Hawliau Defnyddwyr

Rheolaethau bwyd anifeiliaid a bwyd sy'n cael ei fewnforio

Deall yr hyn sy'n ofynnol gennych os ydych yn mewnforio bwyd anifeiliaid neu fwyd o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig

Yn y canllaw

Mae'r canllaw hwn ar gyfer Cymru

At ddibenion rheolaethau bwyd anifeiliaid a bwyd sy'n cael ei fewnforio, caiff bwyd anifeiliaid a bwyd ei ddosbarthu fel naill ai cynnyrch sy'n dod o anifeiliaid (POAO) neu fwyd anifeiliaid / bwyd nad yw'n dod o anifeiliaid (FNAO). Ceir rheolaethau deddfwriaethol gwahanol ar gyfer bwyd anifeiliaid a bwyd sy'n dod i mewn i'r Deyrnas Unedig, yn dibynnu ar ba un a yw'n dod o wlad yn yr Undeb Ewropeaidd neu drydedd wlad (hynny yw, gwlad nad yw'n rhan o'r Undeb Ewropeaidd). Mae mewnforion personol yn ddarostyngedig i reolaethau ar wahân, ni waeth o ble y deuant.

Mae'n rhaid i bob mewnforiwr gael ei adnabod, ei gofrestru neu ei gymeradwyo'n weithredwr busnes bwyd anifeiliaid / bwyd (FeBO / FBO) ac, fel y cyfryw, ei gynnwys mewn rheolaethau swyddogol.

Cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid (POAO)

Mae POAO yn cynnwys, er enghraifft, cig ffres, cynhyrchion cig, paratoadau cig, cynhyrchion llaeth, cynhyrchion pysgodfa, pysgod cregyn, cynhyrchion wy, mêl, malwod, pryfed a blawd pysgod a ddefnyddir mewn bwyd anifeiliaid.

Mae POAO a fewnforiwyd yn debygol o fod yn anghyfreithlon os nad ydynt yn cael eu cyflwyno i arolygfa ffin (BIP) er mwyn i reolaethau swyddogol gael eu cynnal a/neu os nad ydynt yn cydymffurfio â gofynion iechyd cyhoeddus neu anifeiliaid – er enghraifft, trwy fod wedi'u difwyno â gweddillion milfeddygol.

Bwyd anifeiliaid / bwyd nad yw'n dod o anifeiliaid (FNAO)

Mae FNAO yn cynnwys yr holl gynhyrchion neu ddeunyddiau eraill nad ydynt yn perthyn i'r categori POAO. Gall mewnforion rhai FNAO ‘risg uwch' ddod i mewn i'r Deyrnas Unedig trwy borthladdoedd a meysydd awyr penodol yn unig sydd wedi'u cymeradwyo'n fannau cyrraedd dynodedig (DPE), lle y cynhelir rheolaethau swyddogol. Mewn ffordd debyg, gall rhai FNAO sy'n ddarostyngedig i fesurau diogelu ddod i mewn i'r Deyrnas Unedig trwy fannau mewnforio dynodedig (DPI) yn unig. Cynnyrch ‘risg uwch' yw bwyd anifeiliaid neu fwyd sydd naill ai'n risg hysbys neu'n risg sy'n dod i'r amlwg i iechyd anifeiliaid neu'r cyhoedd.

Mae manylion cynhyrchion risg uchel o'r fath ar gael ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Crynodeb o reolaethau mewnforio

Er bod y rhan fwyaf o fwyd anifeiliaid a bwyd sy'n cael ei fewnforio i'r wlad hon yn berffaith gyfreithlon, iachus a diogel, mae'n bwysig bod rheolaethau swyddogol effeithiol ar waith i sicrhau bod defnyddwyr a busnesau'n cael eu diogelu rhag cynhyrchion difwynedig, arferion masnachu annheg a thwyll.

Gall bwyd anifeiliaid neu fwyd a gynhyrchir yn gyfreithlon gan un o aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd gael ei allforio'n rhydd i aelod-wladwriaethau eraill heb i unrhyw archwiliadau penodol gael eu cynnal yn y porthladdoedd. Mewn ffordd debyg, gall bwyd anifeiliaid neu fwyd sy'n cael ei fewnforio'n gyfreithlon o drydedd wlad i aelod-wladwriaeth gael ei ddosbarthu'n rhydd ledled yr Undeb Ewropeaidd heb archwiliadau ychwanegol. Dyma egwyddor yr Undeb Ewropeaidd fel undeb tollau sy'n caniatáu i fasnach o fewn yr Undeb Ewropeaidd fod yn rhydd rhag archwiliadau ar y pwynt mynediad.

POAO sy'n cael eu mewnforio o drydydd gwledydd sy'n ddarostyngedig i'r rheolaethau llymaf. Gall y rhain gael eu mewnforio o drydydd gwledydd cymeradwy yn unig a, chyda rhai eithriadau – er enghraifft, mêl – o sefydliad cymeradwy. Mae'n rhaid iddynt fod â thystysgrifau iechyd a lofnodwyd gan ‘awdurdod cymwys canolog' perthnasol y drydedd wlad i gadarnhau eu bod wedi'u cynhyrchu yn unol â safonau sy'n cyfateb i'r rhai hynny yn yr Undeb Ewropeaidd, a gellir eu mewnforio trwy BIP gymeradwy yn unig lle y bydd y bwyd anifeiliaid neu'r bwyd yn destun archwiliadau milfeddygol gan y swyddog awdurdodedig priodol. Pan fydd yr archwiliadau hyn wedi'u cwblhau, rhoddir 'dogfen mynediad milfeddygol gyffredin' (CVED) (PDF 200KB), y mae'n rhaid iddi fynd gyda'r bwyd anifeiliaid neu'r bwyd i'r cyrchfan mewndirol cyntaf.

Nid yw FNAO yn ddarostyngedig i'r un lefel o reolaethau mewnforio. Fodd bynnag, gall rhai mathau o FNAO ‘risg uchel' o drydydd gwledydd gael eu mewnforio i'r Undeb Ewropeaidd trwy DPE neu DPI yn unig, ac mae'n bosibl y bydd yn rhaid iddynt fod â thystysgrifau iechyd a dadansoddol. Pan fydd y bwyd anifeiliaid neu'r bwyd wedi bod yn destun rheolaethau swyddogol, rhoddir 'dogfen mynediad gyffredin' (CED) (PDF 72KB), y mae'n rhaid iddi fynd gyda'r bwyd i'r cyrchfan mewndirol cyntaf.

Mae mewnforion personol POAO ac FNAO o drydydd gwledydd yn ddarostyngedig i reolaethau llym, ac mae mewnforion cig a chynnyrch llaeth o'r gwledydd hyn wedi'u gwahardd. Mae rhagor o fanylion ynglyn â mewnforion personol ar gael ar y wefan GOV.UK.

Cynrychiolwyr trydydd gwledydd (nad ydynt yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd)

Mae Rheoliad (EC) Rhif 183/2005 yr Undeb Ewropeaidd, sef Gosod gofynion ar gyfer hylendid bwyd anifeiliaid, yn mynnu, ymhlith pethau eraill, bod sefydliadau busnes bwyd anifeiliaid wedi'u cofrestru neu gymeradwyo yn eu tiriogaethau eu hunain. Fodd bynnag, mae'r Rheoliad hefyd yn mynnu bod gan sefydliadau bwyd anifeiliaid mewn trydedd wlad, sy'n mewnforio i'r Undeb Ewropeaidd, gynrychiolydd yn yr Undeb Ewropeaidd. Er enghraifft, gallai hwn fod yn fewnforiwr bwyd anifeiliaid, wedi'i leoli yn y Deyrnas Unedig, sydd wedi sicrhau hawliau gwerthu unigol ar gyfer bwyd anifeiliaid penodol.

Un cynrychiolydd yn unig yn yr Undeb Ewropeaidd sydd ei angen ar bob sefydliad trydedd wlad. Felly, mae'n bosibl y gallai'r sefydliad trydedd wlad fod wedi penodi cynrychiolydd yn flaenorol mewn aelod-wladwriaeth arall. Dylai gweithredwyr busnes bwyd anifeiliaid yn y Deyrnas Unedig ganfod ai dyma'r achos ac, os na, dylent gael y manylion sy'n angenrheidiol i lenwi'r ffurflen datganiad enghreifftiol yn llawn.

Mae rhagor o wybodaeth yn ymwneud â chynrychiolwyr sefydliad bwyd anifeiliaid trydedd wlad ar gael ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Dylai cynrychiolwyr gyflwyno eu cais i awdurdod yr aelod-wladwriaeth y maent wedi'u lleoli ynddi. Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yw'r awdurdod hwn yn y Deyrnas Unedig.

Mae'r rhestr o gynrychiolwyr trydedd wlad yn cael ei diweddaru'n barhaus a gellir dod o hyd iddi ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Fframwaith deddfwriaethol

Mae'r fframwaith deddfwriaethol sy'n ymdrin â mewnforio bwyd anifeiliaid a bwyd yn gymhleth, ond mae'n rhaid i fewnforwyr ei ddeall. Efallai mai'r ffordd orau o'i ystyried yw o ran natur a tharddiad y cynnyrch neu'r deunydd dan sylw.

BWYD ANIFEILIAID A BWYD SY'N CAEL EI FEWNFORIO O FEWN YR UNDEB EWROPEAIDD

Mae bwyd anifeiliaid a bwyd sy'n tarddu o aelod-wladwriaeth arall yn ddarostyngedig i'r un mesurau diogelu a rheolaethau deddfwriaethol â bwyd anifeiliaid neu fwyd a gynhyrchir yn Y Deyrnas Unedig. Dylai'r cyfryw fwyd anifeiliaid neu fwyd fod yn ddiogel fel y'i diffinnir yn Rheoliad (EC) Rhif 178/2002 yr Undeb Ewropeaidd, sef Gosod egwyddorion a gofynion cyffredinol cyfraith bwyd, sefydlu'r Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewropeaidd a gosod gweithdrefnau mewn materion diogelwch bwyd, dylai gael ei labelu yn unol â Chyfarwyddeb 2000/13/EC yr Undeb Ewropeaidd, sef Labelu, cyflwyno a hysbysebu bwydydd, neu Reoliad (EC) Rhif 767/2009 yr Undeb Ewropeaidd, sef Marchnata a defnyddio bwyd anifeiliaid, a dylai fod wedi cael ei drin a'i drafod yn unol â'r rheoliadau hylendid sy'n ymwneud â bwyd anifeiliaid a bwyd (gweler ‘Deddfwriaeth berthnasol' isod).

BWYD ANIFEILIAID A BWYD SY'N CAEL EI FEWNFORIO O DRYDYDD GWLEDYDD – POAO

Gellir mewnforio POAO i'r Undeb Ewropeaidd dim ond yn unol â Chyfarwyddeb 97/78/EC yr Undeb Ewropeaidd, sef Gosod yr egwyddorion sy'n rheoli trefnu archwiliadau milfeddygol ar gynhyrchion sy'n dod i mewn i'r Gymuned o drydydd gwledydd. Mae'r Gyfarwyddeb hon yn amlinellu'r gofynion ar gyfer archwiliadau milfeddygol a rhoi Dogfennau Mynediad Milfeddygol Cyffredin (CVEDs). O dan Reoliad (EC) Rhif 882/2004 yr Undeb Ewropeaidd, sef Rheolaethau swyddogol a gyflawnir i sicrhau gwirio cydymffurfiaeth â chyfraith bwyd anifeiliaid a bwyd, a rheolau iechyd anifeiliaid a lles anifeiliaid, yr awdurdod lleol neu'r awdurdod bwyd yw'r awdurdod cymwys dynodedig mewn perthynas â gorfodi a gweithredu o dan ddeddfwriaeth berthnasol.

BWYD ANIFEILIAID A BWYD SY'N CAEL EI FEWNFORIO O DRYDYDD GWLEDYDD – FNAO

Darperir yr amodau mewnforio sy'n ymwneud ag FNAO o drydydd gwledydd gan Reoliad (EC) Rhif 882/2004 yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r Rheoliad hwn yn mynnu bod yr awdurdod cymwys yn cynnal rheolaethau swyddogol ar FNAO yn y man lle mae'r bwyd anifeiliaid neu'r bwyd yn cyrraedd yr Undeb Ewropeaidd neu ar unrhyw gam yn ystod y broses ddosbarthu. Dylai'r rheolaethau swyddogol hyn gynnwys archwilio dogfennau a manylion adnabod a, lle y bo'n briodol, archwilio'r bwyd anifeiliaid neu'r bwyd yn ffisegol. Dylai unrhyw fwyd anifeiliaid neu fwyd amheus y daliwyd gafael arno gan yr awdurdod cymwys ac unrhyw fwyd anifeiliaid neu fwyd nad yw'n bodloni gofynion cyfraith yr Undeb Ewropeaidd gael ei ddinistrio, ei ailddosbarthu, ei ddefnyddio at ddiben nad yw'n ymwneud â bwyd neu gael triniaeth arbennig i'w wneud yn gyfreithlon.

Mae'n rhaid i fewnforwyr bwyd fod yn arbennig o ofalus, o ran eu rhwymedigaethau cyfreithiol, mewn perthynas â bwyd sy'n cael ei fewnforio ond sydd yna'n methu â bodloni cyfraith yr Undeb Ewropeaidd ac yn cael ei ddargyfeirio i'w ddefnyddio fel bwyd anifeiliaid. Byddai bwyd sy'n cael ei fewnforio o dan amgylchiadau o'r fath (yn unol â Chyfarwyddeb 2000/13/EC, sefLabelu, cyflwyno a hysbysebu bwydydd) yn cael ei ystyried yn fwyd sydd 'wedi'i fwriadu ar gyfer ei fwydo i anifeiliaid trwy'r geg' ac felly'n cael ei ddynodi'n ‘fwyd anifeiliaid'. Yna, bydd gofynion Rheoliad (EC) Rhif 767/2009 yr Undeb Ewropeaidd, sef Marchnata a defnyddio bwyd anifeiliaid, yn berthnasol ac, yn arbennig, y gofynion labelu sy'n ymwneud â gosod bwyd anifeiliaid ar y farchnad.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol, gan gynnwys cyngor a chyfarwyddyd ar fewnforio bwyd anifeiliaid a bwyd ar gael ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Contractau gwerthu, contractau gwasanaeth a chynnwys digidol

Cyfarwyddeb 97/78/EC yr Undeb Ewropeaidd Gosod yr egwyddorion sy'n rheoli trefnu archwiliadau milfeddygol ar gynhyrchion sy'n dod i mewn i'r Gymuned o drydydd gwledydd

Cyfarwyddeb 2000/13/EC yr Undeb Ewropeaidd Labelu, cyflwyno a hysbysebu bwydydd

Rheoliad (EC) Rhif 178/2002 yr Undeb Ewropeaidd Gosod egwyddorion a gofynion cyffredinol cyfraith bwyd, sefydlu'r Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewropeaidd a gosod gweithdrefnau mewn materion diogelwch bwyd

Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 yr Undeb Ewropeaidd Hylendid bwydydd

Rheoliad (EC) Rhif 882/2004 yr Undeb Ewropeaidd Rheolaethau swyddogol a gyflawnir i sicrhau gwirio cydymffurfiaeth â chyfraith bwyd anifeiliaid a bwyd, a rheolau iechyd anifeiliaid a lles anifeiliaid

Rheoliad (EC) Rhif 183/2005 yr Undeb Ewropeaidd Gosod gofynion ar gyfer hylendid bwyd anifeiliaid

Rheoliad (EC) Rhif 767/2009 yr Undeb Ewropeaidd Gosod bwyd anifeiliaid ar y farchnad a'i ddefnyddio

Rheoliad (EC) Rhif 1069/2009 yr Undeb Ewropeaidd Gosod rheolau iechyd mewn perthynas â sgil-gynhyrchion anifeiliaid a chynhyrchion deilliedig na fwriedir iddynt gael eu bwyta gan bobl (Rheoliad Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid)

Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Cymru) 2010

Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011

Rheoliad Rhif 142/2011 yr Undeb Ewropeaidd Gweithredu Rheoliad (EC) Rhif 1069/2009 a Chyfarwyddeb 97/78/EC

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mai 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw