Iechyd a Lles Anifeiliaid

Gwartheg y gwrthodwyd pasbort iddynt

Os ydych yn cadw gwartheg, mae angen i chi wybod am dagio a phasbortau, a beth i'w wneud os caiff pasbort ei wrthod

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Adnabyddir pob anifail buchol yn y Deyrnas Unedig gan rif unigryw, a ddangosir ar dagiau clust ac ar y pasbort cyfatebol ill dau. Dan y gyfraith, mae'n rhaid i'r holl wartheg gael eu cofrestru ar y System Olrhain Gwartheg (CTS) trwy ymgeisio am basbort dilys i Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS). Mae'n rhaid i gais am basbort gwartheg gael ei dderbyn gan BCMS o fewn cyfanswm o 27 diwrnod o'r enedigaeth (ac eithrio buail).

Os gwrthodir cais am basbort gwartheg, gallech ystyried apelio yn y lle cyntaf yn erbyn gwrthodiad BCMS i gyhoeddi'r pasbort. Mae'r seiliau am apêl yn gyfyngedig a bydd angen i chi ddangos bod amgylchiadau eithriadol a wnaeth eich atal rhag gwneud y cais yn brydlon.

Ni all gwartheg heb basbortau, p'un a ydynt yn wrywaidd neu'n fenywaidd, gael eu symud oddi ar eich daliad yn fyw ac eithrio dan drwydded, a bryd hynny dim ond i safle samplo cymeradwy. Gall gwartheg, os ydynt dan 48 mis oed, gael eu saethu ar fferm a'u symud dan drwydded i iard nacer, cynelau helfa, ffatri rendro neu losgi. Os ydynt dros 48 mis oed (neu dros 24 mis oed o dan amgylchiadau penodol), bydd rhaid profi gwartheg am BSE.

Adnabod gwartheg

Mae Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) 2007 yn gofyn bod pob anifail buchol (gan gynnwys ych dwr a buail) yn y Deyrnas Unedig yn cael ei adnabod gyda rhif unigryw a ddangosir ar dag clust ym mhob clust ac ar y pasbort papur cyfatebol a ddelir gan geidwad cyfredol yr anifail ill dau. Mae'r rhif unigryw a'r pasbort yn aros gyda'r anifail drwy gydol ei fywyd a chofnodir unrhyw symudiadau a wneir ar y pasbort papur ac ar ffurf electronig ar gronfa ddata a weinyddir gan y Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS). Mae'r fath system yn bwysig oherwydd:

 • mae'n cefnogi'r rheolaeth a dilead o glefydau buchol - er enghraifft, twbercwlosis buchol (bTB) a chlefyd troed a genau (FMD).
 • mae'n diogelu defnyddwyr trwy sicrhau y gall cynhyrchion sy'n mynd i mewn i'r gadwyn fwyd ddynol fod mor olrheiniadwy ac mor ddiogel i'w bwyta ag y bo modd.

Gwneud cais am basbort gwartheg

Mae'n rhaid gwneud ceisiadau am basbortau gwartheg i BCMS yn Workington a gellir eu gwneud mewn pum ffordd:

 • trwy CTS Ar-lein
 • Gwasanaethau Gwe CTS
 • defnyddio asiant
 • defnyddio'r ffurflen gais ragargraffedig a anfonir yn awtomatig wrth gadarnhau archeb am dagiau clust (os ydych yn cofrestru'ch genedigaethau gwartheg yn rheolaidd ar ffurf electronig, mae BCMS wedi rhoi'r gorau i gyhoeddi ffurflenni cais pasbort wedi'u rhagargraffu yn awtomatig gydag archebion am dagiau clust)
 • Llinell Hunan Wasanaeth (SSL) - system ffôn awtomatig BCMS

Mae'n rhaid cyflwyno pob cais am basbort gwartheg i BCMS o fewn saith niwrnod ar ôl tagio'r llo (uchafswm o 27 diwrnod wedi'r dyddiad geni). Mae'n rhaid i geidwaid gwartheg sicrhau y caiff ceisiadau am basbort eu gwneud o fewn y cyfyngiadau amser, a sicrhau fod cofnodion symudiadau, yn y pasbort ac yn y cofrestrau, yn gyfoes.

Gall BCMS wrthod ceisiadau am basbort os byddwch yn anfon cais yn hwyr. Os felly, caiff yr anifail neu'r anifeiliaid eu cofrestru ar y System Olrhain Gwartheg ac fe'ch hysbysir am y cofrestriad (CPP35) - nid pasbort gwartheg yw hwn. Ni cheir lladd gwartheg sydd â CPP35 i'w bwyta gan bobl, ac ni ellir eu gwerthu na'u symud o'r daliad, ac eithrio dan drwydded i genel helfa, iard nacer neu safle samplu awdurdodedig.

Mae'n drosedd o dan Reoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) 2007 i beidio â chofrestru gwartheg o fewn terfynau amser cyfreithlon (sef peidio ag ymgeisio am basbort oddi mewn i'r cyfnodau amser a bennir yn y Rheoliadau).

Beth gallaf ei wneud â gwartheg heb basport?

Yn y lle cyntaf, gallech ystyried apelio yn erbyn penderfyniad BCMS i wrthod pasbort. Mae'r sail i apelio yn gyfyngedig, a bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth i ddangos fod amgylchiadau eithriadol wedi digwydd a wnaeth eich atal rhag gwneud y cais mewn da bryd, er enghraifft:

 • oedi yn y post - mae hwn yn rheswm cyffredin dros apelio, ond fe wnaiff BCMS ofyn am dystiolaeth annibynnol, megis tystysgrif postio (yn y dyfodol, fe'ch cynghorir i ofyn am dystysgrif postio am bob cais papur)
 • digwyddiadau y tu allan i'ch rheolaeth ('gweithredoedd Duw') megis: llifogydd sylweddol, methiant cyflenwad trydan rhanbarthol neu genedlaethol, neu streiciau post
 • amgylchiadau personol, yn cynnwys marwolaeth yn y teulu, afiechyd difrifol annisgwyl, neu ddwyn neu ddifrodi eich cofnodion fferm neu eich cyfrifiadur
 • camgymeriadau a wnaed gan BCMS neu fethiant CTS

Nid yw'r canlynol yn sail i wneud apêl:

 • camgymeriad, amryfusedd neu gamddealltwriaeth gennych chi neu rywun sy'n gweithredu ar eich rhan
 • bod yn rhy brysur â gwaith arall y fferm
 • trafferthion ariannol

Anfonwch eich cais yn ysgrifenedig at:
Appeals Section, BCMS, Curwen Road, Workington, Cumbria, CA14 2DD

Os ydych am apelio, mae'n hanfodol gwneud hynny'n syth.

Gall BCMS roi pasbort gwartheg o fewn yr amser penodedig, ond bydd rhaid iddo fod yn fodlon fod yr anifail wedi'i adnabod y gywir, a bod yr holl wybodaeth yn y cais yn gywir.

Gall hyn fod ar sail prawf DNA, sy'n profi fod yr anifail neu epil y fuwch i'w weld yn y cais. Mae rhagor o wybodaeth am apeliadau profion DNA ar gael gan linell gymorth BCMS: 0345 0501234 neu gyfeirio at y llawlyfr i geidwaid gwartheg, sydd ar gael trwy adran BCMS ar wefan GOV.UK (sgroliwch i lawr i What you must do when you keep cattle).

Ni ellir symud gwartheg, gwryw na benyw, oddi ar eich daliad yn fyw heb basbortau, ac eithrio dan drwydded gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA), ac yna dim ond i safle samplo cymeradwy.

Gellir saethu gwartheg sydd o dan 48 mis oed ac o un o aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd, ac eithrio Bwlgaria neu Rwmania, ar y fferm a'u symud o dan drwydded i iard gelanedd, cynel helfa, neu weithfeydd rendro neu losgi, yn unol â deddfwriaeth sgil-gynhyrchion anifeiliaid.

Rhaid profi'r holl wartheg sy'n marw neu'n cael eu lladd ar fferm neu wrth eu cludo (ac eithrio rhai sydd i'w bwyta gan bobl) am BSE os ydynt:

 • dros 48 mis oed os cawsant eu geni yn un o aelod-wladwriaethau'r UE (ac eithrio Bwlgaria a Rwmania)
 • dros 24 mis oed os cawsant eu geni y tu allan i'r UE neu ym Mwlgaria neu Rwmania

Mae'n rhaid i geidwaid gwartheg gysylltu â chasglwr o fewn 24 awr o farwolaeth yr anifail i drefnu i'w anfon i safle samplu awdurdodedig.

Os byddant hwy eu hunain yn danfon y carcasau, dylent gysylltu â chasglwr awdurdodedig i gytuno i wneud hyn o fewn 24 awr, a bydd yn rhaid iddynt ddanfon y carcas o fewn 48 awr ychwanegol. Cysylltwch â'ch casglwr arferol neu'r Cwmni Stoc Drig Cenedlaethol (NFSCo) ar 01335 320014.

Gellir defnyddio gwartheg benywaidd heb basbortau fel gwartheg godro neu sugno, a bydd eu lloi yn gymwys i gael pasbort. Ni fydd gan wartheg a ddefnyddir fel hyn unrhyw werth ar ddiwedd eu hoes fasnachol, a bydd rhaid eu difa ar y fferm, ac ymdrin â hwy fel y disgrifir uchod.

Ni fydd gan wartheg gwryw heb basbortau (ac eithrio tarw a gedwir i fridio) unrhyw werth a dylid eu saethu a chael gwared arnynt cyn gynted ag y bo modd i osgoi'r gost o'u cadw a'r gost ddilynol o'u gwaredu.

Mewn termau ariannol, bydd y costau yr ewch iddynt yn llai os lleddir y gwartheg hyn cyn gynted ag y bo modd. Bydd sicrhau y lleddir y gwartheg hyn yn ddi-oed o fudd i chi.

Gellir lladd gwartheg heb basbort ar y fferm i'w bwyta gennych yn breifat. Gweler 'Lladd gwartheg gartref'.   

Efallai y gwnaiff Llywodraeth Cymru neu arolygwyr awdurdodau lleol ofyn i chi roi cyfrif am yr holl wartheg ar eich daliad y gwrthodwyd pasbort iddynt.

Cosbau

Os byddwch yn symud anifail byw sydd heb basbort gwartheg oddi ar eich daliad, a hynny heb drwydded, bydd hynny'n dramgwydd troseddol.  Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd o garchar.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol  

Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) 2007

Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) 2008

Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) Anifeiliaid 2011

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw