Hawliau Defnyddwyr

Labelu bwydydd wedi'u rhagbecynnu

Gofynion labelu ar gyfer cynhyrchion bwyd wedi'u pecynnu, gan gynnwys honiadau a labelu maethol

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Mae Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr yn cynnwys rhai gofynion sylfaenol mae'n rhaid labelu'r mwyafrif o fwydydd gyda hwy: enw'r bwyd, rhestr gynhwysion, dynodiad maint canran ar gyfer cynhwysion penodol (a elwir QUID - datganiad meintiol ar gynhwysion), y maint net, dyddiad defnyddio erbyn neu ddangosiad o isafswm parhauster, amodau storio, enw/cyfeiriad y busnes bwyd sy'n gyfrifol am ' osod ar y farchnad', tarddle, cyfarwyddiadau ar gyfer defnydd, a gwybodaeth ynghylch maeth.

Mae gofynion labelu ychwanegol penodol eraill, gan gynnwys y rhai hynny'n perthyn i gynhwysion alergenig, bwydydd arbelydredig, bwydydd a addaswyd yn enetig, diodydd alcoholig ac ati. Hefyd, mae canllawiau ynghylch unrhyw honiadau labelu.

Mae gofyniad cyffredinol bod rhaid i'r label (ac unrhyw wybodaeth arall, megis hysbysebion a gwefannau) beidio â bod yn gamarweiniol a rhaid iddo fod yn gywir, clir, a hawdd i'r defnyddiwr ei deall.

Mae'r gofynion yn cwmpasu labelu bwyd sydd wedi'i becynnu neu fewnforio i farchnad yr Undeb Ewropeaidd gan neu ar ran manwerthwyr, cyfanwerthwyr neu weithgynhyrchwyr, i'w fanwerthu o safleoedd heblaw am y man pacio.

Pa labelu sydd ei angen?

Mae'r gofynion labelu'n gymhleth, ac maent yn amrywio o gynnyrch i gynnyrch. Mae gofynion sylfaenol penodol ar gyfer pob label fwyd. Maent fel sy'n dilyn:

 • enw bwyd. Dylai hwn fod yr un sy'n ofynnol dan y gyfraith neu enw arferol. Os nad yw'r naill na'r llall o'r rhain yn gymwys, mae'n rhaid i'r enw fod yn ddigon manwl i hysbysu prynwr yn y DU o wir natur y bwyd, a'i wahaniaethu oddi wrth gynhyrchion y gellid ei gymysgu gyda hwy. (Sylwer: gellir dal i ddefnyddio enw brand neu enw ffansi cyhyd â nas defnyddir yn lle'r enw iawn)
 • rhestr o gynhwysion, mewn trefn ddisgynnol, yn ôl pwysau
 • dangosiad o faint canrannol ar gyfer cynhwysion penodol neu gategorïau o gynhwysion (a elwir hefyd yn ddatganiad 'QUID')
 • dyddiad defnyddio erbyn neu ddangosiad o'r parhauster lleiaf (ar ffurf 'ar ei orau cyn' neu 'ar ei orau cyn diwedd'). Gellir ychwanegu rhif lot neu swp hefyd (oni bai fod y dyddiad yn ddigonol i bennu hyn)
 • y maint net
 • unrhyw amodau arbennig ynghylch storio neu ddefnyddio
 • enw a chyfeiriad y gweithredwr cyfrifol am y busnes bwyd
 • y tarddle, os gallai ei hepgor gamarwain
 • unrhyw gyfarwyddiadau sydd eu hangen i ddefnyddio'r bwyd
 • gwybodaeth ynghylch maeth (gweler isod). Mae hyn yn ddewisol tan 13 Rhagfyr 2016

Mae'r uchod yn grynodeb byr o'r gofynion. Mae rheolau penodol ynghylch manylion pob un o'r dangosiadau hyn, a'r modd y'i cyflwynir, sydd angen eu dilyn hefyd. Er enghraifft:

 • os yw eich cynnyrch yn cynnwys unrhyw ychwanegion (megis lliwiau neu gadwolion) mae'n rhaid i'w enw neu rif 'E' gael ei ragflaenu gan enw categori prif weithrediad yr ychwanegyn yn y rhestr o gynhwysion
 • rhaid i wybodaeth benodol (megis yr enw, datganiad maint a chryfder alcoholig) fod yn yr un maes gweld ar label. Rhaid i'r holl wybodaeth fod yn gwbl ddarllenadwy a rhaid i eiriau neu luniau eraill beidio â thorri ar draws yr enw

Mae isafswm maint ffont ar gyfer y wybodaeth orfodol.

Hefyd, mae gan rai cynhyrchion ofynion labelu ychwanegol. Er enghraifft:

 • mae jam angen datganiad cynnwys o ffrwythau a siwgr (soledau toddadwy)
 • mae siocled angen datganiad canran-coco-solidau ac mae siocled llaeth angen datganiad canran-llaeth-solidau
 • mae'n ofynnol bod cig eidion yn cael ei labelu gyda gwybodaeth benodol ynghylch tarddiad ac olrheiniadwyedd
 • mae'n ofynnol i fwyd babanod ddangos datganiad o'r isafswm oed ar gyfer y plentyn mae'n addas iddo

Gofynion labelu eraill

Rhaid cynnwys gwybodaeth ychwanegol benodol ar y label os yw'n berthnasol i fwyd. Er enghraifft:

 • rhaid dangos cynhwysion alergenig penodedig yn rhestr gynhwysion bwydydd a diodydd alcoholig wedi'u rhagbecynnu trwy ddefnyddio modd amlygu (megis math gwahanol o ffont neu liw) oni bai y cynhwysir yr alergen eisoes fel rhan o enw'r bwyd
 • mae angen i ddiodydd alcoholig ag ABV sy'n fwy nag 1.2% ddatgan eu cryfder (canran - cyfaint)
 • rhaid i fwyd neu gynhwysion sydd wedi'u harbyledru gael eu datgan a'u labelu 'wedi'i arbyledru' neu 'wedi'i drin ag ymbelydredd'.
 • mae bwyd neu gynhwysion sy'n cynnwys neu sydd wedi'u cynhyrchu o organebau a addaswyd yn enetig yn destun gofynion labelu arbennig
 • mae'n ofynnol i laeth nad yw wedi'i drin â gwres gael ei nodi â rhybudd
 • rhaid nodi bwydydd rhewedig penodol â'r dyddiad cyntaf iddynt gael eu rhewi
 • mae angen i gynhyrchion cig a physgod penodol sydd wedi'u hailffurfio ddatgan eu bod wedi'u 'ffurfio' yn yr enw, ac efallai bydd angen datgan unrhyw ddwr wedi'i ychwanegu os oes gan y cynnyrch ymddangosiad cig neu bysgod gwirioneddol
 • os yw oes silff bwyd wedi'i chynyddu trwy becynnu'r bwyd mwyn nwyon penodol, rhai ei nodi 'wedi'i becynnu mewn awyrgylch amddiffynnol'
 • mae'n ofynnol i fwydydd sy'n cynnwys licoris, melyswyr, melyswyr a siwgr ill dau, aspartame, neu polyols gael datganiadau labelu penodol wrth ochr enw'r bwyd
 • rhaid nodi bwydydd â chynnwys uchel o gaffein fel nad ydynt yn addas ar gyfer plant, na menywod beichiog neu fenywod sy'n bwydo ar y fron
 • rhaid i gynhyrchion sy'n cynnwys llaeth sgim gyda braster nad yw'n deillio o laeth nad ydynt wedi'u fformiwleiddio ar gyfer babanod a phlant ifanc gael eu labelu â rhybudd nad yw'r cynnyrch yn addas ar gyfer bwydo babanod

Honiadau labelu

 • mae rheolau arbennig ynghylch labelu bwyd fel 'organig'
 • mae canllawiau i'w dilyn pan ddefnyddir geiriau megis 'naturiol'
 • mae canllawiau i'w hystyried ynghylch disgrifio bwydydd fel rhai sy'n addas ar gyfer llysfwytawyr neu feganiaid
 • mae ystyriaethau arbennig yn perthyn i ddefnyddio darluniadau

Sylwer bod deddfau hefyd sy'n rheoli honiadau ynghylch iechyd a maeth ar fwyd.

Labelu maethol

Bydd hyn yn dod yn orfodol ar gyfer y mwyafrif o gynhyrchion ar 13 Rhagfyr 2016. Fodd bynnag, os yw honiadau ynghylch maeth yn cael eu gwneud neu os dymunwch ddarparu labelu gwirfoddol ynghylch maeth, mae'n rhaid defnyddio un o'r fformatau rhagnodedig. Rhaid i'r datganiadau dilynol fod yn bresennol ac ymddangos yn y drefn ddilynol yn yr un maes gweld:

Fesul 100g neu 100ml:

 • egni - kcal/kJ
 • braster - g:
  - mae - g ohono'n fraster dirlawn
 • carbohydrad - g:
  - mae - g ohono'n fraster dirlawn
 • protein - g
 • halen - g

Mae rhai bwydydd penodol wedi'u heithrio rhag y gofynion i bennu'r holl eitemau a restrir uchod.

Hefyd, gellir rhoi dangosiadau atodol yn y fformat isod:

 • egni - kcal/kJ
 • braster - g:
  - mae - g ohono'n ddirlawn - g
  - mae - g ohono'n fonoannirlawn - g
  - mae - g ohono'n amlannirlawn - g
 • carbohydrad - g:
  - mae - g ohono'n siwgrau
  - mae - g ohono'n polyols
  - mae - g ohono'n startsh
 • ffibr - g
 • protein - g
 • halen - g
 • fitaminiaid a mwynau - yn yr unedau a bennir

Mae'n bosibl y caniateir i chi roi gwybodaeth faethol ychwanegol yn y fformat hwn i bob dogn neu blatiad penodedig, megis i bob bisged neu bob platiad 230g.

Olrheiniadwyedd

Mae'n rhaid i bob bwyd gydymffurfio â gofynion ynghylch olrheiniadwyedd (gweler taflen ffeithiau'r Comisiwn Ewropeaidd Olrheiniadwyedd bwyd). Mae gan rai bwydydd, megis cig eidion a mêl, ofynion labelu penodol ar gyfer olrheiniadwyedd, ond mae angen i fwydydd eraill ddilyn canllawiau cyffredinol er mwyn sicrhau eich bod yn gwybod o ba gyflenwr mae bwydydd unigol yn dod, ac i bwy rydych wedi cyflenwi'ch nwyddau os ydynt yn mynd i fusnes arall.

Cosbau

Gall methu â chydymffurfio olygu y caiff hysbysiad gwella ei gyhoeddi, a fydd yn mynnu y cyflawnir cydymffurfiad. Os penderfynir na chydymffurfiwyd â'r hysbysiad gwella, mae hyn yn drosedd o dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990, sy'n rhoi cosb fwyaf ar gollfarn o ddirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Os nad yw gwybodaeth am alergenau yn cydymffurfio â'r gofynion, mae'n drosedd o dan Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014. Y gosb fwyaf ar gollfarn yw dirwy ddiderfyn.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon at ddibenion cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliad yr UE (CE) Rhif 178/2002 sy'n gosod egwyddorion a gofynion cyffredinol cyfraith bwyd, yn sefydlu Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn gosod gweithdrefnau o ran materion diogelwch bwyd


Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr


Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014


Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw