod y defnyddiwr yn dychwelyd y set deledu?
A.
Os gall y defnyddiwr brofi bod y set deledu'n ddiffygiol ac nad yw wedi'i derbyn, mae'n ddigonol iddo roi gwybod ei fod yn ei gwrthod a chaniatáu cyfle rhesymol i'r masnachwr ei chasglu. Gallai'r defnyddiwr fod yn fodlon dychwelyd y nwyddau i'r masnachwr os yw'r masnachwr yn cynnig talu am gostau teithio a pharcio, ond nid oes rhaid iddo wneud hynny.

C. Mae masnachwr yn rhoi nodyn credyd i ddefnyddiwr ond ni all ddod o hyd i unrhyw beth y mae ei eisiau. A oes rhaid i'r masnachwr gynnig ad-daliad iddo wedyn, ac am ba hyd y dylai'r nodyn credyd fod yn ddilys? A all masnachwr gynnig nodyn credyd yn lle ad-daliad?
A. Mae angen i fasnachwr gadw hawliau'r defnyddiwr mewn cof, felly os yw'n dychwelyd nwyddau sy'n ddiffygiol neu wedi'u camddisgrifio, ac ati, fe allai fod ganddo'r hawl i fynnu ad-daliad yn hytrach na nodyn credyd yn y lle cyntaf. Gall masnachwr gynnig nodyn credyd i ddefnyddiwr os nad oes ganddo'r hawl awtomatig i gam unioni - er enghraifft, os yw wedi newid ei feddwl yn syml ar ôl prynu. Fodd bynnag, os yw defnyddiwr wedi cytuno ar nodyn credyd, hyd yn oed os na ellir ei ddefnyddio, nid oes rhaid i'r masnachwr gynnig ad-daliad. Gall y masnachwr bennu dyddiad dod i ben os bydd yn rhoi gwybod i'r defnyddiwr am y cyfnod hwn ar yr adeg y rhoddir y nodyn credyd.

C. Mae defnyddiwr yn mynnu cael eitem arall yn lle'r un sydd ganddo, ond nid yw'r eitem yn cael ei gweithgynhyrchu mwyach ac nid yw mewn stoc.
A. Gall masnachwr gynnig atgyweiriad i'r defnyddiwr, gostyngiad yn y pris neu ganiatáu i'r defnyddiwr ddiddymu'r contract. Bydd atgyweiriad yn dderbyniol dim ond os na fydd hyn yn achosi anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr.

C. Nid yw masnachwr yn gallu cadarnhau a yw eitem yn ddiffygiol neu a yw wedi methu o ganlyniad i gamddefnydd. Beth ddylai ei wneud?
A. Os yw defnyddiwr yn dymuno gwrthod y nwyddau, ef sydd â'r baich o brofi bod yr eitem yn ddiffygiol ac nad yw wedi cael ei chamddefnyddio. Os yw defnyddiwr yn hawlio atgyweirio neu amnewid (gweler 'Camau unioni ychwanegol ar gyfer defnyddwyr' uchod) o fewn chwe mis o ddanfon, y masnachwr sydd â'r baich o brofi mai'r defnyddiwr sydd ar fai. Ar ôl chwe mis, bydd y baich yn syrthio'n ôl ar y defnyddiwr. Sut bynnag, os na all y masnachwr gytuno ar achos y diffyg, fe allai ddymuno cael ail farn - er enghraifft, gan y gweithgynhyrchwr neu arbenigwr annibynnol. Lle y bwriedir defnyddio arbenigwr annibynnol, yn ddelfrydol, dylai'r defnyddiwr a'r masnachwr gytuno ar hyn yn ysgrifenedig.

C. Mae defnyddiwr yn datgan dyddiad penodol ar gyfer danfon nwyddau ac nid yw'r masnachwr yn eu danfon mewn pryd; a oes gan y defnyddiwr yr hawl i ganslo'r contract?
A. Oes; os yw'r defnyddiwr wedi datgan bod 'amser o'r pwys mwyaf' ac nid yw'r masnachwr wedi cydymffurfio, gall y defnyddiwr ystyried hyn yn dor-contract a chanslo'r contract.

Cyflenwi gwasanaethau

Os yw'ch busnes hefyd yn cyflenwi gwasanaethau (neu'n cyflenwi nwyddau yn rhan o wasanaeth), gweler'Cyflenwi gwasanaethau / nwyddau gyda gwasanaethau'.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Cyflenwi Nwyddau (Telerau Ymhlyg) 1973

Deddf Camweddau (Camymyrraeth â Nwyddau) 1977

Deddf Telerau Contract Annheg 1977

Deddf Gwerthu Nwyddau 1979

Deddf Cyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau 1982

Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987

Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999

Rheoliadau Telerau Annheg mewn Contractau Defnyddwyr 1999

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw