Iechyd a Lles Anifeiliaid

Manwerthu bwyd anifeiliaid anwes

Yn ôl y gyfraith, mae'n angenrheidiol eich bod yn labelu unrhyw fwyd anifeiliaid anwes y byddwch yn ei werthu gyda gwybodaeth benodol

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru
Mae'r canllaw hwn yn trafod labelu unrhyw fath o fwyd anifeiliaid anwes cyfansawdd neu barod a werthir naill ai'n rhydd (o finiau, hoprau neu arddangosfeydd adwerthu swmp eraill) neu mewn pecynnau bychan a baratoir gennych trwy rannu pecynnau mwy.

Os byddwch yn prynu bwyd anifeiliaid anwes mewn cynwysyddion neu becynnau sydd wedi'u pacio'n barod ac yna'n eu cynnig i'w gwerthu, dylai'r rhain fod wedi'u labelu eisoes gan y gwneuthurwr neu'r cyflenwr.

Rhaid i fwydydd anifeiliaid anwes fod wedi'u labelu yn unol â'r gofynion labelu gorfodol, cyfeirir atynt weithiau fel 'datganiad statudol'.

Beth yw bwyd cyfansawdd anifeiliaid anwes?
Bwyd cyfansawdd anifeiliaid anwes yw cynnyrch sy'n cynnwys cymysgedd o ddau gynhwysyn o leiaf (gydag ychwanegion neu hebddynt), fel arfer ar ffurf cymysgedd bras, ciblau/bisgedi, neu fel bwyd gwlyb mewn tuniau neu godau.

Labelu
Mae'n rhaid labelu'r bwyd anifeiliaid anwes â 'datganiad statudol' sy'n cynnwys gofynion labelu gorfodol cyffredinol a gofynion labelu gorfodol penodol.

Gofynion labelu gorfodol cyffredinol: 

 • math o fwyd - er enghraifft, 'deunydd bwyd', 'bwyd cyflawn', 'bwyd cyflenwol'. Yn achos anifeiliaid anwes ac eithrio cathod a chwn, gellir defnyddio 'bwyd cyfansawdd' yn lle'r dynodiad 'bwyd cyflawn' neu 'fwyd cyflenwol'. Caniateir y dynodiad 'bwyd anifeiliaid anwes' hefyd
 • enw neu enw busnes a chyfeiriad gweithredwr y busnes bwyd sy'n gyfrifol am y labelu
 • rhif cymeradwyaeth y sefydliad os yw ar gael
 • rhif swp neu gyfeirnod
 • pwysau net
 • rhestr o ychwanegion bwyd, yn dilyn y pennawd 'ychwanegion'
 • cynnwys lleithder os yw'n fwy na 14%

Gofynion labelu gorfodol penodol: 

 • rhywogaethau neu gategorïau'r anifeiliaid y bwriedir y bwyd cyfansawdd ar eu cyfer
 • cyfarwyddiadau ar gyfer defnydd priodol yn dangos pwrpas arfaethedig y bwyd e.e. cyfanswm dyddiol fesul anifail, neu ganran cyfanswm y dogn dyddiol
 • mewn achosion lle nad yw'r cynhyrchwr yn gyfrifol am y labelu: enw a chyfeiriad y gwneuthurwr neu rif adnabod
 • oes storio leiaf: 'defnyddiwch cyn…' wedi'i ddilyn gan y dyddiad DD/MM/BB yn achos bwyd hynod ddarfodus, 'ar ei orau cyn…' wedi'i ddilyn gan y dyddiad DD/MM/BB yn achos bwyd arall
 • rhestr o ddeunyddiau bwyd mewn trefn ddisgynnol yn ôl eu pwysau ar sail cynnwys y lleithder o dan y pennawd 'Cyfansoddiad'
 • yn achos anifeiliaid anwes, gellir defnyddio enw categori yn lle enw penodol deunydd bwyd - mae rhestr o gategorïau wedi'i phennu gan y Comisiwn Ewropeaidd (gweler y ddolen isod i'r cod arfer da labelu bwyd anifeiliaid anwes)
 • os rhoddir pwyslais arbennig ar ddeunydd bwyd ar y label (er enghraifft, trwy eiriau, lluniau neu raffeg), bydd rhaid dangos yr enw a'r pwysau canrannol
 • gellir defnyddio datganiadau gorfodol protein amrwd, olewau a brasterau amrwd, ffibr amrwd a lludw amrwd o dan y pennawd 'cyfansoddion dadansoddol' neu, yn lle hynny, a heb effeithio ar y dadansoddiad o fwyd anifeiliaid anwes, gellir defnyddio'r ymadroddion 'protein', 'cynnwys braster' a 'gweddillion wedi'u llosgi / mater anorganig' yn ôl eu trefn
 • mae'n rhaid i wneuthurwyr bwyd anifeiliaid anwes ddarparu manylion cyswllt - er enghraifft, rhif ffôn am ddim neu ddull arall o gyfathrebu i brynwyr sy'n dymuno cael gwybodaeth am ychwanegion bwyd a deunyddiau bwyd o fewn categori

Mae'r cyngor a gynhwysir yn y daflen hon yn nodi'r wybodaeth y mae'n rhaid ei chynnwys ar unrhyw labeli bwyd anifeiliaid anwes. Gellir darparu unrhyw wybodaeth ddewisol ychwanegol hefyd. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi annog datblygu dau god arfer labelu da ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd gyfan (un ar gyfer bwyd anifeiliaid anwes ac un ar gyfer bwyd cyfansawdd ar gyfer anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd), a dylid cyfeirio at y rhain fel canllaw i gynorthwyo wrth gydymffurfio â gofynion labelu.

Dylid nodi er bod y cod arfer labelu da o ran bwyd cyfansawdd ar gyfer anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd wedi'i baratoi, nid yw'r Undeb Ewropeaidd wedi cytuno arno eto oherwydd nid yw mater yn ymwneud â labelu ychwanegion mewn porthiant wedi'i ddatrys eto.

Cyflwyniad labeli
Os bydd bwyd anifeiliaid anwes yn cyrraedd mewn pecyn neu gynhwysydd, dylai manylion y label, y cyfeirir atynt hefyd fel datganiad statudol, gael eu cynnwys naill ai'n uniongyrchol ar y cynhwysydd neu ar label sydd ynghlwm wrtho (yn amodol ar eithriadau bychan). Lle y bydd y deunydd yn cyrraedd mewn swmp, gellir darparu'r wybodaeth mewn dogfennau cysylltiedig.

Mae rhaid nodi'r datganiad statudol mewn modd amlwg, darllenadwy ac annileadwy ac yn Saesneg (yn amodol ar ddeddfwriaeth). Mae rhaid i'r manylion fod yn rhwydd eu hadnabod a heb eu cuddio gan unrhyw wybodaeth arall. Ni ddylai label a chyflwyniad y cynnyrch gamarwain y defnyddiwr ynghylch natur, dull gweithgynhyrchu, pwysau, gwydnwch, cyfansoddiad a rhywogaeth yr anifeiliaid y mae'r bwyd wedi'i fwriadu ar eu cyfer.

Wrth werthu bwyd anifeiliaid anwes yn rhydd o finiau neu hoprau, mae'n rhaid arddangos y datganiad statudol mewn lle amlwg, naill ai wedi'i gysylltu wrth y bin neu gyda'r bwyd mewn modd sy'n dangos yn eglur i ba gynnyrch y mae'n perthyn. Os byddwch yn paratoi cynwysyddion wedi'u pacio'n barod sy'n pwyso llai nag 20kg i'w gwerthu'n uniongyrchol i ddefnyddwyr, gellir defnyddio hysbysiad arddangos tebyg.

Yn achos nwyddau eraill wedi'u pacio'n barod, mae'n rhaid i chi farcio pob pecyn â datganiad statudol sy'n cynnwys y manylion labelu gofynnol. Fodd bynnag, yn achos bwyd anifeiliaid anwes 'aml-becyn' (megis un pecyn â nifer o gynwysyddion y mae pwysau llawn y pecyn hyd at 10kg), gellir rhoi'r datganiad statudol ar y pecyn allanol yn unig yn hytrach nag ar bob cynhwysydd.

Lle y gwerthir bwyd yn rhydd, mae'n rhaid cymryd gofal i sicrhau bod unrhyw ddyddiadau 'defnyddiwch cyn' neu 'ar ei orau cyn' a rhifau swp yn cael eu diweddaru pan ychwanegir stoc newydd. Hefyd, mae'n rhaid ystyried cylchdroi stoc yn effeithlon ac yn effeithiol er mwyn sicrhau cywirdeb y wybodaeth a roddir yn y datganiad statudol.

Cynhyrchu eich bwydydd anifeiliaid anwes eich hun
Os ydych yn cynhyrchu neu'n cymysgu'ch bwydydd anifeiliaid anwes eich hun i'w gwerthu, cysylltwch â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol am wybodaeth ychwanegol. Mae cynhyrchu eich bwyd anifeiliaid anwes eich hun yn gofyn am gofrestru o flaen llaw a/neu gymeradwyaeth eich awdurdod lleol. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau cynhyrchu bwyd anifeiliaid anwes mewn tai domestig. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y ddogfen 'Cynhyrchu eich bwydydd anifeiliaid anwes eich hun' ac ar y dudalen 'Defnyddio sgil-gynhyrchion anifeiliaid i wneud bwydydd anifeiliaid anwes' ar y wefan GOV.UK.

Cosbau
Mae methu â chydymffurfio â'r gofynion hyn yn dramgwydd troseddol. Y gosb uchaf yn dilyn collfarn yw dirwy ddiderfyn a/neu ddwy flynedd o garchar.

Sylwer
Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliad (EC) Rhif 767/2009 yr Undeb Ewropeaidd ynghylch marchnata a defnyddio porthiant

Mae Rheoliad (EC) Rhif 1069/2009 yr Undeb Ewropeaidd yn amlinellu rheolau iechyd mewn perthynas â sgil-gynhyrchion anifeiliaid a chynhyrchion deilliadol na fwriedir i bobl eu bwyta

Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Cymru) 2010

Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2011

Mae Rheoliad (EU) Rhif 142/2011 yr Undeb Ewropeaidd yn gweithredu Rheoliad (EC) Rhif 1069/2009 a Chyfarwyddeb y Cyngor 97/78/EC

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw