Iechyd a Lles Anifeiliaid

Amserau siwrnau cludiant anifeiliaid fferm

Os ydych yn cludo anifeiliaid fel rhan o'ch busnes, mae'r gyfraith yn benodol ynghylch hyd y teithiau a'r cerbydau y gellir eu defnyddio

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Wrth gael eu cludo mewn cysylltiad â gweithgarwch economaidd (mewn geiriau eraill busnes neu fasnach) ni ddylid cludo ceffylau (ac eithrio ceffylau cofrestredig*), gwartheg, defaid, geifr a moch am fwy nag wyth awr, oni bai y diwallir y gofynion ychwanegol ar gyfer cerbydau sy'n gwneud teithiau hir. Fodd bynnag, caniateir taith sengl ar y ffordd yn y DU o hyd at 12 awr er mwyn cyrraedd y cyrchfan olaf heb yr angen i'r cerbyd ddiwallu'r darpariaethau ychwanegol sydd eu hangen ar gyfer teithiau hir.

[*Ceffylau domestig cofrestredig yw'r rheini sydd wedi'u cofrestru gyda chymdeithas brîd gydnabyddedig fel y British Horse Database yn Weatherby's. Nid yw 'Ceffylau domestig cofrestredig' yn golygu'r rhai hynny gyda phasbortau ceffyl yn unig.]

Yn y cyrchfan olaf, mae'n rhaid i anifeiliaid gael eu dadlwytho, dyfrio a gorffwys am o leiaf 48 awr. Gall marchnadoedd da byw cymeradwy olygu safleoedd ymadael os yw'r anifeiliaid wedi teithio i'r farchnad am lai na 100 cilometr neu os ydynt wedi body yno am o leiaf chwe awr gyda digon o ddeunydd gorffwys a dwr. Os nad yw hynny'n wir, yna mae'n rhaid ychwanegu'r amser a dreulir yn teithio i'r farchnad at y daith o'r farchnad i sefydlu'r amser ar gyfer y daith.

Diffiniad siwrnai

Mae siwrnai'n golygu'r weithred gyfan o gludo o 'safle ymadael' i 'safle pen y daith', gan gynnwys llwytho yn y safle ymadael, unrhyw drosglwyddo yn ystod y daith, unrhyw ddadlwytho, llety a llwytho sy'n digwydd ar bwyntiau canolog yn y siwrnai, nes i'r holl anifeiliaid gael eu dadlwytho yn safle pen y daith.

'Safle ymadael' yw'r safle y llwythir yr anifail gyntaf i fodd cludo, cyhyd â'i fod wedi cael llety yno am o leiaf 48 awr. Hefyd, gellir ystyried bod marchnadoedd a chanolfannau cynnull a gymeradwyir gan yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn safleoedd ymadael (gweler 'Sut mae marchnad da byw'n effeithio ar amseroedd teithio?' isod). 'Safle pen y daith' yw'r safle ble y dadlwythir anifail o fodd cludo, a ble mae naill ai'n cael llety am o leiaf 48 awr cyn yr amser ymadael neu'n cael ei ladd.

Beth yw'r prif ofynion?

Gwarchodir lles anifeiliaid yn ystod cludiant gan ddeddfwriaeth yr UE ynghylch diogelu anifeliaid tra'n cael eu cludo a gweithrediadau cysylltiedig.

Rhaid i unrhyw unigolyn sy'n cludo anifeiliaid ar siwrneiau o dros 65 cilometr (oddeutu 40 milltir) fel rhan o weithgarwch economaidd ddal awdurdodiad cludydd dilys er mwyn gwneud felly. Mae angen i unrhyw un sy'n cludo gwartheg, defaid, moch, geifr, ceffylau domestig neu ddofednod ar y ffordd am fwy na 65 cilometr ddal tystysgrifau cymhwysedd dilys ar gyfer gyrwyr a gweinyddion cerbydau ffordd hefyd.

Dylai pob unigolyn sy'n mynd ag anifeiliaid ar siwrnai, beth bynnag yw'r hyd, weithredu'r arfer cludo da dilynol drwy'r amser:

  • cynllunir y siwrnai'n dda a chedwir yr amser at y lleiaf
  • archwilir yr anifeiliaiad gan ddiwallu eu hanghenion yn ystod y siwrnai
  • mae'r anifeiliaiad yn ffit i deithio
  • cynllunir, adeiladir a chynhelir y cerbyd a'r cyfleusterau llwytho a dadlwytho er mwyn osgoi anafiadau a dioddefaint
  • mae'r rheini sy'n trafod anifeiliaiad wedi cael hyfforddiant neu maent yn gymwys yn y dasg ac nid ydynt yn defnyddio trais nac unrhyw ddulliau sy'n debygol o achosi ofn, anafiadau na ddioddefaint diangen
  • rhoddir dwr, bwyd a chyfle i orffwys i'r anifeiliaiad fel bo angen, a darperir digon o le ar y llawr a digon o uchder

Beth yw'r amser teithio mwyaf a ganiateir ar gyfer da byw ar y ffordd?

Wyth awr, ac eithrio fel yr amlinellir isod. Mae hyn yn gymwys ar gyfer ceffylau, gwartheg, defaid, geifr a moch.

Ar ben hynny, bydd rhaid i gludwyr anifeiliaid asgwrn cefn sy'n gwneud siwrneiau o dros wyth awr ar y ffordd drefnu i'w cerbydau neu'u cynhwyswyr da byw gael eu harchwilio a'u cymeradwyo yn ôl meini prawf penodol fel systemau yfed ar-gerbyd, systemau awyro a monitro tymheredd. Ble mae cerbydau'n cwrdd â'r holl amodau ychwanegol ac maent wedi'u harchwilio a'u cymeradwyo, gellir estyn amseroedd teithio fel y dangosir yn y ddogfen atodedig:

Amseroedd teithio a chyfnodau gorffwys anifeiliaid a ffemir a cheffylau sydd heb eu cofrestru (PDF 134KB)

Mae darpariaethau eraill yn berthnasol pan mae'r modd cludo'n golygu teithio yn yr awyr neu ar y môr yn gyfan gwbl neu'n rhannol.

Rhanddirymiadau ar gyfer moddion cludo ar y ffordd ar deithiau dan 12 awr

Caniateir siwrnai sengl yn y DU o hyd at 12 awr o hyd parhaol er mwyn cyrraedd safle pen y daith heb yr angen i'r cerbyd gwrdd â'r amodau ychwanegol sydd angen ar gyfer siwrneiau hwy.

Sut mae marchnad da byw'n effeithio ar amseroedd teithio?

Gall marchnadoedd da byw a gymeradwyir gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA), ar ran Llywodraeth Cymru, fod yn safleoedd ymadael os yw'r anifeiliaid y byddir yn eu cludo naill ai:

  • wedi teithio i'r farchnad am lai na 100 cilometr (60 milltir)
    ...neu
  • os ydynt wedi cael llety yn y farchnad â digon o ddeunydd gorwedd, heb eu clymu ac wedi'u dyfrio os yn bosibl, am o leiaf chwe awr

O dan yr amgylchiadau hyn, bydd siwrnai newydd yn cychwyn.

Os yw'r anifeiliaid wedi teithio am dros 100 cilometr (60 milltir) neu maent wedi bod yn y farchnad am lai na chwe awr, yna mae rhaid ychwanegu'r amser ar gyfer teithio i'r farchnad at y siwrnai o'r farchnad er mwyn sefydlu'r amser ar gyfer y siwrnai.

Cosbau

Mae unrhyw unigolyn sy'n torri ar Orchymyn Lles Anifeiliaid (Cludo) (Cymru) 2007 yn cyflawni trosedd yn erbyn Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981. Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Darllen pellach

Am ragor o wybodaeth, gweler adran Cludiant byw: rheoliadau lles gwefan GOV.UK.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Iechyd Anifeiliad 1981

Rheoliad yr UE (CE) Rhif 1/2005 ynghylch diogelu anifeiliaid yn ystod cludiant a gweithrediadau cysylltiedig

Gorchymyn Lles Anifeiliaid (Cludo) (Cymru) 2007 

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Mai 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw