Gwerthiant a Gyfyngir gan Oedran

Paentiau chwistrell erosol

Yr hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud am werthu paent chwistrell i bobl dan 16 oed

Yn y canllaw

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae gwerthu cynhwysydd paent erosol i rywun dan 16 oed yn dramgwydd troseddol.

Mae nifer o fesurau y gallwch eu rhoi yn eu lle i atal gwerthu i bobl ifanc dan 16 oed.

Mae'r rhain yn cynnwys deall y cyfyngiadau oedran amrywiol yn achos nwyddau penodol, hyfforddiant rheolaidd i staff a chynnal gwiriadau dilysu oedran.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol a phaent chwistrell aerosol

Mae Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 yn mynd i'r afael â'r broblem o graffiti a chwistrellir â phaent, gan gydnabod y gall graffiti gyfrannu at ofni troseddau. Mae ymchwil wedi dangos bod graffiti, sbwriel a diraddiad cyffredinol cymdogaeth yn effeithio'n anghymesur ar synnwyr pobl o ddiogelwch a diogeledd. Mae awdurdodau lleol yn gwario symiau sylweddol o arian bob blwyddyn yn cael gwared ar graffiti, â graddau amrywiol o lwyddiant.

Y gyfraith

Mae Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 yn ymwneud â gwerthu paent chwistrell aerosol i blant: 

  • bydd rhywun sy'n gwerthu paent mewn cynhwysydd aerosol i unigolyn dan 16 oed yn cyflawni trosedd
  • efallai bydd perchennog y busnes, yn ogystal â'r sawl a werthodd y nwyddau, yn atebol os gwerthir paent mewn cynhwysydd aerosol i rywun sydd dan 16 oed
  • mae cynhwysydd paent aerosol yn ddyfais sy'n cynnwys paent wedi'i storio dan bwysedd ac wedi'i gynllunio i ganiatáu rhyddhau'r paent fel chwistrell

Amddiffyniadau

Os cewch eich cyhuddo o drosedd o werthu cynhwysydd paent aerosol i rywun dan 16 oed, bydd amddiffyniad ar gael i chi eich bod wedi cymryd bob cam rhesymol i ddarganfod oedran y prynwr a'ch bod wedi credu'n rhesymol nad oedd y prynwr dan 16 oed.

Os cewch chi, fel perchennog y busnes, eich cyhuddo o drosedd oherwydd bod rhywun sy'n gweithio yn eich safle wedi gwerthu cynhwysydd paent aerosol i unigolyn sydd dan 16 oed, bydd amddiffyniad ar gael i chi eich bod wedi cymryd bob cam rhesymol i osgoi cyflawni'r drosedd.

Cadw o fewn y gyfraith

Er mwyn cadw o fewn y gyfraith ac felly bodloni'r amddiffyniadau cyfreithiol, dylech gyflwyno polisi dilysu oedran a threfnu systemau effeithiol i atal gwerthiannau i bobl dan 16 oed. Dylid monitro a diweddaru'r systemau hyn yn rheolaidd fel bo angen er mwyn adnabod ac adfer unrhyw broblemau neu wendidau neu i ddilyn cynnydd mewn technoleg. 

Mae nodweddion arfer gorau allweddol o system effeithiol yn cynnwys:

GWIRIADAU DILYSU OEDRAN

Gofynnwch i bobl ifanc ddangos tystiolaeth o'u hoedran bob tro. Mae'r Sefydliad Siartredig Safonau Masnach, y Swyddfa Gartref a Chymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu yn cefnogi Cynllun Safonau Profi Oedran (PASS) cenedlaethol y DU, sy'n cynnwys nifer o ddosbarthwyr cardiau. Gallwch fod yn hyderus bod cerdyn a gyhoeddir dan y cynllun, ac yn dangos yr hologram PASS, yn ffordd dderbyniol o brofi oedran. Mae cerdyn-llun trwydded yrru neu basbort yn dderbyniol hefyd, ond gwnewch yn siwr fod y cerdyn yn cyfateb â'r unigolyn sy'n ei ddefnyddio a bod y dyddiad geni'n dangos eu bod dros 16 oed. Os na all yr unigolyn brofi ei fod/bod dros 16 oed, yna dylid wrthod y gwerthiant.

GWEITHREDWCH SYSTEM 'HER 21' NEU 'HER 25'

Mae hyn yn golygu, os ymddengys fod yr unigolyn dan 21 neu 25 oed, y gofynnir iddynt ddilysu eu bod dros 16 oed trwy ddangos tystiolaeth ddilys o'u hoedran.

HYFFORDDIANT STAFF

Gwnewch yn siwr fod eich staff wedi'u hyfforddi'n iawn. Dylent wybod pa gynhyrchion sydd â chyfyngiad oed, beth yw'r cyfyngiad oed a'r camau gweithredu mae'n rhaid iddynt eu cymryd os credant fod unigolyn dan 16 oed yn ceisio prynu. Mae'n bwysig i chi allu profi fod eich staff wedi deall eu cyfrifoldebau dan y ddeddfwriaeth. Gellir gwneud hyn trwy gadw cofnod o'r hyfforddiant a gofyn i aelodau eich staff lofnodi i gadarnhau eu bod wedi'i deall. Yna dylai'r cofnodion hyn gael eu gwirio a'u llofnodi'n rheolaidd gan reolwr neu'r perchennog.

CADWCH GOFNODLYFR GWRTHODIADAU

Dylid cofnodi pob gwrthodiad (dyddiad, amser, digwyddiad, disgrifiad o'r prynwr posibl). Bydd cynnal cofnod gwrthodiadau'n helpu i ddangos eich bod wedi gwrthod gwerthiannau'n weithredol a bod gennych system effeithiol yn ei lle. Dylai'r rheolwr/perchennog wirio cofnodion i sicrhau fod yr holl aelodau staff yn eu defnyddio.

Mae cofnod gwrthodiadau enghreifftiol wedi'i atodi isod.
Cofnodlyfr gwrthodiadau (Word 31 KB)

Mae gan rai tiliau system gwrthod wedi'i hymgorffori ynddynt. Os ydych yn defnyddio system seiliedig ar dil, dylech sicrhau y gellir adfer gwrthodiadau yn ddiweddarach. Hefyd, dylech fod yn ymwybodol y gwneir rhai gwrthodiadau cyn i gynnyrch gael ei sganio.

CYNLLUN SIOP A CHYNHYRCHION

Nodwch y cynhyrchion â chyfyngiad oed yn eich siop ac ystyried eu symud yn agosach at y cownter, neu hyd yn oed y tu ôl iddo. Ystyriwch arddangos pecynnau ffug fel bod rhaid i bobl ofyn am y cynhyrchion os ydynt am eu prynu.

PROCIAU TIL

Os oes gennych system EPoS yna efallai gellir ei defnyddio i atgoffa staff am gyfyngiadau oedran drwy awgrym. Fel dewis arall, gellir defnyddio sticeri dros godau bar cynhyrchion penodol.

ARWYDDION

Arddangoswch bosteri i ddangos cyfyngiadau oedran a datganiad ynghylch gwrthod y fath werthiannau. Efallai y bydd hyn yn atal prynwyr posibl, ac yn gweithredu fel nodyn atgoffa i staff.

TELEDU CYLCH CYFYNG (TCC)

Gall system TCC weithredu fel ataliad gan leihau'r nifer o ddigwyddiadau o werthiannau dan oed. Hefyd, bydd yn eich helpu i fonitro 'mannau dall' o fewn eich siop os nad yw'n bosibl newid y cynllun neu adleoli'r cynhyrchion y tu ôl i'r cownter neu'n agosach ato. 

Os ydych yn gwerthu o bell, megis ar-lein neu drwy gatalog, dylech sefydlu system effeithiol o wirio darpar brynwyr i sicrhau eu bod yn 16 oed neu'n hyn i brynu paent chwistrell aerosol. Darllenwch ein taflen 'Gwerthu nwyddau â chyfyngiad oedran ar-lein' i gael rhagor o wybodaeth.

Cosbau

Os canfyddir eich bod yn euog o drosedd dan adran 54 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003, y gosb fwyaf yn sgil collfarn yw dirwy o hyd at £2,500. 

Sylwer

Bwriedir y wybodaeth hon ar gyfer cyfarwyddyd; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Mae'n bosibl y bydd dolenni 'Deddfwriaeth allweddol' y canllaw yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth yn unig, er y ceir dolenni i ddeddfwriaeth ddiwygio ar wahân lle y mae'n perthyn yn uniongyrchol i gynnwys canllaw. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch gwelliannau i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar dab 'Rhagor o Adnoddau' pob dolen; fel arfer, ymgorfforir gwelliannau i ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd yn y testun.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mai 2015

© 2018 itsa Ltd.

Yn ôl i'r Rhestr o Hysbysebion

Cyswllt

Prisiau galw

Cyswllt

Prisiau galw