Iechyd a Lles Anifeiliaid

Canllawiau ar gyfer ceidwaid gwartheg sy'n mynd i sioeau da byw

Ceidwaid gwartheg a sioeau da byw

Beth mae’r gyfraith yn dweud amdano fynd â gwartheg i sioeau a’r anghenion i gael pasbortau

Mae'n ofynnol i'r holl wartheg a anwyd ar ôl 1 Gorffennaf 1996 gael pasbort. Mae'n ofynnol i wartheg a anwyd cyn y dyddiad hwn gael tystysgrif gofrestru ac ni ellir eu symud o'u safle dal ac eithrio o dan drwydded gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA - gynt yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol) oherwydd y risg Enseffalopathi Sbwngffurf Trosglwyddadwy (TSE) dilynol.

Mae'n rhaid i basbortau (a  Tystysgrif Cofrestru os yw’n briodol) fynd gyda gwartheg i sioe. Mae'n rhaid cofnodi symudiadau i sioeau. Heb y dogfennau cywir, ni fydd ysgrifennydd y sioe yn gallu derbyn yr anifeiliaid, hysbysu Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS) am y symudiadau na chofnodi manylion symudiadau yn y pasbort.

Rhaid cofnodi manylion y symudiadau yn eich nghofrestr gyr o fewn 36 awr ar ôl i'r symudiad ddigwydd, a rhaid hysbysu BCMS am bob symudiad i faes sioe ac oddi yno ymhen tri diwrnod ar ôl i'r symudiad ddigwydd.

Yn y canllaw

 • Adnabod gwartheg
 • Cofnodi symud gwartheg i sioeau
 • Gwybodaeth ychwanegol
 • Deddfwriaeth Berthnasol

Adnabod gwartheg

Dan Reoliadau Adnabod Gwartheg 2007, mae angen i'r holl wartheg a anwyd ar ôl 1 Gorffennaf 1996 gael tystysgrif gofrestru (COR). Mae gwartheg â CoR wedi'u cyfyngu dan y Rheoliadau TSE i'w safle dal oherwydd eu hoedran a'r risg TSE dilynol, ac mae pawb sy'n cadw gwartheg o'r fath bellach wedi cael rhybuddion cyfyngu. Mae rhaid i geidwaid sy'n dymuno symud anifeiliaid o'r fath gyflwyno ffurflen gais am drwydded symud (opens in a new window), a lenwir gan y ddau barti sy'n gysylltiedig â'r symudiad, i Ganolfan Gwasanaethau Arbenigol (opens in a new window) APHA yng Nghaerwrangon.

Rhaid i unrhyw fwystfil a gofrestrwyd rhwng 1 Gorffennaf 1996 a 27 Medi 1998 fynd â phasbort gwartheg gwyrdd A4 ar ddull itsold a COR i sioe.

Mae'n rhaid i unrhyw fwystfil a gofrestrwyd rhwng 28 Medi 1998 a 31 Gorffennaf 2011 ddod gyda phasbort ar ddull llyfr siec wrth deithio i sioe.

O 1 Awst 2011 ymlaen mae'n rhaid i unrhyw fwystfil a gofrestrwyd ddod gyda'i basbort tudalen sengl (CPP52) wrth deithio i sioe

Mae'n rhaid i'r holl wartheg a anwyd ar ôl 14 Ebrill 1998 fod wedi'u nodi'n gywir cyn gadael daliad â thagiau clustiau a gymeradwyir gan Lywodraeth Cymru, yn cynnwys mynychu sioe neu grynhoad anifeiliaid. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein taflen cyngor 'Gofynion adnabod gwartheg'.

Cofnodi symud gwartheg i sioeau

Tystysgrifau cofrestru (COR) a phasbortau A4 gwyrdd:

 • mae rhaid cofnodi symudiad i'r sioe drwy lenwi'r blwch 'manylion y gwerthwr' ar y pasbort
 • mae rhaid i symudiadau i faes y sioe ac oddi yno gael eu llenwi gan drefnwyr y sioe fel symudiad drwodd, fel yn achos marchnadoedd (sioeau undydd yn unig)
 • mae'n rhaid i symudiadau yn ôl i'r daliad neu i ddaliad newydd (os gwerthir anifail) gael eu cofnodi trwy lenwi blwch manylion y prynwr

Pasbortau o fath llyfr siec:

 • mae rhaid cofnodi symud i'r sioe drwy lynu sticer cod bar y daliad ar y ffurflen a llofnodi a dyddio adran 'i ffwrdd' y daliad
 • mae rhaid i drefnwyr y sioe lenwi manylion symudiadau i faes y sioe ac oddi yno fel symudiad drwodd, fel yn achos marchnadoedd (sioeau undydd yn unig)
 • mae rhaid cofnodi symudiad yn ôl i'r daliad neu i ddaliad newydd (os gwerthir yr anifail) drwy lynu sticer cod bar y daliad a llofnodi a dyddio adran 'i' y daliad

Pasbortau un dudalen (CPP52):

 • mae'r rhain wedi'u rhoi yn achos gwartheg newydd-anedig a phasbortau a ail-brintir ers 1 Awst 2011.
 • rhaid i chi lenwi'r adran crynodeb symud pan fydd yr anifail yn symud i'ch daliad a phan fydd yn symud oddi yno
 • bydd ysgrifennydd y sioe yn adrodd am symudiadau i faes y sioe ac oddi yno, ac yn llenwi'r crynodeb symud am y symudiad i faes y sioe ac oddi yno

Rhaid cofnodi manylion y symudiad yn eich cofrestr gyr o fewn 36 awr ar ôl i'r symudiad ddigwydd, a rhaid llenwi cardiau symud (mewn pasbortau tebyg i lyfrau sieciau neu rai wedi'u hatodi wrth dystysgrifau cofrestru) a'u hanfon at Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS) (opens in a new window)o fewn tri diwrnod ar ôl i'r symudiad ddigwydd. Fel dewis arall, gallwch ddefnyddio un o'r dulliau dilynol i adrodd am eich symudiadau (mae'n rhaid i chi ddefnyddio un o'r dulliau hyn yn achos pasbortau un dudalen):

 • defnyddio gwefan ryngweithiol BCMD sy'n adnabyddus fel CTS Ar-lein
 • Gwasanaethau Gwe CTS trwy rai pecynnau meddalwedd fferm a gymeradwywyd
 • Llinell hunanwasanaeth CTS (SSL) - rhif ffôn 0845 011 1212

Sylwer: bydd trefnwyr rhai sioeau yn gweithredu'r hysbysiadau symud 'i' ac 'i ffwrdd' yn electronig, yn enwedig os bydd anifeiliaid yn symud i faes y sioe ac oddi yno ar ddiwrnodau gwahanol. Felly, efallai na fyddant yn tynnu cerdyn symud o'ch pasbort, ond byddant yn dal yn atodi cod bar ac yn llofnodi a dyddio'r pasbort. 

Gwybodaeth bellach

Mae'n bwysig i adrodd am ddyddiadau symud gwirioneddol pob anifail, nid dyddiadau'r sioe. Bydd methu adrodd am y dyddiad symud gwirioneddol yn dramgwydd troseddol, a gall achosi bylchau yn hanes symudiadau'r anifail, a gallai hyn wneud y pasbort yn annilys.

Gall archwilwyr iechyd anifeiliaid wneud gwiriadau ar hap yn y sioe. Cofiwch ddod â phasbortau gwartheg wedi'u llenwi (ble bydd hynny'n briodol), oherwydd gallai peidio cydymffurfio arwain at gamau ffurfiol yn eich erbyn.

Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau ychwanegol i ysgrifenyddion sioeau (opens in a new window) ar wefan GOV.UK, yn cynnwys cyngor ynghylch cofnodi symudiadau yn achos sioeau undydd a sioeau hwy.

Os byddwch yn trefnu arddangosfa, sioe neu stondin masnachol sy'n cynnwys da byw, cofiwch y gellid ystyried hyn yn 'grynhoad anifeiliaid' ac felly bydd angen trwydded a gymeradwyir ymlaen llaw. Mae APHA yn darparu canllawiau i gefnogi arferion gorau yn y digwyddiadau hyn, ac i sicrhau y gweithredir mesurau bioddiogelwch hanfodol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen Crynoadau anifeiliaid (opens in a new window) y wefan Iechyd Anifeiliaid neu yn ein taflen'Crynoadau anifeiliaid'.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae’n debyg y bydd cysylltiadau ‘Deddfwriaeth allweddol’ y canllaw yn dangos fersiynau gwreiddiol deddfwriaeth yn unig. Gellir canfod gwybodaeth ar newidiadau i ddeddfau’r DU ar y tab ‘Mwy o Adnoddau’ dan bob cyswllt; fel arfer, mae newidiadau i ddeddfwriaeth Ewrop wedi’i ymgorffori yn y testun. Mae cysylltiad ar wahân i ddeddfwriaeth sy’n cael ei newid lle mae’n ymwneud yn uniongyrchol a chynnwys y canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) 2007 (opens in a new window)
Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) 2008 (opens in a new window)
Gorchymyn Crynoadau Anifeiliaid (Cymru) 2010 (opens in a new window)

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Ionawr 2015

© 2017 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Clirio

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw