Iechyd a Lles Anifeiliaid

Gwaredu sgil-gynhyrchion anifeiliaid

Gofynion penodol ar gyfer gwaredu anifeiliaid fferm sydd wedi trigo, gan gynnwys y gofyniad am brawf BSE

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Mae Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2011 yn datgan ei bod yn ofynnol i anifeiliaid fferm sydd wedi trigo (gan gynnwys anifeiliaid marw-anedig) gael eu casglu a'u cludo heb unrhyw oediad i safle wedi'i gymeradwyo i'w corfflosgi, rendro, i safle technegol neu safle awdurdodedig, gan gynnwys ar gyfer dibenion diagnostig, addysgiadol neu ymchwil, i dacsidermi, iard nacer, swau, cynelau hela a ffermydd cynrhon. Ni chaniateir claddu na llosgi sgil-gynhyrchion anifeiliaid.

Mae'n rhaid profi carcasau o wartheg sydd wedi trigo dros 48 mis oed, nad ydynt wedi'u lladd i'w bwyta gan bobl, ar gyfer BSE.

Mae'n rhaid cludo sgil-gynhyrchion anifeiliaid mewn cerbydau / cynhwysyddion nad yw'n gollwng wedi'u gorchuddio a bod dogfen fasnachol yn cyd-fynd a hwy.

Diffiniad o 'sgil-gynhyrchion anifeiliaid'

Diffinnir 'sgil-gynhyrchion anifeiliaid'yn erthygl 3 Rheoliad yr UE (CE) 1069/2009 sy'n pennurheolau iechyd ynghylch sgil-gynhyrchion anifeiliaid a chynnyrch sy'n deillio ohonynt na fwriedir iddynt gael eu bwyta gan bobl' fel:'rhannau cyfan o anifeiliaid, cynhyrchion o darddiad anifeilaidd neu unrhyw gynhyrchion eraill a geir o anifeiliaid, nad fwriedir eu bwyta gan bobl, gan gynnwys oostyau, embryonau a semen.' Mae hyn yn cynnwys gwastraff arlwyo, olew coginio wedi'i ddefnyddio, bwyd blaenorol, gwastraff cigydd a lladd-dy, gwaed, plu, gwlân, croen, stoc wedi trigo, anifeiliaid anwes, anifeiliaid syrcas a sw, gwobrau hela, gwrtaith, ofa, embryonau a semen na fwriedir at ddibenion bridio. Mae sgil-gynhyrchion anifeiliaid, at ddiben y canllaw hwn, yn cynnwys:

 • anifeiliaid a rhannau o anifeiliaid sydd wedi trigo oni bai am y rheiny a laddwyd i'w bwyta gan bobl
 • lle nad yw defnydd risg penodol wedi'i dynnu, cyrff cyfan anifeiliaid marw yn cynnwys defnydd risg penodol

Categorïau

Gall sgil-gynhyrchion anifeiliaid ddisgyn i un o dri chategori:

 • deunydd categori 1 yw'r risg fwyaf ac yn cynnwys deunydd a ystyrir yn risg TSE, fel deunydd risg penodol (SRM - y rhannau hynny o anifeiliaid a ystyrir yn fwyaf tebygol i fod ag afiechydon fel BSE - er enghraifft madruddyn buchaidd y cefn. Mae anifeiliaid anwes, anifeiliaid sw a syrcas ac anifeiliaid arbrofol hefyd yn cael ei ddosbarthu fel deunydd category 1
 • mae deunydd categori 2 yn cynnwys stoc sydd wedi trigo, gwrtaith a chynnwys y llwybr treulio
 • mae deunydd categori 3 yn cynnwys rhannau o anifeiliaid sydd wedi'u cymeradwyo fel bod yn addas i'w bwyta gan bobl mewn lladd-dy, ond na fwriedir iddynt gael eu bwyta, naill ai oherwydd eu bod yn rhannau nad ydym fel arfer yn eu bwyta - er enghraifft, croen, gwallt, plu, esgyrn, neu am resymau masnachol

Gwaredu

Mae Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2011 yn nodi bod gofyn i anifeiliaid fferm sydd wedi trigo, deunydd categori 2 fel arfer, (gan gynnwys anifeiliaid marw-anedig) gael eu casglu a'u cludo heb unrhyw oedi i un o'r canlynol:

 • safleoedd cymeradwy:
  • i'w corfflosgi
  • i'w rendro
 • safleoedd technegol
  • 'safleoedd cymeradwy':
  • at ddibenion diagnostig, addysgiadol neu ymchwil
  • ar gyfer tacsidermi
  • iard nacer
  • i'w bwydo i anifeiliaid sw a syrcas, ymlusgiaid ac anifeiliaid ysglyfaethus, cwn o gynelau cydnabyddedig neu gnud o gwn hela cydnabyddedig, a chynrhon ar gyfer abwyd pysgota

Gellir canfod mwy o wybodaeth am safleoedd cymeradwy, technegol neu 'awdurdodedig' yn y Deyrnas Unedig ar wefan GOV.UK.

Rhanddirymiadau

Caniateir claddu neu losgi stoc sydd wedi trigo yng Nghymru ar yr ardaloedd anghysbell canlynol yn unig: Ynys Dewi, Ynys Byr, Ynys Enlli ac Ynys Echni. Mae gwaredu yn y ffordd hon yn destun rheolau llym a chadw cofnod ac nid yw'n cynnwys anifeiliaid a ddrwgdybir sy'n dioddef o TSE.

Caniateir claddu anifeiliaid anwes. Y diffiniad o ' anifail anwes' yn Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1069/2099 yw: 'unrhyw anifail sy'n perthyn i rywogaethau sydd fel arfer yn cael eu maethu a'u cadw ond nid eu bwyta gan bobl at ddibenion ar wahân i ffermio.' Mae anifeiliaid arferol fferm fel defaid, gwartheg, moch, geifr a dofednod yn syrthio y tu allan i'r diffiniad hwn ac, yn gyfreithiol, ni ellir eu hystyried fel anifeiliaid anwes ac mae'n rhaid eu gwaredu mewn ffordd wedi'i chymeradwyo oni bai am gladdu.

Caniateir claddu ceffylau. Fodd bynnag, yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol wedi dechrau poeni'n gynyddol am waredu diwahân equidae ac wedi awgrymu y dylai perchnogion ceffylau a merlod marw ystyried gwaredu'r carcas trwy'r ffordd arferol ar gyfer ABP yn gyntaf. Cyn claddu ceffyl, dylid cael cyngor gan Asiantaeth yr Amgylchedd neu eich awdurdod lleol.

Casglu a chludo

Mae'n rhaid i sgil-gynhyrchion anifeiliaid gael eu casglu, eu hadnabod a'u gwaredu heb unrhyw oedi,  er mwyn atal peryglon i iechyd y cyhoedd ac anifeiliaid:

 • mae'n rhaid i sgil-gynhyrchion anifeiliaid gael eu cludo mewn pecyn newydd wedi'i selio, neu gynhwysyddion neu gerbydau nad yw'n gollwng wedi'u gorchuddio
 • mae'n rhaid i gynhwysyddion fod yn ymrwymedig i'w defnyddio ar gyfer categorïau penodol o sgil-gynhyrchion anifeiliaid a lle nad ydynt, mae'n rhaid iddynt gael eu glanhau a'u diheintio ar ôl eu defnyddio bob amser er mwyn atal gwrth halogiad

Mae'n rhaid nodi sgil-gynhyrchion anifeiliaid yn unol â Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) Rheoliadau 2011:

 • rhaid labelu deunydd categori 1 fel 'i'w waredu'n unig'
 • rhaid labelu deunydd categori 2 fel 'nid i'w fwyta gan anifeiliaid' (gydag eithriadau cyfyngedig)
 • rhaid labelu deunydd categori 3 fel 'nid i'w fwyta gan bobl'

Dogfennaeth

Mae'n rhaid i'r unigolyn sy'n anfon y sgil-gynhyrchion anifeiliaid gadw cofnod o bob anfoniad, ac mae'n rhaid sicrhau bod dogfennaeth adnabod a elwir yn ddogfen fasnachol yn cyd-fynd a'r sgil-gynnyrch yn ystod y broses o gludo. Mae'n rhaid i gofnodion o'r fath dangos:

 • enw a chyfeiriad tarddiad y deunydd
 • enw a chyfeiriad y cludwr
 • enw a chyfeiriad y cyrchfan a'r rhif cymeradwyo/cofrestru os yn briodol
 • wwm a disgrifiad
 • dyddiad cludo
 • llofnod yr unigolyn cyfrifol ac enw wedi'i brintio

Os yw'r ddogfen yn cael ei chynhyrchu gan yr anfonwr, dylid ei llofnodi gan yr anfonwr. Os yw'r ddogfen wedi'i chynhyrchu gan y cludwr, dylid ei llofnodi gan y cludwr. Ar gyfer pob symudiad sgil-gynhyrchion anifeiliaid a chynnyrch deilliadol, mae'n rhaid cael copi top o'r ddogfen fasnachol i gyd-fynd, ac mae'n rhaid gadael hon yn y cyrchfan. Dylai safle'r tarddiad a'r cludwr ill gau gadw copi.

Mae templed o'r ddogfen fasnachol i'w ddefnyddio wedi'i atodi isod:

Templed dogfen fasnachol (Word 35KB)


Mae'n rhaid cadw'r dogfennau masnachol a phob cofnod yn ymwneud a sgil-gynhyrchion anifeiliaid am o leiaf dwy flynedd a'u dangos ar gais arolygydd.

Mae'n rhaid i chi sicrhau bod yr holl sgil-gynhyrchion wedi'u gorchuddio/mewn cynhwysydd tra'n aros i'w casglu / gwaredu er mwyn atal anifeiliaid ac adar gael mynediad ato.

Monitro BSE - gwartheg dros 48 mis

Er 12 Ionawr 2009, mae angen profi carcasau gwartheg sydd wedi trigo (nad ydynt wedi'u lladd i'w bwyta) dros 48 mis am BSE. Mae'r gwasanaeth casglu am ddim ar gyfer y carcasau hyn wedi gorffen erbyn hyn ac nid oes angen i ffermwyr gysylltu â chyfleusterau trin anifeiliaid bellach. Yn hytrach na hynny, mae'n rhaid iddynt gysylltu a chasglwr o fewn 24 awr i'r farwolaeth er mwyn trefnu danfon i safle samplu cymeradwy.

Os ydynt yn danfon y caracas eu hunain, dylent gysylltu â safle samplu cymeradwy i gytuno â hyn o fewn 24 awr, ac mae'n rhaid danfon y carcas o fewn 48 awr. Cysylltwch â'ch casglwr arferol neu'r Cwmni Stoc Drig Cenedlaethol (NFSCo) ar 01335 320014.

Cosbau

Mae methu â chydymffurfio â gofynion Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2011 yn drosedd. Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol


Rheoliad yr UE (CE) Rhif 1069/2009 sy'n pennu rheolau iechyd ynghylch sgil-gynhyrchion anifeiliaid a chynnyrch sy'n deillio ohonynt na fwriedir iddynt gael eu bwyta gan bobl (Rheoliad sgil-gynhyrchion anifeiliaid)


Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2011

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw