Iechyd a Lles Anifeiliaid

Lles dofednod mewn marchnadoedd

Yr hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud ynghylch trafod a chludo dofednod

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Mae gofyn bod dofednod yn cael eu trafod a'u cludo mewn modd penodol. Mae hyn yn cynnwys cario dofednod yn ddiogel, eu cynnal gyda'r ddwy law a sicrhau bod digon o le ac awyru.

Wrth gludo dofednod, defnyddiwch gerbydau sy'n addas i'r diben yn unig. O ran cludo dofednod ar deithiau dros 65km ac o dan wyth awr, mae angen i'r cludwr gael ei awdurdodi (mae rheolau gwahanol yn gymwys ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu cludo am fwy nag wyth awr). O ran teithiau dros 50km, mae angen i dystysgrif cludo anifeiliaid gael ei chwblhau ar gyfer pob taith a'i chadw am chwe mis. Mae'n rhaid i yrwyr neu weinyddion sy'n gyfrifol am gludo dofednod a ffermir am fwy na 65km ddal tystysgrif cymhwysedd ddilys.

Trafod a lles
Tair rheol syml ar gyfer trafod dofednod yn well:

1. Defnyddiwch y ddwy law:

Holding a chicken

2. Amgaewch yr adenydd a chynhaliwch holl bwysau'r aderyn yn eich dwylo:

Holding a chicken

3. Gofynnwch am gymorth gyda chaeadau bocsys a drysau cewyll:

Putting chicken in box

Dyma'r ffordd gywir o drafod dofednod mewn marchnad. Bydd cyngor ychwanegol ar gael oddi wrth yr arolygydd iechyd anifeiliaid, os oes un ar ddyletswydd yn y farchnad.

Rhaid i'r sawl sy'n trafod dofednod beidio â gwneud y canlynol:

 • codi, cario na llusgo dofednod gerfydd y pen, gwddf, adain neu gynffon
 • clymu neu rwymo dofednod gerfydd y gwddf, coes neu adain
 • defnyddio un llaw yn unig wrth ddal, codi neu gario dofednod - dylech ddefnyddio'r ddwy law i gynnal yr aderyn bob tro
 • cario dofednod mewn sach neu gwdyn - rhaid i chi ddefnyddio cynwysyddion anhyblyg yn unig sydd â digon o le ac awyriad
 • cario dofednod gyda'u pen tuag i lawr
 • cludo dofednod mewn cynwysyddion gyda mathau eraill o dda byw
 • cynnig dofednod claf i'w gwerthu
 • achosi dioddefaint i ddofednod ar unrhyw adeg

Wrth gludo dofednod, mae angen cofio'r canlynol bob tro:

 • rhaid i ddofednod fod yn ddigon iach ar gyfer y daith arfaethedig
 • mae dofednod ac anifeiliaid yn gorboethi'n gyflym yn ystod tywydd cynnes mewn cerbydau - peidiwch â'u gadael yn eich cerbydau oherwydd fe allent farw. Gallai methu â chydymffurfio â'r cyngor penodol hwn arwain at erlyniad am achosi dioddefaint diangen
 • dylai'r dull o gludo fod wedi'i gynllunio, ei adeiladu, ei gynnal a'i gadw a'i weithredu i osgoi anaf a dioddefaint ac i sicrhau diogelwch yr anifeiliaid
 • rhaid i gynwysyddion anhyblyg fod o faint, cryfder a chynllun digonol i atal y dofednod rhag anaf a dioddefaint diangen tra y byddant ynddynt
 • rhaid cario cynwysyddion tuag at i fyny bob tro a dylech sicrhau nad yw pennau, coesau ac adenydd yn gallu ymwthio allan
 • rhaid labelu cynwysyddion i ddynodi eu bod yn cynnwys adar byw a'u marcio gydag arwydd yn dynodi safle tuag at i fyny y cynhwysydd
 • rhaid i chi beidio â gorlwytho'r cynhwysydd a dylech osgoi ei ysgytio neu ei ysgwyd. Dylai cynwysyddion gael eu clymu'n sownd er mwyn eu hatal rhag dadleoli
 • Rhaid i chi sicrhau bod cyflenwad digonol o awyr iach i mewn i'r cynhwysydd bob amser
 • rhaid cymryd rhagofalon angenrheidiol i gyfyngu ar wrin ac ysgarthion sy'n cwympo ar anifeiliaid a leolir o dan rai eraill pan lwythir cynwysyddion ar ben ei gilydd

Gellir gweld gwybodaeth gyffredinol am ddal, trafod a chludo ar dudalen 20 dogfen Defra: Cod Argymhellion ar gyfer Lles Da Byw: Ieir Bwyta ac Ieir Bridio.

Teithiau masnachol
Rhaid i unrhyw un sy'n cludo dofednod mewn cysylltiad â gweithgarwch economaidd:

 • (ar deithiau dros 65km sy'n cymryd llai nag wyth awr)
 • feddu ar awdurdodiad cludwr taith fer (math 1) a roddwyd gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA)
 • llenwi tystysgrif cludo anifeiliaid (ATC)
 • meddu ar dystysgrif cymhwysedd (ar gyfer gyrwyr neu weinyddion)
 • (ar deithiau dros 65km sy'n cymryd mwy nag wyth awr)
 • meddu ar awdurdodiad cludwr taith hir (math 2) a roddwyd gan APHA
 • meddu ar dystysgrif cymhwysedd (ar gyfer gyrwyr neu weinyddion)
 • llenwi ATC
 • sicrhau bod cynlluniau wrth gefn ar waith yn achos argyfwng

Sylwer: Mae taith yn dechrau o'r lle mae anifeiliaid yn cael eu llwytho am y tro cyntaf ac wedi cael eu lletya am o leiaf 48 awr.

Mae gwybodaeth ychwanegol ar gael yn nogfen Defra Lles Anifeiliaid yn ystod Cludo: Cyngor i gludwyr dofednod.

I gael rhagor o fanylion am y gofynion cyfreithiol yn ymwneud â chludo anifeiliaid, cysylltwch â'ch swyddfa APHA leol.

Cosbau
Mae'n dramgwydd troseddol i fethu â chydymffurfio â'r gofynion hyn. Y gosb uchaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd o garchar.

Sylwer
Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Gorchymyn Lles Anifeiliaid mewn Marchnadoedd 1990
Gorchymyn Lles Anifeiliaid (Cludo) (Cymru) 2007

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw