Hawliau Defnyddwyr

Manwerthu a labelu wyau

Ceir gofynion penodol ar gyfer marcio wyau i'w manwerthu, gan gynnwys disgrifiadau a maint

Yn y canllaw

Mae'r canllaw hwn ar gyfer Cymru

Mae'n rhaid i'r holl wyau a werthir ar lefel manwerthu gael eu stampio â chod sy'n disgrifio'r math o ddull ffermio a ddefnyddiwyd, y tarddle, a chod unigol y safle cynhyrchu.

Mae'n rhaid i wyau rhydd gynnwys manylion rhif yr orsaf bacio, gradd ansawdd, gradd bwysau, math o ddull ffermio, dyddiad defnyddio erbyn, amodau storio, ac esboniad o'r cod sydd wedi'i stampio ar yr wy.

Dylai wyau sydd wedi'u pacio mewn blychau bach ddangos yr un wybodaeth, yn ogystal ag enw a chyfeiriad y paciwr a nifer yr wyau yn y pac.

Ceir gofynion penodol ar gyfer labelu wyau maes ac wyau sgubor, amodau storio, a graddau pwysau wyau.

Marciau sy'n cael eu stampio ar wyau

Mae'n rhaid i'r holl wyau a werthir ar lefel manwerthu gael eu stampio â chod sy'n disgrifio'r math o ddull ffermio a ddefnyddiwyd, y tarddle, a chod unigol y safle cynhyrchu.

Er enghraifft, byddai 3UK12345 yn cyfleu'r wybodaeth sy'n ofynnol fel a ganlyn:

 • 3 – y dull ffermio:
  - 0 (organig)
  - 1 (maes)
  - 2 (sgubor)
  - 3 (ieir cawell)
 • UK – y tarddle
 • 12345 – cod y safle cynhyrchu, a roddir i'r paciwr pan fydd yn cofrestru â'r Arolygiaeth Marchnata Wyau

Labelu wyau ar lefel manwerthu

Ceir rhai gwahaniaethau rhwng y labelu sydd ei angen ar gyfer wyau wedi'u pacio a fanwerthir ac wyau rhydd a fanwerthir.

Mae'n rhaid i wyau sydd wedi'u pacio a'u graddio AC wyau rhydd a werthir o hambyrddau gynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • gradd ansawdd (Gradd A ar gyfer manwerthu)
 • gradd bwysau
 • y math o ddull ffermio gyda chod rhif (gweler uchod). Ceir ychwanegu'r marciau hyn at rif neu god y cynhyrchwr. Gellir esbonio'r wybodaeth, gan gynnwys cod penodol y cynhyrchwr, ar hysbysiad ar wahân
 • dyddiad defnyddio erbyn (nad yw'n hwy nag 28 niwrnod o'r dyddiad dodwy)
 • cyfarwyddiadau priodol ar gyfer storio, fel 'cadwch yn yr oergell ar ôl prynu'
 • esboniad o'r cod sydd wedi'i stampio ar yr wyau (gweler uchod) 

Mae'n rhaid i wyau mewn pac sy'n cael eu manwerthu ddangos y canlynol hefyd:

 • enw'r cynnyrch, sef 'wyau', a nifer yr wyau, oni bai y gellir pennu hyn yn rhwydd o'r tu allan i'r pac
 • enw a chyfeiriad y paciwr neu'r gwerthwr
 • cod y ganolfan bacio

Gorsaf bacio gofrestredig yn unig a gaiff bacio wyau mewn blychau. Gellir darparu blychau heb eu marcio er cyfleustra cwsmeriaid wrth werthu wyau rhydd.

Dylai wyau cymysg a baciwyd o flaen llaw (nad ydynt yn cynnwys wyau 'mawr iawn'), lle mae paciau'n cynnwys wyau o wahanol feintiau, ddangos y canlynol hefyd:

 • amcan o'r meintiau amrywiol a geir yn y pac NEU ddatganiad 'wyau o wahanol feintiau'
 • isafswm pwysau net yr wyau yn y pac hwnnw

O ran pob math o wyau sydd wedi'u pacio, ceir labelu'r pac â'r wybodaeth ganlynol hefyd:

 • y pris gwerthu
 • y dyddiad pacio a/neu ddodwy
 • enw masnachwr, hysbysebu neu ddatganiadau a luniwyd i wella gwerthiannau wyau (cyn belled ag nad yw'r wybodaeth yn gamarweiniol)
 • gwybodaeth am darddiad yr wyau
 • gwybodaeth am sut y bwydwyd yr ieir

Dyddiad 'gwerthu erbyn'

Nid oes gofyniad cyfreithiol i nodi dyddiad 'gwerthu erbyn' ar wyau, ond ceir gofyniad cyfreithiol i sicrhau bod wyau, pa un a ydynt yn rhydd neu wedi'u pacio, yn cael eu gwerthu o fewn 21 diwrnod o'u dodwy, a gallai dyddiad 'gwerthu erbyn' eich helpu i gyflawni hyn. (Lle na ddangosir dyddiad 'gwerthu erbyn', dylai wyau gael eu tynnu oddi ar y silffoedd gwerthu saith diwrnod cyn eu dyddiad 'defnyddio erbyn'.)

Dull ffermio

Gellir dangos y dull ffermio sy'n gysylltiedig â'r cod stampiedig gan ddefnyddio'r geiriad isod, lle y bo'n berthnasol. Mae'r disgrifiadau hyn hefyd yn berthnasol os dymunwch ddisgrifio'ch wyau'n wirfoddol wrth eu gwerthu o'ch safle neu o ddrws i ddrws:

 • wyau maes
 • wyau sgubor
 • wyau o adar cawell

Os nad yw'r wyau wedi'u cynhyrchu yn unol â'r dulliau a amlinellwyd ar gyfer wyau maes neu wyau sgubor, fe'u dosberthir yn awtomatig yn wyau o ieir cawell.

Ni cheir cadw ieir dodwy mewn cewyll sy'n bodloni gofynion y system 'cawell gonfensiynol' yn unig. Ceir mwy o wybodaeth am hyn yn y Cod Argymhellion ar gyfer Lles Da Byw: Ieir Dodwy, sydd ar gael ar y wefan GOV.UK.

WYAU MAES

Mae'n rhaid i wyau a ddisgrifir yn 'wyau maes' gael eu cynhyrchu mewn sefydliadau dofednod lle mae gan yr ieir:

 • fynediad parhaus i redfeydd awyr agored yn ystod y dydd
 • mynediad i dir sydd wedi'i orchuddio â llystyfiant yn bennaf
 • o leiaf bedwar metr sgwâr o dir ar gael fesul aderyn

Ceir gofynion yn ymwneud â llety a ffitiadau ieir hefyd.

WYAU SGUBOR

Mae'n rhaid i wyau sgubor gael eu cynhyrchu mewn sefydliad dofednod lle mae gan yr ieir:

 • o leiaf 15cm o le clwydo fesul iâr
 • lle llawr sy'n darparu o leiaf un metr sgwâr ar gyfer pob naw cyw iâr
 • llety a ffitiadau sy'n cydymffurfio â'r gofynion

Os oes angen cyngor ychwanegol arnoch ynglyn â'r disgrifiadau eraill o ddulliau ffermio, neu ofynion lletya ieir, cysylltwch â'ch swyddfa APHA leol.

Storio

 • dylai wyau gael eu cadw'n oer, a'u diogelu rhag newidiadau mewn tymheredd ac eithafion tymheredd – mae rhwng 5°C a 17°C yn addas
 • dylid eu cadw allan o olau haul uniongyrchol ac i ffwrdd o nwyddau eraill a allai effeithio ar eu blas, fel winwns neu bowdr golchi
 • mae'n rhaid cylchdroi stoc er mwyn sicrhau ei bod yn aros o fewn y radd bwysau ac ansawdd a nodwyd
 • ni ddylid gwerthu wyau y gellir gweld eu bod wedi cracio

Graddau pwysau wyau

Y graddau pwysau canlynol yn unig a ganiateir ar gyfer wyau – ni cheir defnyddio unrhyw dermau eraill i ddisgrifio pwysau wyau a fanwerthir:

 • Wyau XL neu 'Very Large' yw wyau sy'n pwyso 73g a mwy
 • Wyau 'L' neu 'Large' yw wyau sy'n pwyso rhwng 63g a 73g
 • Wyau 'M' neu 'Medium' yw wyau sy'n pwyso rhwng 53g a 63g
 • Wyau 'S' neu 'Small' yw wyau sy'n pwyso llai na 53g

Archwiliadau wyau

Cynhelir y rhain gan APHA. Ceir gwybodaeth ychwanegol ynglyn â'r ddeddfwriaeth uchod, a chyngor ar gofrestru'n baciwr ac ati, ar y wefan GOV.UK.

Wyau a werthir yn uniongyrchol

O ran wyau a werthir gan y cynhyrchwr yn uniongyrchol i'r defnyddiwr – er enghraifft, o giât y fferm – gweler 'Cynhyrchwyr wyau sy'n gwerthu'n uniongyrchol i ddefnyddwyr'.

Cosbau

Mae methiant i gydymffurfio â'r gofynion labelu hyn yn drosedd. O'ch cael yn euog, y gosb uchaf yw dirwy ddiderfyn.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliad (EC) Rhif 589/2008 yr Undeb Ewropeaidd Gosod rheolau manwl ar gyfer gweithredu Rheoliad (EC) Rhif 1234/2007 yr Undeb Ewropeaidd o ran safonau marchnata ar gyfer wyau

Rheoliadau Wyau a Chywion (Cymru) 2010

Rheoliad Rhif 1169/2011 yr Undeb Ewropeaidd Darparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw