Iechyd a Lles Anifeiliaid

Perchnogaeth cyfrifol o anifeiliaid/anifeiliaid anwes

Perchnogaeth gyfrifol o anifeiliaid/anifeiliaid anwes

Gwybodaeth lles hanfodol ar gyfer unigolion sy'n cadw anifeiliaid, gan gynnwys anifeiliaid anwes a da byw.

Yn y canllaw

 • Amgylchedd addas
 • Deiet addas
 • Gallu i arddangos ymddygiad normal
 • Lletya gydag anifeiliaid eraill neu ar wahân iddynt
 • Diogelu rhag poen, anaf, dioddefaint a chlefyd
 • Teithio gydag anifeiliaid
 • Beth arall ddylwn ei ystyried?
 • Anifeiliaid a ffermir
 • Cosbau
 • Darllen pellach
 • Deddfwriaeth allweddol

Os ydych yn berchen ar anifail mae rhaid ichi gydymffurfio â Deddf Lles Anifeiliaid 2006.

Mae'r Ddeddf hon yn gosod dyletswydd ar bawb sy'n berchen ar anifail neu sy'n gyfrifol amdano (hyd yn oed ar sylfaen dros dro) i sicrhau y cwrddir ag anghenion lles yr anifail ac nad yw'r anifail yn dioddef yn ddiangen.

Mae'r ddeddfwriaeth yn perthyn i anifeiliaid anwes (mamaliaid, adar, ymlusgiaid, amffibiaid a physgod) a da byw a ffermir, fel gwartheg, defaid, geifr, moch, dofednod a cheffylau.

Er mwyn sicrhau y gellir cwrdd ag anghenion yr anifail dylai'r person cyfrifol, cyn cael anifail, feddu ar wybodaeth ddigonol ynghylch anghenion yr anifail a sut y gellir cwrdd â nhw. Bydd anghenion anifail yn amrywio'n fawr o rywogaeth i rywogaeth. Dylai'r person sy'n gyfrifol am anifail feddu ar rywfaint o brofiad ymarferol (fel trin a bwydo) yn ogystal â gwybodaeth fwy damcaniaethol (fel afiechydon posibl a sut i leihau'r risgiau) ynghylch sut i ofalu am yr anifail.

Amgylchedd addas

Mae rhaid darparu llety addas i anifeiliaid sy'n darparu:

 • lloches ddigonol
 • man gorffwys cysurus
 • goleuo digonol
 • awyru digonol
 • gofod digonol i ymarfer
 • amgylchedd a reolir o ran tymheredd (os yn briodol)
 • lle saff a diogel

Hefyd mae rhaid cymryd pob cam rhesymol i sicrhau nad oes dim yn bresennol yn yr amgylchedd (fel eitemau miniog neu blanhigion gwenwynig) a all achosi anaf neu a all niweidio iechyd yr anifail.

Deiet addas

Mae rhaid darparu deiet digonol ac addas ar gyfer anifeiliaid sy'n cynnwys:

 • mynediad at ddwr ffres (oni bai fod milfeddyg yn dweud i'r gwrthwyneb)
 • deiet cytbwys sy'n cwrdd â holl anghenion maethol yr anifail (mae'r rhain yn amrywio ar gyfnodau gwahanol o fywyd).  Dylai maint y bwyd a roddir sicrhau bod yr anifail yn cynnal cyflwr cywir ei gorff (nad yw'n rhy denau nag yn rhy dew)

Mae rhaid i'r holl fwyd fod yn faethlon heb fod yn niweidiol i iechyd yr anifail.

Gallu i arddangos ymddygiad normal

Mae rhaid i bob anifail allu arddangos ymddygiad normal. Mae patrymau ymddygiad yn amrywio gan ddibynnu ar rywogaeth yr anifail. Mae'r gallu i chwarae a rhyngweithio'n arbennig o bwysig i lawer o anifeiliaid ifainc (fel cwn, ceffylau, a moch) gan ei fod yn caniatáu iddynt ddysgu sut i gymdeithasu, gyfathrebu a rhyngweithio ag anifeiliaid eraill a phobl yn iawn. Mae'r gallu i fynegi ymddygiad normal hefyd yn helpu atal anifeiliaid rhag mynd yn ddiflas neu deimlo dan bwysau neu'n rhwystredig.

Mae'n bwysig bod pawb sy'n gyfrifol am anifeiliaid yn gallu cydnabod arwyddion cynnar o bwysau ac yn gallu gweithredu'n briodol er mwyn adfer y sefyllfa.

Lletya gydag anifeiliaid eraill neu ar wahân iddynt

Mae rhyngweithio cymdeithasol yn bwysig iawn i lawer o anifeiliaid ond mae'n bwysig hefyd y gall pob anifail unigol ddianc i fan diogel er mwyn osgoi bod yn destun bwlio. Mae'n well gan rai anifeiliaid fyw ar eu hunain.

Ble bwydir llawer o anifeiliaid gyda'i gilydd, mae rhaid darparu digon o ofod bwydo i sicrhau bod pob anifail yn derbyn rhan deg o'r bwyd.

Diogelu rhag poen, anaf, dioddefaint a chlefyd

Mae rhaid gwirio pob anifail yn rheolaidd am arwyddion o ddioddefaint, anaf a chlefyd. Ble canfyddir unrhyw broblemau lles, mae rhaid gweithredu'n brydlon gan geisio cyngor milfeddygol ble mae'n briodol.

Teithio anifeiliaid anwes

Yn y DU mae cynllun teithio anifeiliaid anwes sy'n gadael i gwn, cathod a ffuredau ddod i mewn i'r DU ac sydd hefyd yn gadael i berchnogion fynd â'r anifeiliaid hyn allan o'r DU (ar wyliau ac ati) cyhyd ag y diwallir rheolau penodol.

Erbyn hyn gallwch adael i gwn (yn cynnwys cwn tywys a chwn clywed, cathod a ffuredau anwes ddod i mewn i'r DU (neu i ddychwelyd yno) heb orfod eu rhoi mewn cwarantin. Mae hwn yn dibynnu ar ddau beth:

 • diwallu darpariaethau'r cynllun (gweler y ddolen isod)
 • y wlad neu'r diriogaeth o ble mae'r anifeiliaid anwes yn dod

Gellir dod o hyd i fanylion ar fynd a'ch anifail anwes dramor a gwybodaeth teithio anifeiliaid anwes ar wefan GOV.UK

Os ydych yn ystyried dod â chi, cath neu ffured anwes i mewn i'r DU yna mae rhaid ichi ddilyn y rheolau sy'n bodoli, fel arall efallai y bydd mynediad i'ch anifail anwes yn cael ei wadu ac y bydd yn cael ei symud allan o'r wlad neu ei roi mewn cwarantin trwyddedig (y codir tâl amdano).

Efallai y bydd gan rywogaethau eraill o anifeiliaid anwes, (cnofilod, cwningod, adar. Pysgod addurnol, anifeiliaid di-asgwrn-cefn, amffibiaid ac ymlusgiaid) ofynion mynediad gwahanol.

Fodd bynnag, mae rhaid rhoi cwningod a chnofilod anwes a ddygir i mewn o wledydd o'r tu allan i'r UEmewn cwarantin trwyddedig oherwydd deddfwriaeth reoli'r gynddaredd.

Beth arall ddylwn ei ystyried?

Gall cost prynu anifeiliaid a gofalu amdanynt fod yn ddrud iawn. Os ydych yn ystyried prynu anifail, ymchwiliwch i'r anifail anwes o'ch dewis er mwyn cael syniad ynghylch faint fydd bwyd, llety, brechiadau ac ymweliadau milfeddygol ac ati'n ei gostio. Bydd hwn yn eich helpu i benderfynu a yw cadw anifail anwes yn opsiwn fforddiadwy. Mae pethau eraill i'w hystyried yn cynnwys:

 • a oes gennych ddigon o amser i'w dreulio gyda'ch anifail anwes er mwyn gofalu amdano'n ddigonol a darparu at ei holl anghenion lles?
 • a oes rhywle addas i storio porthiant a'i gadw'n oerllyd a sych a rhydd rhag plâu a fermin?
 • a oes gennych ddigon o arian i dalu unrhyw gostau annisgwyl fel ffioedd milfeddygol?
 • a oes angen yswiriant ar gyfer costau atebolrwydd cyhoeddus neu filfeddygol?
 • pa gynlluniau sydd gennych wrth gefn os yw'r anifail yn sâl ac mae angen ei ynysu?
 • pwy fydd yn gofalu am yr anifeiliaid pan ydych yn sâl neu ar wyliau?
 • a yw'r anifeiliaid yn debygol o ddigio'ch cymdogion - er enghraifft ceiliogod yn canu, moch yn troi tir yn faddon o laid, gwynt o gorlannau neu domennydd baw?
 • a oes angen unrhyw waith papur am yr anifeiliaid (er enghraifft, pasbortau ar gyfer gwartheg a cheffylau, dogfennau symud ar gyfer defaid, geifr a moch)?

Anifeiliaid a ffermir

Diogelir lles anifeiliaid hefyd gan y Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2007, sy'n darparu darpariaethau penodol ar gyfer rhai rhywogaethau penodol o anifeiliaid a ffermir ynghylch llety, lwfansau gofod, clymu, lloriau, bwydo a deunydd gorwedd ac ati.

Ar gyfer gwartheg, defaid, geifr, moch a cheirw mae gofyniad i gael rhif daliad plwyf sir gan Lywodraeth Cymru a chael eich cofrestru â'ch swyddfa APHA lleol (Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion - gynt yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol). Mae gofynion adnabyddiaeth a chadw cofnodion gwahanol yn berthnasol i rywogaethau unigol o anifeiliaid - nid oes eithriad ar gyfer anifeiliaid anwes. Mae'r gofynion yr un peth oherwydd eu bod yn rhywogaethau amaethyddol a all ddal yr un clefydau â da byw ac felly maent yn destun yr un rheolaethau a rheoliadau a gyr da byw masnachol (hyd yn oed os oes un anifail yn unig gyda chi). Os ydych angen unrhyw gyngor pellach cysylltwch â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol.

Os ydych yn cadw 50 neu fwy o ddofednod mewn unrhyw safle mae rhaid ichi gofrestru â Chofrestr Dofednod Prydain Fawr Os ydych yn cadw llai na 50 o ddofednod, mae cofrestru'n wirfoddol. Gallwch gofrestru drwy alw0800 634 1112 neu ar wefan Defra.

Cosbau

Gall unrhyw berson sy'n achosi i anifail ddioddef yn ddiangen neu nad yw'n darparu at ei anghenion lles, gael ei wahardd rhag perchen ar anifeiliaid, dderbyn dirwy o hyd at £20,000 a/neu gael ei anfon i'r carchar.

Darllen pellach

Cynhyrchwyd codau ymarfer lles anifeiliaid hefyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac APHA. Hefyd gellir ceisio cyngor pellach gan eich gwasanaeth safonau masnach lleol.

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig, y llys yn unig all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n debyg y bydd cysylltiadau 'Deddfwriaeth berthnasol' y canllaw yn dangos fersiynau gwreiddiol deddfwriaeth yn unig. Gellir canfod gwybodaeth ar newidiadau i ddeddfau'r DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' dan bob cyswllt; fel arfer, mae newidiadau i ddeddfwriaeth Ewrop wedi'i ymgorffori yn y testun. Mae cysylltiad ar wahân i ddeddfwriaeth sy'n cael ei newid lle mae'n ymwneud yn uniongyrchol a chynnwys y canllaw.

Deddfwriaeth allweddol

Gorchymyn Y Gynddaredd (Mewnforio Cwn, Cathod a Mamaliaid eraill) 1974

Deddf Lles Anifeiliaid 2006

Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2007

Gorchymyn Symud Anfasnachol o Anifeiliaid Anwes 2011

Adolygiad/Diweddariad diwethaf: Chwefror 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw