Iechyd a Lles Anifeiliaid

Glanhau a diheintio cerbydau

Dysgu mwy am sut mae glanhau a diheintio cerbydau sy'n cael eu defnyddio i gludo da byw yn lleihau'r risg o drosglwyddo clefydau

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Dan Orchymyn Cludo Anifeiliaid (Glanhau a Diheintio) (Cymru) (Rhif 3) 2003, rhaid glanhau a diheintio pob cerbyd a ddefnyddir i gludo gwartheg, defaid, geifr, moch, ceirw, colomennod rasio, ceffylau a dofednod* cyn cael eu llwytho.

[*Mae dofednod yn golygu: ffowls domestig, tyrcïod, gwyddau, hwyaid, ieir gini, soflieir, colomennod, ffesantod, petris a ratidau (os ydynt yn cael eu magu neu eu cadw mewn caethiwed ar gyfer bridio, cynhyrchu cig neu wyau i'w bwyta, neu ar gyfer ail-stocio cyflenwadau o adar hela).]

Hefyd, rhaid i gerbydau, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, gael eu glanhau a'u diheintio â diheintydd cymeradwy ar ôl dadlwytho a chyn cael eu defnyddio eto, a phob tro heb fod yn hwyrach na 24 awr ar ôl gorffen y daith - ac eithrio dan amgylchiadau cyfyng.

Lefel y glanhau a'r diheintio

Dylai'r holl lanhau a diheintio cael ei wneud er mwyn gostwng y trosglwyddiad o afiechyd, cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol.

Dull o lanhau

Dylai glanhau olygu cael gwared ar:

 • unrhyw fwydydd mae'r anifeiliaid wedi cael atynt
 • deunydd gwely
 • ysgarthion ac unrhyw ddeunydd arall sy'n deillio o anifeiliaid
 • mwd ac unrhyw ddifwynwyr eraill

gan ddefnyddio dulliau priodol, ac yna glanhau gyda dêr, stêm neu, ble mae'n briodol, cemegau, tan ei fod yn rhydd o faw. Rhaid i olwynion, gardiau olwynion a bwâu olwynion dderbyn sylw neilltuol.

Diheintio ar ôl glanhau

Ar ôl i'r glanhau cael ei gwblhau, rhaid diheintio unrhyw beth sydd angen ei ddiheintio (gan ddefnyddio 'diheintydd cymeradwy'). Diheintydd cymeradwy yw un a gymeradwyir i'w ddefnyddio o fewn yr UE ar gyfer rhai clefydau penodedig dan Orchymyn Clefydau Anifeiliaid (Diheintyddion a Gymeradwywyd) 2007. Mae gan Lywodraeth Cymru restr gyfredol o'r diheintyddion cymeradwy a'u cyfraddau gwanedu cymeradwy at ddefnydd statudol.

Cael gwared ar ddeunydd ar ôl glanhau

Rhaid i bob deunydd sy'n cael ei waredu o gerbydau ar ôl glanhau gael ei (ac eithrio ble mae deddfwriaeth arall yn gymwys):

 •  ddinistrio
 •  trin i gael gwared ar y perygl o drosglwyddo afiechydon
 •  gwaredu yn y fath fodd fel bod anifeiliaid ddim yn gallu cael mynediad ato

Mae hyn yn cynnwys bwydydd mae anifeiliaid wedi cael mynediad atynt, sbwriel, carthion, deunyddiau eraill sy'n tarddu o anifeiliaid a difwynwyr eraill a symudir o'r modd trafnidiaeth.

Dulliau o drafnidiaeth yn gadael lladd-dy neu safleoedd gwerthu (marchnadoedd)

Os bod cerbyd:

(a) wedi cael ei ddefnyddio i gludo stoc i ladd-dy neu safleoedd gwerthu (marchnad)

ac

(b) yn mynd i adael yn wag heb gael ei lanhau neu ddiheintio (heblaw am fel rhan o siwrnai gwennol)

...rhaid i'r gyrrwr, cyn gadael y safle, roi datganiad ysgrifenedig i feddiannwr y lladd-dy/marchnad, sy'n nodi ble fydd y glanhau a'r diheintio yn digwydd. Mae datganiad enghreifftiol ar gael ar wefan GOV.UK.

Eithriadau i'r Rheoliadau

 • teithiau a wneir o fewn menter ffermio sengl dan un berchnogaeth
 • os ydych yn defnyddio'ch cerbyd yn unig ar ddiwrnod sengl, i gludo'r anifeiliaid uchod rhwng yr un dau bwynt (heblaw am ddau safle gwerthu), nid oes angen glanhau a diheintio rhwng pob llwyth; fodd bynnag, rhaid ei lanhau a'i ddiheintio cyn taith gyntaf a thaith olaf y diwrnod
 • cludo anifeiliaid i sioeau da byw o'r safleoedd gwreiddiol a dychwelyd cyhyd â nad yw'r cerbyd yn gadael y sioe cyn y daith ddychwelyd a dim ond yr un anifeiliaid sy'n cael eu cludo i'r sioe ac oddi wrthi
 • dadlwytho anifeiliaid i'w bwydo neu i'w dyfrio'n unig neu at ddiben dros dro arall ac yna'u hail-lwytho yn ystod taith

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Gorchymyn Cludo Anifeiliaid (Glanhau a Diheintio) (Cymru) (Rhif 3) 2003

Gorchymyn Clefydau Anifeiliaid (Diheintyddion a Gymeradwywyd) (Cymru) 2007

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Ebrill 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw