Hawliau Defnyddwyr

Samplu bwyd gan swyddogion awdurdodedig

Rolau a chyfrifoldebau swyddogion bwyd awdurdodedig, gan gynnwys cymryd samplau bwyd

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Mae gofyn i awdurdodau lleol orfodi darpariaethau Deddf Diogelwch Bwyd 1990 a'r rheoliadau a wnaethpwyd dan y Ddeddf. Rheolir cyfansoddiad bwyd a labelu gan y ddeddfwriaeth hon, a'r drosedd fwyaf difrifol yw gwerthu 'bwyd niweidiol' nad yw o'r natur, sylwedd neu ansawdd gofynnol.

Daw'r rhan fwyaf o gamau gorfodi am ddisgrifiadau anghywir yn sgil samplau ffurfiol o fwydydd. Os dangosir bod sampl yn anghywir, mae nifer o gamau gweithredu posibl y gellir eu cymryd: rhybudd ar lafar, cyflwyno hysbysiad gwella, llythyr adrannol i rybuddio, rhybudd syml neu erlyn.

Camau gorfodi

Bydd y rhan fwyaf o gamau gorfodi am ddisgrifiadau anghywir yn digwydd yn sgil samplau ffurfiol o fwydydd (sy'n cynnwys diod). Gellir cymryd samplau ffurfiol am nifer o resymau, fel yr amlinellir isod:

 • ymchwilio i gwynion defnyddwyr
 • cynnal archwiliad masnach
 • yn ystod archwiliad arferol

Gweithdrefnau samplu

Caiff gweithdrefnau samplu eu rheoli'n llym gan reoliadau a chodau ymarfer penodol. Mae'r ddeddfwriaeth hon yn rhoi'r pwer i swyddogion awdurdodedig brynu neu gymryd samplau bwyd ar unrhyw adeg resymol; mewn geiriau eraill - pan mae'r busnes yn gweithredu ac mae yna staff ar y safle. Gall methu â chaniatáu i swyddog awdurdodedig gymryd sampl arwain at gomisiynu trosedd rhwystro.

Yn gyffredinol, bydd samplau bwyd yn cynnwys naill un sampl wedi'i rhannu yn dair rhan o'r un maint, neu dair sampl wedi eu cymryd o swp, yn dibynnu ar beth sy'n cael ei samplu, ac am beth mae'n cael ei brofi. Rhennir y tair rhan fel a ganlyn:

 1. ei chymryd a'i chadw gan yr unigolyn cyfrifol pan gaiff y sampl ei chymryd
 2. ei chyflwyno gan y swyddog i ddadansoddwr cyhoeddus i'w dadansoddi
 3. ei storio'n ofalus fel sampl gyfeirnod ar gyfer achosion o anghydfod

Y rheswm dros rannu'r samplau, fel y dynodir, yw rhoi'r cyfle i ddarpar amddiffynwyr gael eu cyfran nhw o'r sampl wedi'i dadansoddi os bydd canlyniadau'r dadansoddwr cyhoeddus yn datgelu camddisgrifiad/problem gyfansoddiadol. Os ydych chi wedi cynhyrchu neu addasu'r bwyd, neu roi'r disgrifiad sy'n cael ei brofi i'r bwyd, efallai byddwch chi'n atebol am unrhyw drosedd. Os ydych chi'n adwerthu bwyd a ddarparwyd i chi yn yr un cyflwr yn unig, efallai mai'ch cyflenwr neu'r gwneuthurwr bydd yr unigolynatebol.

Mae'r gyfran o'r sampl rydych chi'n cadw yn bwysig iawn a dylid ei storio'n ddiogel tan i chi dderbyn hysbysiad o ganlyniadau'r dadansoddiad.

Mae'n bwysig eich bod yn gwneud y canlynol yn ymwneud â'r sampl rydych chi wedi ei chadw:

 • cadwch gofnod clir o ble mae'r sampl wedi'i storio, er mwyn gallu dod i hyd iddi'n hawdd yn y dyfodol
 • sicrhewch y defnyddir yr amodau storio gorau a argymhellir (gweler 'Storio cyfrannau samplu'isod)
 • hysbyswch eich pencadlys (os yn gymwys) fod sampl swyddogol wedi cael ei chymryd
 • os bydd yr awdurdod gorfodi yn eich hysbysu am broblem gyda rhan o'r sampl a gymerodd, efallai y byddwch eisiau profi'r sampl, os oes gennych chi gyfleusterau addas, neu gael parti annibynnol i brofi'r sampl
 • os danfonir y sampl am ddadansoddiad annibynnol, sicrhewch y rhoddir manylion clir am y prawf sydd angen ei wneud a'r amodau storio (yn ôl yr angen), a bod y storio yn ystod cludiant i'r labordy yn addas

Os bydd anghydfod ynglyn â'r dadansoddiad, caiff y gyfran olaf ei danfon i labordy Cemegydd y Llywodraeth sy'n cael y farn derfynol ar y canlyniad.

Os profir bod sampl yn anghywir, mae sawl gweithred wahanol gellir ei chymryd yn erbyn yr unigolyn sy'n gyfrifol am y drosedd:

 • rhybudd ar lafar
 • cyflwyno hysbysiad gwella
 • llythyr rhybudd adrannol
 • rhybudd syml a hysbysir i'r holl gyrff o ddiddordeb, gan gynnwys yr awdurdod gwreiddiol a'r Awdurdod Cartref
 • erlyniad  

Storio cyfrannau samplu

Ble rhoddir cyfran o sampl i'w chadw, dylech ei chadw mewn rhewgell neu wedi'i storio ar dymheredd amgylchynol, yn dibynnu ar y posibilrwydd y bydd y cynnyrch yn debyg o ddirywio. Fel rheol, bydd angen cadw bwydydd ffres fel cig a chynhyrchion llaeth yn y rhewgell. Dylid parhau i storio cynhyrchion sychedig fel reis, sbeisys, cnau a nwyddau eraill a gedwir ar dymheredd yr ystafell yn ôl y cyfarwyddiadau ar eu pecyn er mwyn eu hatal rhag dirywio.

Yn achlysurol, efallai y rhoddir cyfarwyddiadau penodol i chi gan y swyddog samplu, a dylech ddilyn ei gyfarwyddyd; er enghraifft, os yw bwyd ffres yn cael ei samplu i wirio a yw wedi'i rewi o'r blaen.

Samplau sengl

Dan rai amgylchiadau, bydd swyddogion samplu'n cymryd cynnyrch cyfan fel sampl sengl - er enghraifft, pasteiod - er mwyn sefydlu canran cynnwys cynhwysion gwahanol trwy gydol y cynnyrch.

Darllen pellach

Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd (Cymru)

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Diogelwch Bwyd 1990

Rheoliadau Diogelwch Bwyd (Samplu a Chymwysterau) (Cymru) 2013

Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2013

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw