Iechyd a Lles Anifeiliaid

Lladd defaid gartref

Crynodeb

Mae'n rhaid dilyn gweithdrefnau penodol wrth ladd defaid ar gyfer eich treuliant preifat eich hunan

Mae'r cwestiwn a ganiateir i berchennog ladd defaid i'w bwyta'n breifat yn dibynnu ar ble mae'r lladd yn digwydd - y tu allan neu'r tu mewn i ladd-dy trwyddedig

Mae dwy ffordd gyfreithlon y gallwch drefnu i'ch anifeiliaid gael eu lladd a'u paratoi i'w bwyta eich hunan ynddynt: mewn lladd-dy cymeradwy neu ar eich fferm gennych chi i'w bwyta eich hunan neu i'w bwyta gan deulu uniongyrchol sy'n byw yno.

Mae lladd unrhyw dda byw ar fferm yn opsiwn eithafol o anodd i'w gyflawni'n gyfreithiol o ran hylendid bwyd a rheolaethau TSE, ac o ran defnyddio dulliau heb greulondeb o rwystro, stynio, a lladd. Mae angen ichi sicrhau eich bod yn cael gwared ar y carcas ac unrhyw wastraff anifail yn unol â'r Rheoliadau.

Yn y canllaw

Lladd heb boen

Deunydd risg penodedig (SRM)

Sgil-gynhyrchion anifeiliaid

Gwerthu carcasau ac/neu sgil-gynhyrchion

Gweddillion meddyginiaeth milfeddygol

Anghenion eraill

Darllen ychwanegol

Cigydda y tu allan i ladd-dy trwyddedig

Mae Rheoliad UE (EC) 853/2004 {2}yn cyflwyno rheolau hylendid penodol ar gyfer bwyd sy'n tarddu o anifeiliaid{2} yn datgan, yn y mwyafrif o achosion, bod rhaid i gig i'w fwyta gan bobl darddu o anifeiliaid a leddir mewn lladd-dy cymeradwy (gallai lladd-dy cymeradwy gynnwys lladd-dy symudol trwyddedig ond nid lladdwr teithiol).  Gellir gweld rhestr lawn o sefydliadau cig a gymeradwyir i ladd da byw ac/neu dorri cig ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd  Hefyd mae manylion cyswllt ar gyfer y rhai hynny sydd am gael gwybodaeth bellach ynghylch .

Ar hyn o bryd mae'n bolisi'r Asiantaeth Safonau Bwyd (FSA) na allwch ddefnyddio lladdwr teithiol i ladd anifeiliaid ar eich fferm. Hefyd byddai'n anghyfreithlon i drefnu i'r anifail gael ei ladd rywle arall i ffwrdd o'ch eiddo heblaw am mewn .

Dan Reoliad UE (EC) Rhif 853/2004 mae'n drosedd i werthu, neu i gyflenwi i berson arall, gig nad yw wedi'i ladd na derbyn nod iechyd mewn lladd-dy . Oherwydd y rheswm hwn gellir bwyta cig a laddwyd ar fferm gan y perchennog a'u teulu uniongyrchol yn unig.

Mae'n gyfreithlon i'ch defaid gael eu lladd ar eich fferm gennych chi, cyhyd â'ch bod yn cadw at y pump gofyniad dilynol:

  • mae'n rhaid lladd y defaid heb greulondeb, yn unol â Rheoliadau Lles Anifeiliaid ar Adeg eu Lladd (Cymru) 2014 (WATOK) a Rheoliad UE (EC) Rhif 1099/2009 ar ddiogelu anifeiliaid ar adeg eu lladd (ers 1 Ionawr 2013)
  • mae'n rhaid i'r perchennog staenio, storio, gwaredu, ac ati y deunydd risg penodedig (SRM) yn unol â'rRheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) 2008
  • mae rhaid cael gwared ar sgil-gynhyrchion anifeiliaid yn unol â Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2011. Mae hwn oll yn wastraff cigydda nas bwriedir i'w fwyta gan bobl nag a ddosbarthir fel SRM, gan gynnwys y cyrn, crwyn, carnau a gwaed. (Gweler hefyd 'Cael gwared ar sgil-gynhyrchion anifeiliaid a charcasau'.)
  • mae'n rhaid peidio â chynnig carcas neu unrhyw gynnyrch o darddiad anifail i'w werthu, neu i drydydd parti neur cyhoedd, sy'n cynnwys ei roi i ffwrdd i ffrindiau, perthnasau, ac ati; fel arall nid yw'r rheolau ar gyfer lladd ar fferm yn perthyn ac mae'n rhaid i ladd-dy trwyddedig gael ei ddefnyddio bob tro
  • mae'n rhaid i'r defaid fod yn rhydd rhag gweddillion meddyginiaeth filfeddygol

Ymhellach, ni chaniateir lladd trwy ddull crefyddol unrhyw le heblaw am mewn lladd-dy trwyddedig.

Lladd heb boen

Mae angen bod y sgiliau a hyfforddiant angenrheidiol arnoch i sicrhau eich bod yn cigydda defaid heb greulondeb. Hefyd mae angen bod gennych y cyfarpar sydd ei angen a'ch bod yn sicr y gallwch ei ddefnyddio'n gymwys.

Mae'r Rheoliadau Lles Anifeiliaid ar Adeg eu Lladd (Cymru) 2014 a Rheoliad UE (EC) Rhif 1099/2009 yn mynnu ei fod yn drosedd i achosi neu oddef unrhyw gyffro osgoadwy, poen neu ddioddefaint i unrhyw anifail neu aderyn yn ystod y broses o gigydda neu ladd. Hefyd mae'n drosedd dan y Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 i achosi dioddefaint diangen i anifail.

I ladd anifail yn drugarog, mae'n hanfodol osgoi, cymaint â phosib, unrhyw weithrediadau gallai gynyddu ei bryder. Mae ymagwedd dawel, heb frys, addfwynder ac amynedd yn hanfodol.

Ni ddylid lladd defaid o fewn golwg neu glyw anifeiliaid eraill.

Mae esemptiad i'r gofyniad am drwydded WATOK os ydych yn lladd eich defaid i'w bwyta eich hunan neu i'w bwyta gan deulu uniongyrchol.

Mae'r dulliau canlynol oll yn dderbyniol ar gyfer lladd defaid yn drugarog ar ffermydd.

BOLLT-DDRYLL

Bollt-ddryllau 'a dannir gyda chlicied' yw'r dryllau treiddgar mwyaf cyffredin a ddefnyddir i lonyddu anifeiliaid. Mae'r dull hwn yn llonyddu gan ffrwydrad o getrisen wag, yn gwthio bollt metel ymlaen. Yna mae'r bollt yn cilio nôl mewn i'r gwn.

Ar gyfer y defnydd mwyaf effeithlon o follt-ddryll, y cetris trymaf sydd ar gael ar gyfer y model penodol hwnnw o ddryll dylid eu defnyddio.

Mae llonyddu gyda bollt-ddryll yn niweidio'r ymennydd ac yn arwain at golled o ymwybyddiaeth ar unwaith, ond bydd yr anifail dal yn fyw. Bydd y galon yn parhau i guro am ychydig o amser, ac efallai bydd adweithiau nerfol (sbinol) yn arwain at gyfyngiadau ffyrnig tan i farwolaeth ddigwydd.

Yn dilyn llonyddu gyda gwn bollt, rhaid torri'r prif bibellau gwaed yn y gwddf gyda chyllell finiog i sicrhau bod marwolaeth yn digwydd yn sydyn.

Rhaid tanio'r dryll bollt gyda'r safn yn dyn yn erbyn pen yr anifail, yn pwyntio yn y cyfeiriad gofynnol (gweler y diagramau). Mae'n hanfodol bod yr ergyd yn treiddio'r ymennydd, sydd o faint gymharol fach ac wedi'i leoli yn rhan uchaf y benglog. Mae ataliaeth ddigonol yn hanfodol felly.

Defaid heb gyrn - Daliwch y trwyn i sefydlogi pen y ddafad. Rhowch safn y gwn yn dyn yn erbyn pwynt uchaf y pen ac yn y llinell ganol. Anelwch yn syth i lawr fel dynodir gan y llinell yn y darlun isod.

Slaughter of sheep

Defaid gyda chyrn - Rhowch safn y gwn ychydig tu ôl canol y grwn sy'n rhedeg rhwng y cyrn, ac anelwch tuag at y geg - gweler isod.

Slaughter of sheep

Noder: nid yw gynnau bollt yn amodol ar ddeddfwriaeth gynnau tân bellach. Wrth ddefnyddio gwn bollt i lonyddu da byw yn rheolaidd, yn ystod eich gwaith arferol, neu i symud eich busnes ymlaen, rhaid i chi gael trwydded WATOK (lladdwr) neu Dystysgrif Cymhwysedd cyfredol.

LLADDWR TRUGAROG - BWLED RHYDD CALIBR 0.32

Mae arf bwled rhydd yn tanio un bwled blaen meddal cyflym, bydd yn lladd dafad o bob oedran yn syth. Yn dilyn y saethu, rhaid torri'r prif bibellau gwaed yn y gwddf gyda chyllell finiog i sicrhau bod y ddafad yn gwaedu allan yn gyflym. Dylid hongian y carcas yn fertigol.

Mae'n bwysig iawn os bod y bwled yn pasio allan o gorff y ddafad, ei fod ddim yn adlamu oddi ar loriau neu waliau concrit. Am y rheswm yma dylid byth ei ddefnyddio mewn neu'n agos at adeiladau. O dan amgylchiadau arferol dylid ei ddefnyddio gan filfeddyg neu ddyn gelanedd yn unig. Dylai pawb arall sy'n bresennol aros yn bell tu ôl i'r gweithredwr pan fydd y ddafad yn cael ei saethu.

Rhaid defnyddio gofal mawr wrth ddefnyddio'r dryll hwn.

Ar gyfer defaid gydag a heb gyrn ill dau, saethwch yn union uwchben y llygaid, gan bwyntio'r faril lawr hyd y gwddf fel dangosir isod.

Slaughter of sheep

DRYLL PELETS

Ar gyfer dafad oedolyn, gellir defnyddio dryll pelets tyllfedd 12, 16 neu 20, gyda chlec dim llai na rhif 6. daliwch y dryll tua 6-12 modfedd o'r pen. (Peidiwch â dal y dryll yn erbyn y pen.) Saethwch yn union uwchben y llygaid, gan bwyntio'r faril lawr hyd y gwddf fel dangosir yn y trydydd darlun uchod. Pan gaiff ei ddefnyddio yn y modd hwn, mae'r ergyd yn gwneud twll bach yn unig yn y pen, ond yn dinistrio'r ymennydd yn llwyr.

Mae hwn yn ddull llawer mwy diogel na defnyddio bwledi rhydd, oherwydd mae'r perygl o fwledi'n adlamu llawer yn llai. Yn dilyn y saethu, rhaid torri'r prif bibellau gwaed yn y gwddf gyda chyllell finiog i sicrhau bod y ddafad yn gwaedu allan yn gyflym. Dylid hongian y carcas yn fertigol.

REIFFL NEU LAWDDRYLL 0.22

Dylid defnyddio reiffl fel y dewis olaf yn unig pan does dim dull arall o ladd yn drugarog ar gael. Daliwch safn y gwn 1-2 modfedd o ben yr anifail a saethwch trwy'r talcen (diagram 3). Mae'r un rhagofalon ar gyfer diogelwch y gweithredwr yn berthnasol i hwn a'r lladdwr trugarog bwled rydd.

Yn dilyn y saethu, rhaid torri'r prif bibellau gwaed yn y gwddf gyda chyllell finiog i sicrhau bod y ddafad yn gwaedu allan yn gyflym. Dylid hongian y carcasau yn fertigol.

Deunydd risg penodedig (SRM)

Rhaid i'r perchennog staenio, storio, gwaredu, ayyb, y deunydd risg penodedig (SRM) yn unol â Rheoliadau Enseffalopathi Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru)

 Bydd diffiniadau o SRM yn dibynnu ar oedran yr anifail sy'n cael ei ladd.

  • i ddefaid/wyn llai na 12 mis oed neu heb ddannedd blaen parhaol, diffinir yr SRM fel - y ddueg
  • i ddefaid - dros 12 mis oed neu gyda dannedd blaen parhaol, diffinir yr SRM fel- y benglog, (gan gynnwys yr ymennydd a'r llygaid), y tonsiliau, dueg a llinyn yr asgwrn cefn

Darllen ychwanegol

I weld rhagor o fanylion ynghylch lladd da byw ar eich fferm yn gyffredinol, gweler 'Lladd anifeiliad ar eich fferm i'w bwyta'n preifat'. 

Mae rhagor o arweiniad ynghylch sail gyfreithiol lladd da byw gartref ar gael ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Rheoliad UE (EC) Rhif 853/2004 sy'n amlinellu rheolau penodol bwyd o darddiad anifeiliaid

Deddf Lles Anifeiliaid 2006

Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) 2008

Rheoliad UE (EC) Rhif 1069/2009sy'n amlinellu'r rheolau iechyd ynghylch sgil-gynhyrchion anifeiliaid a chynhyrchion deilliedig nas bwriedir i'w treulio gan bobl (Rheoliad ynghylch Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid)

Rheoliad UE (EC) Rhif 1099/2009 ar ddiogelu anifeiliaid ar adeg eu lladd

Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2011

Rheoliadau Lles Anifeiliaid ar Adeg eu Lladd (Cymru) 2014

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Medi 2014

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw