Iechyd a Lles Anifeiliaid

Cerbydau cludo da byw

Mae'n rhaid i gerbydau a ddefnyddir i gludo anifeiliaid gwrdd â gofynion penodol i warchod yr anifeiliaid sy'n cael eu cludo

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Mae'n ofynnol i gerbydau sy'n cludo anifeiliaid gael eu dylunio, adeiladu, cynnal a gweithredu er mwyn osgoi anafiadau a dioddefaint, a sicrhau diogelwch yr anifeiliaid a gludir ynddynt. Mae'r gofynion hyn yn berthnasol i gludo anifeiliaid ar y ffyrdd, rheilffyrdd, môr ac yn yr awyr.

Mae'r ddeddfwriaeth yn berthnasol i bobl sy'n cludo anifeiliaid asgwrn-cefn byw - sy'n cynnwys da byw fferm (gwartheg, defaid, moch, geifr, ceirw a cheffylau) - mewn cysylltiad â gweithgarwch economaidd (mewn geiriau eraill, busnes neu fasnach).

Prif ofynion

Gwarchodir lles anifeiliaid wrth eu cludo gan Reoliad yr UE (EC) Rhif 1/2005 ynghylch gwarchod anifeiliaid wrth eu cludo ac yn ystod gwaith cysylltiedig . Cyflwynir hwn i'r gyfraith yng Nghymru gan Orchymyn Lles Anifeiliaid (Cludo) (Cymru) 2007. Mae'r gyfraith yn mynnu bod cerbydau a chyfleusterau llwytho / dadlwytho yn cael eu dylunio, adeiladu, cynnal a gweithredu fel y maent yn:

  • osgoi niwed a dioddefaint, a sicrhau diogelwch yr anifeiliaid
  • gwarchod yr anifeiliaid rhag tywydd gwael, tymereddau eithafol a newidiadau anffafriol o ran amodau hinsawdd
  • cael eu glanhau a'u diheintio
  • atal yr anifeiliaid rhag dianc neu syrthio allan a bod yn gallu gwrthsefyll pwysau symudiadau
  • darparu rhwystrau er mwyn atal syrthio wrth lwytho neu ddadlwytho
  • sicrhau y gellir cynnal ansawdd a maint yr aer sy'n briodol i'r rhywogaeth a gludir
  • darparu mynediad i'r anifeiliaid i ganiatáu iddynt gael eu harchwilio a'u gofalu amdanynt
  • cyflwyno wyneb llawr gwrthlithro
  • cyflwyno wyneb llawr sy'n lleihau gollyngiad o wrin neu ysgarthion
  • darparu modd goleuo sy'n ddigonol ar gyfer archwilio a gofalu am yr anifeiliaid wrth eu cludo ac wrth eu llwytho / dadlwytho

Rhaid darparu digon o le y tu mewn i gerbydran yr anifeiliaid ac ar bob un o'i lefelau; mae hyn i sicrhau bod digon o awyru uwchben yr anifeiliaid pan maent yn sefyll yn eu hystum naturiol, heb rwystro eu symudiadau naturiol o gwbl.

Rhaid darparu digon o awyru i sicrhau y cwrddir yn llawn ag anghenion yr anifeiliaid.

Rhaid defnyddio paredau lle bo angen i ddarparu cymorth, neu i atal symudiadau gormodol o anifeiliaid wrth eu cludo, a phan y'i defnyddir, rhaid iddynt gael eu lleoli i atal niwed neu ddioddefaint diangen. Dylai paredau fod wedi'u hadeiladu'n anhyblyg ac yn ddigon cryf i wrthsefyll pwysau'r anifeiliaid sy'n cael eu cludo. Hefyd, dylent fod wedi'u hadeiladu a'u lleoli fel nad ydynt yn ymyrryd â'r awyru a bod â ffitiadau a gynllunir i'w gweithredu'n gyflym a hawdd.

Bydd cerbydau a ddefnyddir i gludo da byw wedi'u marcio'n glir ac yn weladwy gydag arwyddion yn dangos presenoldeb anifeiliaid byw.

Bydd gan gerbydau gyfarpar addas ar gyfer llwytho a dadlwytho.

Ni fydd rampiau'n serthach nag ongl o 20 gradd (36,4% tua'r llorwedd) ar gyfer moch, lloi a cheffylau; ac ongl o 26 gradd (50% tua'r llorwedd) ar gyfer defaid a gwartheg heblaw am loi.

Lle mae'r llethr yn serthach na 10 gradd (17,6% tua'r llorwedd) bydd rampiau wedi'u ffitio gyda system, fel estyll troed, sy'n sicrhau bod yr anifeiliaid yn dringo neu fynd i lawr heb risgiau nag anawsterau.

Rhaid i blatfformau codi a lloriau uwch fod â rhwystrau diogelwch fel yr atelir anifeiliaid rhag syrthio neu ddianc yn ystod gweithrediadau llwytho a dadlwytho.

Rhaid gwneud darpariaeth addas fel y gellir clymu anifeiliaid at y tu mewn i'r cerbyd wrth eu cludo; fodd bynnag, mae'n rhaid peidio â chlymu anifeiliaid wrth y cyrn, cyrn carw, coesau neu gylchoedd trwyn. Rhaid i raffau neu atodiadau eraill fod yn ddigon cryf i beidio â thorri a dylent gael eu dylunio i gael gwared ar y perygl o dagu neu anafu; hefyd, rhaid iddynt fod yn ddigon hir i ganiatáu i'r anifail orwedd i lawr a bwyta ac yfed, yn ôl yr angen. Dylai fod yn bosibl rhyddhau ffitiadau'n gyflym.

Mae gofynion ychwanegol yn berthnasol i gerbydau sy'n cludo da byw am fwy nag wyth awr. Hefyd, mae'n rhaid i'r fath gerbydau gael eu harchwilio a chymeradwyo gan gorff a gymeradwyir gan yr awdurdod cymwys (mae rhestr o gyrff ardystio ar gael ar wefan Lywodraeth Cymru).

Ymhellach, mae gofynion adeiladu yn berthnasol i gludo anifeiliaid yn yr awyr, ar y môr ac ar reilffyrdd.  Mae rhagor o wybodaeth am les wrth gludo, yn ymwneud â'r gofynion hyn ar gael ar wefan GOV.UK.

Cosbau

Mae unrhyw unigolyn sy'n torri ar Orchymyn Lles Anifeiliaid (Cludiant) (Cymru) 2007 yn cyflawni trosedd yn erbyn Deddf Iechyd Anifeiliaid 1981. Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar. 

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Iechyd Anifeiliaid1981

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1/2005ynghylch gwarchod anifeiliaid wrth eu cludo ac yn ystod gwaith cysylltiedig

Gorchymyn Lles Anifeiliaid (Cludiant) (Cymru) 2007

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Ebrill 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw