Iechyd a Lles Anifeiliaid

Gwaredu carcasau ac offal ceirw

Er mwyn lleihau'r risg o ledaenu clefyd, ceir gofynion caeth wrth waredu carcasau ceirw (ceirw wedi'u ffermio a rhai gwyllt)

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Mae Rheoliadau Is-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2011 yn cwmpasu gwaredu carcasau ceirw, rhannau ceirw a chynhyrchion sy'n deillio o geirw nas bwriedir i'w bwyta gan bobl. Mae'r Rheoliadau'n gymwys i geirw wedi'u ffermio a rhai gwyllt (yn amodol ar feini prawf penodol).

Mae rheolaethau llym yn bodoli i sicrhau y gwaredir ar sgil-gynhyrchion anifeiliaid yn ddiogel er mwyn lleihau'r risg o haint yn lledaenu.

Clefydau hysbysadwy

 
Os ydych yn meddwl bod clefyd hysbysadwy, yn arbennig TB, wedi achosi afiechyd neu farwolaeth, rhaid i chi adrodd amdano i'ch tîm iechyd anifeiliaid (safonau masnach neu wasanaeth iechyd yr amgylchedd), neu'r Cyfarwyddwr Gweithrediadau Rhanbarthol yn swyddfa leol yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). Dylai carcasau fod ar gael i'w harchwilio gan bost-mortem yn yr achosion hyn. Ystyriwch y posibilrwydd o anthracs bob tro os yw'r farwolaeth yn sydyn a heb esboniad. Peidiwch â chael gwared ar yr anifail nes bod swyddog APHA neu arolygwr iechyd anifeiliaid yn cyfarwyddo i chi wneud felly.

Gwaredu carcasau ac offal ceirw

CEIRW WEDI'U FFERMIO (A GEDWIR O FEWN FFENS GYLCH)

Rheolir gwaredu carcasau ceirw, rhannau o garcasau ceirw, a chynhyrchion o darddiad ceirw gan y Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) 2011 a'u dosbarthir fel deunydd Categori 2.

Mae'r Rheoliadau yn mynnu bod y deunydd hwn yn cael ei gasglu a'i gludo heb oedi gormodol i un o'r dilynol:

 • safle cymeradwy
  - i'w losgi
  - i'w rendro
 • ffatrïoedd technegol
 • 'safle awdurdodedig':
  - at ddibenion diagnostig, addysgol neu ymchwil
  - ar gyfer tacsidermi
  - iard nacer
  - i'w bwydo i anifeiliaid sw a syrcas, ymlusgiaid ac adar hela, cwn o gytiau cydnabyddedig neu gnudoedd cydnabyddedig o fytheiaid, a chynrhon ar gyfer abwyd pysgota

Am ragor o wybodaeth am yr hyn y mae safle cymeradwy, technegol neu 'awdurdodedig' yn ei olygu a ble y gellir dod o hyd i'r rhain, ewch i wefan GOV.UK.

Caniateir claddu neu losgi carcasau yng Nghymru mewn ardaloedd anghysbell penodol yn unig, sef Ynys Dewi, Ynys Byr, Ynys Enlli ac Ynys Echni. Mae gwaredu yn y ffordd hon yn amodol ar reolau caeth a chadw cofnodion.

CEIRW GWYLLT


Mae Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2011 dim ond yn berthnasol i geirw gwyllt os amheuir bod yr anifail wedi'i heintio â chlefyd y gellir ei drosglwyddo i anifeiliaid neu bobl. Os yw hwn yn wir, rhaid ymdrin â'r carcas fel sgil-gynnyrch anifeiliaid risg uchel Categori 1 a'i waredu'n unol â hynny.

Ym mhob achos arall ynghylch ceirw gwyllt sy'n cael eu hela yn eu cynefin naturiol, cyn belled ag y cedwir at arferion hela da, nid yw'r Rheoliadau'n berthnasol a gellir gwaredu perfeddion (coluddion) a rhannau eraill o'r corff yn ddiogel ar y safle. Fodd bynnag, nid oes angen i 'sefydliadau trin anifeiliaid hela cymeradwy' waredu sgil-gynhyrchion anifeiliaid sy'n cael eu creu ar eu safle yn unol â'r Rheoliadau.

Ni ellir claddu perfeddion o unrhyw garw yr amheuir bod clefyd hysbysadwy arno, yn arbennig TB. Bydd rhaid casglu'r deunydd hwn mewn cynhwysydd seliadwy a'i gludo yn ôl i'r safle - er enghraifft, y pantri - i'w archwilio a'i waredu. Os eir â charcasau i bantri, efallai y bydd rheolaethau ychwanegol yn berthnasol, yn dibynnu ar faint o drin pellach sy'n digwydd.

Rhaid i geirw gwyllt, yr amheuir eu bod wedi'u heintio â chlefyd y gellir ei drosglwyddo i bobl neu anifeiliaid, gael eu gwaredu fel sgil-gynhyrchion anifeiliaid drwy naill ai:

 • rendro mewn safle cymeradwy
  ...neu
 • corfflosgi'n llwyr mewn llosgydd cymeradwy

Cludo carcasau a/neu rannau ceirw


Rhaid i sgil-gynhyrchion anifeiliaid gael eu casglu, adnabod a'u gwaredu heb oedi gormodol, er mwyn atal risgiau rhag codi ynghylch iechyd y cyhoedd ac anifeiliaid.

Rhaid cludo sgil-gynhyrchion anifeiliaid mewn deunydd pacio newydd seliedig, neu gynhwysyddion neu gerbydau diddos dan orchudd

Dylai cynhwysyddion fod yn rhai neilltuol i'w defnyddio ar gyfer categorïau penodol o sgil-gynhyrchion anifeiliaid . Os nad ydynt, rhaid eu glanhau a'u diheintio ar ôl pob defnydd er mwyn atal traws-heintio

Rhaid i sgil-gynhyrchion anifeiliaid gael eu hadnabod yn unol â Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2011:

 • rhaid labelu deunydd categori 1 fel 'ar gyfer gwaredu'n unig'
 • rhaid labelu deunydd categori 2 fel 'ddim yn addas i'w fwyta gan anifeiliaid' (ag eithriadau cyfyng)

Dogfennau gofynnol


Rhaid i'r unigolyn sy'n anfon y sgil-gynnyrch anifail gadw cofnod o bob anfoniad, a rhaid sicrhau bod dogfennau adnabod yn mynd gyda'r sgil-gynnyrch yn ystod ei daith. Rhaid i'r anfonwr/cludwr a'r derbynnydd gadw'r fath gofnodion a dogfennau am ddwy flynedd, a rhaid iddynt ddangos:

 • enw a chyfeiriad y daeth ohono
 • enw a chyfeiriad y cludydd
 • enw a chyfeiriad y cyrchfan
 • maint a disgrifiad
 • dyddiad cludo
 • llofnod yr unigolyn sy'n gyfrifol ac enw wedi'i brintio

Os cynhyrchir y ddogfen gan yr anfonwr, dylai gael ei llofnodi gan yr anfonwr. Os cynhyrchir y ddogfen gan y cludwr, dylai gael ei llofnodi gan y cludwr. Rhaid i bob symudiad o sgil-gynhyrchion anifeiliaid a chynhyrchion deilliedig gynnwys prif gopi'r ddogfen fasnachol, y mae'n rhaid ei adael yn safle'r cyrchfan. Mae'r safle y daeth ohono a'r cludwr yn cadw copi.

Am wybodaeth ychwanegol, gweler cyhoeddiad yr Asiantaeth Safonau Bwyd Canllaw i Anifeiliaid Hela Gwyllt, sef canllaw i'r rheoliadau hylendid i bobl sy'n saethu anifeiliaid hela gwyllt a'u cyflenwi mewn-ffwr neu mewn-plu, neu fel meintiau bach o gig anifeiliaid hela gwyllt.

Cosbau


Mae'n drosedd i beidio â chydymffurfio ag unrhyw ddarpariaeth o'r gyfraith. Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol


Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1069/2009 sy'n pennu rheolau iechyd ynghylch sgil-gynhyrchion anifeiliaid a chynnyrch sy'n deillio ohonynt na fwriedir iddynt gael eu bwyta gan bobl (Rheoliad sgil-gynhyrchion anifeiliaid)

Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2011

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Mai 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw