Hawliau Defnyddwyr

Gwybodaeth i werthwyr llysiau

Fel rheol gyffredinol, mae angen i gynnyrch gael ei werthu yn ôl pwysau net. Fodd bynnag, mae rhai eithriadau a gofynion penodol mae angen i werthwyr llysiau fod yn ymwybodol ohonynt. Hefyd, yn gyffredinol, mae'n rhaid i'r holl fwydydd - ai wedi'u rhagbecynnu, heb eu rhagbecynnu neu'n cael eu gwerthu yn ôl nifer - gael eu prisio, mae'n rhaid bod cwsmeriaid yn gallu gweld y pris heb ofyn am gymorth, ac mae'n rhaid dangos pris uned y nwyddau. Mae gofynion penodol, hefyd, ynghylch cynlluniau bag a bocs lle gosodir amrywiaeth o eitemau o ffrwythau a llysiau ffres gyda'i gilydd mewn cynhwysydd i'w gwerthu i gwsmer yn y dyfodol.

Yn y canllaw
Deddfwriaeth arall
Dulliau gwerthu cyffredinol
Gofynion penodol ar gyfer tatws
Gwneud y pwysau'n hysbys cyn i gwsmer brynu
Cynlluniau bag a bocs
Tabl pwysau cynhwysydd
Gofynion marcio prisiau
Masnachu'n deg gyda'ch cwsmeriaid

Deddfwriaeth arall
Am ddeddfwriaeth arall sy'n berthnasol i werthwyr llysiau ac yn ymwneud â gofynion labelu a chyfansoddiadol bwyd - edrychwch ar ein taflen 'Labelu bwyd ar gyfer gwerthwyr llysiau'am rhagor o wybodaeth. Edrychwch hefyd ar ein taflen ar wahân ar 'Offer pwyso i'w defnyddio mewn masnach', sy'n rhoi cyfarwyddyd ar y rheoliadau yn ymwneud â'r cloriannau rydych chi'n defnyddio.

Dulliau gwerthu cyffredinol
A siarad yn fras, mae gofyn bod cynnyrch (gan gynnwys eitemau sydd wedi rhannu i mewn i ddarnau neu sydd wedi cael darnau wedi'u torri i ffwrdd i'w tacluso ond sydd heb eu prosesu fel y cyfryw) yn cael eu gwerthu yn ôl pwysau net (cynnyrch heb ei lapio). Fodd bynnag, mae yna nifer o eithriadau sy'n eich galluogi i werthu:

 • rhai eitemau yn ôl pwysau crynswth gan gynnwys pwysau'r cynhwysydd - os bod y cynhwysydd o fewn terfynau'r tabl o bwysau a ddangosir isod
 • ffrwythau meddal a madarch a werthir mewn cynhwysydd (eto, gyda'r terfyn yn y tabl isod ) osbod y pwysau yn hysbys i'r prynwr cyn iddo/iddi gymryd meddiant o'r cynnyrch
 • 'cynnyrch cyfrifadwy' yn ôl rhif, os dydy hyn ddim yn fwy nag wyth eitem y gellir eu gweld yn glir, gan gynnwys afalau, planhigion wy, bananas, grawnffrwyth, nectarinau, eirin gwlanog, eirin, radisys a thomatos*
 • cynnyrch a werthir yn ôl clwstwr, gan gynnwys asbaragws, moron, garlleg, winwns, radisys, a sibols*
 • eitemau wedi'u rhagbecynnu mewn cynhwysyddion trymach i'w marcio gyda'r pwysau net yn unig.
 • amlbaciau o ddau neu rhagor o fathau gwahanol o gynnyrch wedi'i rhagbecynnu - os mae'r pecynnau mewnol unigol wedi marcio, os mae pob un yn weladwy, ac os mae'r pecyn allanol wedi marcio gyda maint, cynnwys a nifer y pecynnau*

[*Am rhestr lawn a chyngor pellach gofynnwch i'ch gwasanaethau safonau masnach lleol.]

Gofynion penodol ar gyfer tatws
Gellir gwerthu tatws rhydd naill ai yn ôl pwysau net neu bwysau crynswth. Os ydych chi'n eu gwerthu yn ôl pwysau crynswth, rhaid i'r pecyn fod o fewn terfynau pwysau penodol (5g i fyny at 500g a dros 500g ar y gyfradd o 10g ar gyfer pob kg o'r pwysau crynswth). Gellir gwerthu bagiau'n cynnwys tatws mawr iawn (dros 175g yr un) yn ôl rhif yn hytrach na phwysau cyhyd â bod y bag yn cynnwys datganiad bod pob taten ddim llai na 175g. Rhaid i bob bag o datws wedi'u rhagbecynnu dynodi'r pwysau neu'r nifer.

Gwneud y pwysau'n hysbys cyn i gwsmer brynu
Rhaid gwneud pwysau ffrwythau meddal a madarch yn hysbys i'r prynwr cyn iddo/iddi dalu, p'un a ydynt wedi'u pacio mewn cynhwysydd, fel blwch, neu'n rhydd. Gellir gwneud hyn yn y moddau canlynol:

 • pwyso'r cynnyrch o flaen y cwsmer - rhaid i'r cloriannau fod yn weladwy yn ogystal ag unrhyw ddynodiad a roddir
 • marcio'r pwysau ar y blwch neu'r pecyn
 • rhoi'r pwysau'n ysgrifenedig i'ch cwsmer, efallai gan ddefnyddio tocyn yn dangos y pwysau a'r pris.
 • nodi'r pwysau ar hysbysiad arddangos

Ar bwynt ymarferol, mae'n bosib bydd cwsmeriaid yn newid pwysau blychau wedi'u hagor trwy ddewis neu hepgor rhai o'r cynnyrch. Gall hyn olygu bod rhai o'r pecynnau'n llai na'r pwysau a nodir, felly mae'n syniad da i wneud gwiriad terfynol o'r pecyn cyn ei werthu.

Cynlluniau bag a blwch
Dulliau gwerthu ble rydych chi'n dewis detholiad o eitemau o ffrwythau neu lysiau ffres a'u rhoi gyda'i gilydd mewn cynhwysydd i'w gwerthu yn y dyfodol i gwsmer yw cynlluniau bag a blwch. Mae'r cynlluniau'n amrywio ond mae'r mwyafrif yn cynnwys naill ai dosbarthu 'archebion sefydlog' rheolaidd i gwsmeriaid neu'r gwerthiant o fagiau a blychau o safle neu gerbyd masnach. Mae'r bagiau neu'r blychau hyn yn 'eitemau rhagbecynnu' oherwydd maent wedi eu paratoi i'w gwerthu mewn siop o flaen llaw.

Pan maent yn cael eu gwerthu'n unigol, rhaid marcio nifer pob eitem yn unol â'r gofynion penodol ar gyfer pob math o fwyd, ond pan maent yn cael eu gwerthu mewn bag neu flwch, mae'r cyfarwyddyd canlynol yn dangos sut a phryd mae angen marcio fel hyn:

 • pwysau net y bag neu flwch 5kg neu'n llai
 • mae'r bag neu'r blwch yn cynnwys dwy eitem neu llai o ffrwythau neu llysiau gwahanol

Rhaid marcio'r bag neu'r blwch gyda datganiad o'r pwysau net (neu, ble ganiateir, y nifer ).

 • pwysau net y bag neu blwch yn fwy na 5kg
 • mae'r bag neu'r blwch yn cynnwys tair eitem neu fwy o ffrwythau neu llysiau gwahanol

Mae'r bag neu'r blwch wedi eithrio o farcio'r nifer a gellir eu gwerthu 'yn ôl y bag' neu 'yn ôl y blwch' yn unol â hynny.

Os ydych chi'n mynd i werthu ffrwythau, trwy eu rhoi mewn bag neu gynhwysydd arall fel rhan o'ch arddangosfa siop neu stondin marchnad (e.e. bag o eirin neu gynhwysydd plastig wedi llenwi gyda bananas), mae'n syniad da i gael cyngor pellach o'ch gwasanaeth safonau masnach lleol ynglyn â'r marcio prisiau a phwysau sy'n rhaid eu rhoi i'r darpar brynwr

Tabl o bwysau cynhwysyddion
Pwysau ar gyfer ffrwythau meddal a madarch:

Pwysau crynswthPwysau a ganiateir ar gyfer y cynhwysydd
Dim yn fwy na 250gPwysau ar gyfradd o 120g ar gyfer pob kg o'r pwysau crynswth
Mwy na 250g ond dim yn fwy na 1kgPwysau ar gyfradd o 100g ar gyfer pob kg o'r pwysau crynswth
Mwy na 1kg ond dim yn fwy na 3kgPwysau ar gyfradd o 90g ar gyfer pob kg o'r pwysau crynswth
Mwy na 3kgPwysau ar gyfradd o 60g ar gyfer pob kg o'r pwysau crynswth

Pwysau ar gyfer ffrwythau a llysiau heblaw am ffrwythau meddal a madarch:

Pwysau crynswthPwysau a ganiateir ar gyfer y cynhwysydd
Dim yn fwy na 500g5g
Mwy na 500gPwysau ar gyfradd o 10g ar gyfer pob kg o'r pwysau crynswth

Gofynion marcio pris
Yn gyffredinol, rhaid prisio pob bwyd, os ydynt wedi'u rhagbecynnu, heb eu rhagbecynnu neu'n cael eu gwerthu yn ôl nifer. Rhaid i'r dynodiad pris fod yn ysgrifenedig, yn glir, yn hawdd i'w weld ac yn hawdd i'w ddarllen. Rhaid i gwsmeriaid allu gweld y dynodiad pris heb orfod ofyn am gymorth.

Rhaid i eitemau sydd wedi'u rhagbecynnu cael eu marcio gyda'r pris gwerthu ac maent yn amodol ar eithriadau penodol. Rhaid dynodi pris yr uned naill ai ar neu gerllaw'r cynnyrch, neu ar rhestr brisiau. (Rhaid cyfrifo pris yr uned trwy gyfeirio at y pris gwerthu a'r pwysau neu'r nifer.) Ar gyfer eitemau heb eu rhagbecynnu, rhaid dynodi pris yr uned naill ai ar neu gerllaw'r cynnyrch, neu ar rhestr brisiau.

Rhaid i bris yr uned fod yn fetrig - yn gyffredinol pris y kg. Yn ogystal â hyn fe allwch chi ddangos pris y pwys, ond dylai'r dynodiad metrigddod yn gyntaf ac yn fwy amlwg. Rhaid gwneud gwerthiannau gyda chyfeiriad at y nifer metrig. Gellir arddangos pris yr uned ar gyfer madarch ac eitemau eraill wedi'u rhagbecynnu fel pris y 100g. Pris yr uned ar gyfer cynnyrch cyfrifadwy yw'r pris ar gyfer un eitem.

Pryd mae angen gwneud y nifer yn hysbys i'r prynwr a bod y bwyd wedi'i rhagbecynnu mewn pecyn heb ddynodiad o'r nifer, e.e. ar gyfer ffrwythau meddal a madarch does dim gofyniad i nodi pris yr uned.

Masnachu'n deg gyda'ch cwsmeriaid
Mae'r gyfraith yn gofyn i chi beidio â masnachu'n anheg gyda'ch cwsmeriaid.

Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddywr rhag Masnachu Anheg 2008 yn gwahardd masnachwyr rhag defnyddio arferion busnes annheg tuag at ddefnyddwyr ac yn gosod rheolau eang ynglyn â phryd mae arferion masnachol yn annheg. Gweler ein taflen 'Canllawiau ar gyfer deall Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Anheg'.

Noder

Bwriedir yr wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl bod dolenni 'Deddfwriath allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn gwreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y DU ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE yn y testun. Cysylltir â Deddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw.

Deddfwriaeth berthnasol
Deddf Pwysau a Mesurau 1963 (Gorchymyn Caws, Pysgod, Ffrwythau a Llysiau Ffres, Cig a Dofednod) 1984
Gorchymyn Marcio Prisiau 2004
Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Mehefin 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw