Iechyd a Lles Anifeiliaid

Crynoadau anifeiliaid

Mae'n rhaid cadw safonau uchel o fioddiogelwch ar ffermydd, mewn crynoadau anifeiliaid (yn cynnwys canolfannau casglu a sioeau da byw) ac mewn cerbydau cludo da byw, i leihau'r perygl o ledaenu clefydau.

Bellach, gelwir marchnadoedd da byw, sioeau amaethyddol a chanolfannau casglu oll yn 'grynoadau anifeiliaid'. Mae'n rhaid i ddigwyddiadau o'r fath gael eu trwyddedu gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA – gynt dan yr enw Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol) ar ran Llywodraeth Cymru.

Yn y canllaw

 • Bioddiogelwch
 • Pwyntiau i'w nodi
 • Deddfwriaeth allweddol

Bioddiogelwch

Daeth y strategaeth bioddiogelwch bresennol i rym ym Mawrth 2010. Er i beryglon clefydau megis Clwy'r Traed a'r Genau aros yr un fath, ond mae'r dulliau o liniaru a mynd i'r afael â'r risgiau hynny wedi cael eu hadolygu'n drwyadl dan arweiniad y diwydiant. Mae'r drefn bresennol yn dal i liniaru'r risgiau hynny i'r un graddau, ond bellach, mae'r diwydiant yn gyfrifol am arsylwi a rheoli rhai mesurau bioddiogelwch. Fodd bynnag, gall asiantaethau gorfodi weithredu os bydd peryglon bioddiogelwch mewn crynhoad anifeiliaid.

Gellir canfod rhagor o wybodaeth ar fioddiogelwch ar wefan GOV.UK.

Pwyntiau i'w nodi

Sylwer ar y canlynol, a wnaiff effeithio arnoch pan fyddwch yn cludo/ mynd â da byw i grynhoad anifeiliaid:

 • dylai pob anifail fod yn ddigon iach i wneud y daith i'r crynhoad ac oddi yno - ystyrir fod anifail yn glaf:
  • - os bydd yn gloff (ddim yn rhoi pwysau ar unrhyw droed)/li>
  • - wedi'i anafu/li>
  • yn sâl, yn wan, yn flinedig neu'n afiach
 • cyrraedd ar yr adeg a glustnodwyd i chi, os yn berthnasol, i atal unrhyw oedi diangen neu atal cerbydau rhag ymgasglu
 • dylai bob gwartheg, defaid a moch gael eu hadnabod yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol
 • ataliwch 'glefydau' rhag lledaenu trwy ddilyn camau bioddiogelwch da bob amser y byddwch yn gadael safle gyda da byw
 • sicrhau eich bod yn gallu adnabod arwyddion clefydau hysbysadwy mewn anifeiliaid ac os bydd gennych unrhyw amheuon, mynnwch gyngor milfeddyg cyn gynted ag y bo modd
 • peidiwch â dod i unrhyw safle â dillad neu gerbyd da byw (yn cynnwys cerbyd a ddefnyddir i dynnu trelar) wedi'u halogi â mwd neu unrhyw halogiad arall o ffermydd
 • mae cyfleusterau ar gael i chi lanhau a diheintio eich esgidiau a sgwrio eich dwylo - cofiwch eu defnyddio os bydd angen
 • gall trin anifeiliaid ledaenu clefydau - dylech olchi eich dwylo a'ch dillad/esgidiau cyn gadael y safle
 • glanhau a diheintio eich cerbyd da byw ar y safle cyn gadael os yw hynny'n bosibl
 • byddwch yn wyliadwrus am arwyddion o glefydau mewn anifeiliaid. Os bydd amheuaeth o glefyd tra byddwch ar y safle, byddwch yn barod i gydweithredu â'r awdurdodau i i weithredu'r Cynllun Wrth Gefn ar gyfer Rheoli Clefydau
 • mae'n rhaid i gerbydau/trelars a ddefnyddir i gludo da byw i grynhoad anifeiliaid naill ai gael eu glanhau a diheintio cyn gadael y ganolfan gasglu, neu dylid llenwi 'ymrwymiad i lanhau a diheintio'cyn gadael y crynhoad
 • mae'n rhaid i gyfeiriad pen y daith ar daflen gryno'r cludwr AML1 (defaid) neu eAML2 (moch) fod yr un fath bob amser â chyfeiriad y crynhoad y symudir yr anifeiliaid iddo, nid y gyrchfan derfynol/olaf

Mae canllawiau crynoadau anifeiliaid llywodraeth Cymru yn amlinellu cyfrifoldebau cyfreithiol y sawl sy'n rhedeg crynhoad anifeiliaid ac yn cynnig cyngor atodol hanfodol i'r sawl sy'n mynychu crynhoad anifeiliaid, waeth pwy ydynt. Am ragor o wybodaeth, holwch y  trwyddedai neu'r archwilydd iechyd anifeiliaid sydd ar ddyletswydd yn ystod y crynhoad.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n debyg y bydd cysylltiadau 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiynau gwreiddiol deddfwriaeth yn unig. Gellir canfod gwybodaeth ar newidiadau i ddeddfau'r DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' dan bob cyswllt; fel arfer, mae newidiadau i ddeddfwriaeth Ewrop wedi'i ymgorffori yn y testun. Mae cysylltiad ar wahân i ddeddfwriaeth sy'n cael ei newid lle mae'n ymwneud yn uniongyrchol a chynnwys y canllaw.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981
Gorchymyn Lles mewn Marchnadoedd 1990
Gorchymyn Rheoli Clefydau (Cymru) 2003
Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) 2007
Gorchymyn Defaid a Geifr (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2009
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Cymru) 2010
Gorchymyn Moch (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2011

Adolygiad/Diweddariad diwethaf: Chwefror 2014

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw