Hawliau Defnyddwyr

Cynhyrchwyr wyau yn gwerthu'n uniongyrchol i ddefnyddwyr

Mae ystod eang o ofynion labelu pan fydd cynhyrchwyr yn gwerthu'n uniongyrchol i'r defnyddiwr

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Rhaid labelu wyau a werthir yn uniongyrchol i'r defnyddiwr o fferm, danfoniadau drws-i-ddrws, neu o werthiant marchnad/cist car gyda dyddiad ar ei orau cyn, gwybodaeth gadw briodol, a dan rai amgylchiadau, enw a chyfeiriad neu god unigol y safle cynhyrchu. Nid yw'r gofynion hyn yn gymwys i wyau graddedig neu graciedig. Mae darpariaethau penodol ar gyfer labelu wyau maes ac wyau ysgubor.

Mae hwn yn berthnasol dim ond os yw'r wyau heb eu graddio (heb ddisgrifiadau pwysau neu ddosbarth), ac nad ydych yn gwerthu wyau wedi cracio yn ymwybodol. Os caiff yr wyau eu gwerthu trwy unrhyw ddull arall, er enghraifft i safleoedd adwerthu eraill, rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA).

Gofynion labelu

Rhaid rhoi dyddiad ar ei orau cyn ('Ar ei orau cyn' wedi dilyn gan ddyddiad) a rhaid i hyn fod yn uchafswm o 28 diwrnod ar ôl y dyddiad dodwy. Wrth roi'r dyddiad 'Ar ei orau cyn', dylid rhoi ystyriaeth i unrhyw wyau gyda phlisg tenau a storio wyau mewn tymereddau amgylchynol uchel. Nid oes rhaid stampio'r dyddiad 'ar ei orau cyn' ar yr wyau, ond rhaid iddo o leiaf gael ei gyflenwi gyda'r wyau.

Gwybodaeth berthnasol am storio (megis cadw'n oer wedi prynu).

Ar gyfer marchnadoedd cyhoeddus lleol neu werthiannau cist car, rhaid stampio wyau'n unigol gyda chod sy'n datgan y safle cynhyrchu a'r dull ffermio.

Mae'n rhaid arddangos hysbysiad yn esbonio ystyr y cod a stampiwyd. Dylai'r hysbysiad hwn nodi ystyr y llythrennau a'r rhifau a stampiwyd ar yr wyau. Er enghraifft, byddai 3UK12345 yn cyfeirio at y wybodaeth ofynnol fel a ganlyn:

 • 3 - dull ffermio:
  - 0 (organig)
  - 1 (maes)
  - 2 (sgubor)
  - 3 (ieir mewn cawell)
 • UK- gwlad y tarddiad
 • 12345 - cod y safle cynhyrchu, a ddarparwyd i'r paciwr ar ôl cofrestru gyda'r APHA

Mae esemptiad i'r gofyniad i stampio yn berthnasol i gynhyrchwyr â phraidd o lai na 50 o adar, ond dan yr amgylchiadau hyn mae'n rhaid darparu enw a chyfeiriad y cynhyrchydd ar hysbysiad.

Ni ellir marcio neu hysbysebu wyau a werthir mewn un o'r tri dull a ddisgrifir uchod gyda gradd pwysau neu ddosbarth. Am ragor o wybodaeth am hyn a gofynion labelu eraill a fydd yn berthnasol, gweler ein taflen 'Manwerthu a labelu wyau'

Dull ffermio

Gellir nodi'r dull ffermio, yn ymwneud â'r cod a stampiwyd, gan ddefnyddio'r geiriad isod, ble mae hyn yn berthnasol. Mae'r disgrifiadau hyn hefyd yn berthnasol os ydych yn dymuno disgrifio'ch wyau'n wirfoddol pan rydych chi'n eu gwerthu o'ch safle neu o ddrws i ddrws.

 • wyau maes
 • wyau sgubor
 • wyau gan adar mewn cewyll

Os ni chynhyrchwyd yr wyau yn unol â'r dulliau a amlinellwyd ar gyfer wyau maes neu wyau sgubor, cânt eu dosbarthu'n awtomatig fel wyau gan ieir mewn cewyll.

Ni ellir cadw ieir dodwy mewn cewyll sy'n cwrdd â gofynion y system 'cawell confensiynol' yn unig. Mae rhagor o wybodaeth ynglyn â hyn ar gael yn nogfen Defra Cod argymhellion ar gyfer Lles Da Byw: Ieir Dodwy.

WYAU MAES

Rhaid cynhyrchu wyau a ddisgrifir fel 'wyau maes' mewn sefydliadau dofednod ble mae gan yr ieir:

 • mynediad parhaus yn ystod y diwrnod i libart awyr agored
 • mynediad at dir wedi gorchuddio gan fwyaf gyda llystyfiant
 • o leiaf pedwar metr sgwâr o dir ar gael i bob aderyn

Yn ogystal â hyn, mae yna ofynion yn ymwneud â chartref a ffitiadau yr ieir.

WYAU SGUBOR

Rhaid cynhyrchu wyau sgubor mewn sefydliad dofednod:

 • ble mae o leiaf 15cm o le clwydo ar gyfer pob iâr
 • ble mae arwynebedd llawr yn darparu o leiaf 250cm2o ofod torllwyth i bob iâr
 • sy'n cydymffurfio â'r gofynion yn ymwneud â chartref a ffitiadau yr ieir

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y disgrifiadau eraill o ddulliau ffermio, neu am ofynion cartrefu ieir, gofynnir i chi gysylltu â'r swyddfa APHA leol.

Storio

Er mwyn cadw'r wyau rydych chi'n gwerthu mewn cyflwr da, wrth eu storio mae'n rhaid i chi eu cadw:

 • yn oer, ac wedi'u gwarchod rhag newidiadau ac eithafion tymheredd; mae rhwng 5°C a 17°C yn addas
 • yn sych, oddi wrth heulwen uniongyrchol ac unrhyw nwyddau eraill a allai amharu ar eu blas, megis nionod neu bowdwr golchi

Dylech chi hefyd ystyried:

 • trin yr wyau cyn lleied â phosib, oherwydd bydd craciau bychan yn achosi i'r wyau ddirywio a cholli pwysau
 • cymryd gofal wrth storio hambyrddau ar ben ei gilydd, oherwydd efallai bydd hwn yn achosi'r wyau i gracio

Cael gwared ar wyau

Am wybodaeth am gael gwared ar wyau nad ydynt i'w bwyta gan bobl, gweler adrannau 9 a 23 yng nghanllaw APHA - Canllaw ar Ddeddfwriaeth yn ymwneud â Marchnata Wyau.

Arolygu wyau

Cynhelir y rhain gan APHA. Gellir canfod rhagor o wybodaeth yn ymwneud â'r ddeddfwriaeth uchod, a chyngor ar gofrestru fel pecynwr ac ati ar wefan GOV.UK.

Cosbau

Mae'n dramgwydd troseddol i beidio â chydymffurfio â'r gofynion labelu hyn. Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol


Rheoliad Comisiwn yr UE (EC) Rhif 853/2004 pennu rheolau hylendid penodol ar gyfer bwyd sy'n deillio o anifeiliaid (atodiad III, adran X)

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 589/2008 gosod rheolau manwl ar gyfer rhoi Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1234/2007 ar waith o ran safonau marchnata wyau


Rheoliadau Wyau a Chywion (Cymru) 2010


Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw