Hawliau Defnyddwyr

Labelu cig eidion

Mae Cynllun Labelu Cig Eidion Gorfodol yr UE yn ceisio gwarchod yn erbyn bygythiad BSE arall.

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Mae'r Cynllun Labelu Cig Eidion Gorfodol yn system yr Undeb Ewropeaidd (UE) sy'n mynnu bod gwybodaeth benodol yn cael ei darparu i ddefnyddwyr. Mae'r wybodaeth olrheiniadwy hon yn rhoi tarddiad y cig eidion neu'r cig llo.

Mae gwybodaeth ragnodedig benodol yn orfodol ar gyfer cig eidion a chig llo ffres a rhewedig ar bob cam yn y gadwyn gyflenwi, o ladd i'r manwerthu terfynol. Gellir cymhwyso gwybodaeth wirfoddol arall i'r cynhyrchion hyn cyhyd â'i fod yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth labelu bwyd gyfredol.

Nid yw'r darpariaethau hyn yn gymwys i gynhyrchion cig eidion a chig llo wedi'u coginio.

Mae'n rhaid darparu'r wybodaeth hon mewn ysgrifen. Ar gyfer cig wedi'i ragbecynnu, rhaid iddo naill ai fod wedi'i hatodi i'r cig neu'r deunydd pacio; ar gyfer cig nad yw wedi'i ragbecynnu, rhaid iddi fod mewn ysgrifen sy'n weladwy i'r defnyddiwr terfynol yn y man gwerthu.

Gwybodaeth orfodol

CIG EIDION A CHIG LLO FFRES A RHEWEDIG

Gwybodaeth mae'n rhaid ei darparu ar yr holl gynhyrchion cig eidion a chig llo ffres a rhewedig (mae aelod-wladwriaeth yn golygu aelod-wladwriaeth o'r UE):

 • rhif cyfeirnod neu god yn nodi'r anifail penodol neu'r grwp o anifeiliaid y mae'r cig eidion yn deillio ohono
 • enw'r aelod-wladwriaeth neu'r wlad nad yw'n aelod o'r UE y ganwyd yr anifail neu'r grwp o anifeiliaid ynddi
 • enw(au) yr holl aelod-wladwriaethau neu wledydd nad ydynt yn aelodau o'r UE y magwyd yr anifail neu'r grwp o anifeiliaid ynddi(ynddynt)
 • 'lladdwyd yn:[enw'r aelod-wladwriaeth neu'r wlad nad yw'n aelod o'r UE]'
 • rhif cymeradwyo'r lladd-dy*
 • 'yn torri/wedi'i dorri yn: [enw'r aelod-wladwriaeth neu'r wlad nad yw'n aelod o'r UE]'
 • rhif cymeradwyo'r safle(oedd) torri*

[*Nid yw'n ofynnol yn y man adwerthu i'r cyhoedd o gynhyrchion cig eidion neu gig llo rhydd (nad yw wedi'i ragbecynnu).]

Lle nad yw gwybodaeth orfodol ar gael ar gyfer cig a fewnforir o wlad nad yw'n aelod o'r UE, mae'n rhaid i'r labelu ddangos o leiaf y geiriau 'Tarddiad: O'r tu allan i'r UE ac wedi'i ladd yn [enw'r wlad nad yw'n aelod o'r UE]'. Hefyd, dylech ddangos cyfeirnod neu god olrheiniadwy os yw'r cig yn cael ei dorri neu ei ail-becynnu wedi'i fewnforio.

Lle mae anifeiliaid wedi'u geni, magu a lladd yn yr un aelod-wladwriaeth neu wlad nad yw'n aelod o'r UE, yna gellir amnewid yr ail, trydydd a phedwerydd gofyniad yn y rhestr fwledi uchod am ddatganiad ' Tarddiad: [enw'r aelod-wladwriaeth]' neu ' Tarddiad: [enw'r wlad nad yw'n aelod o'r UE]'. Mae rhagor o wybodaeth ar beth mae'n rhaid i chi ei roi ar labeli ar gael ar y wefan GOV.UK.

CIG EIDION A CHIG LLO WEDI'I RAGBECYNNU

Gellir gwerthu cig eidion a chig llo wedi'i ragbecynnu gyda chig o uchafswm o dri lladd-dy neu safle torri yn yr un pecyn. Mae'n rhaid i'r labelu ar y pecynnau hyn ddangos:

 • rhif cymeradwyo'r lladd-dy a'r wlad ladd ar gyfer pob un o'r aelod-wladwriaethau perthnasol neu wledydd tarddiad perthnasol nad ydynt yn aelodau o'r UE. A ddangosir fel: 'Lladdwyd anifeiliaid yn y grwp yn [enw'r aelod-wladwriaeth neu wlad nad yw'n aelod o'r UE lle digwyddodd y lladd]'
 • gwlad y torri a rhif cymeradwyo'r safle torri ar gyfer pob aelod-wladwriaeth briodol neu'r wlad dorri briodol nad yw'n aelod o'r UE. A ddangosir fel: 'Torwyd y cig mewn swp yn [enw'r aelod-wladwriaeth neu wlad nad yw'n aelod o'r UE lle digwyddodd y torri]'

CIG EIDION A CHIG LLO NAD YW WEDI'I RAGBECYNNU

Ar gyfer cig eidion a chig llo nad yw wedi'i ragbecynnu, mae'r gofynion yr un peth ynghylch cymysgu sypiau o uchafswm o dri lladd-dy neu safle torri. Y wybodaeth mae'n rhaid ei darparu i'r defnyddiwr terfynol yw'r wlad enedigol, magu, lladd a thorri. Dylid darparu'r wybodaeth hon yn y fath ffordd y gall defnyddwyr weld yn glir pa wybodaeth sy'n perthyn i ba gig heb ddryswch. Mae'n rhaid cadw cig o wahanol wledydd yn gwbl ar wahân yn yr arddangosiad.

Mae'n rhaid i weithredwyr gadw cofnod dyddiedig, dyddiol o rifau trwydded y lladd-dai a safleoedd torri sy'n perthyn i'r cig sydd ar werth. Mae'n rhaid dangos hyn i ddefnyddwyr ar gais.

BRIWGIG EIDION

 • cyfeirnod neu god olrhain
 • aelod-wladwriaeth neu wlad nad yw'n aelod o'r UE lle digwyddodd y lladd
 • aelod-wladwriaeth neu wlad nad yw'n aelod o'r UE lle digwyddodd y briwo/paratoi
 • gwlad tarddiad (o eni i ladd) os yw'n wahanol i wlad y briwo

Hefyd, gallwch gynnwys unrhyw ran o'r wybodaeth orfodol ar gyfer cynhyrchion cig eidion a chig llo a restrir yn gynharach yn y cyfarwyddyd hwn.

Ni all safleoedd torri gymysgu briwgig eidion o ddwy wlad tarddiad neu fwy. Gellir cymysgu briwgig eidion gydag offal o'r un wlad, ac yna mae'n rhaid ei nodi gyda'r holl wybodaeth orfodol.

Daeth darpariaethau ychwanegol ynghylch labelu gorfodol o gynnwys braster a chymhareb protein colagen/cig i rym ar 1 Ionawr 2014. Dan atodiad VI rhan B o Reoliad (UE) 1169/2011, ni ellir labelu briwgig gydag unrhyw un o'r disgrifiadau yn y tabl isod oni bai ei fod yn cydymffurfio â'r meini prawf perthnasol (bod yn llai na neu hafal i'r nifer a roddir, a'r cyfansoddiad yn cael ei ' wirio ar sail cyfartaledd dyddiol'). Ar ben hynny, mae angen ei labelu: 'canran y cynnwys braster o dan...' a 'chymhareb protein colagen/cig o dan...'.

Math o friwgigCynnwys braster - llai na neu hafal i...Cymhareb protein colagen/cig - llai na neu hafal i...
briwgig heb lawer o fraster7 %12 %
briwgig eidion pur20 %15 %
briwgig eidion yn cynnwys cig moch30 %18 %
briwgig o rywogaethau eraill25 %15 %

Fodd bynnag, am gyfnod o dair blynedd yn dilyn 1 Ionawr 2014, gellir dal i werthu briwgig nad yw'n cwrdd â'r meini prawf hyn, cyhyd â nad yw'n effeithio ar unrhyw un o'r disgrifiadau uchod a'i bod yn cael ei labelu ' Ar gyfer marchnad y DU yn unig'.

TRIMINS

 • gwlad lladd
 • gwlad cynhyrchu
 • gwledydd genedigol a magu

Os yw'r hyn oll uchod yr un wlad, yna gall y labelu ddarllen 'Gwlad tarddiad: 'XXX' (lle digwyddodd yr enedigaeth, magu a lladd)'.

Enwau bwydydd gwarchodedig yr UE

Mae'n rhaid i gynhyrchion gydag Enw Tarddiad Gwarchodedig a chynhyrchion o Ddynodiad Daearyddol Gwarchodedig ddangos yr holl wybodaeth orfodol a restrir ar ddechrau'r canllaw hwn. Mae rhagor o wybodaeth ar enwau bwydydd gwarchodedig ar gael ar y wefan GOV.UK.

Cig eidion a chig llo o anifeiliaid o dan 12 mis oed

Mae'n rhaid categoreiddio'r anifeiliaid hyn ar adeg eu lladd gyda'r cyfeirnod 'V' ar gyfer anifeiliaid dan wyth mis oed, a 'Z' ar gyfer anifeiliaid rhwng wyth a 12 mis oed. Mae'n rhaid eu marchnata yn unol â'u henwau dynodedig yn yr UE. Yn y DU, mae angen i anifeiliaid gyda chod 'V' dan wyth mis oed gael eu disgrifio fel cig llo. Mae'n rhaid disgrifio anifeiliaid gyda chod 'Z' rhwng wyth a 12 mis oed fel cig eidion. Hefyd mae'r gofynion hyn yn gymwys i offal.

Mae'n rhaid labelu cig ac offal o anifeiliaid dan 12 mis oed yn briodol (' oedran ar adeg lladd: hyd at 8 mis' neu ' oedran ar adeg lladd: 8-12 mis') ar bob cam o'r broses gynhyrchu neu werthu, ond gellir byrhau hyn i 'V' neu 'Z' tan ei fanwerthu i'r defnyddiwr terfynol.

Hefyd, mae'n rhaid disgrifio offal yn briodol - er enghraifft, gellir defnyddio 'iau llo' dim ond i ddisgrifio iau o anifeiliaid dan wyth mis oed. Gellir cymysgu offal o anifeiliaid o wahanol oedrannau, ond mae'n rhaid ei labelu gyda'r wybodaeth briodol ar gyfer y ddwy ffynhonnell. Ni ellir cymysgu cig eidion neu gig llo o anifeiliaid â chod 'V' ac 'Z.

Dylid labelu'r cig gyda'r disgrifiad priodol ar gyfer yr aelod-wladwriaeth lle caiff ei werthu, ac felly mae'n bosibl cael dwy label neu fwy gyda disgrifiadau priodol.

Cosbau

Gall methu cydymffurfio arwain at dderbyn hysbysiad gwella, sy'n golygu ei bod yn ofynnol i gydymffurfio. Os na chydymffurfir â'r hysbysiad gwella, mae'n drosedd dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990. Y gosb fwyaf o'ch cael yn euog yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Darllen pellach

Mae cyfarwyddyd manwl llawn ar y Cynllun Labelu Cig Eidion Gorfodol  ar gael ar y wefan GOV.UK.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliadau Labelu Cig Eidion a Chig Llo (Cymru) 2011

Rheoliad yr UE (UE) 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf:  Gorffennaf 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw