Hawliau Defnyddwyr

Labelu melysion

Y gofynion ar gyfer labelu melysion, gan gynnwys rheolau penodol ar gyfer siocled

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Llywodraethir labelu melysion gan Reoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr. Rhaid labelu'r melysion gyda'u henw gwirioneddol, ac arwydd, os yw'n bresennol, o unrhyw un o'r 14 alergen penodedig.

Pan werthir i'r defnyddiwr, rhaid nodi'r wybodaeth ofynnol ar label a gysylltir â'r bwyd, neu ar label y gellir ei gweld a'i darllen yn rhwydd gan y prynwr.

Rhaid cymryd gofal wrth ddefnyddio'r disgrifiadau 'blas' neu 'wedi'i gyflasu' gan fod ystyr wahanol ganddynt. Ar ben hyn, mae Rheoliadau Cynnyrch Coco a Siocled (Cymru) 2003 yn rhestru gofynion penodol ynghylch gofynion cyfansoddol siocled.

Sefyllfaoedd a drafodir

Mae'r canllaw hwn yn trafod labelu melysion sydd ar werth mewn unrhyw un o'r sefyllfaoedd dilynol:

 • yn rhydd neu heb eu hamlapio
 • 'pigo a chymysgu'
 • wedi'u rhagbecynnu gennych chi ar y safle
 • wedi'u rhagbecynnu gennych chi i'w gwerthu o'ch stondin farchnad neu o'ch cerbyd symudol

Nid yw'r canllaw yn trafod:

 • melysion wedi'u rhagbecynnu gennych chi i'w gwerthu o safle arall
 • melysion wedi'u rhagbecynnu gan baciwr arall i'w gwerthu gennych chi

Mae'r cynhyrchion hyn angen eu labelu llawn; oherwydd hynny, fe'u cwmpesir gan 'Labelu bwydydd wedi'u rhagbecynnu' (opens in a new window).

Pa labelu sydd ei angen?

Mae'n rhaid rhoi gwir enw'r melysion, sef enw sy'n disgrifio'n glir beth yw'r cynnyrch. Er enghraifft, byddai angen i gynnyrch a farchnatir fel 'Abwydod Gwingog' gyd-fynd ag enw iawn y bwyd sydd ar y label, fel 'Melysion jeli gyda blas ffrwythau'. Fodd bynnag, gellir caniatáu enw cyffredin os yw defnyddwyr y DU yn ei ddeall yn rhwydd ac y gellir gwahaniaethu'r melysion yn glir oddi wrth fathau eraill tebyg o felysion.

Os yw'r melysion yn cynnwys unrhyw un o'r mathau dilynol o alergenau, mae'n rhaid datgan hynny:

 • grawnfwydydd yn cynnwys glwten, fel gwenith, rhyg, barlys, ceirch, sbelt, kamut a rhywogaethau cymysgryw eraill
 • cnau mwnci (gelwir yn gnau daear hefyd)
 • cnau, fel almonau, cnau coll, cnau Ffrengig, cnau Brasil, cnau cashew, pecanau, cnau pistasio, cnau macadamia a chnau Queensland
 • pysgod
 • cramenogion
 • molysgiaid
 • hadau sesame
 • wyau
 • llaeth a chynnyrch llaeth (yn cynnwys lactos)
 • ffa soi
 • seleri
 • bys y blaidd
 • mwstard
 • sylffwr deuocsid a sylffitau ar lefelau dros 10mg/kg neu 10mg/litr a fynegir fel SO.

Sut y dylid rhoi'r wybodaeth?

Wrth werthu i ddefnyddiwr, rhaid dangos y wybodaeth angenrheidiol naill ai:

 • ar label a atodir i'r bwyd
  ...neu
 • ar label, tocyn neu hysbysiad y gellir ei weld a'i ddarllen yn hawdd gan y prynwr yn y safle ble dewisodd y bwyd

Fel arfer, bydd melysion a werthir yn rhydd o flychau neu o jariau wedi cael eu marcio gyda'r wybodaeth hon gan y gweithgynhyrchwr. Mae hyn yn ddigonol, cyhyd ag y gellir ei darllen yn hawdd o ochr y cwsmer o'r cownter.

Chi, y manwerthwr, sy'n gyfrifol am labelu ac efallai y bydd rhaid i chi chwilio am y wybodaeth berthnasol gan eich cyflenwr. Efallai fod manylion wedi'u rhoi eisoes mewn anfonebau neu ddogfennau tebyg neu ar becyn allanol.

Cyflas/wedi'i gyflasu

Mae'n bwysig sylweddoli bod gan y geiriau 'cyflas' ac 'â blas' ystyron gwahanol. Er enghraifft, mae melysion â blas oren yn cael eu blas o orennau iawn, ond mae gan felysion â chyflas oren gyflas synthetig.

Siocled

Rhaid cymryd gofal neilltuol wrth ddisgrifio cynnyrch fel 'siocled' neu fel ei fod yn cynnwys siocled. Os oes gan y cynnyrch flas siocled yn unig ac nis gwnaethpwyd o siocled, mae'n rhaid gwneud yn glir yn yr enw - er enghraifft 'Wy Pasg gyda Blas Siocled', a 'Pysgnau gyda Chytew o Siocled'.

Mae'n rhaid defnyddio'r gair 'choc' gyda chynnyrch sy'n cynnwys siocled yn unig.

Gellir defnyddio'r term 'siocled' dim ond ar gyfer cynnyrch sy'n cyd-fynd â'r safonau cyfansoddol cywir. Gellir dod o hyd i fanylion ynghylch safonau cyfansoddol a'r gofynion labelu ychwanegol a osodwyd gan y Rheoliadau Cynhyrchion Coco a Siocled (Cymru) 2003 yn nodiadau cyfarwyddyd ar gynnyrch coco a siocled (opens in a new window) yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Cosbau

Gall methu â chydymffurfio arwain at dderbyn hysbysiad gwella, sy'n golygu ei bod yn ofynnol i gydymffurfio. Os na chydymffurfir â'r hysbysiad gwella, mae'n drosedd dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Os nad yw gwybodaeth am alergenau yn cydymffurfio â'r gofynion, mae'n drosedd dan Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliadau Cynnyrch Coco a Siocled (Cymru) 2003 (opens in a new window)

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1333/2008 (opens in a new window) ar ychwanegion bwyd

Rheoliad UE (UE) Rhif 1169/2011 (opens in a new window) ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr

Rheoliad UE (UE) Rhif 232/2012 (opens in a new window) diwygio atodlen II i Reoliad (CE) Rhif 133/2008 yn ymwneud ag amodau defnyddio a lefelau defnyddio Quinoline Melyn (E 104), Melyn y Machlud FCF/Oren Melyn S (E 110) a Choch Llachar 4R, Coch Cotsinîl A (E 124)

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014 (opens in a new window)

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 (opens in a new window)

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2017 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Clirio

Cyswllt

Prisiau galw