Hawliau Defnyddwyr

Labelu bwyd ar gyfer cigyddion

Hanfodion labelu a chyfansoddiad bwyd i gigyddion

Yn y canllaw

 • Cig ffres - cyffredinol
 • Cig ffres - cig eidion a chig llo
 • Cig ffres - porc
 • Cig wedi'i goginio a chynnyrch cig
 • Caws
 • Wyau
 • Disgrifiadau
 • Cosbau
 • Deddfwriaeth allweddol

Mae'r canllaw hwn i Gymru.

Mae nifer o ofynion cyfreithiol yn effeithio ar gigyddion o ran labelu a chyfansoddiad cig ffres, cig wedi'i goginio a chynnyrch cig, wyau a chaws.

Mae angen gwahanol raddau o labeli ar gyfer bwyd a werthir i ddefnyddwyr. Mae deddfwriaeth benodol yn ymwneud â labelu cig eidion a chig llo, ond nid oes yr un gofynion cyfreithiol o ran labelu porc ar hyn o bryd. Mae gan gynnyrch chig penodol ddiffiniad cyfreithiol ac anghenion penodol iawn o ran labelu. Mae'n rhaid i gigyddion fod yn ofalus iawn wrth ddefnyddio termau megis 'traddodiadol' a 'trwy fwg' oherwydd mae diffiniadau cyfreithiol a chyfyngedig ar eu cyfer.

Cig ffres- cyffredinol

Dylid labelu cig ffres rhydd a werthir ag enw'r bwyd. Dylai enw'r bwyd fod yn gywir, a dylai gynnwys y math o gig a disgrifiad cywir o'r darn o gig, er enghraifft, stecen syrlwyn, stêc i'w ffrio, golwythion lwyn, neu friwgig cig dafad. Rhaid disgrifio cig sydd wedi'i drin ag ensymau proteolytig fel 'cig wedi'i freuo'.

Ni ddylai cynnyrch gynnwys mwy na'r lefel uchaf a ganiateir o ychwanegion bwyd fel y rhestrir yn Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013. Caniateir Sylffwr deuocsid yn unig mewn cig byrgyr neu gig selsig sy'n cynnwys o leiaf 4% o rysg neu gynnwys llysiau, ar lefel benodol o 450mg/kg. Gan ei fod yn alergen, mae'n rhaid datgan ei bresenoldeb.

Os yw unrhyw gynnyrch cig yn cynnwys proteinau wedi'u hychwanegu o anifail arall, mae'n rhaid nodi hyn yn enw'r bwyd.

Os byddwch yn cynhyrchu neu'n gwerthu cynnyrch cig wedi'u halltu neu heb eu halltu sy'n ymddangos fel golwyth, darn, sleisen, cyfran neu garcas o gig, ac yn cynnwys mwy na 5% o ddwr, mae'n rhaid cynnwys y geiriau 'dwr wedi'i ychwanegu' yn enw'r bwyd.

Os yw'r cynnyrch cig yn cynnwys unrhyw gynhwysion eraill ond am y rhain, dylid pennu a oes angen cynnwys y rhain yn enw'r bwyd ar sail achos wrth achos yn unol ag erthygl 17 yn Rheoliad UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth bwyd i ddefnyddwyr.  

Os byddwch yn defnyddio perlysiau neu unrhyw gynnyrch arall sydd wedi'i arbelydru, bydd rhaid i chi ddatgan hynny.

Mae gan nifer gyfyngedig o fathau o gig ffres enwau tarddiad gwarchodedig, ar sail y brid, y tarddle neu'r dull o ffermio. Mae rhestr gyflawn o gynhyrchion cofrestredig y DU ar gael ar wefan GOV.UK.

Cig ffres- cig eidion a chig llo

Rhaid labelu cig eidion a chig llo yn unol â Rheoliadau Labelu Cig Eidion a Chig Llo 2010. Darllenwch ein taflen 'Labelu cig eidion'.

Cig ffres - porc, dofednod, cig oen a gafr

Er nad oes yr un gofynion cyfreithiol ar gyfer labelu porc fel sy'n bodoli ar gyfer cig eidion a chig llo, mae gan wefan Pork Provenance hyperddolen god ymarfer a allai fod yn ddefnyddiol.

Fodd bynnag, o 1 Ebrill 2015 byd rhaid labelu'r tarddiad ar borc, dofednod, cig oen a chig gafr ffres (neu rewedig).

Cig wedi'i goginio a chynnyrch cig

Diffinnir 'cynnyrch wedi'i reoleiddio' yn Rheoliadau Cynnyrch yn cynnwys Cig (Cymru) 2014 fel 'bwyd sy'n cynnwys un o'r cynhwysion canlynol,  (p'un ai a yw'r bwyd yn cynnwys unrhyw gynhwysion eraill neu beidio): (a) cig; (b) cig wedi'i wahanu'n fecanyddol; (c) y galon, y tafod, cyhyrau'r pen (oni bai am y masester, y carpws, tarsws, neu gynffon unrhyw rywogaeth famalaidd neu aderyn sy'n cael ei gydnabod fel bod yn addas ar gyfer treuliant dynol.'

Rhaid i gynnyrch cig gael label ag enw'r cynnyrch arno, manylion unrhyw alergenau, cynhwysion wedi'u harbelydru a dwr wedi'i ychwanegu sy'n cyfrif am fwy na 5% o'r cynnyrch, fel ar gyfer cig ffres. Yn ychwanegol, mae gofynion cyfansoddiadol ar gyfer llawer o gynnyrch cig, megis selsig, byrgyrs, pasteiod a pheis. Cewch wybodaeth fanwl am hyn yn ein taflen 'Cyfansoddiad cynnyrch cig'.

Wrth baratoi cynnyrch cig, bydd rhaid i chi sicrhau fod eich rysáit a'ch dulliau paratoi yn cynhyrchu nwyddau sy'n cydymffurfio â'u diffiniad cyfreithiol, yn enwedig o ran cynnwys cig.

Mae 'cig' yn golygu cyhyrau ysgerbydol â symiau penodol o feinwe ymlynol (braster a meinwe cysylltiol). Nid yw'n cynnwys offal. Mae'r lefelau cysylltiedig o fraster a meinwe gysylltiol y gellir eu cyfrif fel rhan o'r cynnwys cig yn amrywio yn ôl rhywogaeth. Pan gyrhaeddir y lefel hwn, dylid rhestru'r meinwe cysylltiol a'r braster ar wahân ar unrhyw label cynhwysion (er enghraifft, croen mochyn neu fraster cig eidion) ac ni ellir eu cyfrif fel rhan o'r cynnwys cig.

Mae tri dull o gyfrifo cynnwys cig ar gael ar hyn o bryd. Maent yn cynnwys Cig Coch Gweledol, dadansoddiad CLITRAVI a phrofion Nitrogen (ar gyfer rhywogaethau unigol yn unig). Mae cyfrifiannell cigyddion ar gael gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Caws

Sicrhewch fod unrhyw fath o gaws a werthir yn rhydd gennych wedi'i labelu'n gywir. Mae gan sawl math o gaws Enw Tarddiad Gwarchodedig. Mae rhestr lawn o gynhyrchion cofrestredig y deyrnas unedig ar gael ar wefan GOV.UK.

Yn achos caws, nid oes angen cynnwys cynnyrch lactig, ensymau a meithriniadau microbiolegol yn y rhestr cynhwysion, ond bydd rhaid cynnwys cynhwysion a ychwanegir at y caws, (megis perlysiau neu ffrwythau) a phresenoldeb alergenau.

Wyau

Mae nifer o ofynion o ran gwerthu a disgrifio wyau. Darllenwch ein taflen 'Adwerthu a labelu Wyau'  i gael rhagor o wybodaeth am hyn. Mae gwybodaeth ar reoliadau masnachol  yn ymwneud ag wyau hefyd ar gael ar wefan GOV.UK.

Disgrifiadau

Dylech fod yn ymwybodol o'r diffiniadau cyfreithiol a chyfyngedig a ddefnyddir i ddisgrifio llawer o'r cynnyrch a drafodir yn y daflen hon. Mae enghreifftiau o'r termau hyn yn cynnwys:

 • 'brest' - os bydd unrhyw gynnyrch wedi'i wneud o ddarnau o gig sydd wedi'u torri'r fân a'u siapio / ailffurfio, dylid datgan hynny'n glir
 • 'mwg' - dylid gwahaniaethu rhwng nwyddau sydd wedi'u cochi â mwg a nwyddau sydd heb eu cochi â mwg ond sy'n cynnwys 'cyflasyn mwg'
 • dylai 'cig heb lawer o fraster' a 'cig ag ychydig iawn o fraster' fod yn ddigon gwahanol i gynnyrch safonol
 • 'ffermdy', 'traddodiadol', 'cartref' - mae gan y termau hyn ystyron penodol
 • 'heb glwten' - sicrhewch hefyd nad oes glwten mewn cymysgeddau perlysiau a sbeisys a ddefnyddir yn eich cynnyrch
 • mae gan 'kosher' a 'halal' ddiffiniadau cyfreithiol penodol iawn, a dylech ofyn i'ch lladd-dy a yw eich cynnyrch n cydymffurfio â'r gofynion hyn neu beidio
 • yn achos cynnyrch a ddisgrifir fel cynnyrch 'maes', 'wedi'u magu yn yr awyr agored' a 'lleol', dylai eich cyflenwr gadarnhau hynny mewn ysgrifen

Cosbau

Gall methu a chydymffurfio arwain at dderbyn hysbysiad gwella, sy'n golygu ei bod yn ofynnol i gydymffurfio. Os na chydymffurfir a'r hysbysiad gwella mae'n drosedd dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn a/neu dwy flynedd yn y carchar.

Os nad yw gwybodaeth alergen yn cydymffurfio a'r gofynion mae'n drosedd dan Reoliadau Gwybodaeth Bwyd (Cymru) 2014. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw £5,000.

Noder

Bwriedir y daflen hon fel canllaw yn unig, ac nid yw'n ddehongliad awdurdodol o'r gyfraith. Y mae'n bosib bod unrhyw ddeddfwriaeth y cyfeirir ati wedi cael ei diwygio o ffurf ei deddfiad gwreiddiol, er ei bod yn parhau'n gyfredol. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Deddfwriaeth berthnasol

Deddf Diogelwch Bwyd 2014

Rheoliadau Labelu Cig Eidion a Chig Llo (Cymru) 2011

Rheoliad UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth bwyd i ddefnyddwyr

Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013

Rheoliadau Gwybodaeth Bwyd 2014

Rheoliadau Gwybodaeth Bwyd (Cymru) 2014

Rheoliadau Cynhyrchion yn Cynnwys Cig ac ati (Cymru) 2014

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Ionawr 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw