Iechyd a Lles Anifeiliaid

Profi am BSE - gwartheg trig

Mae'n rhaid i geidwaid da byw fod yn ymwybodol o'r gofynion samplo at ddibenion monitro BSE mewn gwartheg. Mae angen i wartheg trig a gwartheg a leddir ar fferm a'r rheini sy'n marw wrth eu cludo (ac eithrio i'w bwyta gan bobl) ac sydd dros 48 mis oed ar adeg eu marwolaeth ac a anwyd yn un o aelod-wladwriaethau'r UE (ac eithrio Bwlgaria neu Rwmania) gael eu profi am BSE. Mae'r profion BSE hefyd yn gymwys i wartheg sydd dros 24 mis oed os cawsant eu geni yn Rwmania, Bwlgaria ac unrhyw wlad arall nad yw'n rhan o'r UE.

Mae'n ofynnol i ffermwyr gysylltu â chasglwr cymeradwy o fewn 24 awr wedi'r marwolaeth i drefnu i fynd â'r carcas i safle samplo cymeradwy ymhen 48 awr ychwanegol. Rhaid cofnodi marwolaethau gwartheg yn y gofrestr symud o fewn saith diwrnod, a rhaid nodi manylion marwolaethau'r anifeiliaid yn eu pasbortau gwartheg a'u dychwelyd at Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS) o fewn saith diwrnod hefyd.

Ni chanlateir i wartheg a anwyd cyn Awst 1996 gael eu lladd i'w bwyta gan bobl mewn lladd-dy ac mae'n drosedd i anfon un i ladd-dy.

Yn y canllaw
Cefndir
Gofynion profion BSE
Cadw cofnodion
Cyfyngiadau oedran
Cosbau

Cefndir
Mae rhaid i geidwiaid da byw fod yn ymwybodol o'r gofynion samplo at ddibenion monitro BSE mewn gwartheg. Rhaid i geidwaid gwartheg sicrhau fod y gwartheg hynny y mae angen eu profi am BSE yn cael eu gwaredu mewn safle samplu BSE cymeradwy.

Mae ceidwaid gwartheg yn gyfrifol am gael gwared ar wartheg dan 48 mis oed (neu 24 mis oed lle bydd hynny'n briodol) yn gywir ac mae rhaid anfon y carcasau i unrhyw safle sgil-gynhyrchion anifeiliaid cymeradwy (er enghraifft, iard nacer neu drwy'r Cwmni Stoc Trig (NFSCo)ar 0845 054 8888). Gweler ein taflen 'Cyfarwyddyd ar gael gwared ar sgil-gynhyrchion a charcasau anifeiliaid'.

Mae rhaid i'r holl wartheg sy'n marw neu a leddir ar fferm neu wrth eu cludo (heblaw i'w bwyta gan bobl) gael eu profi am BSE os ydynt:

 • dros 48 mis oed
 • dros 24 mis oed ac wedi'u geni y tu allan i Awstria, Gwlad Belg, Cyprus, Denmarc, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Iwerddon, yr Eidal, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Portiwgal, Slofenia, Sbaen, Sweden a'r DU

Cyfrifoldeb ceidwad y gwartheg yw'r carcasau a bydd rhaid iddo gysylltu â chasglwr o fewn 24 awr wedi'r farwolaeth i drefnu i gludo'r carcas i safle samplu BSE cymeradwy o fewn 48 awr ychwanegol neu gysylltu â safle cymeradwy samplu BSE o fewn 24 awr o'r farwolaeth chludo'r carcas yno ei hunan o fewn 48 awr arall.

Nid oes angen i geidwaid gwartheg gysylltu â llinell gymorth wyliadwriaeth TSE. Mae rhaid iddynt gysylltu â'u casglwr arferol neu'r NFSCo . Mae cymorth y Llywodraeth ar gael trwy NFSCo.

Cadw cofnodion
Mae rhaid cofnodi pob marwolaeth yn y gofestr symudiadau o fewn saith diwrnod o'r farwolaeth, ynghyd â:

 • y dyddiad y sumudwyd y carcas i ffwrdd
 • disgrifiad y carcas, yn cynnwys rhif y tag clust
 • y cyrchfan yr anfonwyd y carcas
 • enw'r cludwr

Mae'n rhaid i'r ceidwad hefyd hysbysu Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS) am unrhyw farwolaethau gwartheg o fewn saith diwrnod gan ddefnyddio un o'r dulliau canlynol:

 • defnyddio gwefan ryngweithiol BCMD sy'n adnabyddus fel CTS Ar-lein
 • defnyddio system ffôn awtomatig BCMS
 • defnyddio meddalwedd a gymeradwyir gan BCMS
 • trwy lenwi'r manylion ym mhasbort r anifail a/neu'r tystysgrifau cofrestru a'u dychwelyd at BCMS

Yr unig eithriad i hyn yw anifail na leddir mewn lladd-dy ond a anfonir i ladd-dy i gael ei drin. Yn yr achosion hyn, bydd rhaid i'r ceidwad lenwi manylion y farwolaeth yn y pasbort a'i anfon gyda'r carcas i'r lladd-dy. Yna, bydd perchennog y lladd-dy yn hysbysu BCMS am farwolaeth yr anifail ac yn dychwelyd y pasbort o fewn saith diwrnod o'r farwolaeth.

Hefyd mae'n rhaid cwblhau a chadw dogfen fasnachol sgil-gynnyrch anifeiliaid (gweler ein taflen 'Cyfarwyddyd ynghylch cael gwared ar sgil-gynhyrchion a charcasau anifeiliaid').

Cyfyngiadau oedran
Ar 01 Mawrth 2013 ym Mhrydain Fawr, darfu'r gofyniad i brofi gwartheg iach a ledir mewn lladd-dy i'w bwyta gan bobl. Mae hyn yn gymwys i'r holl wartheg a enir yn un o aelod-wladwriaethau'r UE (ac eithrio Bwlgaria a Rwmania).

Ers 01 Mawrth 2013, mae'n rhaid parhau i brofi'r gwartheg canlynol am BSE:

 • gwartheg trig fel yr amlinellwyd eisoes
 • gwartheg iach dros 30 mis oed a ledir i'w bwyta gan bobl ac a anwyd yn Rwmania, Bwlgaria ac unrhyw wlad nad yw'n aelod o'r UE
 • gwartheg a anfonir i'w lladd a gwartheg y nodir eu bod yn glaf mewn archwiliad cyn marwolaeth (dros 48 mis oed os ganwyd hwy yn yr UE ac eithrio Rwmania a Bwlgaria NEU dros 24 mis oed os ganwyd hwy y tu allan i'r UE neu yn Rwmania neu Bwlgaria)

Cosbau
Mae methu cysylltu â chasglwr i drefnu prawf BSE o fewn 24 awr yn drosedd dan Reoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) 2008.

Ni chaniateir i wartheg a anwyd cyn Awst 1996 gael eu lladd i'w bwyta gan bobl ac mae eu hanfon i ladd-dy yn drosedd o dan y Rheoliadau uchod.

Bydd y sawl a geir yn euog o drosedd yn agored, o'i gollfarnu'n ddiannod, iddirwy o hyd at £ 5,000 a/neu i dri mis o garchar, ac ar gollfarn ar dditiad, i ddirwy a/neu hyd atddwy flyneddo garchar.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) 2007
Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurff Trosglwyddadwy (Cymru) 2008
Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodaeth) (Cymru) 2011

Adolygiad/Diweddariad diwethaf: Medi 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw