Hawliau Defnyddwyr

Gwerthu alcohol mewn safleoedd trwyddedig

Gwerthu alcohol mewn safleoedd trwyddedig

Gofynion ynghylch gwerthu alcohol mewn safleoedd trwyddedig

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae gwerthu alcohol mewn tafarnau, bwytai ac ati yn gaeth i ofynion deddfwriaeth pwysau a mesurau, masnachu teg, trwyddedu a deddfwriaeth gwerthu dan oed..

Mae gofynion cyfreithiol i'r fasnach drwyddedig ynghylch cyfansymiau a mesur diodydd meddwol a sut cânt eu disgrifio, yn ogystal â hysbysu cwsmeriaid ynghylch y prisiau a godir arnynt. Mae amodau trwyddedu gorfodol yn bodoli hefyd, sy'n cynnwys cyfansymiau lleiaf a hyrwyddiadau prisiau anghyfrifol. Mae'n rhaid i bob cwsmer fod dros 18 mlwydd oed i brynu alcohol mewn safleoedd trwyddedig.

Gofynion pwysau a mesurau

Mae gofynion cyfreithiol yn eu lle ynghylch y cyfansymiau y dylid eu defnyddio wrth werthu mathau penodol o ddiodydd meddwol. Mae'r rhain yn gymwys i gwrw, lager, seidr, jin, rym, fodca, chwisgi, gwin a gwinoedd cadarn megis port a sieri.

Nid oes unrhyw ofynion penodol ynghylch y cyfansymiau y dylid eu defnyddio wrth werthu unrhyw ddiodydd eraill; fodd bynnag, os dynodir cyfanswm penodol i gwsmeriaid ar fwydlen neu restr prisiau, er enghraifft, dylid dilyn y gofynion a ddisgrifir isod ynghylch offer neu fesurau a ddefnyddir i bennu faint o ddiod a weinir.

CWRS, LAGER A SEIDR

Wrth werthu cwrs, lager a seidr o gasgen, raid eu gwerthu gan ddefnyddio un o'r cyfansymiau hyn:

 • 1/3 peint
 • 1/2 peint
 • 2/3 peint
 • llusorifau 1/2 peint

Ni fydd y gofynion hyn yn gymwys pan gymysgir cwrw, lager neu seidr â diodydd eraill. Fodd bynnag, os byddwch yn cytuno i werthu cyfanswm penodol o ddiod cymysg i gwsmer - er enghraifft, peint o shandi - rhaid dilyn y gofynion isod ynghylch mesur y ddiod.

Dylid mesur cwrw, lager neu seidr o gasgen gan ddefnyddio system fesur awtomatig neu wydrau sy'n dal cyfaint penodol. Dylai'r holl offer a gwydrau o'r fath fod â 'nod y llywodraeth' arno; eglurir hyn yn fanylach isod ac mae'n gwarantu y bydd cyfaint y ddiod a werthir yn gywir.

Gall gwydrau â nod arnynt a ddefnyddir i fesur a gweini cwrw, lager a seidr o gasgen fod yn fesurau ymyl (mae angen eu llenwi hyd at dop y gwydr) neu wydrau â llinell (sydd â lle uwchben y llinell cyfanswm i gynnwys diodydd sydd â phen ewynnog). Yn y ddau achos, dylid gweini diodydd yn ofalus i sicrhau fod y gwydrau yn cael eu llenwi i'r lefel ofynnol, gan ystyried natur y ddiod. Er enghraifft, yn draddodiadol, gweinir stowt â phen ewynnog sylweddol, ond nid seidr. Os bydd cwsmeriaid yn ystyried fod cyfanswm yr ewyn a weinir yn ormodol, gallant ofyn am gael llenwi'r gwydr hyd at lefel sy'n rhesymol dderbyniol.

Os defnyddir mesuryddion hanner peint, dylai'r gwydrau y gweinir diodydd ynddynt fod ychydig yn fwy na'r cyfanswm a werthir i ganiatáu i unrhyw ben ewynnog a gynhyrchir gael ei gynnwys. Ni ddylai'r gwydrau hyn fod â nod neu gyfaint penodol wedi'i nodi arnynt, oherwydd gallai hynny wneud i'r cwsmer amau cywirdeb y cyfanswm a werthir iddo. Mae cywirdeb a ganiateir yn achos mesuryddion a gwydrau â nod arnynt yn wahanol, ac efallai na fydd peint o gwrw wedi'i fesur (er enghraifft) bob tro yn cyrraedd at y llinell ar wydr peint â nod arno.

GWERTHU DIODYDD MEWN JWG NEU BISER

Gellir gwerthu cyfansymiau mwy o gwrw, lager a seidr mewn jygiau neu biseri os:

 • dywedir wrth y cwsmer faint yw'r cyfanswm
 • bydd y cyfanswm yn un o luosrifau hanner peint
 • defnyddir offer, mesurau neu wydrau wedi'u nodi i bennu faint yn union a weinir

Er enghraifft, gellir llenwi piser pedwar peint o gwrw trwy weini wyth hanner peint o system sy'n mesur neu trwy lenwi pedwar gwydr peint â nod a llinell arnynt - mae gwydrau â llinell arnynt yn hanfod i gynnwys unrhyw ben ewynnog a gynhyrchir/

JIN, RYM, FODCA A WISGI

Mae angen gweini'r pedwar gwirod uchod mewn gwydrau sy'n dal un o'r cyfansymiau hyn:

 • 25ml
 • 35ml
 • lluosrifau 25ml neu 35ml

Rhaid gwerthu'r un cyfanswm yn yr holl farrau yn yr un safle, a rhaid arddangos hysbysiad sy'n hysbysu cwsmeriaid yn glir ynghylch y cyfanswm a ddefnyddir, er enghraifft:

Gweinir jin, rym, fodca a wisgi gan ddefnyddio mesurau 25ml neu luosrifau 25ml

Ni fydd y gofynion hyn yn gymwys pan weinir jin, rym, fodca neu wisgi fel coctel wedi'i gymysgu â dau neu ragor o ddiodydd eraill.

Rhaid pennu'r cyfanswm gan ddefnyddio dyfeisiau mesur awtomatig â 'nod y llywodraeth' arnynt megis 'optigau' neu trwy ddefnyddio mesurau 'gwniaduron', sy'n sicrhau fod y cyfanswm a weinir yn gywir.

Wrth ddefnyddio dyfeisiau 'optigau' ar boteli, dylech sicrhau na chaiff y siambr mesur ei guddio gan sticeri prisiau, fel gellir gweld fod y siambr yn llawn cyn ei ddefnyddio. Dylid gadael i'r siambr mesur ail-lenwi'n llawn cyn gweini mesur arall.

Ni ddylid defnyddio dyfeisiau arllwys a roddir ar dop poteli gwirodydd i bennu mesurau o jin, rym, fodca a wisgi, hyd yn oed os yw'r cyfanswm priodol wedi'i ddynodi arnynt. Nid yw'r dyfeisiau hyn yn gyfreithiol gywir, ac maent wedi'u bwriadu ar gyfer paratoi coctels. Os byddwch yn defnyddio dyfeisiau arllwys ar dopiau poteli er cyfleustod, dylid defnyddio 'gwniadur' â nod arno wrth weini jin, fodca a wisgi heb ddwr neu wedi'i gymysgu ag un math o ddiod.

Wrth ddefnyddio mesurau 'gwniadur' y mae angen eu llenwi i'r ymyl, mae'n arfer da dal y gwniadur dros y gwydr a ddefnyddir i weini'r ddiod i sicrhau y bydd y cwsmer yn cael unrhyw ddiferion a gollir ac ni fyddir yn gweini mesur anghyflawn iddo.

GWIN

Rhaid i win a werthir fesul gwydr gael ei werthu gan ddefnyddio'r cyfansymiau hyn:

 • 125ml
 • 175ml
 • lluosrifau 125ml neu 175ml

Rhaid i gyfanswm y gwin a weinir mewn gwydrau gael ei ddynodi'n glir i gwsmeriaid ar fwydlenni, rhestrau prisiau neu ar hysbysiad a arddangosir - er enghraifft:

Gweinir gwin yn y safle hwn mewn mesurau 125ml a 175ml, neu mewn lluosrifau o'r cyfansymiau hynny

Mae gwin a werthir mewn cyfansymiau o lai na 75ml neu wedi'i gymysgu â diodydd eraill wedi'i eithrio o'r gofynion hyn.

Dylid defnyddio'r cyfansymiau i weini gwin a werthir mewn caraffau agored:

 • 250ml
 • 500ml
 • 750ml
 • 1 litr

Dylid gwerthu gwin cadarn megis port neu sieri mewn cyfansymiau o 50ml neu 70ml, a dylid dweud wrth y cwsmer pa gyfansymiau a ddefnyddir.

Gellir pennu cyfanswm gwin trwy ddefnyddio dyfeisiau mesur 'otpigau' ar ben poteli, mesurau 'gwniadur' neu wydrau â llinell arnynt. Rhaid i'r holl offer, mesurau, caraffau neu wydrau a ddefnyddir i bennu cyfanswm gwin fod â 'nod y llywodraeth' arnynt, sy'n sicrhau y bydd y cyfanswm a weinir yn gywir.

OFFER MESUR A GWYDRAU â NODAU ARNYNT

Fel y disgrifir uchod, dylai'r holl offer mesur, mesurau, gwydrau ac ati a ddefnyddir i bennu faint o alcohol a werthir fod â 'nodau'r llywodraeth' arnynt. Mae'r nod a roddir arnynt yn sicrhau fod yr offer, y mesur neu'r gwydr yn gywir, a'u fod wedi'i wneud gan ddilyn gofynion cyfreithiol penodol.

Roedd y nod traddodiadol yn goron a rhif arolygydd am flynyddoedd lawer, a gellir gweld hynny hyd heddiw ar fesurau awtomatig, 'optigau', 'gwniaduron' a ddefnyddir:

weights and measures crown mark  

Bellach, mae gan offer a mesurau mwy newydd nodau o fath 'cyfarwyddebau Ewrop', fel yr un a welir yma:

European-directive style stamp  

Dylai'r holl offer, y mesuryddion cwrw, yr 'optigau', y 'gwniaduron' a'r gwydrau a ddefnyddir i fesur diodydd meddwol gael eu harchwilio i sicrhau fod ganddynt nod arnynt, ac yn achos offer mwy newydd, efallai bydd y nod yn weladwy ar du mewn gwaelod gwydr neu fesur yn unig, ar waelod coesyn gwydrau.

Yn achos diodydd o boteli a diodydd nad oes angen gweini cyfansymiau penodol ohonynt, dylid eu gweini mewn gwydrau plaen heb nodau arnynt i osgoi drysu'r cwsmer a chwynion posibl ynghylch gweini mesurau byr.

Gwybodaeth y dylid ei ddarparu i gwsmeriaid

Bellach, nid oes unrhyw ofynion cyfreithiol penodol ynghylch disgrifio cynhyrchion na dynodi'r prisiau a godir mewn safleoedd trwyddedig. Mae'r gofynion manwl blaenorol ynghylch arddangos cryfderau diodydd meddwol a rhestrau prisiau ac ati wedi cael eu disodli gan ddeddfwriaeth masnachu deg cyffredinol sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i ddefnyddwyr gael eu hysbysu'n llawn am nwyddau a gwasanaethau cyn iddynt benderfynu prynu.

Y ffordd orau o sicrhau fod cwsmeriaid yn cael yr wybodaeth ofynnol yw defnyddio bwydlenni manwl neu restrau prisiau a arddangosir yn glir sy'n dynodi'r canlynol:

 • disgrifiadau cywir o gynhyrchion, yn cynnwys y canran o alcohol lle bydd hynny'n briodol
 • y pris, gan gynnwys TAW
 • cyfanswm y ddiod a weinir, lle bydd hynny'n briodol
 • unrhyw dal gwasanaeth ychwanegol gorfodol
 • unrhyw dal gwasanaeth isaf fesul cwsmer

Os na chaiff cwsmeriaid eu hysbysu am brisiau cyn archebu, efallai bydd ganddo'r hawl i wrthod talu am rownd o ddiodydd (er enghraifft, os bydd y prisiau lawer iawn yn uwch na'r hyn fyddai'r cwsmer yn disgwyl ei dalu o fewn rheswm).

Dylai'r enwau a ddefnyddir i ddisgrifio diodydd ar fwydlenni a rhestrau prisiau ac ati fod yn gywir. Er enghraifft, ni ddylid defnyddio enwau brandiau penodol megis 'Bacardi' a 'Coke' os gweinir brandiau eraill o rym gwyn a chola mewn gwirionedd.

Dylai arwyddion hysbysebu a osodir wrth bympiau cwrw a rheselydd 'optigau' ddangos yn glir beth yw brand y ddiod a weinir, a rhaid eu harchwilio yn rheolaidd yn enwedig pan gaiff cwrw gwestai a brandiau diodydd ac ati eu newid.

Peidiwch â defnyddio enwau brandiau penodol ar fwydlenni neu restrau prisiau os na fyddwch bob amser yn stocio brandiau diodydd penodol.  Os gwerthir pob brand o ddiod benodol a chyfanswm penodol am yr un pris, defnyddiwch ddisgrifiadau generig megis 'rym gwyn', 'wisgi', 'fodca' ac ati.

Os na fyddwch yn rhoi'r holl wybodaeth neu ran o'r wybodaeth ofynnol i gwsmeriaid, neu os byddwch yn rhoi gwybodaeth gamarweiniol, efallai caiff hynny ei ystyried yn arfer masnachol annheg ac yn drosedd.

 Gofynion y Ddeddf Trwyddedu

Yn ystod blynyddoedd diweddar, sefydlwyd amodau gorfodol i safleoedd trwyddedig sy'n gwerthu alcohol.

Mae'r amodau hyn yn cynnwys:

 • hysbysu'r cwsmeriaid pan na fyddant yn gofyn am gyfanswm penodol o ddiod, y gallent ddewis o blith y cyfansymiau lleiaf hyn:
  - gwydrau ½ peint o gwrw, lager a seidr
  - mesurau 25ml neu 35ml o jin, rym, fodca a wisgi 
  - gwydrau 125ml o win

Mae hyn i hyrwyddo yfed cyfrifol gan atal gweini mesur rhagosodedig mwy. Mae'n rhaid hysbysu cwsmeriaid bod y meintiau hyn o ddiodydd ar gael trwy arddangos mewn bwydlenni, rhestrau pris, ac ati, yn ogystal ag yn llafar, er enghraifft pan ofynnir am 'wydr o win', 'cwrw' neu 'wisgi.

Ni ddylid hyrwyddo diodydd yn anghyfrifol irresponsible - er enghraifft:

 • prynwch un ac fe gewch un am ddim
 • yr holl ddiodydd y gallwch eu hyfed am £10

Dylai dwr yfed fod ar gael am ddim pan fydd cwsmeriaid yn gofyn am hynny

Gallai parhau i dorri'r amodau hyn arwain at atal trwydded gwerthu alcohol neu hyd yn oed ddileu'r drwydded.

Gwerthiannau cyfyngedig gan oedran

Dim ond cwsmeriaid sydd dros 18 mlwydd oed all brynu alcohol, derbyn alcohol wedi'i brynu iddynt, neu yfed alcohol ar safleoedd trwyddedig. Mae'n drosedd i gyflenwi alcohol i gwsmer sydd o dan 18 mlwydd oed a gall torri'r gyfraith yn barhaus gan safleoedd trwyddedig arwain at wahardd neu ddiddymu trwydded i werthu alcohol. Fodd bynnag, gall pobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed yfed cwrw, gwin a seidr a brynwyd are u cyfer gan unrhyw un sy'n goruchwylio dros 18 mlwydd oed pan maent yn bwyta pryd o fwyd mewn bwyty, gwesty neu rannau o dafarn a osodwyd yn benodol i fwyta prydau.

Mae'n bwysig iawn felly i sicrhau bod alcohol yn cael ei werthu i gwsmeriaid sydd dros 18 mlwydd oed yn unig. Gan ei bod yn anodd asesu oedran pobl ifanc - yn enwedig y rheiny sydd wedi gwisgo fyny neu wedi gwisgo am noson allan - awgrymir eich bod yn mabwysiadu polisi dilysu oedran er mwyn sicrhau y gall pobl ifanc brofi eu hoedran. Yn eithaf aml, mae'r defnydd o bolisi dilysu oedran yn amod sy'n cael ei chymhwyso pan roddir trwydded i werthu alcohol.

Gweler 'Gwerthu alcohol dan oed' am ragor o wybodaeth.

Noder

Bwriedir y daflen hon fel canllaw yn unig; llysoedd yn unig a all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n debyg y bydd cysylltiadau 'Deddfwriaeth berthnasol' y canllaw yn dangos fersiynau gwreiddiol deddfwriaeth yn unig. Gellir canfod gwybodaeth ar newidiadau i ddeddfau'r DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' dan bob cyswllt; fel arfer, mae newidiadau i ddeddfwriaeth Ewrop wedi'i ymgorffori yn y testun. Mae cysylltiad ar wahân i ddeddfwriaeth sy'n cael ei newid lle mae'n ymwneud yn uniongyrchol a chynnwys y canllaw.

Deddfwriaeth allweddol

Gorchymyn Pwysau a Mesurau (Gwirodydd Meddwol) 1988

Deddf Trwyddedu 2003

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Ionawr 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw