Iechyd a Lles Anifeiliaid

Cludo da byw ar y ffyrdd - gwaith papur

Ceir rheolau llym ynghylch y gwaith papur y mae ei angen ar y rhai hynny sy'n cludo anifeiliaid yn rhan o fusnes

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru
Mae'n hanfodol bod y rhai hynny sy'n cludo anifeiliaid ar deithiau o fwy na 65km fel rhan o weithgaredd economaidd yn meddu ar awdurdodiad cludwr dilys i wneud hynny ac yn ei gario gyda hwy ar y daith.

Mae'n rhaid bod ffermwyr, cludwyr a chynorthwywyr sy'n defnyddio cerbydau ffordd ar gyfer cludo anifeiliaid fferm, sy'n cynnwys dofednod a cheffylau, mewn cysylltiad â  gweithgaredd economaidd wedi derbyn hyfforddiant priodol ac wedi ennill y dystysgrif cymhwysedd i gludo anifeiliaid fferm. Cyhoeddir y dystysgrif cymhwysedd gan gorff annibynnol a enwebir gan Lywodraeth Cymru. 

Mae'n rhaid cwblhau tystysgrif cludo anifeiliaid (ATC) ar gyfer pob taith oni bai y bodlonir eithriad.

Awdurdodi cludwyr
Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n cludo anifeiliaid ar deithiau o fwy na 65km fel rhan o weithgaredd economaidd feddu ar awdurdodiad cludo dilys i wneud hynny.

Mae yna ddau fath o awdurdodiad:

 • math 1. Awdurdodiad taith fer am deithiau o fwy na 65km a hyd at ac yn cynnwys wyth awr
 • math 2. Awdurdodiad taith hir sy'n cwmpasu pob taith, gan gynnwys y rhai hynny dros wyth awr

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n cludo anifeiliaid gario eu hawdurdodiad cludo gyda hwy, neu gopi ohono, a'i gyflwyno yn ôl cais gan arolygwyr iechyd a lles anifeiliaid neu swyddogion safonau masnach.

Mae tystysgrifau awdurdodiad cludwr yn cael eu cyflwyno ym Mhrydain Fawr gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) ac mae rhagor o wybodaeth am les yn ystod cludo ar gael ar y wefan GOV.UK.

Bydd awdurdodiad cludo yn para am bum mlynedd oni bai y caiff ei ddiddymu neu ei atal dros dro. Gellir gosod amodau ar awdurdodiad cludo unigolyn ar unrhyw adeg o fewn y cyfnod hwn os ceir achosion o dorri Gorchymyn Lles Anifeiliaid (Cludo) (Cymru) 2007.

Sut i ymgeisio
Mae'r ffurflenni cais am awdurdodiad cludo ar gyfer awdurdodiadau math 1 a math 2 ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ysgrifennu at y canlynol:

Welfare in Transport Team, Centre for International Trade, Hadrian House, Wavell Drive, Rosehill Industrial Estate, Carlisle, CA1 2TB

Rhif ffôn: 0845 603 8395 neu 01228 403600, e-bost: wit@ahvla.gsi.gov.uk

Tystysgrif cymhwysedd / hyfforddi gyrwyr a chynorthwywyr
Mae'n rhaid bod ffermwyr, cludwyr neu gynorthwywyr sy'n defnyddio cerbydau ar gyfer cludo anifeiliaid fferm, dofednod neu geffylau mewn cysylltiad â gweithgaredd economaidd wedi derbyn hyfforddiant addas. Mae'n rhaid iddynt hefyd feddu ar dystysgrif cymhwysedd a gyhoeddwyd gan gorff a enwebwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn disodli'r gofyniad blaenorol am ardystiad gan gyflogwyr neu hunanasesiad gan gludwyr / ffermwyr hunangyflogedig.

Mae'r hyfforddiant tystysgrif cymhwysedd yn ymdrin â'r meysydd canlynol:

 • gwarchod anifeiliaid yn ystod cludo
 • ffisioleg anifeiliaid, ymddygiad anifeiliaid a chysyniad straen
 • agweddau ymarferol ar drafod anifeiliaid
 • effaith ymddygiad gyrru ar les yr anifeiliaid sy'n cael eu cludo ac ansawdd y cig
 • gofal argyfwng am anifeiliaid
 • ystyriaethau diogelwch ar gyfer personél sy'n trafod anifeiliaid

Mae manylion y corff annibynnol a ddynodwyd gan Lywodraeth Cymru i gynnal asesiadau cymhwysedd a dyfarnu tystysgrifau cymhwysedd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru; mae'r wefan GOV.UK yn cynnwys gwybodaeth am hyfforddiant ac ardystio cymhwysedd hefyd.

Tystysgrifau cludo anifeiliaid
Mae tystysgrifau cludo anifeiliaid (ATC) yn ofynnol ar gyfer pob taith sy'n cludo unrhyw rywogaeth o anifeiliaid fferm dros unrhyw bellter o unrhyw hyd. 

Mae eithriadau o'r gofyniad hwn yn cynnwys:

 • teithiau sy'n cynnwys da byw a allforir ar deithiau o fwy nag wyth awr - yn yr achosion hyn, bydd angen cofnod taith yn lle
 • ffermwyr sy'n cludo eu hanifeiliaid eu hunain trwy eu dull cludiant eu hunain ar deithiau hyd at 50km o'u daliad

Mae'n rhaid i'r wybodaeth ganlynol gael ei chofnodi ar dystysgrif cludo anifeiliaid:

 • tarddle a pherchenogaeth anifeiliaid
 • lleoliad ymadael
 • y cyrchfan
 • dyddiad ac amser ymadael
 • hyd disgwyliedig y daith

Mae ffurflen enghreifftiol ar gael ar y wefan GOV.UK. 

Gellir defnyddio ffurflen trwydded symud anifeiliaid ar gyfer defaid a geifr (AML1) a moch (eAML2 / crynodeb cludwr) fel tystysgrif cludo anifeiliaid ar gyfer yr anifeiliaid hynny cyn belled ag y llenwyd pob rhan o'r ffurflen.

Sylwer
Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol
Gorchymyn Lles Anifeiliaid (Cludiant) (Cymru) 2007

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Ebrill 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw