Iechyd a Lles Anifeiliaid

Canllawiau ar gyfer ceidwaid gwartheg sy'n mynd i sioeau da byw

Ceidwaid gwartheg a sioeau da byw

Beth mae’r gyfraith yn dweud amdano fynd â gwartheg i sioeau a’r anghenion i gael pasbortau

Mae'n ofynnol i'r holl wartheg a anwyd ar ôl 1 Gorffennaf 1996 gael pasbort. Mae'n ofynnol i wartheg a anwyd cyn y dyddiad hwn gael tystysgrif gofrestru ac ni ellir eu symud o'u safle dal ac eithrio o dan drwydded gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA - gynt yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol) oherwydd y risg Enseffalopathi Sbwngffurf Trosglwyddadwy (TSE) dilynol.

Mae'n rhaid i basbortau (a  Tystysgrif Cofrestru os yw’n briodol) fynd gyda gwartheg i sioe. Mae'n rhaid cofnodi symudiadau i sioeau. Heb y dogfennau cywir, ni fydd ysgrifennydd y sioe yn gallu derbyn yr anifeiliaid, hysbysu Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS) am y symudiadau na chofnodi manylion symudiadau yn y pasbort.

Rhaid cofnodi manylion y symudiadau yn eich nghofrestr gyr o fewn 36 awr ar ôl i'r symudiad ddigwydd, a rhaid hysbysu BCMS am bob symudiad i faes sioe ac oddi yno ymhen tri diwrnod ar ôl i'r symudiad ddigwydd.

Yn y canllaw

 • Adnabod gwartheg
 • Cofnodi symud gwartheg i sioeau
 • Gwybodaeth ychwanegol
 • Deddfwriaeth Berthnasol

Adnabod gwartheg

Dan Reoliadau Adnabod Gwartheg 2007, mae angen i'r holl wartheg a anwyd ar ôl 1 Gorffennaf 1996 gael tystysgrif gofrestru (COR). Mae gwartheg â CoR wedi'u cyfyngu dan y Rheoliadau TSE i'w safle dal oherwydd eu hoedran a'r risg TSE dilynol, ac mae pawb sy'n cadw gwartheg o'r fath bellach wedi cael rhybuddion cyfyngu. Mae rhaid i geidwaid sy'n dymuno symud anifeiliaid o'r fath gyflwyno ffurflen gais am drwydded symud, a lenwir gan y ddau barti sy'n gysylltiedig â'r symudiad, i Ganolfan Gwasanaethau Arbenigol APHA yng Nghaerwrangon.

Rhaid i unrhyw fwystfil a gofrestrwyd rhwng 1 Gorffennaf 1996 a 27 Medi 1998 fynd â phasbort gwartheg gwyrdd A4 ar ddull itsold a COR i sioe.

Mae'n rhaid i unrhyw fwystfil a gofrestrwyd rhwng 28 Medi 1998 a 31 Gorffennaf 2011 ddod gyda phasbort ar ddull llyfr siec wrth deithio i sioe.

O 1 Awst 2011 ymlaen mae'n rhaid i unrhyw fwystfil a gofrestrwyd ddod gyda'i basbort tudalen sengl (CPP52) wrth deithio i sioe

Mae'n rhaid i'r holl wartheg a anwyd ar ôl 14 Ebrill 1998 fod wedi'u nodi'n gywir cyn gadael daliad â thagiau clustiau a gymeradwyir gan Lywodraeth Cymru, yn cynnwys mynychu sioe neu grynhoad anifeiliaid. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein taflen cyngor 'Gofynion adnabod gwartheg'.

Cofnodi symud gwartheg i sioeau

Tystysgrifau cofrestru (COR) a phasbortau A4 gwyrdd:

 • mae rhaid cofnodi symudiad i'r sioe drwy lenwi'r blwch 'manylion y gwerthwr' ar y pasbort
 • mae rhaid i symudiadau i faes y sioe ac oddi yno gael eu llenwi gan drefnwyr y sioe fel symudiad drwodd, fel yn achos marchnadoedd (sioeau undydd yn unig)
 • mae'n rhaid i symudiadau yn ôl i'r daliad neu i ddaliad newydd (os gwerthir anifail) gael eu cofnodi trwy lenwi blwch manylion y prynwr

Pasbortau o fath llyfr siec:

 • mae rhaid cofnodi symud i'r sioe drwy lynu sticer cod bar y daliad ar y ffurflen a llofnodi a dyddio adran 'i ffwrdd' y daliad
 • mae rhaid i drefnwyr y sioe lenwi manylion symudiadau i faes y sioe ac oddi yno fel symudiad drwodd, fel yn achos marchnadoedd (sioeau undydd yn unig)
 • mae rhaid cofnodi symudiad yn ôl i'r daliad neu i ddaliad newydd (os gwerthir yr anifail) drwy lynu sticer cod bar y daliad a llofnodi a dyddio adran 'i' y daliad

Pasbortau un dudalen (CPP52):

 • mae'r rhain wedi'u rhoi yn achos gwartheg newydd-anedig a phasbortau a ail-brintir ers 1 Awst 2011.
 • rhaid i chi lenwi'r adran crynodeb symud pan fydd yr anifail yn symud i'ch daliad a phan fydd yn symud oddi yno
 • bydd ysgrifennydd y sioe yn adrodd am symudiadau i faes y sioe ac oddi yno, ac yn llenwi'r crynodeb symud am y symudiad i faes y sioe ac oddi yno

Rhaid cofnodi manylion y symudiad yn eich cofrestr gyr o fewn 36 awr ar ôl i'r symudiad ddigwydd, a rhaid llenwi cardiau symud (mewn pasbortau tebyg i lyfrau sieciau neu rai wedi'u hatodi wrth dystysgrifau cofrestru) a'u hanfon at Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS)o fewn tri diwrnod ar ôl i'r symudiad ddigwydd. Fel dewis arall, gallwch ddefnyddio un o'r dulliau dilynol i adrodd am eich symudiadau (mae'n rhaid i chi ddefnyddio un o'r dulliau hyn yn achos pasbortau un dudalen):

 • defnyddio gwefan ryngweithiol BCMD sy'n adnabyddus fel CTS Ar-lein
 • Gwasanaethau Gwe CTS trwy rai pecynnau meddalwedd fferm a gymeradwywyd
 • Llinell hunanwasanaeth CTS (SSL) - rhif ffôn 0845 011 1212

Sylwer: bydd trefnwyr rhai sioeau yn gweithredu'r hysbysiadau symud 'i' ac 'i ffwrdd' yn electronig, yn enwedig os bydd anifeiliaid yn symud i faes y sioe ac oddi yno ar ddiwrnodau gwahanol. Felly, efallai na fyddant yn tynnu cerdyn symud o'ch pasbort, ond byddant yn dal yn atodi cod bar ac yn llofnodi a dyddio'r pasbort. 

Gwybodaeth bellach

Mae'n bwysig i adrodd am ddyddiadau symud gwirioneddol pob anifail, nid dyddiadau'r sioe. Bydd methu adrodd am y dyddiad symud gwirioneddol yn dramgwydd troseddol, a gall achosi bylchau yn hanes symudiadau'r anifail, a gallai hyn wneud y pasbort yn annilys.

Gall archwilwyr iechyd anifeiliaid wneud gwiriadau ar hap yn y sioe. Cofiwch ddod â phasbortau gwartheg wedi'u llenwi (ble bydd hynny'n briodol), oherwydd gallai peidio cydymffurfio arwain at gamau ffurfiol yn eich erbyn.

Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau ychwanegol i ysgrifenyddion sioeau ar wefan GOV.UK, yn cynnwys cyngor ynghylch cofnodi symudiadau yn achos sioeau undydd a sioeau hwy.

Os byddwch yn trefnu arddangosfa, sioe neu stondin masnachol sy'n cynnwys da byw, cofiwch y gellid ystyried hyn yn 'grynhoad anifeiliaid' ac felly bydd angen trwydded a gymeradwyir ymlaen llaw. Mae APHA yn darparu canllawiau i gefnogi arferion gorau yn y digwyddiadau hyn, ac i sicrhau y gweithredir mesurau bioddiogelwch hanfodol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen Crynoadau anifeiliaid y wefan Iechyd Anifeiliaid neu yn ein taflen'Crynoadau anifeiliaid'.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae’n debyg y bydd cysylltiadau ‘Deddfwriaeth allweddol’ y canllaw yn dangos fersiynau gwreiddiol deddfwriaeth yn unig. Gellir canfod gwybodaeth ar newidiadau i ddeddfau’r DU ar y tab ‘Mwy o Adnoddau’ dan bob cyswllt; fel arfer, mae newidiadau i ddeddfwriaeth Ewrop wedi’i ymgorffori yn y testun. Mae cysylltiad ar wahân i ddeddfwriaeth sy’n cael ei newid lle mae’n ymwneud yn uniongyrchol a chynnwys y canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) 2007
Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) 2008
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Cymru) 2010

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Ionawr 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw