Hawliau Defnyddwyr

Gwybodaeth i werthwyr pysgod

Mae'r daflen hon yn cynnwys crynodeb o'r brif ofynion y ddeddfwriaeth pwysau a mesurau a'r gofynion prisol a orfodir gan y gwasanaeth safonau masnach, fel sy'n berthnasol i werthiannau mewn siopau gan werthwyr pysgod. Bwriad y daflen yw i rhoi crynodeb byr i helpu i chi ddeall beth mae'r gyfraith yn dweud am sut mae'n rhaid i chi werthu pysgod i'r defnyddiwr terfynol. Nid yw'n cynnwys trafodaethau cyfanwerthu sydd wedi eithrio o'r gofynion pwysau a mesurau ar wahân i'r angen am gywirdeb rhesymol o meintiau a nodir.

Mae yna ddeddfwriaeth arall sy'n berthnasol i werthwyr pysgod ac yn ymwneud â gofynion labelu a chyfansoddiadol bwyd - edrychwch ar ein taflen 'Labelu bwyd ar gyfer gwerthwyr pysgod' am rhagor o wybodaeth. Edrychwch hefyd ar ein taflen ar wahân ar 'Offer pwyso i'w defnyddio mewn masnach', sy'n rhoi cyfarwyddyd ar y rheoliadau yn ymwneud â'r cloriannau rydych chi'n defnyddio.

Cwmpas:

Diffinnir pysgod fel cynnwys pysgod o unrhyw ddisgrifiad os eu bod nhw'n ffres, wedi oeri, wedi rhewi, wedi halltu, wedi coginio neu wedi prosesu. Mae hefyd yn cynnwys cynnyrch pysgod sydd wedi gwneud gan fwyaf o bysgod.

Dulliau gwerthu cyffredinol:

Fel rheol gyffredinol, mae gofyn bod pysgod yn cael eu gwerthu yn ôl pwysau net (cynnyrch heb ei lapio) neu yn ôl pwysau crynswth os bod y cynhwysydd o fewn y tabl o bwysau a ddangosir ar ddiwedd y daflen hon.

Fodd bynnag, mae yna nifer o eithriadau, fel y ganlyn:

  • pecynnau o lai na 5g
  • amlbaciau heb eu marcio gyda phwysau, os bod y cynhwysydd wedi marcio gyda nifer yr eitemau cyfrifadwy neu os gellir gweld yn glir trwyddo
  • mae pysgod cregyn mewn cregyn, pysgod mewn jeli, pysgod wedi'u piclo a physgod wedi ffrio wedi eithrio'n gyfan gwbl o rheolau pwysau
  • eitemau wedi'u rhagbecynnu mewn cynhwysyddion trymach i'w marcio gyda'r pwysau net yn unig (gweler y tabl o bwysau cynhwyswyr isod)
  • amlbaciau o ddau neu rhagor o fathau gwahanol o gynnyrch wedi'i rhagbecynnu - os mae'r pecynnau mewnol unigol wedi marcio gyda nifer y pecynnau a disgrifiadau o bob un, neu os mae'r pecynnau'n unfath a mae o leiaf un ohonynt i'w weld yn glir trwy'r lapio.
  • pan rydych chi'n paratoi, diesgyrnu neu yn glanhau pysgod ar gais cwsmer, bydd angen i chi egluro taw'r pwysau a ddefnyddir yw'r pwysau cyn ei baratoi ac nid y pwysau terfynol, oni bai bod y cytundeb yn nodi fel arall

Gofynion penodol ar gyfer gwerthiannau o gwch:

Mae gwerthu pysgod o unrhywle ar wahân i farchnad, stondin, siop neu gerbyd, h.y. yn unionyrchol o gwch (ond nid o stondin cyfagos i gwch) oll wedi eithrio o reolau pwysau oni bai eu bod yn cael eu gwerthu wedi rhagbecynnu.

Dynodiadau gwirfoddol o faint:

Mae rhai gwerthwyr pysgod yn gwerthu eitemau'n wirfoddol o'r rhestr eithriadau uchod, e.e. pysgod cregyn mewn cregyn, yn ôl maint. Does dim gofyniad i wneud hynny ond pan gaiff ei wneud rhaid iddo fod yn gywir, mewn termau metrig a'i bennu gan ddefnyddio mesurydd maint wedi stampio.

Gofynion marcio pris:

Yn gyffredinol, rhaid prisio pob pysgodyn i'w gwerthu yn ôl pwysau, os ydynt wedi'u rhagbecynnu neu heb eu rhagbecynnu, i ddynodi pris gwerthu ac arddangos pris yr uned yn nhermau pris ar gyfer pob kg.

Rhaid i'r dynodiad pris fod yn ysgrifenedig, yn glir, yn hawdd i'w chwilio ac yn hawdd i'w ddarllen. Rhaid i gwsmeriaid allu gweld y dynodiad pris heb orfod ofyn am gymorth.

Rhaid i eitemau wedi'u rhagbecynnu fod wedi marcio gyda'r pris gwerthu. Yn ogystal â hyn, rhaid dynodi pris yr uned naill ai ar neu gerllaw'r cynnyrch, neu ar rhestr brisiau. Rhaid cyfrifo pris yr uned trwy gyfeirio at y pris gwerthu a'r pwysau neu'r nifer.

Ar gyfer eitemau heb eu rhagbecynnu, rhaid dynodi pris yr uned naill ai ar neu gerllaw'r cynnyrch, neu ar restr brisiau.

Rhaid i bris yr uned fod yn fetrig, yn gyffredinol pris y kg. Yn ogystal â hyn fe allwch chi ddangos pris y pwys, neu os ydych chi'n gwerthu'n wirfoddol yn ôl maint, yn ôl litr neu 100ml neu gywerthyddion metrig â pheint neu hanner peint, ond dylai'r dynodiad metrig fod yn gyntaf ac yn fwy amlwg.

Er bod dim angen eu gwerthu yn ôl maint, gellir gwerthu cramenogion wedi coginio neu'n barod i fwyta'n wirfoddol yn ôl maint swmp i'r cwsmer, ond rhaid arddangos pris yr uned yn ôl 100g neu 100ml.

Mae'n bosib bod gwerthwyr pysgod gyda safle o hyd at 280 metr sgwâr wedi eithrio o ofynion marcio prisiau penodol. Cysylltwch â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol am ragor o gyngor ar eich amgylchiadau penodol.

Masnachu'n deg gyda'ch cwsmeriaid:

Mae'r gyfraith yn gofyn i chi beidio â masnachu'n anheg gyda'ch cwsmeriaid.
Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Anheg 2008 yn gwahardd masnachwyr rhag defnyddio arferion busnes annheg tuag at ddefnyddwyr ac yn gosod rheolau eang ynglyn â phryd mae arferion masnachol yn anheg. Gweler ein taflen 'Canllawiau ar gyfer deall Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Anheg 2008'.

Tabl o bwysau cynhwysyddion:

Pysgod a werthir yn crynswth mewn cynhwysydd
Pwysau crynswthPwysau a ganiateir ar gyfer y cynhwysydd
Dim yn fwy na 500g5g
Mwy na 500gPwysau ar gyfradd o 10g ar gyfer pob kg o'r pwysau crynswth

Sylwer:

Nid yw'r daflen hon yn ddehongliad awdurdodol o'r gyfraith a'i fwriad yw cyfarwyddo yn unig. Am fwy o wybodaeth gofynnir ichi gysylltu â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol.

Adolygiad/diweddariad diwethaf: Mehefin 2013

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw