Iechyd a Lles Anifeiliaid

Gwybodaeth am y gadwyn fwyd (FCI)

Os byddwch ydych yn mynd ag anifeiliaid i ladd-dy, rhaid i chi gyflenwi gwybodaeth am y gadwyn fwyd cyn y gellir derbyn yr anifeiliaid i'w cigyddio

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Mae'r datganiad gwybodaeth am y gadwyn fwyd (FCI) yn ddogfen y mae angen iddi fynd gyda gwartheg, lloi, moch, dofednod, ceffylau, defaid, geifr, ac anifeiliaid hela a ffermir i'w cigyddio mewn lladd-dy i'w cynnwys yn y gadwyn fwyd.

Mae Rheoliad yr UE (EC) Rhif 852/2004 yr UE ar hylendid porthiant yn mynnu bod gweithredwyr lladd-dai'n gofyn am ddatganiadau FCI er mwyn sicrhau bod anifeiliaid sy'n cael eu cynnwys yn y gadwyn fwyd yn ddiogel i'w bwyta gan bobl. Mae gofyn i weithredwyr lladd-dai weithredu ar unrhyw wybodaeth a gofnodir ar y datganiad FCI fel rhan o'u cynllun HACCP (Dadansoddiad Perygl a Phwynt Rheoli Critigol) . Mae hyn yn helpu sicrhau na fydd dim anifeiliaid y mae haint neu feddyginiaethau milfeddygol penodol yn effeithio arnynt yn cael eu cynnwys yn y gadwyn fwyd.

Rhaid cael datganiadau gan bob ceidwad blaenorol os ydych wedi prynu anifeiliaid mewn marchnad i'w hanfon ymlaen i ladd-dy.

i'w lladd o farchnadoedd

Cynnwys gwybodaeth am y gadwyn fwyd


Bydd gwybodaeth am y datganiad FCI yn cynnwys adnabod anifeiliaid unigol a/neu swp, cyfnodau cadw o'r gadwyn fwyd ar gyfer meddyginiaethau milfeddygol, a statws haint yr anifeiliaid sy'n mynd i'w cigyddio.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi creu dogfennau FCI enghreifftiol a'u cyhoeddi ar gyfer gwartheg, lloi, defaid a geifr, moch, dofednod, anifeiliaid hela a ffermir a theulu'r ceffylau (ceffylau, merlod ac asynnod). Bu angen datganiad FCI ar gyfer ceffylau a gigyddir i'w bwyta gan er 23 Chwefror 2015.

Bydd angen gwybodaeth ychwanegol ar y datganiad FCI ar gyfer yr anifeiliaid hynny sy'n dangos arwyddion haint, abnormaledd neu gyflyrau a allai effeithio ar ddiogelwch y cig sy'n tarddu ohonynt. Cynhwysir y wybodaeth hon hefyd o fewn y ddogfen enghreifftiol.

Fformat gwybodaeth am y gadwyn fwyd


Nid oes fformat sefydlog ar gyfer y ffordd y caiff datganiadau FCI eu derbyn. Efallai y bydd gan rai lladd-dai eu ffurflenni eu hunain neu efallai y byddant yn defnyddio'r dogfennau enghreifftiol a grëwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Awgrymir eich bod yn cysylltu â gweithredwr eich lladd-dy cyn mynd ag unrhyw anifeiliaid er mwyn sefydlu pa fformat FCI i'w ddefnyddio.

AML1 - ffurflen drwydded symud defaid a geifr


Yn achos defaid a geifr, ymgorfforwyd y datganiad FCI a gwybodaeth ychwanegol yn y ffurflen trwyddedu symudiadau anifeiliaid (AML1). Mae defnyddio'r ffurflen AML1 yn un ffordd o ddarparu FCI ar gyfer defaid a geifr, ond gellir defnyddio dulliau eraill sy'n addasach ar gyfer anghenion busnes gweithredwyr lladd-dai.

Cyfrifoldeb gweithredwyr lladd-dai yw hysbysu eu cyflenwyr ynghylch y datganiadau FCI manwl sydd angen arnynt a'r fformat maent eisiau eu derbyn ynddo.

eAML2 - trwyddedu symud electronig


Yn achos moch, ymgorfforwyd y datganiad FCI a'r wybodaeth ychwanegol yn nhrwydded symud moch eAML2. Eto, mae defnyddio'r ffurflem eAML2 yn un ffordd o ddarparu FCI ar gyfer moch, ond efallai y bydd yn well gan weithredwr y lladd-dy ddefnyddio dull arall.

Pryd oes angen i mi gyflwyno'r wybodaeth am y gadwyn fwyd?


Gall datganiadau FCI fynd gyda'ch anifeiliaid wrth iddynt fynd i'w cigyddio. Hefyd, gellir eu cyflwyno i'r lladd-dy 24 awr o flaen llaw. Gallai hwn fod o gymorth i'r lladd-dy wrth adnabod unrhyw beth a gynhwysir o fewn y datganiad FCI a allai effeithio ar weithredu arferol eu busnes.

Os yw anifeiliaid yn cyrraedd y lladd-dy heb ddatganiad FCI, rhaid hysbysu'r Milfeddyg Swyddogol (OV). Bydd yr OV yn penderfynu a all y cigyddio ddigwydd neu beidio heb ddatganiad FCI. Ni chymeradwyir carcasau anifeiliaid a gigyddir heb ddatganiad FCI i'w bwyta gan bobl nes y derbynnir y datganiad FCI.

Anifeiliaid a anfonir i'w cigyddio o farchnadoedd


Os ydych yn prynu anifeiliaid mewn marchnad ar gyfer eu hanfon ymlaen i ladd-dy, rhaid cael datganiadau FCI gan bob ceidwad blaenorol er mwyn sicrhau y gellir cwrdd ag amodau'r ffurflen ddatgan FCI a gyflwynwyd i weithredwr y lladd-dy.

Dylai'r datganiadau hyn fod wedi'u casglu gan y farchnad ac o bosibl byddant yn ymddangos ar ei gwaith papur. Os oes amheuon, gwiriwch â'r farchnad os gwelwch yn dda.

Mae gan wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ddogfen ddatgan FCI enghreifftiol ar gyfer yr anifeiliaid hynny a brynir i'w hanfon ymlaen i ladd-dy.

Yn yr un modd, os byddwch yn anfon anifeiliaid i farchnad ac mae'n debygol y cânt eu gwerthu i'w lladd, bydd rhaid i chi ddarparu datganiad FCI.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol


Rheoliad yr UE (EC) Rhif 852/2004 ar hylendid porthiant

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 853/2004 pennu'r gofynion hylendid ar gyfer cynhyrchu bwyd sy'n deillio o anifeiliaid


Rheoliadau Defaid a Geifr (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2009


Gorchymyn Moch (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Cymru) 2011

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw