Hawliau Defnyddwyr

Lliwiau mewn bwyd

Lliwiau mewn bwyd

Os ydych yn gwerthu neu'n cyflenwi bwyd, mae angen i chi roi gwybodaeth benodol ynghylch lliwiau mewn bwydydd

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru 

Mae Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau, a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013 yn caniatáu i liwiau penodol yn unig gael eu defnyddio mewn bwyd, yn cyfyngu ar y defnydd o rai lliwiau, ac yn gosod lefelau mwyaf ar gyfer rhai lliwiau, yn arbennig ynghylch bwyd a werthir mewn bwytai ac fel prydau bwyd i fynd.

Dylai masnachwyr gael cadarnhad ysgrifenedig gan eu cyflenwr bod cynnyrch yn cydymffurfio â darpariaethau Deddf Diogelwch Bwyd 1990 a Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau, a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013. Mae'r rheoliadau'n rhestru rhai lliwiau penodol a gyfyngir mewn sawsiau, picls, sesnin ac ati. Rheolir y defnydd o'r lliwiau hyn mewn bwyd gan fod defnydd gormodol ohonynt wedi'i gysylltu ag adweithiau alergol a salwch.

I ba fwydydd mae'r Rheoliadau'n gymwys?

Mae'r Rheoliadau yn berthnasol i bob math o fwyd ond maent yn gwneud gofynion penodol ar gyfer rhai bwydydd, megis reis, te, coffi, llysiau ffres, cig, pysgod a physgod cregyn nad ydynt yn gallu cael eu lliwio'n uniongyrchol gyda lliwiau artiffisial. Mae reis yn gallu cynnwys lliw a gyflwynir gan gynhwysion a ychwanegir iddo yn unig, fel sesnin.

O berthnasedd penodol i brydau bwytai a siopau bwyd i fynd, mae'r ychwanegion a ddefnyddir sy'n ymwneud â sawsiau, sesnin (er enghraifft - powdr cyrri, tandwri), picls, relish, siytni a picalili ac ati. Yn yr achosion hyn, dim ond cyfanswm o 500mg/kg o'r lliwiau canlynol a ganiateir, naill ai wedi'u defnyddio'n unigol neu mewn unrhyw gyfuniad:

 • E100 - Curcumin
 • E102 - Tartrazine
 • E120 - Cochineal, Carminic Acid, Carminau
 • E122 - Azorubine, Carmoisine
 • E129 - Coch Allura AC
 • E131 - Glas Gloyw V
 • E132 - Indigotine, carmin Indigo
 • E133 - Glas Llachar FCF
 • E142 - Gwyrdd S
 • E151 - Du Llachar BN, Du PN
 • E155 - Brown HT
 • E160d - Lycopene
 • E160e - Beta-apo-8'-carontenal (C30)
 • E160f - Ethyl ester of Beta-apo-8' carotenic acid (C30)
 • E161b - Lwtein

Rheoleiddir y lliwiau dilynol hyd yn oed yn llymach, gydag uchafswm terfynau mewn sawsiau fel sy'n dilyn:

 • E104 - Quinoline Melyn: 20mg/cg, ac nis caniateir mewn sawsiau seiliedig ar domato
 • E110 - Melyn y Machlud FCF / Melyn Oren S: 30mg/cg, picls a phiccalili yn unig
 • E124 - Coch Llachar 4R / Coch Cotsinîl A: nis caniateir ei ddefnyddio mewn sawsiau

Mae'r uchafswm meintiau a ganiateir o'r tri lliw hyn yn wahanol mewn mathau eraill o fwyd - er enghraifft, Quinoline Melyn yw'r unig un o'r tri y caniateir iddo gael ei ddefnyddio mewn sesnadau, gyda therfyn o 10mg/cg. Am fanylion llawn ynghylch y terfynau gweler Rheoliad UE (UE) Rhif 232/2012 yn diwygio atodiad II i Reoliad (EC) Rhif 1333/2008 ynghylch yr amodau defnydd a'r lefelau defnydd ar gyfer Quinoline Melyn (E 104), Melyn y Machlud FCF / Melyn Oren S (E 110) a Choch Llachar 4R, Coch Cotsinîl A (E 124)

Pam mae'r rhain yn cael eu rheoli?

Rheolir y defnydd o'r lliwiau hyn mewn bwyd oherwydd bod bwyta llawer ohonynt wedi cael ei gysylltu ag adweithiau alergaidd a salwch.

Rhybuddion gorfodol

Mae'n rhaid cynnwys rhybuddion gorfodol ynghylch effaith lliwiau ar blant ar labeli bwydydd a ragbecynnir. Mae'r gofynion hyn hefyd yn gymwys i rewoedd bwytadwy, melysion blawd ac eitemau bwyd eraill a werthir yn rhydd. Mae'r rhybudd: '[enw neu rif E y lliw(iau)]: gallai gael effaith niweidiol ar weithgarwch a sylw plant' yn ofynnol yn achos bwydydd wedi'u pacio ymlaen llaw sy'n cynnwys unrhyw un o'r lliwiau canlynol:

 • E102 - Tartrazine
 • E104 - Quinoline Melyn
 • E110 - Melyn y Machlud FCF
 • E122 - Carmoisine
 • E124 - Ponceau 4R
 • E129 - Coch Allura

Am fwy o fanylion ar y wybodaeth ychwanegol os ydych yn defnyddio'r chwe lliw yma, gweler y canllaw ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Nid oes gofyniad i fwydydd a werthir mewn sefydliadau arlwyo ddatgan y rhybuddion hyn ar y fwydlen.

Sut ydw i'n gallu osgoi gwerthu bwyd gyda gormodedd o liwiau neu liwiau na chaniateir?

Ym mhob achos, dylech chi gael cadarnhad ysgrifenedig oddi wrth eich cyflenwr bod cynnyrch yn cydymffurfio â darpariaethau Deddf Diogelwch Bwyd 1990 a Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau, a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013.

Dylech sicrhau eich bod chi a'ch gweithwyr bob tro'n dilyn y cyfarwyddiadau a roddwyd gyda'r sesnin/lliw. Os nad oes cyfarwyddiadau, neu os nad yw'r cyfarwyddiadau'n glir, gofynnwch i'ch cyflenwr am fwy o fanylion yn ysgrifenedig. Peidiwch â dyfalu neu ddibynnu ar wybodaeth a roddir ar lafar yn unig.

Os ydych chi'n mewnforio'r sesnin/lliw yn uniongyrchol, neu'n ei gynhyrchu eich hun dylech ofyn am gyngor mwy manwl oddi wrth eich gwasanaeth safonau masnach lleol.

Cosbau

Mae'n drosedd cyfreithiol i werthu bwyd nad yw'n cydymffurfio â Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013. Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Beth am ychwanegion eraill?

Mae yna reoliadau Ewropeaidd sy'n rheoli'r defnydd o bob ychwanegyn mewn bwyd*. Mae'n bwysig eich bod bob tro'n cael cadarnhad ysgrifenedig oddi wrth eich cyflenwyr bod eu cynhyrchion yn cydymffurfio â'r gofynion perthnasol. Os ydych chi'n mewnforio'r cynhyrchion yn uniongyrchol, gofynnwch i'ch gwasanaeth safonau masnach lleol am fwy o gyngor. Dylech chi sicrhau bod unrhyw gyfarwyddiadau defnyddio yn cael eu dilyn bob tro ac, os oes gennych chi unrhyw amheuaeth, gofynnwch - peidiwch â dyfalu.

[*Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1332/2008 ar ensymau bwyd; Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1333/2008 ar ychwanegion bwyd; a Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1334/2008 ar gyflasynnau a chynhwysion bwyd penodol sydd â phriodoleddau cyflasu i'w defnyddio mewn ac ar fwydydd.]

Gwybodaeth bellach

Mae canllawiau ar ddeddfwriaeth ychwanegion bwyd  manwl ar gael ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Diogelwch Bwyd 1990

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1332/2008 ar ensymau bwyd

Rheoliad UE (EC) Rhif 1333/2008 ar ychwanegion bwyd

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1334/2008 ar gyflasynnau a chynhwysion bwyd penodol sydd â phriodoleddau cyflasu i'w defnyddio mewn ac ar fwydydd

Rheoliad UE (UE) Rhif 232/2012 yn diwygio atodiad II i Reoliad (EC) Rhif 1333/2008 ynghylch yr amodau defnydd a'r lefelau defnydd ar gyfer Quinoline Melyn (E 104), Melyn y Machlud FCF / Melyn Oren S (E 110) a Choch Llachar 4R, Coch Cotsinîl A (E 124)

Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Awst 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw