Hawliau Defnyddwyr

Labelu a disgrifio bwyd organig

Pryd mae'n dderbyniol defnyddio'r term 'organig' mewn disgrifiadau cynhyrchion

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru

Mae Rheoliadau Cynhyrchion Organig 2009 yn rheoleiddio cynhyrchiant a disgrifiadau cynhyrchion organig. Gellir defnyddio'r disgrifiad 'organig' dim ond i ddisgrifio cynhyrchion amaethyddol, da byw, a bwydydd sy'n cael eu cynhyrchu a'u paratoi yn unol â'r safonau manwl a ddatgenir yn y Rheoliadau.

Mae angen rhywfaint o labelu gorfodol ar gyfer bwyd organig wedi'i ragbecynnu, ac mae'n rhaid dangos logo'r UE.

Beth yw organig?

Gellir ond defnyddio'r disgrifiad 'organig' i ddisgrifio cynhyrchion amaethyddol, da byw a bwydydd sydd wedi'u cynhyrchu a'u paratoi yn unol â'r safonau manwl a ddatgenir yn y Rheoliadau. Mae'r safonau hyn hefyd yn cynnwys gofynion ar gyfer cadw cofnodion, labelu, marchnata a system archwilio a thystysgrifo. Ni all cynhyrchion a ddisgrifir fel organig gynnwys unrhyw ddeunyddiau wedi'u haddasu neu eu harbelydru'n enetig.

Mae'n rhaid i ddulliau cynhyrchu, prosesu, ac ati, cynhyrchion organig gael eu harchwilio a'u hardystio gan gorff awdurdodedig (gweler isod) i sicrhau eu bod yn cyflawni'r safonau a nodwyd.

Gellir ond defnyddio'r term 'organig' gyda chynhyrchion sy'n cyflawni'r meini prawf hyn.

Disgrifiadau

Mae rheolaethau llym yn cwmpasu defnyddio'r term 'organig'. Lle defnyddir y term mewn perthynas â chynnyrch terfynol, cynhwysion neu ddull ffermio (gan gynnwys defnyddiau bwydo) mae'r rhain yn gymwys i:

  • labelu
  • hysbysebu (ysgrifenedig neu fodd arall, fel disgrifiad llafar)
  • dogfennau masnachol

Ni ellir defnyddio'r term 'organig' fel rhan o nod masnach neu enw cwmni, neu mewn unrhyw labeli neu hysbysebion os byddai'n debygol o gamarwain defnyddwyr y cynnyrch  i feddwl bod y cynnyrch yn bodloni'r gofynion cyfreithiol ar gyfer cynhyrchion organig.

Mathau o gynhyrchion y gellir eu disgrifio fel 'organig'

  • cynhyrchion heb eu prosesu o darddiad amaethyddol - fel cig, ffrwythau a llysiau - sydd wedi'u cynhyrchu yn unol â'r meini prawf ar gyfer cynhyrchion 'organig'
  • cynnyrch wedi'u prosesu gyda chynhwysion a geir drwy hela neu bysgota, lle mae o leiaf 95% o'r cynhwysion ychwanegol drwy bwysau amrwd yn organig, a dim ond cynorthwyon prosesu a chynhwysion ychwanegol eraill o restr gyfyngedig sydd wedi'u defnyddio
  • gellir disgrifio cynhyrchion organig fel hynny os ydynt wedi'u defnyddio mewn cynnyrch sydd ddim wedi'i wneud o 100% cynnyrch organig. Nid yw hyn yn golygu y gellir disgrifio'r cynnyrch terfynol fel organig

Labelu

Yn ogystal ag unrhyw labelu sy'n ofynnol o dan Reoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth i ddefnyddwyr, neu unrhyw reoliadau eraill sy'n benodol i'r cynnyrch, mae'r canlynol yn gymwys i fwyd organig:

Rhaid i bob bwyd organig ddangos rhif cod y corff rheoli awdurdodedig neu'r corff archwilio y mae'r gweithredwr yn atebol iddo, fel GB-ORG-2, GB-ORG-4 ac ati.

Rhaid i holl fwyd organig yr UE sydd wedi'i ragbecynnu ddangos logo organig yr UE.

Gellir gweld dilysiad o ran sut y gellir cyflwyno hyn yn Atodiad XI y Rheoliad (EC) Rhif 889/2008 diwygiedig.

Pan ddangosir y logo organig, yna rhaid i chi roi datganiad o'r tarddiad y gellir ei weld ar y deunydd pecynnu ar yr un pryd â'r logo. Rhaid i'r datganiad hwn fod naill ai'n 'EU agriculture', 'non-EU agriculture' neu 'EU/non/EU agriculture' (ar gyfer cymysgedd o gynnyrch amaethyddol yr UE a dim yr UE).

Os yw'r holl gynhwysion o un wlad yn yr UE, gellir rhoi enw'r wlad lle ffermiwyd holl ddeunyddiau'r cynnyrch yn lle'r term UE / dim yr UE. Rhaid i uchafswm o 2% o gynhyrchion pwysau amrwd fod o darddiad organig gwahanol.

Gall bwyd a fenwforir o'r tu allan i'r UE ddefnyddio logo organig yr UE yn wirfoddol, ac yna rhaid cydymffurfio â'r gofynion labelu eraill uchod.

Ni all datganiad y tarddiad fod yn fwy amlwg na'r disgrifiad gwerthu, nac enw'r bwyd.

Lle defnyddir cynhwysion organig mewn cynnyrch nad yw'n 95% organig yn gyffredinol, yna gellir ond defnyddio'r term 'organig' yn y rhestr cynhwysion i ddisgrifio'r cynhwysyn organig. Rhaid i chi hefyd ddatgan pa ganran y mae'r cynhwysyn organig yn ei gwneud allan o'r holl gynhwysion a geir yn amaethyddol.

Enghraifft A:

Pwdin Blas Mefus

CYNHWYSION: Llaeth Cyflawn Organig (74%), Siwgr, Mefus, Wyau, Olew llysiau, Blas naturiol

Enghraifft B:

Pwdin Blas Mefus

CYNHWYSION: Llaeth Cyflawn Organig, Siwgr, Mefus, Wyau, Olew Llysiau, Blas naturiol. Yn cynnwys 74% o gynhwysion o ffynonellau organig.

Cynhyrchion organig o'r tu allan i'r UE

Gellir disgrifio cynnyrch o'r tu allan i'r UE fel 'organig' os ydynt yn cyflawni'r holl feini prawf ar gyfer cynnyrch organig yn yr UE, a bod pob gweithredwr hyd at yr allforiwr yn destun rheolaeth gan gorff awdurdodi a gydnabyddir gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Cyrff awdurdodedig

Mae'n rhaid i unrhyw unigolyn sy'n cynhyrchu, prosesu neu'n pecynnu cynnyrch bwyd organig gael eu dulliau cynhyrchu, prosesu, ac ati, wedi'u harchwilio a'u hardystio gan gorff awdurdodi. Mae'n rhaid i'r cyrff hyn fod wedi'u cofrestru a chânt eu goruchwylio gan Defra - yr awdurdod rheoli penodedig ar gyfer y Deyrnas Unedig. Gellir gweld rhestr o gyrff awdurdodedig ar dudalen Safonau ac ardystio organig gwefan GOV.UK

Gallwch hefyd ddefnyddio'r logo ar gyfer y corff awdurdodi rydych wedi'ch cofrestru â nhw yn ogystal â'r logo organig UE gorfodol.

Gwybodaeth bellach

Mae rheolaethau pellach ar waith mewn cysylltiad â hysbysu mewnforion, a dylech gysylltu â'ch Awdurdod iechyd porthladd lleol mewn cysylltiad â'r rhain. I gael rhagor o wybodaeth am labelu neu hawliadau, gallwch gysylltu â'ch gwasanaeth safonau masnach lleol neu Defra. Dylid e-bostio pob ymholiad i Defra ar y pwnc hwn i organic.standards@defra.gsi.gov.uk.

Cosbau

Gall methu cydymffurfio arwain at roi hysbysiad gwella, sy'n mynnu eich bod yn cydymffurfio. Os na fyddwch yn cydymffurfio â'r hysbysiad gwella, mae'n drosedd dan Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990. Y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy ddiderfyn a dwy flynedd yn y carchar.

Gall methu cydymffurfio â Rheoliadau Cynhyrchion Organig 2009 arwain at ddirwy ddiderfyn.

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliad yr UE (CE) Rhif 834/2007 ar gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig
Rheoliad yr UE (CE) Rhif 889/2008 gosod rheolau manwl ar weithredu'r Rheoliad (CE) Rhif 834/2007 ar gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig o ran cynhyrchu organig, labelu, a rheoli
Rheoliadau Cynhyrchion Organig 2009
Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth bwyd i ddefnyddwyr
Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 2014
Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Awst 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw