Iechyd a Lles Anifeiliaid

Cadw a chynnal cofnodion milfeddygol

Os ydych yn geidwad anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd neu'n trin anifeiliaid fferm a fwriedir i'w bwyta gan bobl, mae rhaid ichi gadw cofnod o dystiolaeth prynu ar gyfer pob meddyginiaeth milfeddygol a brynir i'r anifeiliaid hynny. Hefyd mae'n rhaid cadw cofnod o'r holl feddyginiaethau milfeddygol a roddir i'r fath anifeiliaid.

Os na phrynoch y meddyginiaethau milfeddygol , mae angen tystiolaeth ddogfennol o'r ffordd y cawsoch afael arnynt, a chofnod o unrhyw gynnyrch meddyginiaethol milfeddygol rydych yn ei roi i neu i drin anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd gydag ef. Gellir anfon anifeiliaid i'w lladd dim ond ar ôl diwedd y cyfnod cadw o'r gadwyn fwyd. Mae rhaid cadw'r cofnodion hyn am bum mlynedd.

Yn y canllaw
Rhesymau dros gadw cofnodion
Pa gofnodion mae rhaid eu cadw a sut
Pa wybodaeth mae'n rhaid ei chofnodi os yw fy milfeddyg yn trin anifail sy'n cynhyrchu bwyd
Sut wyf yn cael gwared ar unrhyw gynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol diangen?
Cadw cofnodion ar gyfer ceffylau
Cofnodion o gynhyrchion a roddir i anifail sy'n cynhyrchu bwyd o dan y rhaeadr
Cosbau
Pwerau penodol i swyddogion awdurdod lleol

Rhesymau dros gadw cofnodion
Mae tri rheswm am gadw a dal cofnodion meddyginiaeth filfeddygol:

 1. I gynorthwyo wrth sicrhau bod cynhyrchion anifeiliaid ar gyfer defnydd pobl yn ddiogel ac yn rhydd rhag gweddillion cyffuriau milfeddygol. Mae hwn yn cynnwys cig a phob cynnyrch arall - er enghraifft, llaeth, wyau, mêl a gwlân.
 2. I ddarparu cofnod y triniwyd da byw a chreaduriaiad eraill mewn modd amserol a phriodol er mwyn eu hatal rhag mynd trwy ddioddefaint diangen.
 3. I gofnodi bod meddyginiaethau milfeddygol wedi'u cael gan ffynhonnell gyfreithlon, eu bod wedi'u defnyddio'n gywir yn unol â darpariaethau trwyddedu'r cynnyrch (ag eithrio ble cyfarwyddir fel arall gan filfeddyg) ac y cafwyd gwared ar unrhyw feddyginiaethau milfeddygol nas defnyddiwyd mewn modd priodol.

Pa gofnodion mae rhaid eu cadw a sut
Os ydych yn geidwad anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd a fwriedir i'w bwyta gan bobl, mae gofyn ichi gadw tystiolaeth brynu ar gyfer yr holl gynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol a brynwyd ar gyfer yr anifeiliaid hynny. Os na wnaethoch brynu'r cynhyrchion milfeddygol eich hunan, mae rhaid ichi gadw tystiolaeth ddogfennol i ddangos y ffordd y cawsoch afael arnynt. Mae rhaid cadw unrhyw gofnodion o brynu meddyginiaeth filfeddygol am bum mlynedd o'r dyddiad prynu.

Gosodir fformat ar gyfer cadw'r cofnodion hyn ar yr atodiad cysylltiedig:

Cadw cofnodion (Word 72KB)
Cadw cofnodion (PDF 218KB)

Mae rhaid cynnal cofnod ar adeg rhoi unrhyw triniaeth feddyginiaethol filfeddygol a roddir i anifeiliaid a fridir neu a gedwir ar gyfer cynhyrchu bwyd, gwlân, croen, neu ddibenion ffermio eraill.

Mae rhaid i unrhyw berson y mae gofyn iddo gadw cofnod meddyginiaethau milfeddygol ddal y cofnod hwnnw am gyfnod o bum mlynedd yn dilyn rhoi'r cynnyrch neu gael gwared arno.

Gellir anfon anifeiliaid i'w lladd dim ond ar ôl bod y cyfnod cadw o'r gadwyn fwyd ar gyfer y cynnyrch meddyginiaethol milfeddygol a roddwyd wedi dod i ben.

Pa wybodaeth mae rhaid ei chofnodi os yw fy milfeddyg yn trin anifail sy'n cynhyrchu bwyd?
Os yw milfeddyg yn rhoi cynnyrch meddyginiaethol milfeddygol i anifail sy'n cynhyrchu bwyd, mae rhaid iddo naill ai nodi'r wybodaeth isod yng nghofnodion y ceidwad neu ei rhoi i'r ceidwad mewn ysgrifen (os hynny, mae rhaid i'r ceidwad nodi'r manylion angenrheidiol yn ei gofnodion):

 • Enw'r milfeddyg
 • enw'r cynnyrch a'r rhif swp
 • dyddiad rhoi'r feddyginiaeth
 • maint y cynnyrch a roddwyd
 • modd adnabod yr anifeiliaid a dderbyniodd driniaeth
 • y cyfnod cadw o'r gadwyn fwyd

Sut wyf yn cael gwared ar unrhyw nghynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol diangen?
Mae rhaid i geidwad sy'n cael gwared ar unrhyw un neu i gyd o'r cynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol heblaw am drwy drin anifail gofnodi:

 • y dyddiad cael gwared arno
 • maint y cynnyrch dan sylw
 • sut a ble y cafwyd gwared arno

Bydd y mwyafrif o bractisau milfeddygol yn cael gwared yn ddiogel ar unrhyw gynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol nas defnyddiwyd neu a ddaeth i ben ar gais.

Cadw cofnodion ar gyfer ceffylau
Mae deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn diffinio'r ceffyl fel rhywogaeth sy'n cynhyrchu bwyd. Felly, mae angen i geidwaid gynnal cofnodion o unrhyw drafodion sy'n cynnwys manwerthu cynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol i'w rhoi i geffylau oni bai y datganwyd yr anifail penodol fel un nas bwriedir i'w fwyta gan bobl yn y pasbort ceffylau. Mae rhaid cadw'r cofnodion hyn ym mhob achos ble defnyddiwyd y cynnyrch i drin ceffyl ac yn arbennig os yw'n debygol y defnyddir yr anifail i'w fwyta gan bobl ar unrhyw adeg yn y dyfodol. Gellir cadw'r cofnod o fewn y pasbort neu rywle arall fel a ddymunir.

Cofnodion cynhyrchion a roddir i anifail sy'n cynhyrchu bwyd o dan y rhaeadr

Hefyd mae rhaid cadw cofnodion o gynhyrchion a roddir i anifail sy'n cynhyrchu bwyd dan y raeadr. Mae'r raeadr yn darparu mecanwaith cyfreithiol sy'n caniatáu i filfeddygon ddefnyddio eu barn clinigol i ragnodi meddyginiaeth addas ble nad oes meddyginiaeth awdurdodedig yn bodoli.

Mae rhaid i filfeddyg sy'n rhoi cynnyrch meddyginiaehol milfeddygol i anifeiliaiad sy'n cynhyrchu bwyd dan y raeadr neu sy'n caniatáu i berson arall ei rhoi o dan ei gyfrifoldeb, cyn gynted â rhesymol ymarferol, gofnodi:

 • y dyddiad yr archwiliodd yr anifeiliaid
 • enw a chyfeiriad y perchennog
 • modd adnabod a nifer yr anifeiliaid a dderbyniodd driniaeth
 • canlyniad asesiad clinigol y milfeddyg
 • enw masnachol y cynnyrch, os oes un
 • rhif swp y gwneuthurwr a ddangosir ar y cynnyrch, os oes un
 • enw a nifer/maint y sylweddau gweithredol
 • y dosau a roddwyd neu a gyflenwyd
 • hyd y driniaeth
 • y cyfnod cadw o'r gadwyn fwyd

Mae rhaid i'r milfeddyg gadw'r cofnod am o leiaf pum mlynedd.

Cosbau
Mae'n drosedd i:

 • fewnforio cynnyrch meddyginiaethol milfeddygol anawdurdodedig
 • feddu ar gynnyrch meddyginiaethol milfeddygol anawdurdodedig
 •  fethu dal anifail i'w archwilio pan ofynnir amdano gan archwiliwr
 •  werthu neu gyflenwi anifail i'w ladd i'w fwyta gan bobl:
  - sy'n cynnwys, neu a dderbyniodd, sylwedd neu gynnyrch anawdurdodedig
  - sy'n cynnwys gweddillion gormodol o feddyginiaethau milfeddygol (uwchben y terfyn mwyaf ar gyfer gweddillion)
  - os nad yw'r cyfnod cadw o'r gadwyn fwyd ar gyfer y cynnyrch a roddwyd i anifail, yn cynnwys bwydydd meddyginiaethol anifeiliaid, wedi dod i ben
 •  ddefnyddio meddyginiaethau milfeddygol y tu allan i delerau eu trwydded, oni bai y'i rhagnodwyd gan filfeddyg
 •  ddefnyddio hormonau neu sylweddau didrwydded eraill at ddibenion hyrwyddo twf
 • methu cadw cofnodion cywir o ran prawf o brynu meddyginiaethau milfeddygol a rhoi meddyginiaethau milfeddygol i anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd
 • methu cadw cofnodion prynu a rhoi meddyginiaethau milfeddygol am gyfnod o bum mlynedd

Os byddwch yn eich cael yn euog o drosedd yna gallech wynebu dirwy ac/neu gyfnod yn y carchar am gyfnod heb fod yn fwy na dwy flynedd.

Mae cyfnodau cadw o'r gadwyn fwyd ar gyfer meddyginiaethau i anifeiliaid yn newid drwy'r amser - ymgynghorwch â milfeddyg i gael cyfnodau cadw o'r gadwyn fwyd cyfredol.

Pwerau penodol i swyddogion awdurdodau lleol
Gall swyddog unrhyw awdurdod lleol sydd wedi mynd i mewn i safle gan weithredu unrhyw bwer mynediad statudol at ddibenion gorfodi unrhyw ddeddfwriaeth sy'n perthyn i hylendid bwyd, hylendid bwydydd anifeiliaid neu iechyd anifeiliaid, archwilio unrhyw gofnodion a wnaed dan y Rheoliadau hyn (ym mha ffurff bynnag y'i cedwir) ynglyn ag anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, a gall fynd â hwy i ffwrdd er mwyn eu copïo.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio Am Weddillion a Therfynau Uchaf Gweddillion) 1997
Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006
Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2007
Rheoliadau Meddyginiaethau Milfeddygol 2013

Adolygiad/Diweddariad diwethaf: Hydref 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw