Hawliau Defnyddwyr

Labelu bwyd ar gyfer gwerthwyr llysiau

Hanfodion labelu bwyd ar gyfer gwerthwyr llysiau, gan gynnwys y defnydd o amrywiaeth ac organig

Yn y canllaw

·        Enw gwirioneddol y bwyd

·        Arbelydru

·        Ffrwythau cwyredig

·        Ffrwythau neu lysiau sydd wedi'u rhagbecynnu a'u torri, eu plicio neu eu trin mewn ffordd o'r fath

·        Alergenau

·        Organig

·        Betysen

·        Cosbau

·        Gofynion eraill

Mae'r canllaw hwn i Gymru

Dylid nodi ffrwythau a llysiau ar werth gan werthwyr llysiau gydag enw gwirioneddol y bwyd. Dylid nodi unrhyw fwydydd sydd wedi'u harbelydru fel hynny. Mae deddfwriaeth raddio'r UE yn gofyn i'r mwyafrif o ffrwythau a llysiau gael eu labelu gyda'u dosbarth ac efallai bydd angen eu labelu gyda'r wlad tarddiad ac amrywiaeth.

Dylid cymryd gofal gydag unrhyw ddisgrifiadau eraill i sicrhau eu bod yn gywir, 'organig' er enghraifft. Mae gofynion eraill ynghylch prisio a nodi pwysau'r cynnyrch.

Dylid labelu ofynnol fod ar hysbysiad, ar y bwyd, sy'n glir ac amlwg i gwsmeriaid.

Gwir enw'r bwyd

Rhaid nodi enw ar gynnyrch bwyd sy'n eu disgrifio'n ddigonol.

Arbelydru

Rhaid datgan os oes unrhyw fwydydd neu gynhwysion wedi cael eu harbelydru a'i labelu gyda 'wedi'i arbelydru' neu 'wedi'i drin gydag ymbelydredd ïoneiddio

Rheolau marchnata a gofynion graddio yr UE

Yn ôl deddfwriaeth graddio'r Gymuned Economaidd Ewropeaidd rhaid labelu'r rhan fwyaf o ffrwythau a llysiau gyda'u dosbarth ac efallai bydd hefyd angen eu labelu gyda'u tarddle a'u math. Mae arolygwyr garddwriaeth Defra yn gyfrifol am orfodi'r gofynion hyn. Mae mwy o wybodaeth ar ymrwymiadau cyfreithiol masnachwyr ar wefan GOV.UK.

Gwlad wreiddiol

Dylid nodi gwlad wreiddiol neu darddleos byddai peidio â gwneud hynny'n gamarweiniol. (Mae'n bosib bydd y tarddle hwn yn ddisgrifiad mwy lleol na'r wlad, e.e. mefus Saesneg neu afalau Tasmanaidd.)

Ffrwythau cwyredig

Rhaid labelu ffrwythau sydd wedi'u cwyro i ddynodi hynny.

Ffrwythau neu lysiau sydd wedi'u rhagbecynnu a'u torri, eu plicio neu eu trin mewn ffordd o'r fath

Mae'n rhaid i'r rhain gynnwys rhestr o gynhwysion. Er enghraifft, caiff rhai saladau parod, ffrwythau sych a thatws wedi crafu eu trin gyda sylwedd cadwolyn i'w cadw'n ffres; rhaid nodi hwn fel cynhwysyn.

Mae gofynion ychwanegol ar waith ar gyfer y lliwiau canlynol:

·        E102 Tartrazine

·        E104 Quinoline Yellow

·        E110 Sunset Yellow

·        E122 Carmoisine

·        E124 Ponceau 4R Blue

·        E129 Allura Red

Mae'r chwe lliw hyn wedi bod yn destun cais ar gyfer eu tynnu'n ôl yn wirfoddol yn y DU gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. O dan gyfraith yr UE o 20 Gorffennaf 2010 mae'n rhaid i gynnyrch sy'n cynnwys y lliwiau hyn gael eu labelu gyda'r wybodaeth ganlynol: 'Gall (Rhif E / enw'r lliw) gael effaith andwyol ar weithgarwch a sylw ymysg plant'. Am ragor o wybodaeth ar y wybodaeth ychwanegol sy'n ofynnol os ydych yn defnyddio'r chwe lliw hyn, gweler y canllaw ar wefan Yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Alergenau

Os defnyddiwyd sylffwr deuocsid neu sylffitau fel cadwolyn, mae'n rhaid eu hamlygu yn y rhestr o gynhwysion er mwyn cydymffurfio a'r gofynion labelu alergen.

Organig

Gall ffrwythau a llysiau organig ddod o gynhyrchwyr, mewnforwyr neu brosesyddion sydd wedi cael eu harolygu a'u cymeradwyo gan gorff wedi awdurdodi gan y llywodraeth yn unig. Nid yw bwyd o unrhyw ffynhonnell arall yn 'organig' ac mae'n drosedd i'w ddisgrifio fel hyn. Gweler 'Labelu a disgrifio bwyd organig' am ragor o wybodaeth.

Betys

Dylid labelu betys sydd wedi cael ei drochi mewn finegr i ddynodi hynny.

Cosbau

Gall methu a chydymffurfio arwain at dderbyn hysbysiad gwella, sy'n golygu ei bod yn ofynnol i gydymffurfio. Os na chydymffurfir a'r hysbysiad gwella mae'n drosedd dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn a/neu dwy flynedd yn y carchar.

Os nad yw gwybodaeth alergen yn cydymffurfio a'r gofynion mae'n drosedd dan Reoliadau Gwybodaeth Bwyd (Cymru) 2014. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw £5,000.

Noder

Bwriedir y daflen hon fel canllaw yn unig; llysoedd yn unig a all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n debyg y bydd cysylltiadau 'Deddfwriaeth berthnasol' y canllaw yn dangos fersiynau gwreiddiol deddfwriaeth yn unig. Gellir canfod gwybodaeth ar newidiadau i ddeddfau'r DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' dan bob cyswllt; fel arfer, mae newidiadau i ddeddfwriaeth Ewrop wedi'i ymgorffori yn y testun. Mae cysylltiad ar wahân i ddeddfwriaeth sy'n cael ei newid lle mae'n ymwneud yn uniongyrchol a chynnwys y canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol

Rheoliad UE (EC) Rhif 1333/2008 ar ychwanegion bwyd

Rheoliadau Marchnata Cynnyrch Garddwriaethol Ffres 2009

Rheoliad UE (EC) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth bwyd i ddefnyddwyr

Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu (Cymru) 2013

RheoliadauGwybodaeth Bwyd 2014

Rheoliadau Gwybodaeth Bwyd (Cymru) 2014

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Ionawr 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw