Iechyd a Lles Anifeiliaid

Defaid - cofnodion, adnabyddiaeth a symudiadau

Rheolau ynglyn ag adnabod defaid a'r angen i gynnal cofnodion o'u symudiadau

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru
Yn achos defaid a anwyd neu a gafodd eu hadnabod ar ôl 31 Rhagfyr 2009 ac na fwriedir eu lladd o dan 12 mis oed, rhaid iddynt gael eu hadnabod yn electronig a'u cofnodi'n unigol ar eich cofrestr fferm.

Wrth symud yr anifeiliaid hyn, dylid eu cofnodi'n unigol ar eich dogfen symud (AML1) oni bai y byddwch yn eu symud o fewn busnes neu'n eu symud trwy ganolfan gofnodi ganolog (CPRC). Yn gyffredinol, eich stoc bridio fydd y defaid hyn, ond gallant hefyd fod yn ddefaid dros 12 mis oed y byddwch yn eu cadw am ba reswm bynnag (gan gynnwys anifeiliaid anwes).

Nid oes angen tag adnabod electronig ar ddefaid a gafodd eu hadnabod yn swyddogol cyn 31 Rhagfyr 2009. Yn ychwanegol, nid oes angen i chi gofnodi'r anifeiliaid hyn yn unigol ar gofrestr eich daliad.

Mae rheolau eraill yn achos defaid y bwriedir eu lladd o fewn 12 mis o ddyddiad eu geni.

Beth allaf ei ddefnyddio i adnabod fy nefaid?
Mae'n rhaid i wyn a enir ar eich daliad gael eu hadnabod o fewn y graddfeydd amser canlynol:

 • o fewn chwe mis o'u geni os cânt eu cadw i mewn dros nos
 • o fewn naw mis o'u geni os na chânt eu cadw i mewn dros nos (fe'u cedwir mewn amgylchiadau eang)

...neu cyn symud yr anifail o'r daliad ble cafodd ei eni (yn cynnwys symud i ladd-dy, tir pori dros dro, pori tir comin, marchnad da byw ac ati) os bwriedir i hyn ddigwydd cyn i chwech / naw mis fynd heibio.

Yr hyn y dylech ei wybod
Gellir adnabod defaid gan ddefnyddio unrhyw un o'r dyfeisiau adnabod canlynol:

 • tagiau clustiau
 • tatws
 • tagiau pigwrn
 • bolysau

Bydd y ddyfais adnabod a ddefnyddir yn dibynnu ar ba un a yw'r anifail yn un sydd wedi'i adnabod â dyfais adnabod electronig (EID) (anifail na fwriedir ei ladd cyn iddo gyrraedd 12 mis oed) neu'n anifail i'w ladd (anifail y bwriedir ei ladd o fewn 12 mis o'i eni).

Fodd bynnag, ceir gwahanol reolau yn dibynnu ar ble cafodd eich defaid eu geni neu eu hadnabod.

Defaid a anwyd cyn mis Chwefror 2003
Cyn 1 Ionawr 2001, nid oedd angen adnabod defaid â nod parhaol. Rhwng 1 Ionawr 2001 a mis Chwefror 2003, rhoddid un tag clust ar ddefaid yn dangos nod y ddiadell ond nid y llythrennau 'UK' na rhif unigol yr anifail.

Os bydd y defaid hyn yn colli eu tag neu os bydd angen eu symud oddi ar eich daliad, rhaid i chi amnewid eu dyfais adnabod am un o'r canlynol:

 • un tag daliad geni sy'n cynnwys y llythrennau 'UK', nod eich diadell a rhif unigol unigryw
 • dau dag daliad geni sy'n cynnwys y llythrennau 'UK', rhif eich diadell a'r un rhif unigol unigryw
 • EID llawn

Os na chafodd yr anifail ei eni ar eich daliad, bydd rhaid i chi amnewid y tag am un o'r dewisiadau uchod, ond bydd rhaid i'r tag newydd fod yn goch.

Defaid a anwyd cyn 31 Rhagfyr 2009
Rhwng mis Chwefror 2003 a 21 Ionawr 2008, rhoddid un tag clust ar ddefaid yn dangos y llythrennau 'UK', nod y ddiadell a rhif unigol yr anifail.

Rhwng 22 Ionawr 2008 a 30 Rhagfyr 2009, rhoddid dau dag clust ar ddefaid yn dangos y llythrennau 'UK', nod y ddiadell a'r un rhif unigol.

Nid oes angen tag adnabod electronig ar gyfer defaid a anwyd ac a gafodd eu tagio cyn 31 Rhagfyr 2009 ac nid oes angen amnewid y dyfeisiau adnabod am EID, oni byddwch yn dymuno gwneud hynny.

Defaid a anwyd neu a gafodd eu hadnabod ar ôl 31 Rhagfyr 2009
Bydd rhaid cael EID llawn ar gyfer defaid a anwyd ar 31 Rhagfyr 2009 neu wedi hynny NA fwriedir eu lladd cyn eu bod yn 12 mis oed. Mae EID yn cynnwys tag electronig melyn ac ail dag adnabod gweledol yn y glust arall, a all fod yn unrhyw liw ac eithrio coch, du a melyn.

Mae'n rhaid i'r EID a'r ddyfais adnabod weledol gynnwys yr un wybodaeth - y llythrennau 'UK', a nod eich diadell (yn cychwyn â sero) wedi'i ddilyn gan rif pum digid unigryw yr anifail.

Gellir defnyddio'r dulliau canlynol o adnabod anifeiliaid y bwriedir eu hanfon i'r lladd-dy, mewn geiriau eraill yr wyn hynny y bwriedir eu lladd cyn byddant yn 12 mis oed):

 • un tag lladd electronig - bydd y llythrennau 'UK' a nod y ddiadell wedi'u hargraffu ar ochr allanol y tag. Cynhwysir y rhif unigol yn y sglodyn electronig. Rhaid i'r tag adnabod fod yn felyn i ddangos ei fod yn dag electronig
 • un tag lladd heb fod yn electronig - bydd y llythrennau 'UK'yn unig arno ynghyd â nod diadell wedi'i argraffu ar ochr allanol y tag

Lliwiau a neilltuwyd i'r tagiau:

 • melyn - fe'i defnyddir ar gyfer tagiau electronig yn unig
 • du - fe'i defnyddir i dagio clustiau defaid sydd â bolws EID yn unig
 • coch - fe'i defnyddir ar gyfer tagiau cyfnewid yn unig (yn cynnwys tagiau electronig cyfnewid)

Amnewid tagiau clust
Ni waeth pryd y cafodd ei geni, os bydd dafad yn colli ei dyfais adnabod neu os bydd yn amhosibl darllen y ddyfais, bydd rhaid i chi amnewid y ddyfais yn un o'r ffyrdd canlynol (pa un bynnag fydd yn digwydd gyntaf):

 • ddim hwyrach na 28 niwrnod ar ôl tynnu'r tag neu ddarganfod ei fod wedi'i golli neu'n annarllenadwy - …neu
 • cyn symud y ddafad o'ch daliad

Mae nifer o ddewisiadau ar gael o ran amnewid tagiau, yn dibynnu ar oedran yr anifail a pha un a yw'n dal i fod ar y daliad ble cafodd ei geni ai peidio. Mae dewisiadau amnewid tagiau wedi'u cynnwys yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru - Rheoliadau Adnabod Defaid a Geifr.

Pan fyddwch yn amnewid tagiau clustiau, rhaid i chi gofnodi hynny yn adran amnewid tagiau cofrestr y daliad, trwy gofnodi manylion yr hen dag (os byddwch yn gwybod hynny) a manylion y tag newydd.

Ble dylwn i gofnodi symudiadau fy anifeiliaid a phwy ddylwn i ei hysbysu amdanynt?
Pan fydd anifail yn cyrraedd neu'n gadael eich daliad, rhaid cofnodi hynny ar gofrestr y fferm. Rhaid hysbysu eich awdurdod lleol hefyd am anifeiliaid sy'n cyrraedd eich daliad gan ddefnyddio ffurflen trwydded symud anifeiliaid (AML1) o fewn tri diwrnod ar ôl symud yr anifeiliaid.

Dyma'r unig eithriadau:

 • pan fydd anifail sy'n parhau yn eich gofal yn symud i ddarn o dir a reolir gennych chi yn unig, sydd o fewn pum milltir, fel yr hed y frân, o'ch prif ddaliad
 • pan symudir yr anifail i dir comin cyfagos rydych wedi'i gofrestru fel tir sy'n gysylltiedig â'ch daliad
 • pan symudir yr anifail i bractis milfeddyg

Cofnodi symudiadau ar gofrestr y daliad
Mae fersiynau Excel a pdf o gofrestr y daliad ar gael ar y wefan GOV.UK. Rhaid cadw cofrestrau am dair blynedd wedi'r cofnod olaf.

Rhaid i chi gofnodi rhifau adnabod unigol anifeiliaid sydd ag EID llawn pan gaiff yr anifail ei adnabod am y tro cyntaf, pan fydd yn marw neu pan gaiff ei symud i ddaliad arall.

Caiff anifeiliaid i'w lladd eu cofnodi fesul batsh neu fesul batsh cymysg bob tro (hynny yw, bydd angen i chi gofnodi rhif diadell yr anifail a symudir yn unig).

Yn achos anifeiliaid a anwyd neu a gafodd eu hadnabod cyn 31 Rhagfyr 2009, nid oes rhaid i chi gofnodi rhifau adnabod unigol ar gofrestr y daliad.

Mae'r enghreifftiau isod yn dangos y dulliau gwahanol o gofnodi symudiadau defaid.

YN UNIGOL

Dyma lle y byddwch yn cofnodi rhif adnabod unigol pob anifail. Mae'n berthnasol i anifeiliaid sydd ag EID llawn yn unig. Er enghraifft:

Dyddiad Nifer yr anifeiliaid a symudirRhif adnabod unigol neu rif adnabod y batsh neu groesgyfeiriad at restr o anifeiliaid (lle y bo'n briodol)CPH/tarddle'r anifail
01/07/2015 1UK0123456 0000101/001/1234
02/07/2015 5UK0123456 00002 i 0000601/001/1234

COFNODI BATSH

Dyma lle byddwch yn cofnodi cyfanswm nifer yr anifeiliaid a symudir yn unig. Fe'i defnyddir yn achos anifeiliaid sydd i'w lladd, anifeiliaid a gafodd eu hadnabod cyn 31 Rhagfyr 2009 ac ar gyfer symudiadau anifeiliaid o fewn busnes, pan fydd yn anifeiliaid yn aros o dan ofal a rheolaeth eu ceidwad. Fe'i defnyddir hefyd yn achos anifeiliaid sydd ag EID llawn lle byddant yn symud trwy ganolfan gofnodi canolog (CPRC) a fydd yn rhoi'r rhifau unigol i chi. Er enghraifft:

Dyddiad Nifer yr anifeiliaid a symudirRhif adnabod unigol neu rif adnabod y batsh neu groesgyfeiriad at restr o anifeiliaid (lle y bo'n briodol)CPH/tarddle'r anifail
10/07/2015 50UK012345601/001/1234

Sylwer: Mae'r rhifau sero ar ddechrau'r rhif adnabod yn angenrheidiol ar gyfer anifeiliaid ag EID llawn yn unig.

COFNODI BATSH CYMYSG

Dyma pan fydd gan anifeiliaid a symudir mewn batshys nodau diadell gwahanol. Rhaid i chi gofnodi nifer yr anifeiliaid sydd â'r un nod diadell. Mae'n berthnasol i anifeiliaid i'w lladd yn unig. Er enghraifft:

Dyddiad Nifer yr anifeiliaid a symudirRhif adnabod unigol neu rif adnabod y batsh neu groesgyfeiriad at restr o anifeiliaid (lle y bo'n briodol)CPH/tarddle'r anifail
06/07/2015 35

15
UK0123456

UK0654321
01/001/1234

 

Cofnodi symudiadau gan ddefnyddio'r ffurflen trwydded symud anifeiliaid (AML1)


Bydd rhaid llenwi'r ffurflen trwydded symud (AML1/AML1A) bob tro y symudir anifeiliaid i ddaliad arall. Mae ffurflenni AML1 ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru neu gan eich gwasanaeth safonau masnach lleol.

Rhaid cofnodi rhif UK unigol llawn pob dafad sydd ag EID llawn ac a anwyd ar 31 Rhagfyr 2009 neu ar ôl hynny ar y ffurflen AML1 (er enghraifft UK0741236 00001) oni byddwch yn symud anifeiliaid o fewn busnes neu'n symud anifeiliaid ag EID llawn trwy ganolfan gofnodi ganolog (CPRC).

Yn achos yr wyn hynny sydd wedi'u hadnabod â thagiau lladd, bydd angen cofnodi manylion y batsh yn unig, h.y. nifer yr wyn sy'n perthyn i bob rhif diadell.

Ers 1 Ionawr 2015, bu angen i chi gofnodi rhif adnabod unigol defaid a gafodd eu tagio cyn 31 Rhagfyr 2009 ar y ffurflen trwydded symud anifeiliaid (AML1). Yr unig eithriad i hyn yw symud defaid i ladd-dy naill ai'n uniongyrchol neu trwy farchnad, a gellir parhau i gofnodi batsh yn yr achosion hyn.

Beth yw canolfan gofnodi ganolog?


Dyma lle y caiff rhifau adnabod unigol anifeiliaid sydd â dyfais adnabod electronig eu darllen a'u cofnodi ar ran eu ceidwad - er enghraifft, gan farchnad da byw neu ladd-dy.

Bydd y CPRC yn sganio defaid EID ac yn argraffu sawl copi i chi o restr sy'n cynnwys rhifau tag clust unigol y defaid rydych yn eu symud. Dylid atodi un copi o'r rhestr wrth bob copi carbon o'r ffurflen AML1. Rhaid cadw copi melyn y ffurflen AML1 yn safle cychwyn yr anifeiliaid a'i chroesgyfeirio at y symudiad a gofnodir ar gofrestr y fferm. Ni fydd angen cofnodi pob rhif tag clust unigol ar gofrestr y fferm, oherwydd fe gedwir y ffurflen AML1 ynghyd â rhestr o'r rhifau tag clust unigol, a bydd rhaid dangos y rhain i swyddog iechyd anifeiliaid pan ofynnir am hynny.

Sut dylwn i gofnodi'r rhifau unigol?


Eich dewis chi yw darllen a chofnodi rhif adnabod unigol anifail eich hun pan fydd yn symud o'ch daliad, neu ddefnyddio CPRC i ddarllen a chofnodi'r rhifau'n electronig ar eich rhan. Trwy ddefnyddio CPRC, byddwch yn osgoi gorfod cofnodi anifeiliaid yn unigol wrth iddynt symud o'ch daliad.

Darllen ychwanegol


Mae canllawiau manylach, yn cynnwys enghreifftiau a senarios, ar gael ar dudalen canllawiau adnabod defaid a geifr Llywodraeth Cymru.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol/strong>

Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2009

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Awst 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw